Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 5 // 15 mei 2014
ruler
ruler
ruler

1. Wijziging Verblijfswet voor EU-burger en familie, langdurig ingezetene, en varia

Op 15 mei 2014 treden diverse wijzigingen van de Verblijfswet (wet van 19 maart 2014) in werking.

Voortaan hebben ouders van een minderjarige Unieburger, en bepaalde andere familieleden van een Unieburger, een recht op gezinshereniging.

De status van langdurig ingezeten derdelander staat voortaan open voor vluchtelingen en subsidiair beschermden. De regels over welk verblijf in aanmerking komt, zijn gewijzigd.

De Verblijfswet wijzigt nog op diverse andere punten, ter omzetting van Europese richtlijnen 2011/51, 2003/109, 2009/50, 2001/51, 2004/38 en 2003/86.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Richtsnoeren Europese Commissie voor toepassing Gezinsherenigingsrichtlijn

Op 3 april 2014 bracht de Europese Commissie richtsnoeren uit voor de (correcte) toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging. Het gaat over de voorwaarden waaronder derdelanders die wettig verblijven, hun familieleden kunnen doen overkomen. De richtsnoeren komen er na een publieke consultatieronde die de Commissie organiseerde in 2011. Het Kruispunt M-I nam daar toen ook aan deel.

In de richtsnoeren benadrukt de Commissie meermaals dat het doel van de richtlijn is om gezinshereniging te bevorderen. De lidstaten mogen de beoordelingsmarge die de richtlijn hen geeft, niet gebruiken op een manier die de doelstelling van de richtlijn ondermijnt en afbreuk doet aan het nuttig effect ervan. Toestemming voor gezinshereniging is de regel, en afwijkingen hierop moeten strikt geïnterpreteerd worden.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Erkenning als vluchteling van Guinee wegens vrees voor besnijdenis en gedwongen huwelijk

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen velde een principe-arrest met drie rechters (RvV 122.669, van 17 april 2014). Zowel een Guinese moeder als haar kind worden erkend als vluchteling.

De meeste meisjes in Guinee lopen een heel groot risico op besnijdenis. De RvV corrigeert het beleid van CGVS en de bronnen van Cedoca.
Ook over gewongen huwelijken in Guinee is er objectieve landeninfo. Bij onduidelijkheden moet CGVS de asielzoeker hiermee confronteren, en geldt het voordeel van de twijfel.
De vrees van moeder en kind moeten apart onderzocht worden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Erkenning vluchteling wegens slavernij in Mauritanië

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erkende een vrouw als vluchteling, omdat zij in Mauritanië het slachtoffer was van slavernij (RvV 122.111, van 3 april 2014). Ze werd geboren als slavin en bleef haar hele leven bij dezelfde meester wonen, tot iemand haar hielp te vluchten.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. EHRM vindt Koerdische autonome regio in Irak een vluchtalternatief

Zowel voor Arabieren, als voor alleenstaande Mandeese vrouwen uit Centraal-Irak, kan de Koerdische Autonome Regio (KAR) in Irak een vestigingsalternatief zijn, waardoor zij niet moeten erkend worden als vluchteling.

Er moeten echter drie voorwaarden voldaan zijn: veilige reis, toelating tot het grondgebied en de mogelijkheid tot vestiging vóór de uitzetting. Daarbij is de meest recente landeninformatie van belang.

Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in twee arresten tegen Zweden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Onwettige afwezigheid in les Nederlands leidt niet automatisch tot schrapping leefloon

Het Arbeidshof van Antwerpen veroordeelde OCMW Antwerpen op 3 februari 2014. Het OCMW mag een leefloon niet zomaar stopzetten of schorsen wegens onwettige afwezigheid uit de Nederlandse les of omdat afspraken niet zijn nagekomen.

Het OCMW kan niet automatisch een gebrek aan werkbereidheid afleiden uit het onwettig afwezig zijn uit de les Nederlands. Het OCMW moet de werkbereidheid beoordelen aan de hand van alle elementen uit het dossier.

Het OCMW mag het leefloon alleen schorsen in wettelijk bepaalde gevallen (bijvoorbeeld met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) en volgens de wettelijke sanctieprocedure.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. Visumvrijstelling kort verblijf voor Moldaviërs

Vanaf 28 april 2014 zijn onderdanen van Moldavië vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Deze vrijstelling geldt wel alleen voor personen met een biometrisch paspoort.

De vrijstelling van visumplicht betekent echter geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst. Bij een controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene kunnen aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Motivering 9ter weigering als advies DVZ-arts afwijkt van advies behandelend arts

Wanneer een weigering van medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet) gebaseerd is op een advies van de DVZ-arts dat tegengesteld is aan het medisch attest van de behandelend geneesheer, dan moet de DVZ-arts zijn advies voldoende concreet en pertinent motiveren.

De Raad van State (RvS) bevestigde op 18 september 2013 deze rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) ging op 24 maart 2014 dieper in op de beoordelingsvrijheid en motiveringsplicht van de DVZ-arts.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. Beëindiging 9ter statuut alleen bij ingrijpende en duurzame verandering

Een verbetering van de gezondheidstoestand sinds een jaar, met gunstige evolutie, volstaat niet om een medische verblijfsmachtiging te beëindigen.

Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijzen de termen ‘gunstig’ en ‘verbeterd’ niet op een radicaal karakter. Dit RvV arrest nr. 114.693 van 29 november 2013 bevestigt een vaste rechtspraak.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
10. Tegenstrijdige berichten over verbeterde situatie asielzoekers in Bulgarije

UNHCR roept niet langer op om alle Dublintransfers naar Bulgarije tijdelijk te schorsen. UNHCR maakt wel nog voorbehoud voor bepaalde groepen of personen met specifieke noden of kwetsbaarheden.

ECRE en Amnesty International vinden dat er nog onvoldoende waarborgen zijn voor asielzoekers in Bulgarije. Ook Human Rights Watch bevestigt dat.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Lijst ‘veilige herkomstlanden’ bevestigd

Op 4 april 2014 keurde de regering opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ goed. De lijst is dezelfde als de voorbije jaren: Albanië, Bosnië, India, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië.

Asielzoekers die afkomstig zijn van deze landen hebben een zwaardere bewijslast, en een snellere behandeling van hun asielaanvraag (in principe 15 dagen).

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
12. Update informatiedocument ‘medische bewijsstukken’ van POD MI

De POD Maatschappelijke Integratie heeft de richtlijnen gewijzigd voor terugbetaling van medische kosten die onder het recht op OCMW-steun vallen.

Er zijn nieuwe contactgegevens voor bevraging van borgstelling bij de Dienst Vreemdelingenzaken, en voor bevraging van verzekerbaarheid bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit. Er zijn wijzigingen inzake het sociaal onderzoek door OCMW's (ten gevolge van de omzendbrief van 14 maart 2014). En vanaf 1 juni 2014 wijzigt de werkwijze in het kader van Mediprima.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Belang van het kind bij vrij personenverkeer EU-burgers en familieleden

De DVZ moet bij haar beslissingen in toepassing van het Unierecht rekening houden met het hoger belang van het kind. Dit geldt niet alleen bij maatregelen die de DVZ rechtstreeks ten aanzien van kinderen neemt. Het gaat ook over maatregelen die het kind onrechtstreeks beïnvloeden.

De RvV bevestigt in een arrest van 20 maart 2014 zijn eerdere rechtspraak.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
14. Studiedagen en vormingen

De komende maanden zijn er onder meer de volgende vormingen en studiedagen in het ruime vreemdelingenrecht:

ruler^TOP
ruler
15. Jaarverslag federale Ombudsman

De Federale Ombudsman​ publiceerde zijn Jaarverslag 2013. Het bevat heel wat analyses en aanbevelingen inzake het vreemdelingenrecht en familiaal internationaal privaatrecht.

Lees het jaarverslag 2013 van de federale Ombudsman

ruler^TOP
ruler
16. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht nr. 1/2014 (in april verschenen) bevat onder andere twee uitgebreide rechtspraakoverzichten. De auteurs gaan in op de uitspraken die de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deed in de voorbije twee gerechtelijke jaren (2011 tot en met 2013).

Abonnees kunnen het Tijdschrift digitaal raadplegen op www.tvreemd.be

Bekijk de inhoudstafel van T.Vreemd. nr. 1/2014

ruler^TOP
ruler
17. Nieuwe webpagina's vreemdelingenrecht.be

Het Kruispunt M-I publiceerde een hele reeks nieuwe webpagina's met informatie over het vreemdelingenrecht:

ruler^TOP
ruler
18. Kruispuntmi.be en vreemdelingenrecht.be: vul de enquête in

De nieuwe website van het Kruispunt Migratie-Integratie is binnenkort een jaar online. Tijd voor een tussentijdse analyse. Waar scoren we goed? Wat kan er nog beter?

In onderstaande enquête kan ook jij je mening kwijt. Invullen duurt amper een paar minuten.

Ga naar de enquête

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be