Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 2 // 18 februari 2014
ruler
ruler
ruler

1. Elektronische procedure verplicht bij RvV

Vanaf 1 februari 2014 moeten advocaten van vreemdelingen voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift en de synthesememorie ook elektronisch versturen. De Dienst Vreemdelingenzaken moet nota's voortaan ook elektronisch versturen.

Deze procedure geldt niet voor verzoekschriften ingediend in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN).

Deze wijzigingen zijn het gevolg van een koninklijk besluit van 26 januari 2014 (gepubliceerd op 30 januari), en van een wetswijziging van 8 mei 2013 die nu pas in werking trad.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Dublin III is van kracht

Sinds begin 2014 geldt de Dublin III Verordening om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is om een asielaanvraag te behandelen.

Op 10 februari 2014 is ook een Uitvoeringsverordening in werking getreden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Meervoudige asielaanvraag verdient volwaardig beroep

Volgens een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is het niet-schorsend annulatieberoep tegen de niet-inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag geen daadwerkelijk rechtsmiddel. Daarom schorste de RvV in uiterst dringende noodzakelijkheid een weigering van meervoudige asielaanvraag.

Het RvV arrest nr. 118.156 van 31 januari 2014 trekt een parallel met de situatie van een asielaanvraag uit een 'veilig herkomstland'. Het Grondwettelijk Hof arrest nr. 1/2014 van 16 januari 2014 vernietigde het niet-schorsend annulatieberoep tegen de niet-inoverwegingname van een asielaanvraag uit een veilig herkomstland.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Grondwettelijk Hof vernietigt annulatieberoep bij RvV voor asielzoekers uit veilige herkomstlanden: welke gevolgen?

Op 16 januari 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 1/2014 de wetsbepalingen over de beroepsprocedure voor asielzoekers uit een ‘veilig herkomstland’. Volgens het GwH is een niet-schorsend annulatieberoep bij de RvV geen effectief beroepsmiddel in de zin van art. 13 EVRM (recht op daadwerkelijke rechtshulp).

In principe hebben deze asielzoekers sindsdien recht op een schorsend beroep in volle rechtsmacht, met ook recht op opvang. Maar de overheid beraadt zich nog over de concrete gevolgen. Er komen wellicht pas instructies na publicatie van het arrest van het GwH in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. Gewaarborgde gezinsbijslag voor subsidiair beschermden

Subsidiair beschermden zijn sinds 1 februari 2014 wettelijk vrijgesteld van de voorwaarde van enkele jaren “werkelijk en ononderbroken” verblijf om recht te hebben op gewaarborgde gezinsbijslag. Zij worden daardoor gelijk behandeld met erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en vreemdelingen op wie een Europese verordening over sociale zekerheid of het Europees Sociaal Handvest van toepassing is. De wetgever komt hiermee tegemoet aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Andere vreemdelingen moeten voor gewaarborgde gezinsbijslag wel nog vier jaar werkelijk en ononderbroken in België verblijven. In de wet staat vijf jaar, maar een omzendbrief van 2007 bracht die termijn terug tot vier jaar.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Familieleden van Belgen toch recht op steun tijdens eerste drie maanden verblijf

In vonnissen van de arbeidsrechtbanken van Bergen van 25-09-2013 en van Brussel van 19-12-2013 werd het OCMW veroordeeld tot het toekennen van maatschappelijke dienstverlening aan familieleden van Belgen.

De arbeidsrechter oordeelde telkens dat familieleden van Belgen niet gelijk gesteld kunnen worden aan familieleden van Unieburgers en dat zij buiten het toepassingsgebied van artikel 57quinquies OCMW-wet van 8 juli 1976 vallen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. Hof van Justitie verduidelijkt “binnenlands gewapend conflict” voor subsidiaire bescherming

Artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG voorziet dat een asielzoeker in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming als er gegronde redenen zijn dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, door ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Arrest nr. C-285/12 van het Hof van Justitie (Aboubacar Diakité tegen CGVS) van 30 januari 2014 preciseert dat de term “binnenlands gewapend conflict” in het kader van subsidiaire bescherming geïnterpreteerd moet worden volgens zijn gewoonlijke betekenis in alledaagse taal: gewapende groeperingen die elkaar of militaire troepen van de Staat bevechten. De term “binnenlands gewapend conflict” moet dus niet geïnterpreteerd worden naar internationaal humanitair recht.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. Territoriale bevoegdheid inzake erkenning van buitenlandse akte

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel deed uitvoerig uitspraak over de territoriale bevoegdheid conform artikel 23 van het wetboek internationaal privaatrecht.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. Dringende medische hulp ook voor wie geen medisch visum vraagt

Volgens een recent vonnis van de arbeidsrechtbank van Hasselt kan het eventueel niet aanvragen van een (medisch) visum type C geen invloed hebben op het recht op dringende medische hulp. Het recht op dringende medische hulp geldt als ondergrens en is minimaal gewaarborgd voor iedereen die onwettig in België verblijft.

De Arbeidsrechtbank gaat hiermee in tegen het informatiedocument van de POD Maatschappelijke Integratie ‘medische bewijsstukken voor de betaling van medische kosten’.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
10. Verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering is gewijzigd

Sinds 1 januari 2014 zijn er tal van wijzigingen in de regeling over de verhoogde tegemoetkoming voor de ziekteverzekering.

De wijzigingen zijn niet specifiek voor vreemdelingen, maar zijn ook relevant voor hen.

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
11. Correctie geïndexereerde bedragen voor opsluiting en voor status langdurig ingezetene

De Dienst Vreemdelingenzaken corrigeerde via een bericht in het Belgisch Staatsblad enkele geïndexeerde bedragen.

Het forfaitaire bedrag van kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum is vastgesteld op 186 euro per dag. Dit bedrag geldt vanaf 1 januari 2014.

Het maandelijks minimumbedrag aan bestaansmiddelen die vereist zijn voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene is vastgesteld op 786 euro voor zichzelf, en 262 euro voor elke persoon die te zijnen laste is. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2014.

Lees meer in het rechtzettingsbericht van DVZ ter vervanging van het bericht van 15 januari 2014
ruler^TOP
ruler
12. Vormingen en studiedagen

Er is opnieuw een rijk aanbod aan interessante vormingen en studiedagen in het vreemdelingenrecht en familiaal IPR:

 • Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht Sessie 1 op 25 februari 2014: Recente ontwikkelingen inzake vrij verkeer, gezinshereniging en arbeidsmigratie (door Nathan Cambien, Herwig Verschueren en Dirk Torfs)
 • Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht Sessie 2 op 25 maart 2014: Asielrecht in de kering (door An Maes, Jill Troch en Steven Bouckaert)
 • Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht Sessie 3 op 29 april 2014: Persoon en familie in het migrantenrecht (door Mieke Van de Putte, Katja Fournier en Steven Vandromme)
 • Institute for European Studies op 6 maart 2014: The Implementation of the Blue Card Directive: what, why and what next?
 • Kruispunt M-I op 18 maart 2014 (namiddag): Familiaal Internationaal Privaatrecht voor advocaten (door Sanne Konings)
 • Pric Limburg op 8 april 2014: Gezinshereniging (door Sabrine Dawoud)
 • Foyer op 4 maart 2014: Gezinshereniging
 • ODiCe op 25 februari 2014: OCMW en vreemdelingen (door Fabienne Crauwels)
 • ODiCe op 13 maart 2014: Verblijfsrecht van burgers van de Unie (door Walter Vandaele)
 • ODiCe op 4 april 2014: Horen, zien en zwijgen? Beroepsgeheim voor OCMW, CAW en gemeente (door Vanessa Verdeyen)
 • BJB, CJB en de8 op 1 april 2014 (gratis, 12 tot 14 uur in Justitiepaleis Antwerpen, grote vergaderzaal naast cafetaria): Vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van 'traditioneel geweld' vanuit het perspectief van het internationaal recht, vluchtelingenrecht en Belgisch strafrecht (door Christine Flamand)
 • De8 op 13, 20 en 27 maart en 3 april 2014: Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening voor mensen in precair verblijf
 • Public Policy Exchange op 19 februari 2014: Implementing the Common European Asylum System: Towards Better Protection and Fairer Procedures

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Publicaties

We signaleren enkele publicaties in het ruime vreemdelingenrecht:

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
14. Vluchtelingenwerk Vlaanderen stopt nieuwsbrief en helpdesk over terugkeer

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft zijn nieuwsbrief over terugkeerpraktijken en zijn helpdesk terugkeer moeten stopzetten. Vluchtelingenwerk beschikt hiervoor niet meer over voldoende financiële middelen.

Waar kan je dan wel terecht voor meer info over terugkeer?

 • Heb je vragen over de juridische mogelijkheden, neem dan contact op met de juridische helpdesk van Kruispunt M-I en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
 • Voor informatie over vrijwillige terugkeer kan je terecht op het gratis nummer 0800 32 745 van Fedasil.
 • Voor vragen over de re-integratiemogelijkheden na een vrijwillige terugkeer kan je contact opnemen met Caritas International of de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Beide organisaties hebben re-integratieprogramma’s in verschillende herkomstlanden.
 • Voor objectieve en accurate herkomstlandeninformatie kan je terecht bij de helpdesk Planet Search van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be