Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 4 // 4 april 2014
ruler
ruler
ruler

1. Inreisverbod en gezinshereniging of humanitaire regularisatie

In een brief van 20 maart 2014 aan Kruispunt M-I verduidelijkt de Dienst Vreemdelingenzaken zijn praktijk bij aanvragen gezinshereniging of humanitaire regularisatie na een inreisverbod. Er blijven wel nog vragen. We roepen daarom op om evoluties in de praktijk en rechtspraak te melden.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Opvangrecht onwettig verblijvend gezin met kind niet afhankelijk van terugkeer noch beperkt in de tijd

De opvangpraktijk van begeleide minderjarigen in het terugkeercentrum van Holsbeek is onwettig. Dat vinden zowel de Arbeidsrechtbank van Brugge, als de federale ombudsman.

De Arbeidsrechtbank van Brugge sprak zich als eerste ten gronde uit over het recht op materiële opvang van onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen. Volgens de Arbeidsrechtbank Brugge is hun opvangrecht niet afhankelijk van terugkeer noch beperkt in de tijd, en is de opvang in het terugkeercentrum van Holsbeek onwettig. Fedasil stelde hoger beroep in tegen het vonnis van Brugge.

De federale ombudsman stelt in zijn jaarverslag van 2013 m.b.t. de opvangpraktijk van Fedasil van onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen een aantal onwettigheden vast. Daarnaast formuleert de federale ombudsman ook een aantal aanbevelingen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Praktijk en procedure Belgisch reispaspoort subsidiair beschermden

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) gaf info over de praktijk en procedure voor subsidiair beschermden om een Belgisch reispaspoort aan te vragen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Bijlage 15 en het recht op OCMW-steun

De POD Maatschappelijke Integratie publiceerde in maart op zijn website een FAQ over het recht op OCMW-steun met een bijlage 15.

De bijlage 15 is een document dat door de gemeente in verschillende situaties afgeleverd wordt. Het recht op steun hangt af van welk vakje op de bijlage 15 is aangevinkt. We zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje.

Sinds 14 maart 2014 moeten nieuwe beslissingen van de OCMW’s in overeenstemming zijn met de inhoud van de FAQ’s. De steun die toegekend werd in het kader van een beslissing die werd genomen vóór de publicatie van de FAQ’s en die niet conform is aan de FAQ’s zal worden terugbetaald tot de datum van de publicatie.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Niet kunnen bijwonen geboorte kind door visumweigering rechtvaardigt UDN-schorsing

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) schorste in een recent arrest de weigering van een visum voor kort verblijf dat werd aangevraagd om de bevalling van de echtgenote in België te kunnen bijwonen. De RvV beval een nieuwe beslissing binnen de vijf dagen, omwille van uiterst dringende noodzakelijkheid. De schending van artikel 8 EVRM is prima facie bewezen. DVZ had het reisdoel en de omstandigheden onvoldoende onderzocht.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Asielrecht Tibetanen met voorafgaand verblijf in India

Sinds eind 2013 weigert het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) de vluchtelingenstatus van Tibetanen met voorafgaand verblijf in India te erkennen. Het CGVS maakt daarbij toepassing van het nieuwe wettelijke concept ‘eerste land van asiel’ (artikel 48/5, §4 Verblijfswet, ingevoerd op 22-08-2013).

Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) schreef hierover een nota, die gericht is aan praktijkjuristen die met dergelijke beslissingen geconfronteerd worden. Deze nota behandelt de vragen wat het concept ‘eerste land van asiel’ inhoudt, en of het terecht toegepast wordt op India in het geval van de Tibetanen.

Lees de BCHV nota

ruler^TOP
ruler
7. Kortgedingrechter schorst repatriëring tot uitspraak KI of Cassatie tegen detentie

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel verbood in kortgeding een repatriëring tot aan de definitieve uitspraak over het beroep tegen detentie. De repatriëring mag niet doorgaan zolang de Raadkamer, de Kamer van Inbeschuldigingstelling of desnoods het Hof van Cassatie zich heeft kunnen uitspreken over de detentie, die in functie staat van een repatriëring.

De rechtbank legde de Belgische Staat eerst een dwangsom van 10.000 euro op als ze het verbod van repatriëring niet zou respecteren. Na derdenverzet tegen deze beschikking bevestigde de rechtbank het verbod tot repatriëring, maar niet de dwangsom.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Medisch verslag als nieuw element in meervoudige asielaanvraag

Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mag een medisch verslag (over post-traumatische stress) dat pas bij een tweede asielaanvraag wordt ingediend, niet als nieuw element worden geweerd op grond van het feit dat de diagnose gebaseerd zou zijn op verklaringen die eerder door de asielinstanties ongeloofwaardig werden geacht. Medische documenten moeten met de nodige voorzichtigheid worden onderzocht. De medische vaststellingen zijn gestoeld op een bredere basis dan louter de verklaringen van verzoeker. De arts heeft alle objectieve symptomen van PTSS vastgesteld.

Dat besliste de RvV in arrest nr. 119.223 van 20 februari 2014.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Einde papieren verblijfskaarten

Sinds 1 oktober 2013 zijn de papieren verblijfskaarten en verblijfstitels niet meer geldig. Dat bepaalt een ministerieel besluit.

Op 1 oktober 2008 stapte de laatste gemeente in België over naar het systeem van de elektronische verblijfskaarten. De laatste papieren verblijfskaarten, afgegeven op 1 oktober 2008 en maximaal 5 jaar geldig, vervielen op 30 september 2013. Papieren verblijfskaarten die sindsdien nog circuleren, zijn niet meer geldig.

Bron: Ministerieel besluit van 11 februari 2014

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
10. Richtlijn seizoenarbeiders aangenomen door de Raad

De richtlijn over seizoenarbeiders uit derde landen werd, na meer dan 3 jaar onderhandelen, aangenomen door de Raad en op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn moet binnen 2,5 jaar omgezet worden in nationaal recht door de lidstaten.

De richtlijn seizoenarbeiders is het eerste instrument dat specifiek voor laaggeschoolden tijdelijke migratie naar de Europese Unie mogelijk maakt. De richtlijn harmoniseert binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden voor derdelands seizoenarbeiders die tijdelijk in de Europese Unie komen werken, bijvoorbeeld in de land- of tuinbouw. Daarnaast wil de richtlijn sociale en economische uitbuiting bestrijden door een aantal basisrechten te voorzien. Bijvoorbeeld over minimumlonen en werkomstandigheden.

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
11. Aanpassing bedrag Europese blauwe kaart

Om een Europese blauwe kaart te krijgen moet een derdelands werknemer voor 2014 een bruto jaarloon van €50.974 aantonen. Dat is een verhoging van 2% in vergelijking met het vorige bedrag €49.995.

Zowel voor een eerste aanvraag als voor een vernieuwing van de blauwe kaart moet een bruto jaarloon van €50.974 aangetoond worden.

Met de Europese blauwe kaart wil de Europese Unie hoogopgeleide derdelanders aantrekken. De Europese blauwe kaart verenigt in één document zowel een verblijfstitel als een recht om te werken.

Bron: KB van 26 december 2013

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
12. Interfederaal centrum gelijke kansen en Federaal migratiecentrum

Op 15 maart 2014 werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding hervormd in een Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. Door de interfederalisering van het Centrum worden zijn huidige bevoegdheden in de strijd tegen discriminatie uitgebreid tot die van de gewesten en de gemeenschappen.

De volle bevoegdheden van het Centrum inzake migratie worden toevertrouwd aan een aparte en louter federale instelling, het Federaal centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel. De contactkanalen blijven onveranderd.

Lees meer

ruler^TOP
ruler
13. Sociaal onderzoek voor OCMW-steun gewijzigd

In de vorige nieuwsbrief vreemdelingen informeerden we u over de 2 koninklijke besluiten die het sociaal onderzoek wijzigden.

Ondertussen is ook een omzendbrief verschenen over de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek. Deze hebben we verwerkt op onze webpagina over het sociaal onderzoek.

Extra info:

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be