Rechtbank van eerste aanleg
Mechelen
08/612/B
Art. 12bis §1, 3° W.B.N. – artikel 12bis, lid 6 W.B.N. – verzoek tot inwilliging – verklaring van nationaliteitskeuze – negatief advies procureur des Konings – zwaarwichtige reden – gewichtige feiten eigen aan de persoon – beletsel – gevuld strafregister – veroordelingen politierechtbank en correctionele rechtbank – hele gezin Belgische nationaliteit doet geen afbreuk aan beletsel – negatief advies procureur gegrond – verzoek ontvankelijk doch ongegrond

De rechtbank gaat na of er sprake is van gewichtige feiten eigen aan de persoon in de zin van artikel 12bis, lid 6 W.B.N. en verstaat hieronder ‘concrete feiten uit de sfeer van de delinquentie die een zwaarwegend of gewichtig karakter hebben en eigen zijn aan de persoon.’ Om in aanmerking te worden genomen moet er geen sprake zijn van een strafrechtelijke veroordeling. Een strafrechtelijke veroordeling brengt niet automatisch met zich mee dat het feit gewichtig is. In het bijzonder moet onder gewichtige feiten zware delinquentie, spionage, uitgesproken weigering om de Belgische wetten na te leven, banden met terroristische en fundamentalistische organisaties worden verstaan. Verzoeker zal zich voor de termijn van 7 jaar wettelijk verblijf waarschijnlijk kunnen baseren op de stempels die maandelijks op de bijlage 26bis werden aangebracht. De rechtbank stelt vast dat de verzoeker een gevuld strafregister heeft. Hij is verschillende keren door de correctionele rechtbank en de politierechtbank veroordeeld geweest. Mededaderschap aan valsheid in geschriften en gebruik, mededaderschap aan gewone diefstal, mededaderschap aan valse naamdracht, rijden zonder verzekering, veroorzaken van een ongeval met gekwetsten in geintoxiceerde toestand zonder geldig rijbewijs, sturen zonder onderzoek, vluchtmisdrijf zonder gekwetsten, dronken sturen. Deze veroordelingen maken gewichtige feiten uit eigen aan de persoon die een beletsel vormen voor de toekenning van de Belgische nationaliteit. Het feit dat de verzoeker een baan heeft, zijn zoon hier is geboren, zijn dochter rechten studeert aan de Universiteit en dat het hele gezin ondertussen de Belgische nationaliteit heeft verkregen doet geen afbreuk aan het voorgaande. Het negatief advies van de procureur wordt gegrond verklaard. Het verzoek wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.