Rechtbank van eerste aanleg
Luik
08/731/B
Afwezigheid van geboorteakte – attest van geboorte – document van diplomatieke of consulaire origine - geen aanleiding tot homologatie akte van bekendheid – aanvaarding buitenlands attest van geboorte

Verzoekster ontving een attest van geboorte van haar diplomatieke autoriteit. De Rechtbank oordeelt dat het haar niet toekomt om de waarde van dit document in twijfel te trekken in de mate dat de in België wettelijk erkende autoriteit zijn taak inzake burgerlijke staat op regelmatige wijze uitoefende. In antwoord op een parlementaire vraag over de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, bevestigde de Minister van Justitie dat: “Op straffe van het ontkennen van de letter en de geest van de wet, de gemeentelijke administraties gehouden zijn de documenten van diplomatieke of consulaire origine die hen worden voorgelegd ter vervanging van de geboorteakte in geval van onmogelijkheid deze te bekomen, te aanvaarden.” Mevrouw de Procureur des Konings bevestigt ter terechtzitting dat een dergelijk attest voldoende is in het kader van de huidige procedure. Er is dan ook geen aanleiding om de akte van bekendheid te homologeren, maar wel om de gemeentelijke administratie te verzoeken om het attest uitgegeven door de diplomatieke autoriteit, te aanvaarden