Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 3| 27 maart 2019
1. HvJ spreekt zich uit over de automatische toekenning van internationale bescherming aan gezinsleden van een erkend vluchteling
In arrest nr. C-652/16 van 4 oktober 2018 beantwoordt het HvJ een reeks prejudiciële vragen over parallelle verzoeken om internationale bescherming door gezinsleden die zich baseren op de vrees voor vervolging in hoofde van één van hen.

Het HvJ oordeelt dat een wettelijke bepaling die leidt tot automatische toekenning van internationale bescherming aan een gezinslid van een erkend vluchteling, toelaatbaar is. Voorwaarde is wel dat het gezinslid niet onder een uitsluitingsgrond voor internationale bescherming valt en de behoefte om het gezin in stand te houden een verband vertoont met de logica van de internationale bescherming.

Verder bepaalt het HvJ de gevolgen van een klacht voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen het land van herkomst in de asielprocedure.
 
2. RvV: Toegankelijkheid grensovergang in Rafah is cruciaal bij asielbeoordeling voor Palestijnen uit Gaza
In arrest nr. 216.474 van 7 februari 2019 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen nadat een Palestijnse verzoeker onder meer een nieuw document van de BBC voorlegt waaruit blijkt dat de grensovergang met Rafah opnieuw gesloten is sinds 19 januari 2019.

Volgens dit RvV-arrest in verenigde kamers is een nieuw diepgaand onderzoek door het CGVS nodig over de situatie aan deze grens.
 
3. RvV schorst Dublinoverdracht naar Italië om medische redenen
In arrest nr. 215.169 van 15 januari 2019 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de tenuitvoerlegging van een beslissing om op basis van de Dublin III-verordening een alleenstaande vrouw met medische problemen naar Italië over te dragen. De RvV verwijst naar een AIDA rapport en stelt dat DVZ de situatie onvoldoende heeft onderzocht.
 
4. RvV vernietigt beslissing CGVS: toegekende beschermingsstatuut in Griekenland is niet effectief
In arrest nr. 211.220 van 18 oktober 2018 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing waarin het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk verklaart omdat de verzoeker al een internationaal beschermingsstatuut heeft in Griekenland.

De RvV oordeelt dat er redenen zijn om aan te nemen dat de fundamentele mensenrechten geschonden zullen worden in geval van terugkeer naar Griekenland en dat de bescherming ineffectief is.
 
5. Nieuw KB veilige landen: lijst blijft ongewijzigd
Het Koninklijk Besluit van 15 februari 2019, gepubliceerd op 1 maart 2019, legt opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. De lijst is dezelfde als vorig jaar: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM (Macedonië), Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.
 
6. Technische wijzigingen over inschrijving, verblijfsdocumenten en recht om te werken van verzoekers om internationale bescherming
Er zijn enkele technische wijzigingen in de wet op de bevolkingsregisters, het Verblijfsbesluit, en het KB tewerkstelling met betrekking tot verzoekers om internationale bescherming. De inschrijvingsprocedure is verduidelijkt, de geldigheidsduur van attesten van immatriculatie is gedifferentieerd, en het recht om te werken in verschillende situaties van verzoekers om internationale bescherming is duidelijker beschreven in de wetgeving.
 
7. Arbeidsrechtbank veroordeelt Fedasil tot toewijzing van individuele opvangplaats
In een vonnis van 7 december 2018 veroordeelt de arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil) tot toewijzing van een individuele opvangplaats aan een verzoeker om internationale bescherming die meer dan twee jaar in een collectief opvangcentrum verblijft.

De weigering van Fedasil was volgens de rechtbank onvoldoende gemotiveerd en onredelijk.
 
8. Ex-echtgenote van Belg, slachtoffer van geweld tijdens huwelijk, moet geen bestaansmiddelen en ziekteverzekering bewijzen voor behoud verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken kan tijdens de eerste vijf jaar het verblijfsrecht van de voormalige echtgenote van een derdelander met onbeperkt verblijfsrecht in België, die tijdens het huwelijk slachtoffer was van bepaalde vormen van geweld, niet beëindigen.

De voormalige echtgenote van een Belg, die zich in een vergelijkbare situatie bevond, behoudt haar verblijfsrecht daarentegen op voorwaarde dat zij ook aantoont voldoende bestaansmiddelen te hebben en een ziekteverzekering. Die ongelijke behandeling is volgens het Grondwettelijk Hof ongrondwettig. Hiermee gaf het GwH een antwoord op een prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State (GwH 7 februari 2019, nr. 17/2019).
 
9. RvV verduidelijkt begrip ‘ten laste’ en ‘herkomstland’ bij gezinshereniging
Descendenten vanaf 21 jaar van een Unieburger of Belg en ascendenten van een Unieburger moeten in het herkomstland ten laste zijn van de referentiepersoon om een recht op gezinshereniging te hebben.

Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is het ‘land van herkomst’ niet noodzakelijk het land waarvan het familielid de nationaliteit heeft, maar wel een ander land dan België. Het begrip ‘ten laste’ vereist hoofdzakelijk een actieve ondersteuning door de referentiepersoon. Het bewijs van onvermogen is slechts bijzaak. Dat stelt de RvV in een arrest van 26 oktober 2018 (nr. 211.725).
 
10. Familielid Unieburger heeft nog steeds recht op F kaart na zes maanden zonder beslissing
Als Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen zes maanden na een aanvraag gezinshereniging van een derdelands familielid van een Unieburger, dan heeft het familielid een subjectief recht op een F kaart (verblijfskaart van familielid van een Unieburger).

Hof van Justitie arrest Diallo veroordeelde dat als een foutieve omzetting van de Burgerschapsrichtlijn. Maar volgens de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde (nr. 19/25/A van 29 januari 2019) kan de Belgische overheid zich niet beroepen op haar eigen fout, en moet ze dus verplicht de F kaart afgeven.
 
11. Inwerkingtreding Verordening over huwelijksvermogensrecht
Op 29 januari 2019 trad de Europese verordening (EU) 2016/1103 van 24 juni 2016 over huwelijksvermogensrecht in werking. Deze verordening regelt de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels.

Deze verordening is van toepassing in 18 lidstaten van de EU: België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden.
 
12. Vrij verkeer van openbare documenten : vrijstelling van legalisatie en vertaling
Vanaf 16 februari 2019 kunnen openbare documenten uit een andere EU-lidstaat in België worden voorgelegd zonder legalisatie en in veel gevallen ook zonder vertaling.

Op die datum trad de Europese verordening 2016/1191/EU over het vrij verkeer van openbare documenten in werking. Daarmee wil men, binnen de EU, de administratieve voorschriften verder vereenvoudigen en het vrij verkeer van openbare documenten realiseren .
 
13. Modernisering burgerlijke stand: wat wijzigt er?​
Op 31 maart 2019 treedt de nieuwe regelgeving over de modernisering van de burgerlijke stand in werking. De bedoeling is drievoudig:
• modernisering
• vereenvoudiging
• informatisering van de burgerlijke stand.

Hierna sommen we de belangrijkste wijzigingen op.
 
14. Geen geboorteakte ouders meer vereist voor erkenning van kind
Vanaf 31 maart 2019 hoeven ouders van een kind niet langer hun eigen geboorteakte voor te leggen in het kader van de aangifte van erkenning. De geboorteakte van het kind moet wel nog worden voorgelegd.
 
15. HvB Brussel over draagmoederschap: hoger belang van het kind primeert op notie wetsontduiking
Het Hof van Beroep van Brussel oordeelt in een arrest van 10 augustus 2018 over draagmoederschap dat het hoger belang van het kind altijd moet primeren, ook wanneer er sprake is van strijdigheid met de Belgische openbare orde of in geval van wetsontduiking.
 
16. Gezinsbijslag geregionaliseerd: gevolgen voor terugbetalingsplafond OCMW-steun
Op 1 januari 2019 werd de bevoegdheid inzake gezinsbijslag overgedragen aan de gemeenschappen. Ten gevolge daarvan publiceerde de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) op 25 januari 2019 een omzendbrief over de gevolgen van die wijziging voor het terugbetalingsplafond wat de kosten van maatschappelijke dienstverlening betreft.

Wie geen recht heeft op gewaarborgde gezinsbijslag, kan het recht openen op ‘equivalent gewaarborgde gezinsbijslag’. In dit geval wordt de financiële steun uitgekeerd door het OCMW als maatschappelijke dienstverlening verhoogd met het bedrag van de gezinsbijslag.
 
17. Heropening Schengenhuis in Kinshasa
Op 22 februari 2019 ondertekenden België en Congo een akkoord over de heropening van het zogenaamde Schengenhuis. Het Schengenhuis is een soort consulaat van de Europese Unie dat door België beheerd wordt in naam van 17 Schengenlanden en waar Congolezen visa-aanvragen kunnen doen. Het Schengenhuis heet voortaan het Centre Européen des Visas (CEV).
 
19. Update: Geen Belgische rode reispas meer voor Somaliërs zonder subsidiaire beschermingsstatus
De FOD Buitenlandse Zaken laat weten dat België momenteel Somalische paspoorten niet aanvaardt als geldig binnenkomstdocument. Daarvoor is het wachten op de erkenning van Somalische paspoorten op Benelux-niveau.
 
20. Update: Grondwettelijk Hof vernietigt verblijfsvoorwaarden voor inkomensgarantie ouderen
In arrest nr. 6/2019 vernietigt het Grondwettelijk Hof (GwH) de bijkomende verblijfsvoorwaarden bij inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De wet van 27 januari 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een IGO, voerde bovenop de nationaliteitsvoorwaarden, een verblijfsvoorwaarde in om recht te hebben op de IGO.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de verblijfsvoorwaarde niet verenigbaar is met het standstill-beginsel uit artikel 23 Grondwet. De Federale Pensioendienst verduidelijkte ook de gevolgen van dit arrest.
 
Vorming
 
Publicaties
• Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Als jouw kind moet vluchten, wil je ook dat iemand voor hem zorgt (februari 2019)

• Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, Caritas International, CIRE, NANSEN vzw, Migranten op doortocht in België (januari 2019)


• S. Bouckaert, E. Desmet, J. Verhellen (eds.), Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België (2019)


• Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen, Interim verslag (22 februari 2019)

• European Court of Human Rights, Annual Report 2018


• EASO :
• ECRE, No reason for returns to Afghanistan (februari 2019)
 
Belgisch staatsblad (1 februari - 26 maart 2019)
BS 1 februari 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 2 februari 2019
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 4 februari 2019
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 11 februari 2019
VLAAMSE OVERHEID

BS 14 februari 2019
ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

BS 15 februari 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 15 februari 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 15 februari 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 26 februari 2019
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

BS 27 februari 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 1 maart 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 maart 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 14 maart 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 19 maart 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 20 maart 2019
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIEVAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 22 maart 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 22 maart 2019
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 25 maart 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 26 maart 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD
 
Europees publicatieblad (1 februari -26 maart 2019)
Pb. C 4 februari 2019, afl. 43, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 5 februari 2019, afl. 46, 5
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 6 februari 2019, afl. 34, 10


Pb. C 8 februari 2019, afl. 50, 4
DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Pb. C 12 februari 2019, afl. 56, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Lijst van bevoegde autoriteiten die aan de Commissie bekend zijn gemaakt overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Pb. C 18 februari 2019, afl. 65, 11
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-412/17 en C-474/17: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 december 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Bundesrepublik Deutschland / Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17) (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 562/2006 — Communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) — Artikelen 20 en 21 — Afschaffing van het grenstoezicht aan de Schengenbinnengrenzen — Controles binnen het grondgebied van een lidstaat — Maatregelen met hetzelfde effect als grenscontroles — Regeling van een lidstaat op grond waarvan een touringcaronderneming die busverbindingen verzorgt waarbij Schengenbinnengrenzen worden overschreden verplicht is om de paspoorten en verblijfsvergunningen van de passagiers te controleren — Sanctie — Dreiging met oplegging van een dwangsom)

Pb. L 22 februari 2019, afl. 51, 7


Pb. L 22 februari 2019, afl. 51, 9


Pb. L 22 februari 2019, afl. 51, 11


Pb. L 22 februari 2019, afl. 51, 13


Pb. L 22 februari 2019, afl. 51, 15


Pb. L 26 februari 2019, afl. 57, 5


Pb. L 26 februari 2019, afl. 57, 10


Pb. L 26 februari 2019, afl. 57, 14


Pb. L 26 februari 2019, afl. 57, 18


Pb. C 11 maart 2019, afl. 93, 16
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 13 maart 2019, afl. 71, 7
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 13 maart 2019, afl. 71, 9
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.