Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
Nr. 11 | 26 november 2013
ruler
 1. Nieuwe instructies over reisdocumenten voor niet-Belgen
 2. België verantwoordelijk voor overlijden door geen toegang tot zorg na 9ter weigering
 3. België zes keer op drie jaar veroordeeld voor opsluiting asielzoekers
 4. Hof van Justitie bepaalt principes voor erkenning homoseksuele vluchtelingen
 5. Europese richtlijn verduidelijkt grensoverschrijdende gezondheidszorg binnen EU
 6. Hof van Justitie spreekt zich uit over Dublin soevereiniteitsclausule
 7. Hof van Justitie verduidelijkt aspecten terugkeerrichtlijn
 8. Aanbevelingen UNHCR voor bescherming Syrische vluchtelingen
 9. Nieuwe publicaties over vreemdelingenrecht

 

1. Nieuwe instructies over reisdocumenten voor niet-Belgen

Erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en andere vreemdelingen die evenmin een paspoort van hun eigen overheid kunnen krijgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een reisdocument krijgen van de Belgische overheid.

De FOD Buitenlandse Zaken vernieuwde zijn instructies inzake reisdocumenten voor niet-Belgen op 26 september 2013. Deze instructie trad in werking op 1 oktober 2013.

Volgens de nieuwe omzendbrief komen twee extra categorieën vreemdelingen in aanmerking voor een Belgisch reisdocument:

 • Tibetanen die geboren zijn in Nepal
 • Subsidiair beschermden met een tijdelijk verblijfsrecht

Daarnaast zegt de rechtbank van Brussel dat alle erkende staatlozen die rechtmatig in België verblijven, recht hebben op een Belgisch reisdocument: dus ook als zij nog maar een beperkte verblijfsvergunning hebben.

Je vraagt een reisdocument voor vreemdeling in principe aan bij de provinciale paspoortdienst. Staatlozen kunnen dat voorlopig ook nog doen bij de dienst reis- en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

^TOP

2. België verantwoordelijk voor overlijden door geen toegang tot zorg na 9ter weigering

Een Armeniër wiens medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) was geweigerd, kreeg geen levertransplantatie. Als gevolg hiervan is hij overleden. België erkende zijn verantwoordelijkheid en betaalde een financiële compensatie aan de familie.

Deze regeling kwam tot stand nadat de advocaat een procedure aanspande bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Bij wijze van 'voorlopige maatregel' legde het EHRM België op deze man toegang te geven tot de vereiste medische zorg.

De advocaat riep de volgende elementen in voor een beslissing ten gronde van het EHRM:

 • de schending van art. 2 en 3 EVRM tegen de weigeringsbeslissing 9ter;
 • de schending van art. 13 EVRM tegen het gebrek aan een effectief beroep.

Het EHRM schrapte de uitspraak ten gronde omdat de Belgische Staat en de familie van de overledene tot een onderling akkoord kwamen. In dit akkoord voorziet de Belgische Staat een financiële compensatie voor de familieleden. Hiermee erkent de Belgische Staat zijn verantwoordelijkheid.

Bron: EHRM van 4 juni 2013, nr. 34000/12 H.S. tegen België

Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

3. België zes keer op drie jaar veroordeeld voor opsluiting asielzoekers

Op 14 november 2013 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België voor de opsluiting van asielzoekers, omdat het beroep tegen de opsluiting te lang aansleept.

Het EHRM arrest nr. 56028/10 (M.D. tegen België) is al de tweede veroordeling dit jaar en de zesde in drie jaar tijd.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

^TOP

4. Hof van Justitie bepaalt principes voor erkenning homoseksuele vluchtelingen

Op 7 november 2013 oordeelde het Hof van Justitie in zaken C-199/12, C-200/12 en C-201/12 (X, Y en Z tegen Nederland) dat homoseksuelen een specifieke sociale groep zijn, en dat van een homoseksuele asielzoeker niet mag gevraagd worden dat hij in zijn land van herkomst zijn geaardheid geheim houdt of zich terughoudend opstelt om vervolging te voorkomen.

Anderzijds oordeelt het Hof dat de loutere strafbaarstelling van homoseksuele handelingen op zich niet beschouwd wordt als een daad van vervolging. Dat is wel zo als het land van herkomst een gevangenisstraf daadwerkelijk toepast.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

^TOP

5. Europese richtlijn verduidelijkt grensoverschrijdende gezondheidszorg binnen EU

Sinds 25 oktober 2013 is de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg van kracht.

Deze richtlijn legt het wettelijk kader vast zodat patiënten van een EU-lidstaat naar een andere lidstaat kunnen gaan voor geplande medische zorg. Nationale contactpunten moeten daar de nodige informatie voor geven.

Voor sommige zorgen moet het ziekenfonds van het EU-land waar je verzekerd bent een voorafgaande toestemming geven.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

^TOP

6. Hof van Justitie spreekt zich uit over Dublin soevereiniteitsclausule

In arrest nr. C-4/11 van 14 november 2013 (Duitsland tegen Kaveh Puid) oordeelt het Hof van Justitie dat een Lidstaat die een asielzoeker niet naar de volgens de Dublin II Verordening verantwoordelijke Lidstaat kan terugsturen omdat hij er het risico zou lopen op onmenselijke behandeling, niet direct verplicht is om zelf deze asielaanvraag te behandelen. De staat moet eerst nagaan of er geen andere Dublin Lidstaat verantwoordelijk is.

Het Hof van Justitie verwijst naar haar arrest nr. C-411/10 en C-493/10 van 21 december 2011.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

^TOP

7. Hof van Justitie verduidelijkt aspecten terugkeerrichtlijn

In arrest C-297/12 van 19 september 2013 verduidelijkt het Hof van Justitie de draagwijdte van artikel 11, lid 2 van de terugkeerrichtlijn, over de duur van een inreisverbod.

Daarnaast gaat het Hof in op de verhouding tussen uitzettings- of verwijderingsmaatregelen die werden opgelegd vóór de inwerkingtreding van de terugkeerrichtlijn en strafbepalingen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

^TOP

8. Aanbevelingen UNHCR voor bescherming Syrische vluchtelingen

Op 22 oktober 2013 publiceerde het UNHCR een nieuwe update van haar aanbevelingen voor bescherming van mensen die uit Syrië vluchten: “International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update II”.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

^TOP

9. Nieuwe publicaties over vreemdelingenrecht

Er is een nieuwe uitgave van het boek 'Vreemdelingenrecht geannoteerd'. Het gaat om editie 2013-2014, uitgegeven door die Keure.

Er is ook een tweede, bijgewerkte uitgave van het boek 'Overzicht van het vreemdelingenrecht' van Luc Denys, bij uitgeverij UGA.

Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

 

De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be