Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
Nr. 12 | 19 december 2013
ruler
 1. Raad van State verdeeld over draagwijdte artikel 9ter Verblijfswet
 2. Einde overgangsmaatregelen Roemeense en Bulgaarse werknemers vanaf 1 januari 2014
 3. UNHCR richtlijn Afghanistan geeft specifieke risicogroepen kans op nieuwe asielaanvraag
 4. Rechtspraak veroordeelt OCMW Brussel tot dringende medische hulp aan onwettig verblijvende gezinnen met kinderen zonder opvang
 5. Raad van State vernietigt oude instructies Fedasil over verlenging van materiële opvang
 6. Hof van Justitie over overname asielaanvraag Dublin Verordening
 7. Geen effectief onderzoek naar beweringen in kader van artikel 13 Haags Kindontvoeringsverdrag schendt artikel 8 EVRM
 8. Een ISI+ kaart voor wie ziekteverzekering heeft, maar geen eID
 9. Stagiairs uitgesloten van Limosa
 10. Indexatie loon voor arbeidskaart B hooggeschoolde, leidinggevende en schouwspelartiest
 11. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht nr. 4/2013 verschenen

 

1. Raad van State verdeeld over draagwijdte artikel 9ter Verblijfswet

Is een medische regularisatie (art. 9ter Vw) mogelijk voor mensen die dankzij hun behandeling in België nog niet terminaal ziek zijn, maar wiens gezondheid snel en ingrijpend zal verslechteren als ze moeten terugkeren naar hun herkomstland wanneer daar geen adequate behandeling is? De discussie over deze vraag duurt al anderhalf jaar. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen had algemene rechtspraak. Maar de Raad van State oordeelt nu verschillend naargelang de taalrol:

 • Volgens een Franstalige kamer van de RvS (arresten nrs. 225.522 en 225.523 van 19 november 2013) komt alleen iemand met een direct levensbedreigende ziekte, in een vergevorderd, kritiek stadium in aanmerking voor artikel 9ter Vw.
 • Tegelijk zegt een Nederlandstalige kamer van de RvS (arresten nrs. 225.632, 225.633 en 225.635 van 28 november 2013, en nr. 223.961 van 19 juni 2013) het tegenovergestelde: de criteria van artikel 9ter Vw zijn ruimer omdat het verschillende hypotheses bevat, namelijk elke gezondheidstoestand die “een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling in het land van herkomst is”.

De juridische discussie gaat over de volgende vraag: zijn de criteria voor een medische regularisatie (artikel 9ter Vw) gelijk aan of ruimer dan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over artikel 3 EVRM bij repatriëring van een zieke vreemdeling? Franstalige RvS arresten vinden de 9ter criteria hetzelfde als artikel 3 EVRM; Nederlandstalige RvS arresten vinden de criteria van artikel 9ter Vw ruimer.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

^TOP

2. Einde overgangsmaatregelen Roemeense en Bulgaarse werknemers vanaf 1 januari 2014

De overgangsmaatregelen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers lopen af op 31 december 2013. Voor Kroatië, dat pas op 1 juli 2013 toetrad tot de Europese Unie, blijven de overgangsmaatregelen nog gelden tot 30 juni 2015.

De overgangsmaatregelen beperken het vrij verkeer van werknemers voor 'nieuwe' Unieburgers. De overgangsmaatregelen hebben ook gevolgen op andere rechten, onder meer op inburgering, en op het recht op materiële opvang voor gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

^TOP

3. UNHCR richtlijn Afghanistan geeft specifieke risicogroepen kans op nieuwe asielaanvraag

Vluchtelingenwerk en CIRÉ hebben een nota gepubliceerd over de nieuwe richtlijnen van UNHCR over de beoordeling van asielaanvragen van Afghanen.

De nota van Vluchtelingenwerk en CIRÉ richt zich tot begeleiders en advocaten die (uitgeprocedeerde) Afghaanse asielzoekers bijstaan. Op basis van de nieuwe richtlijnen van UNHCR over Afghanistan bestaat er volgens deze twee organisaties een reële kans dat de Belgische asielinstanties voor bepaalde groepen een nieuwe asielaanvraag in overweging zullen nemen. De nota geeft informatie over het risicoprofiel van kinderen, meisjes en vrouwen en jongens en mannen die in de leeftijd zijn om gedwongen gerekruteerd te worden en te strijden. De nota gaat ook in op een eventueel intern vluchtalternatief en hoe een nieuwe asielaanvraag voor te bereiden.

Let op: enkel verwijzen naar het bestaan van nieuwe UNHCR-richtlijnen is onvoldoende om te gelden als nieuw element. Bij elke nieuwe aanvraag moet men elementen uit de richtlijnen individualiseren. Asielzoekers moeten aantonen dat zij onder een bepaald profiel vallen en risico lopen op vervolging of ernstige schade bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

^TOP

4. Rechtspraak veroordeelt OCMW Brussel tot dringende medische hulp aan onwettig verblijvende gezinnen met kinderen zonder opvang

Het OCMW van Brussel weigert systematisch om dringende medische hulp te geven aan onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen. Het OCMW geeft als reden dat Fedasil bevoegd is voor deze gezinnen, ook als zij hun recht op materiële opvang door Fedasil niet opnemen.

Vaste rechtspraak van de arbeidsrechtbank van Brussel zegt echter dat het OCMW verplicht blijft om dringende medische hulp te geven aan alle vreemdelingen zonder wettig verblijf die niet in de opvang verblijven, ook aan gezinnen met kinderen die een recht op opvang zouden hebben.

Lees meer in een bericht van Foyer vzw

^TOP

5. Raad van State vernietigt oude instructies Fedasil over verlenging van materiële opvang

Op 3 december 2013 vernietigde de Raad van State de instructies van Fedasil van 13 juli 2012. De Raad van State vindt dat Fedasil voorwaarden heeft toegevoegd aan de Opvangwet en deze algemeen en verplichtend heeft opgelegd aan het opvangnetwerk. Dit is een wijziging van de wet, wat enkel door de wetgever mag gebeuren.

De toenmalige instructies zijn onwettig omdat ze de verlenging van materiële opvang beperken voor onderdanen van veilige landen en EU-burgers. De andere middelen uit het beroep worden niet verder in detail besproken in dit arrest.

Concreet is de draagwijdte van dit arrest op dit moment beperkt omdat Fedasil deze instructies op 15 oktober 2013 vervangen heeft door nieuwe instructies. De vernietiging heeft nu dus geen rechtstreekse impact op bewoners in de opvang. Niettemin gaat het om een belangrijk signaal dat de Opvangwet moet gerespecteerd worden. De nieuwe instructie bevat mogelijks ook extra toevoegingen aan deze wet.

Lees het RvS arrest nr. 225.673 van 3 december 2013

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

^TOP

6. Hof van Justitie over overname asielaanvraag Dublin Verordening

Het Hof van Justitie oordeelt in arrest C-394/12 van 10 december 2013 (zaak Shamso Abdullahi t. Bundesasylamt) dat als twee lidstaten akkoord zijn over de overname van de behandeling van een asielaanvraag, er tijdens een beroepsprocedure alleen nog een andere lidstaat verantwoordelijk gesteld kan worden als de asielzoeker in de lidstaat die akkoord is om de asielaanvraag te behandelen een reëel risico loopt op een onmenselijke behandeling.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

^TOP

7. Geen effectief onderzoek naar beweringen in kader van artikel 13 Haags Kindontvoeringsverdrag schendt artikel 8 EVRM

In arrest nr. 27853/09 van 26 november 2013 heeft de Grote Kamer van het EHRM geoordeeld dat Letland het recht op respect voor het familieleven heeft geschonden. Het besluitvormingsproces volgens het nationale recht voldeed niet aan de procedurele vereisten van artikel 8 van het EVRM.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

^TOP

8. Een ISI+ kaart voor wie ziekteverzekering heeft, maar geen eID

Vanaf 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. Het elektronisch identiteitsbewijs (eID) vervangt de SIS-kaart. Wie geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID heeft, ontvangt een isi+ kaart.

Concreet krijgen deze mensen vanaf 1 januari 2014 geleidelijk een isi+ kaart:

 • Alle vreemdelingen met een publieke ziekteverzekering die nog geen elektronische vreemdelingenkaart hebben en van wie de SIS kaart vervalt, of die nog geen SIS kaart hebben.
 • Alle kinderen beneden de 12 jaar met een publieke ziekteverzekering

Gezondheidsprofessionals zullen de verzekerbaarheid kunnen nagaan via het elektronische identiteitsbewijs, bijvoorbeeld de vreemdelingenkaart. Dat doen ze op basis van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer). Dat nummer geeft hen toegang tot een gegevensbank die steeds actueel is. De info over de verzekerbaarheid staat dus niet op het elektronische identiteitsbewijs of op de isi+ kaart.

Lees meer op de website van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

9. Stagiairs uitgesloten van Limosa

Elke in het buitenland gevestigde werknemer, zelfstandige of stagiair die tijdelijk in België wil komen werken, moet dat volgens het Limosa-systeem verplicht melden bij de Belgische autoriteiten.
Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 19 december 2012 werd de Limosa- meldingsplicht voor buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs gewijzigd en vereenvoudigd.

De wet van 11 november 2013 gaat nog een stapje verder voor stagiairs en zelfstandige stagiairs. Zij worden volledig uitgesloten van het toepassingsgebied van Limosa. En dit met terugwerkende kracht. Sinds 1 juli 2013 moeten buitenlandse stagiairs en zelfstandige stagiairs dus geen Limosa-melding meer doen voor ze in België aan de slag gaan.

Bron: Wet van 11 november 2013

Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

10. Indexatie loon voor arbeidskaart B hooggeschoolde, leidinggevende en schouwspelartiest

Hooggeschoolden, leidinggevenden en schouwspelartiesten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een arbeidskaart B wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Dat minimumbedrag wordt vanaf 1 januari 2014 geïndexeerd:

 • Hooggeschoolden moeten vanaf 1 januari 2014 een minimum bruto jaarloon van € 39.422 verdienen om vrijgesteld te zijn van arbeidsmarktonderzoek. In 2013 was dat nog € 38.665. De administratie zal in dat geval maximum 4 jaar een arbeidskaart B toestaan. De termijn van 4 jaar kan een keer verlengd worden. De arbeidskaart B kan onbeperkt verlengd worden als er een ander minimumbedrag overschreden wordt: € 65.771. In 2013 was dat € 64.508.
 • Leidinggevenden moeten vanaf 1 januari 2014 een minimum bruto jaarloon van € 65.771 verdienen om vrijgesteld te zijn van arbeidsmarktonderzoek voor een arbeidskaart B. In 2013 was dat bedrag € 64.508.
 • Schouwspelartiesten moeten vanaf 1 januari 2014 een minimum bruto jaarloon van € 32.886 verdienen om vrijgesteld te zijn van arbeidsmarktonderzoek voor een arbeidskaart B. Zij moeten maar een arbeidskaart B aanvragen als ze langer dan 3 maanden in België willen werken.

Bron: Bericht van de FOD Werkgelegenheid

Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

11. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht nr. 4/2013 verschenen

De laatste editie 2013 van T.Vreemd. bevat artikels over:

 • Valreepwet van 2012 en de wetten van 8 mei 2013: kortere en kwalitatievere asielprocedure (An Maes)
 • Attest van geen huwelijksbeletsel: van administratieve praktijk naar wettelijke verankering (Jinske Verhellen)
 • Meer verplichtingen en strengere sancties voor werkgevers illegaal verblijvende derdelanders (Bob Brijs en Khadil Aouasti)
 • Ruimer wettigheidstoezicht op vrijheidsberoving van vreemdelingen (Vincent Vereecke)

Vanaf 2014 biedt uitgeverij Die Keure oude en nieuwe nummers van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht digitaal aan op de nieuwe website www.tvreemd.be. Met je papieren abonnement heb je voortaan ook recht op een login voor het digitale tijdschrift. In de beginfase zullen alle jaargangen vanaf 2001 beschikbaar zijn.

Wil je toegang tot www.tvreemd.be, neem dan contact op met abonnementen@diekeure.be.

Bekijk de inhoud van T.Vreemd. nr. 4-2013
Bekijk de volledige inhoud digitaal op Jurisquare
Abonneer je op Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

Bericht van Kruispunt M-I

^TOP

 

De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be