Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 6 // 11 juni 2014
ruler
ruler
ruler

1. Wijziging RvV-beroep bij asielaanvraag uit veilig land en bij meervoudige asielaanvraag

Op 31 mei 2014 zijn wetswijzigingen in werking getreden inzake het beroep tegen bepaalde asielbeslissingen tot niet-inoverwegingneming van het CGVS.

De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • Asielzoekers afkomstig uit een zogenaamd veilig land van herkomst hebben voortaan een schorsend beroep, in "volle rechtsmacht" bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).
  • Ook asielzoekers met een meervoudige asielaanvraag hebben voortaan een schorsend beroep in volle rechtsmacht bij de RvV, behalve bepaalde uitzonderingen.
  • Voor beide beroepen gelden bijzondere, korte beroepstermijnen.
  • Deze wetswijziging heeft ook gevolgen voor het recht op materiële opvang van beide categorieën. Fedasil gaf daarover nieuwe instructies.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I en Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Nieuwe UDN-procedure bij RvV

Vanaf juni 2014 gelden er nieuwe regels voor een beroepsprocedure in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Er zijn onder meer kortere beroepstermijnen en nieuwe ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Deze wetswijziging maakt het beroepenapparaat voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nog complexer dan het al was. Die complexiteit werd recent nog bekritiseerd door het EHRM in het arrest Josef vs. België.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Belgische naamwetgeving gewijzigd

Op 1 juni 2014 trad de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek over de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde in werking.

De nieuwe regeling geldt voor Belgische kinderen, maar er zijn ook situaties met een internationaal element.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Nieuw Consulair Wetboek treedt in werking

Het Consulair Wetboek dat de bevoegdheden van consulaire posten regelt, treedt in werking op 15 juni 2014. Dat werd bepaald bij Koninklijk Besluit van 19 april 2014. Het Consulair Wetboek vervangt een aantal bestaande wetten, onder meer de wet van 31 december 1981 en de wet van 10 juli 1931.

Het Consulair Wetboek wijzigt onder meer bevoegdheden van burgerlijke stand, notariële bevoegdheden, bevoegdheden inzake nationaliteit, bevoegdheden inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten, de consulaire bevolkingsregisters, en consulaire attesten.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Tweede Belgisch reisdocument voor Belgen en vreemdelingen

Vanaf 14 juni 2014 kunnen Belgen, erkende staatlozen, erkende vluchtelingen, en andere vreemdelingen die geen reisdocument kunnen krijgen van hun eigen nationale overheid of van een internationale instantie, in bepaalde omstandigheden een tweede reisdocument krijgen van de Belgische overheid.

Dat zegt het ministerieel besluit van 19 april 2014 over de afgifte van paspoorten. Dit ministerieel besluit voert de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek uit.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Geen betoelaging meer door POD MI bij ‘artikel 60-tewerkstelling’ met bijlage 20, 21 of 35

Vanaf 10 mei 2014 komt de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) niet langer financieel tussen in de kosten van ‘artikel 60-tewerkstellingen’ van Unieburgers, hun familieleden en familieleden van Belgen met een bijlage 20, 21 of 35, die geschrapt zijn uit het vreemdelingenregister in opvolging van de omzendbrief van 30 augustus 2013 van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Dat staat in FAQ's die de POD MI publiceerde op zijn website.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. De praktijk van gegevensoverdracht door POD MI aan DVZ bij OCMW-steun

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) bezorgt gegevens van bepaalde vreemdelingen die beroep doen op OCMW-steun, aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Er zijn daarvoor verschillende machtigingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Privacycommissie). De gegevensoverdracht gebeurt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

In een synthesenota van 8 mei 2014 verduidelijkt de POD MI voor welke personen, volgens welk criterium, wanneer, en welke gegevensoverdrachten in de praktijk gebeuren. Omwille van technische redenen is de gegevensoverdracht nog niet effectief voor alle categorieën vreemdelingen voor wie de POD MI gemachtigd is.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Toegang van niet-Belgen tot overheidsbetrekkingen

Unieburgers en onderdanen van de EER hebben principieel toegang tot overheidsbetrekkingen (behalve tot functies die openbaar gezag uitoefenen). Want het Europese principe van vrij verkeer van werknemers heeft voorrang op het Belgische recht, ook op de Grondwet. Dat stelt de Raad van State (RvS) in zijn arrest van 31 maart 2014.

Voor sommige bevoorrechte vreemdelingen vindt de RvS het niet duidelijk of zij toegang moeten hebben tot overheidsfuncties. De RvS stelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over Zwitsers, over Turkse werknemers en hun gezin, en over langdurig ingezetenen.

Andere vreemdelingen mogen volgens de RvS wel uitgesloten worden van overheidsbetrekkingen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. Mediprima: voorschotten aan ziekenhuizen die nog niet elektronisch kunnen factureren

Sinds 1 juni 2014 kunnen ziekenhuizen voor intramurale zorg van mensen zonder ziekteverzekering geen papieren facturen meer ten laste leggen van de Staat. Dat komt door de invoering van computersysteem Mediprima.

Voor ziekenhuizen die op 1 juni 2014 nog niet elektronisch kunnen factureren in het kader van Mediprima, voorziet de POD MI een webformulier en een systeem van voorschotten.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be