Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
Nr. 9 | 8 oktober 2013
ruler
 1. Grondwettelijk Hof wijzigt diverse toepassingen van wet gezinshereniging
 2. Strengere wetgeving tegen schijnhuwelijk en schijnwettelijke samenwoning in werking
 3. Schrapping uit vreemdelingen- of bevolkingsregister met bijlage 35: toch nog OCMW-steun en andere gevolgen
 4. POD MI verzendt omzendbrief aan OCMW’s over de eerste fase van MediPrima
 5. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht nr. 3/2013 verschenen
 6. Studiedag over ontwikkelingen in het Europees, Belgisch én Vlaams arbeidsmigratierecht

 

1. Grondwettelijk Hof wijzigt diverse toepassingen van wet gezinshereniging

Op 26 september 2013 velde het Grondwettelijk Hof twee belangrijke arresten over de wet tot wijziging van de voorwaarden tot gezinshereniging van 8 juli 2011.

In arrest nr. 121/2013 dat 157 pagina’s telt, vernietigt het Hof een aantal bepalingen van de wet, interpreteert het heel wat wetsbepalingen en stelt het een paar lacunes vast.

In arrest nr. 123/2013 antwoordt het Hof op twee prejudiciële vragen van de Raad van State.

> Lees het volledige bericht van Kruispunt M-I

De belangrijkste punten in de arresten zijn:

De concrete gevolgen van de arresten zijn:

 • De DVZ moet zijn praktijk onmiddellijk aanpassen aan vernietigingen en interpretaties van het GwH.
 • Je kan het GwH arrest (vernietigingen en interpretaties) inroepen in een lopend beroep.
 • Voor beslissingen en arresten in strijd met een vernietiging, loopt er een nieuwe beroepstermijn van 6 maanden na publicatie van het GwH arrest in het Belgisch Staatsblad (nog niet gebeurd).

> Lees meer over de concrete gevolgen

^TOP

2. Strengere wetgeving tegen schijnhuwelijk en schijnwettelijke samenwoning in werking

Strengere wetgeving tegen schijnhuwelijk en schijnwettelijke samenwoning in werking

Vanaf 3 oktober 2013 zijn de wet van 2 juni 2013 en twee omzendbrieven in werking getreden, die een strengere aanpak van schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen beogen:

 • Het verloop van de huwelijksaangifte is gewijzigd, met wettelijke termijnen om eerst de volledigheid, en dan de geldigheid en echtheid van documenten te beoordelen.
 • Er zijn extra criteria voor controle op schijnhuwelijken.
 • Het begrip ‘schijnwettelijke samenwoning’ wordt ingevoerd en gedefinieerd. De gemeente moet dit nu controleren.
 • De controle op schijnwettelijke samenwoning verloopt in een procedure met wettelijke termijnen, en met criteria zoals bij schijnhuwelijk.
 • De opschorting van uitwijzingsbevel bij huwelijksaangifte wordt bevestigd en uitgebreid tot schijnwettelijke samenwoning.
 • De sancties op een schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning worden verstrengd.
 • De bestaande praktijk om voor een huwelijk in sommige landen een attest van geen huwelijksbeletsel af te geven, krijgt een wettelijke basis.

> Lees het volledige bericht van Kruispunt M-I

^TOP

3. Schrapping uit vreemdelingen- of bevolkingsregister met bijlage 35: toch nog OCMW-steun en andere gevolgen

In een omzendbrief van 30 augustus 2013 vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de gemeenten om vreemdelingen te schrappen uit het vreemdelingenregister of bevolkingsregister zodra DVZ een negatieve verblijfsbeslissing neemt, ook als er nog een schorsend beroep (met bijlage 35) is. Dit geldt voor nieuwe verblijfsbeslissingen en bijlages 35 vanaf 6 september 2013.

Kruispunt M-I geeft een kritische analyse en bundelt de gevolgen.

Er kwamen al reacties van bevoegde diensten voor OCMW-steun en voor inburgering.

 • OCMW: het recht op maatschappelijke dienstverlening blijft behouden, maar het recht op leefloon vervalt.
 • Inburgering: wie een inburgeringscontract ondertekent vóór de schrapping uit het rijksregister mag het inburgeringstraject verder zetten; wie geschrapt is, mag geen contract meer ondertekenen en kan dus geen inburgering volgen.

> Lees het volledige bericht van Kruispunt M-I

^TOP

4. POD MI verzendt omzendbrief aan OCMW’s over de eerste fase van MediPrima

Na de ziekenhuizen ontvingen nu ook de OCMW’s een omzendbrief van de POD MI met meer info over de terugbetaling van medische kosten in MediPrima. Het gaat over de eerste fase van MediPrima die voor de OCMW’s op 1 oktober 2013 in werking is getreden.

In deze omzendbrief komen de volgende punten aan bod:

 • Begrippen
 • Reikwijdte van de eerste fase: type zorg + doelgroep
 • Wettelijke wijzigingen die er zijn gebeurd
 • Wat als een ander OCMW tussenkomt?
 • Het verloop van de facturatie
 • Helpdesk en informatie

Vele zaken stonden ook in de omzendbrief aan de verpleeginstellingen.

Voor de doelgroep van Mediprima moeten OCMW’s tijdens de overgangsperiode tussen 1 oktober tot 31 december 2013 dubbel te werk gaan:

 • de elektronische beslissing in een centrale databank inbrengen, zoals MediPrima vraagt
 • de formulieren B2 en nadien de formulieren D2 bij de POD MI insturen, zoals voor MediPrima gebeurde.

Dit is zo omdat de verpleeginstellingen pas vanaf 1 januari 2014 elektronisch moeten factureren.

> Lees meer info op onze website over MediPrima

Bron: Omzendbrief van 27 september 2013 aan de OCMW's over de hervorming van de terugbetaling van de medische kosten - fase 1 Mediprima

> Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

5. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht nr. 3/2013 verschenen

Je vindt er artikels over:

 • Regularisatie-aanvragen 9bis en de toepassing van criteria (Eric Somers)
 • De rechtspositie van Turken in België (deel 2, Sumi De Bruyn)
 • Inzage van vertrouwelijke info in het asieldossier, rechten van verdediging en de controle door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gaëtan de Moffarts)

Er zijn ook de vaste rubrieken ‘Rechtspraak’, ‘Rechtspraakoverzicht’, ‘Elders gepubliceerd’, ‘Wetgeving’ en ‘Mededelingen’.
Nieuw is de verwijzing naar enkele rechtspraakoverzichten over uitspraken en aanhangige zaken van het Hof van Justitie:

 • over Unieburgers en familieleden (door Helen Oosterom-Staples)
 • over de Associatieovereenkomst EEG-Turkije (door Kees Groenendijk en Helen Oosterom-Staples)

Bekijk rechtspraaktabellen Hof van Justitie tot oktober 2013
Bekijk de inhoud van T.Vreemd. nr. 3-2013
Bekijk de volledige inhoud digitaal op Jurisquare
Abonneer je op Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

> Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

6. Studiedag over ontwikkelingen in het Europees, Belgisch én Vlaams arbeidsmigratierecht

De Universiteit Antwerpen organiseert op 19 november 2013 een studiedag over de evoluties in het arbeidsmigratiebeleid en -recht.

 • Wanneer: 19 november 2013, 9u15 - 17u
 • Waar: Universiteit Antwerpen, Hof van Liere - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen
 • Organisatie: Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht
 • Doelgroep: eenieder die zich in het beleid, de praktijk of het onderzoek bezig houdt met de evoluties in het arbeidsmigratiebeleid en -recht
 • De studiedag geeft recht op 6 punten voor permanente vorming, toegekend door de OVB
 • Inkomprijs: 90 euro

Op deze studiedag zal vooreerst een overzicht worden gegeven van de jongste ontwikkelingen in het arbeidsmigratierecht. Vervolgens zal de aandacht zich voornamelijk toespitsen op de controle op de arbeidsmigratie en het handhaven van de toepasselijke wetgeving. Hierbij komen de strijd tegen discriminatie, de specifieke controlemaatregelen en de sanctionering van onregelmatige en illegale tewerkstelling aan bod.
De referaten van deze studiedag zullen in het voorjaar 2014 worden uitgegeven in de reeks Migratie- en Migrantenrecht van uitgeverij die Keure. U zult op de studiedag dit boek kunnen bestellen.

> Meer info

Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

 

De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be