Rechtbank van eerste aanleg
Luik
09/1464/A
Aanvraag visum gezinshereniging - onredelijk lange behandelingstermijn - foutieve vertraging - morele schade - schadevergoeding

De aanvraag voor een visum in het kader van een gezinshereniging dateert van 2005. Er werd een onderzoek verricht naar de juiste identiteit van de vreemdeling die reeds verblijf kende in België, hetgeen evenwel slechts 1 maand duurde en aldus de vertraging niet kan verantwoorden. De vertraging is dan ook foutief en kan niet gerechtvaardigd worden door de werkdruk. Daar deze vertraging de scheiding van het gezin verlengde en ook financiële gevolgen had, ondervinden verzoekers (morele) schade, waarbij een bedrag van 6.000 EUR schadevergoeding kan toegekend worden.