Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 3 // 17 maart 2014
ruler
ruler
ruler

1. Beroep bij RvV te complex om effectief rechtsmiddel te zijn

Op 27 februari 2014 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België in arrest Josef. De procedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zijn geen effectief rechtsmiddel tegen een weigering van verblijf en een uitwijzingsbevel als een repatriëring nog niet gepland is en de vreemdeling schending van artikel 3 EVRM inroept.

Volgens de bestaande RvV procedures moet je al binnen de normale beroepstermijn een schorsing vragen, én later bij een opsluiting nog voorlopige maatregelen in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) vragen, om nog voor de repatriëring een werkelijk onderzoek te krijgen van je middelen op basis van artikel 3 EVRM. Die constructie is in de praktijk moeilijk te hanteren en te ingewikkeld volgens het EHRM.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Hof van Justitie verduidelijkt verblijfsrecht gezinsleden van Belg in België, na vrij personenverkeer binnen EU

Op 12 maart 2014 nam het Hof van Justitie twee prejudiciële beslissingen (in vier zaken) over de kwestie of derdelands familieleden van een Unieburger die verblijft in zijn eigen land, een verblijfsrecht kunnen ontlenen aan richtlijn 2004/38/EG of aan het VWEU.

De concrete zaken gaan over derdelands familieleden van Nederlanders die in Nederland wonen maar die ook hun vrij personenverkeer gebruiken naar België of een ander EU-land. De arresten van het Hof zijn ook van belang voor derdelands familie van een Belg in België.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Geen bestaansmiddelen nodig voor gezinshereniging kind van subsidiair beschermde

De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt voortaan geen bewijs meer van voldoende bestaansmiddelen als een minderjarig kind "alleen" gezinshereniging vraagt met een subsidiair beschermde of met diens echtgenoot of gelijkgestelde partner:

  • De vrijstelling geldt zelfs als de aanvraag gezinshereniging ingediend wordt later dan een jaar na toekenning van de status van subsidiaire bescherming,
  • en ook al heeft de subsidiair beschermde maar een beperkt verblijfsrecht.
  • ​Het moet gaan om een aanvraag voor gezinshereniging van "alleen" een kind, d.w.z. zonder gelijktijdige aanvraag voor gezinshereniging van een ander familielid voor wie wel een voorwaarde van bestaansmiddelen geldt.

Dat deelde Dienst Vreemdelingenzaken mee aan het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen. Deze vrijstelling is een gunstige praktijk van DVZ, die niet opgelegd wordt door de Verblijfswet of door het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 121/2013.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Instructie Fedasil over einde opvang bij Dublin interpreteert rechtspraak Hof van Justitie te eng

In een vonnis van 6 maart 2014 nam de Arbeidsrechtbank Antwerpen de instructies van Fedasil van 15-10-2013 en het arrest Cimade en Gisti (C-179/11) van het Hof van Justitie van 27 september 2012 onder de loep.

De rechter concludeerde dat Fedasil haar verplichtingen te eng interpreteert wanneer een asielaanvraag geweigerd wordt omdat een ander land bevoegd is. Fedasil moet opvang verlenen tot aan de effectieve transfer naar het land dat verantwoordelijk is voor behandeling van de asielaanvraag.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. “Rule 39” voorlopige maatregel tegen uitwijzing voor overname asielzoekster vanuit Denemarken naar Italië

Op 30 januari 2014 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een Voorlopige Maatregel “rule 39” toegekend tot staking van de uitwijzing van een Syrische vrouw en haar drie minderjarige kinderen van Denemarken naar Italië.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Financiële uitkering moet voldoende zijn voor noden van asielzoekers

Het Hof van Justitie antwoordde in arrest C-79/13 (Saciri e.a. t. Fedasil) van 27 februari 2014 op een prejudiciële vraag over de mogelijkheid om materiële opvang van asielzoekers door middel van financiële uitkeringen te voorzien, en over de grootte van deze uitkeringen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. UNHCR adviseert opschorting repatriëringen naar Zuid-Soedan

Op basis van het politiek en etnisch conflict in Zuid-Soedan roept het UNHCR op om gedwongen uitwijzingen op te schorten tot de veiligheidssituatie verbeterd is. UNHCR adviseert ook dat veel vluchtelingen uit Zuid-Soedan waarschijnlijk in aanmerking komen voor het statuut van erkend vluchteling.

Dat staat in een UNHCR positienota van 11 februari 2014.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. Inbreuk op artikel 3 EVRM bij uitwijzing naar Soedan na politieke “sur place” activiteiten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelt in arrest nr. 58802/12 (A.A. t. Zwitserland) van 7 januari 2014 dat het een schending van artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke behandeling) inhoudt om een asielzoeker naar Soedan terug te sturen nadat hij in Zwitserland kritiek heeft geuit op de Soedanese regering.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Nieuwe asielaanvraag na repatriëring is geen meervoudige asielaanvraag

Een asielaanvraag die een vreemdeling opnieuw in België indient nadat hij na een eerdere afgewezen asielaanvraag naar zijn thuisland werd gerepatrieerd, moet als een eerste asielaanvraag beschouwd worden. De vreemdeling kan immers na de repatriëring opnieuw aan vervolging zijn blootgesteld in zijn land van herkomst.

Dat oordeelt het Hof van Cassatie in arrest nr. P.13.2061.N van 21 januari 2014.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Sociaal onderzoek voor OCMW-steun gewijzigd

Bij een hulpvraag voor maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie moet het OCMW een sociaal onderzoek uitvoeren. Twee nieuwe Koninklijk Besluiten omschrijven de minimumvoorwaarden van een sociaal onderzoek, voor tenlasteneming door de staat van een OCMW-tussenkomst. Deze KB's treden op 24 maart 2014 in werking. Een omzendbrief met meer details zal spoedig volgen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
11. Publicaties

We signaleren enkele publicaties in het ruime vreemdelingenrecht:

Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
12. Vormingen en studiedagen

We signaleren enkele vormingen en studiedagen in het ruime vreemdelingenrecht:

Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be