Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 1 // 20 januari 2014
ruler
ruler
ruler

1. Grondwettelijk Hof vindt annulatieberoep bij RvV geen effectief beroep en vernietigt het voor asielzoekers uit veilige herkomstlanden

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in arrest nr. 1/2014 van 16 januari 2014 de wetsbepalingen die de beroepsprocedure voor asielzoekers uit een 'veilig herkomstland' bepalen. Daardoor hebben deze asielzoekers vanaf nu ook een beroep in volle rechtsmacht.

Tot nu konden asielzoekers uit een 'veilig herkomstland' slechts een niet-schorsend annulatieberoep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen een beslissing van niet-inoverwegingname van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Tegen een repatriëring na een dergelijke niet-inoverwegingname kunnen zij een beroep tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkhheid indienen.

Volgens het Grondwettelijk Hof zijn deze beroepen geen effectief beroepsmiddel in de zin van art.13 EVRM (recht op daadwerkelijke rechtshulp). Het GwH vernietigt daarom de speciale beroepsregeling in de Verblijfswet voor asielzoekers uit veilige landen.

Vanaf nu kunnen asielzoekers uit ‘veilige herkomstlanden’ wiens asielaanvraag door CGVS niet in overweging wordt genomen, dus een beroep in volle rechtsmacht indienen bij de RvV, met schorsende werking.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Omzendbrief over gezinshereniging na arrest GwH, en extra info van Kruispunt M-I

De nieuwe omzendbrief over gezinshereniging van 13 december 2013 geeft een overzicht van de standpunten van het Grondwettelijk Hof over gezinshereniging in het arrest nr. 121/2013. Ook bepaalt het de gevolgen daarvan voor aanvragen gezinshereniging.

Bij enkele punten van de omzendbrief heeft Kruispunt M-I bijkomende informatie gekregen van het kabinet en de DVZ. Zo kunnen familieleden van een subsidiair beschermde die de afgelopen jaren onterecht geweigerd zijn nu een nieuwe aanvraag indienen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. EHRM over naamswijziging bij dubbele nationaliteit

In arrest nr. 32265/10 van 5 december 2013 oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat Frankrijk de positieve verplichtingen van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet nakwam bij een aanvraag tot naamswijziging van iemand met een dubbele nationaliteit.

Artikel 8 EVRM beschermt voornamelijk het individu tegen arbitraire inmengingen van de overheid in de uitoefening van zijn recht, maar legt ook positieve verplichtingen op om een effectief respect voor het privéleven mogelijk te maken.

Soms moet een Staat niet alleen met de eigen nationaliteit rekening houden, maar tot op zekere hoogte ook met de andere nationaliteit.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Wensouders mogen terugkeren naar België met kind geboren uit een draagmoeder, op basis van belangenafweging

De Belgische staat moest een laissez-passer afgeven aan een kind geboren uit een draagmoeder in Oekraïne. Dat besliste het Hof van Beroep van Brussel in een arrest van 31 juli 2013.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Mogelijke schending artikel 3 EVRM bij uitwijzing afgewezen asielzoeker

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelt in arrest nr. 7974/11 van 19 december 2013 (zaak N.K. t. Frankrijk) dat de uitwijzing van een afgewezen asielzoeker een schending van artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke behandeling) kan inhouden.

Het EHRM vond het asielonderzoek in Frankrijk in dit geval te beperkt en vond dat er onvoldoende informatie was om de asielzoeker als ongeloofwaardig te beschouwen. Het algemene risico op onmenselijke behandeling was in dit geval voldoende gedocumenteerd. Bovendien zijn de verklaringen en documenten die de asielzoeker voorlegde voldoende concreet en geloofwaardig.

Het ging over een Pakistani die zich tot de Ahmadi religie bekeerd had en die dit geloof openlijk beoefende en predikte, of minstens zo door de Pakistaanse autoriteiten wordt aanzien.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. UNHCR roept op om geen asielzoekers meer naar Bulgarije terug te sturen

Op 2 januari 2014 publiceerde het UNHCR een rapport over de huidige asielsituatie in Bulgarije. Het UNHCR roept lidstaten van de EU op om geen asielzoekers meer naar Bulgarije terug te sturen krachtens de Dublin Verordening.

Het UNHCR meent dat asielzoekers in Bulgarije een reëel risico op onmenselijke behandeling lopen door systematische tekortkomingen in de asielprocedure en de omstandigheden waarin asielzoekers opgevangen worden in Bulgarije.

Het UNHCR wenst de situatie in Bulgarije na 1 april 2014 opnieuw te evalueren.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. Bij onvolledig sociaal onderzoek betaalt POD MI onder strikte voorwaarden medische kosten terug aan OCMW

Volgens de huidige regelgeving moet een OCMW binnen de 30 dagen een beslissing nemen over een hulpvraag. Het OCMW doet in die periode onder meer een sociaal onderzoek.

Als het OCMW voor medische kosten tussenkomt, kan ze aan de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) vragen om deze kosten terug te betalen. Het OCMW moet daarvoor binnen de 45 dagen vanaf de medische zorgverlening bepaalde administratieve verplichtingen nakomen ten aanzien van de POD MI.

De POD MI gaf nu antwoord op de vraag hoe het OCMW moet handelen als het sociaal onderzoek nog niet volledig is als de termijnen op het punt staan te verstrijken.

Lees meer in een b
ericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Ziekenhuis kan verpleegkosten niet afwenden op patiënt zonder informatie over weigeringsbeslissing OCMW

Als een ziekenhuis een OCMW-tussenkomst voor medische kosten vraagt, moet het de OCMW-beslissing aan de patiënt communiceren. Anders kan het de verpleegkosten niet afwenden op de patiënt.

Dat oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 5 juni 2013.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. Betaling van kosten illegaal verblijvende werknemer vastgesteld

Het koninklijk besluit van 15 december 2013 stelt de forfaitaire vergoeding vast die de werkgever moet betalen voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van zijn illegaal verblijvende werknemer en de leden van zijn gezin die onwettig in België verblijven en die in een gesloten centrum worden vastgehouden. De vergoeding is voor 2013 vastgelegd op € 190 per dag vasthouding in een gesloten centrum. Vanaf 1 januari 2014 geldt een bedrag van € 192 (zo blijkt uit een bericht van DVZ van 15 januari 2014).

Daarnaast bepaalt het KB dat de werkgever ook hoofdelijk instaat voor de terugkeerkosten van de illegaal verblijvende werknemer, als de Dienst Vreemdelingenzaken een terugkeerprocedure opstart.

Hiermee wordt de Sanctierichtlijn voor werkgevers van illegaal verblijvende derdelanders verder omgezet in het Belgische recht. Werkgevers die illegaal verblijvende derdelanders tewerkstellen kunnen zware straffen oplopen. De betaling van deze kosten maakt daar deel van uit.

Meer info


Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
10. Indexering van kosten voor opsluiting en van bestaansmiddelen voor status langdurig ingezetene

De Dienst Vreemdelingenzaken publiceerde via een bericht in het Belgisch Staatsblad enkele geïndexeerde bedragen.

Het forfaitaire bedrag van kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum is vastgesteld op 192 euro per dag. Dit bedrag geldt vanaf 1 januari 2014.

Het maandelijks minimumbedrag aan bestaansmiddelen die vereist zijn voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene is vastgesteld op 826 euro voor zichzelf, en 242 euro voor elke persoon die te zijnen laste is. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2014.

Lees meer in het bericht van DVZ van 15 januari 2014
ruler^TOP
ruler
11. Publicaties

Er zijn enkele interessante publicaties in het ruime vreemdelingenrecht:

Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
12. Vormingen en studiedagen

Er zijn enkele interessante vormingen en studiedagen in het ruime vreemdelingenrecht:

De8 organiseert opnieuw een Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening voor mensen in precair verblijf. Deze vierdaagse basisvorming bestaat uit 1 basismodule en 1 themamodule. Ze is bedoeld voor professionals, stagiaires of vrijwilligers die nog maar pas werken met nieuwkomers, mensen zonder wettig verblijf, vluchtelingen en asielzoekers.

Het team Rechtspositie van ODiCe organiseert komend voorjaar volgende vormingen voor een ruim publiek (meer info op de website van ODiCe):

  • OCMW en vreemdelingen: 25 februari 2014 (met Fabienne Crauwels van VVSG)
  • Verblijfsrecht van burgers van de Unie: 13 maart 2014 (met Walter Vandaele van DVZ)
  • Horen, zien en zwijgen? Beroepsgeheim voor OCMW, CAW en gemeente: 4 april 2014 (met Vanessa Verdeyen van Sociale School Heverlee)

ADDE organiseert een colloquium over het Dublin III reglement: 6 februari 2014.

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Vacatures

Er zijn enkele interessante vacatures in het ruime vreemdelingenrecht:

Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen BCHV zoekt een jurist asielrecht voor zijn Project “Juridische hulp en analyse” vanaf midden februari 2014 (solliciteren voor 10 januari).

De Association pour le Droit des Etrangers ADDE zoekt een jurist familiaal internationaal privaatrecht (solliciteren voor 23 januari 2014)

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be