Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Medische nieuwsbrief vreemdelingenrecht
Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen nr. 33 // juli 2014
ruler
ruler
ruler

1. POD MI actualiseert informatiedocument ‘medische bewijsstukken’

De POD Maatschappelijke Integratie heeft de richtlijnen gewijzigd voor terugbetaling van medische kosten die onder het recht op OCMW-steun vallen.

  • Er zijn nieuwe contactgegevens voor bevraging van borgstelling bij de Dienst Vreemdelingenzaken, en voor bevraging van verzekerbaarheid bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit.
  • Er zijn wijzigingen inzake het sociaal onderzoek door OCMW's (ten gevolge van de omzendbrief van 14 maart 2014).
  • En vanaf 1 juni 2014 verandert de werkwijze in het kader van Mediprima. 

ruler^TOP
ruler
2. Mediprima: voorschotten voor ziekenhuizen die niet elektronisch factureren

Sinds 1 juni 2014 kunnen ziekenhuizen geen papieren facturen meer ten laste leggen van de Staat voor intramurale zorg van mensen zonder ziekteverzekering. Dat komt door de invoering van computersysteem Mediprima.
Voor ziekenhuizen die op 1 juni 2014 nog niet elektronisch kunnen factureren in Mediprima heeft de POD MI nu een webformulier en een systeem van voorschotten.

ruler^TOP
ruler
3. Grondwettelijk Hof vernietigt uitsluiting van dringende medische hulp voor EU-burgers en hun familie gedurende drie maanden

EU-burgers en hun familieleden worden niet meer uitgesloten van dringende medische hulp ten laste van het OCMW (tijdens de eerste 3 maanden van hun verblijf).
Dit blijkt uit het arrest nr. 95/2014 van het Grondwettelijk Hof (GwH) dat artikel 57quinquies OCMW-wet vernietigt, zoals ingevoerd door de wet van 19 januari 2012.
Hetzelfde arrest van het GwH vernietigt ook de tijdelijke uitsluiting van ruimere maatschappelijke dienstverlening  voor sommige EU-werknemers en -zelfstandigen en personen die deze status behouden hebben, en hun familieleden.

ruler^TOP
ruler
4. OCMW-steun met terugwerkende kracht na annulatie ongegrondheidsbeslissing 9ter

Maatschappelijke dienstverlening kan met terugwerkende kracht worden toegekend als vaststaat dat de betrokkene al vóór de hulpvraag behoeftig was maar niet eerder een hulpvraag kon indienen.
Dat blijkt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Oudenaarde. Een gezin verloor zijn OCMW-steun toen hun 9ter-aanvraag ongegrond verklaard werd. Het vroeg opnieuw OCMW-steun toen de ongegrondheidsbeslissing geannuleerd werd. Het krijgt die steun vanaf de datum waarop de steun eerder was stopgezet.

ruler^TOP
ruler
5. Hoe gebeurt gegevensoverdracht van POD MI aan DVZ?

In een synthesenota van 8 mei 2014 verduidelijkt de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) hoe ze in de praktijk gegevens overdraagt aan de Dienst Vreemdelingenzaken: over welke personen, volgens welk criterium, wanneer, en welke informatie. Bij gegevens over de toekenning van maatschappelijke dienstverlening geeft ze niet door wie medische hulp kreeg.

Het betreft de gegevens die de POD MI aan de DVZ bezorgt over bepaalde vreemdelingen die een beroep doen op OCMW-steun. Ze heeft daarvoor machtigingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Privacycommissie). De gegevensoverdracht gebeurt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

ruler^TOP
ruler
6. Recht op gezinshereniging als verzorging door Unieburger noodzakelijk is

Een familielid dat vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de Unieburger strikt behoeft komt in aanmerking voor gezinshereniging. Dit in zoverre het zieke familielid al niet in aanmerking komt voor gezinshereniging als echtgenoot, gelijkgestelde partner, wettelijk geregistreerde partner, (stief)(klein)kind of (schoon)(groot)ouder van de Unieburger.
Er is geen beperking in de graad van verwantschap van het familielid.
De volgende zaken moeten bewezen worden:

  • de ernstige gezondheidsredenen
  • de noodzaak van de persoonlijke verzorging door de Unieburger
  • de familieband met de Unieburger
De Verblijfswet preciseert niet hoe dit bewezen moet worden.
Deze en andere wijzigingen op het recht op gezinshereniging zijn van toepassing sinds 15 mei 2014.
ruler^TOP
ruler
7. Raad van Europa: resolutie over zorg en verblijf van vreemdelingen met hiv of aids

Op 23 mei 2014 keurde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in resolutie 1997 (2014) enkele duidelijke aanbevelingen goed over de zorg en het verblijf van vreemdelingen met hiv of aids.
De resolutie gaat onder meer over het niet-uitwijzen van seropositieve vreemdelingen en hun recht op gratis zorg.

ruler^TOP
ruler
8. Nieuwe UDN-procedure bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Vanaf juni 2014 gelden nieuwe regels voor een beroepsprocedure in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).
Er zijn onder meer kortere beroepstermijnen en nieuwe ontvankelijkheidsvoorwaarden.
Deze wetswijziging maakt het beroepenapparaat voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nog complexer dan het al was. Het EHRM bekritiseerde die complexiteit recent nog in het arrest Josef vs. België.

ruler^TOP
ruler
9. Nieuwe regels voor bevoegd OCMW bij verblijf in sommige ontwenningscentra en ouderenvoorzieningen

De lijst van instellingen waarvoor afwijkende bevoegdheidsregels gelden, wordt verder uitgebreid.
Een nieuwe omzendbrief van de POD-MI wijzigt de regels over het bevoegd OCMW in twee gevallen:

  • bij een steunaanvraag door iemand die verblijft in een centrum voor ontwenning van druggebruik;
  • bij een steunaanvraag door iemand die verblijft in een erkende voorziening voor ouderen waarin die ouderen zelfstandig verblijven en waarin facultatieve ouderenzorg wordt aangeboden.
Wie is bevoegd?

  1. Het OCMW van de hoofdverblijfplaats, voor wie zijn hulpvraag stelt bij de opname of tijdens zijn verblijf in zo’n centrum of voorziening. Concreet is dat het OCMW van de gemeente waar de persoon is ingeschreven in het bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister (hoofdverblijfplaats).
  2. Het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats, voor wie geen hoofdverblijfplaats heeft. Het gaat om mensen die, op het moment van hun opname een inschrijving als referentieadres hadden. Of om mensen die op dat moment van ambtswege geschrapt waren. De gewoonlijke verblijfplaats wordt bepaald op de dag van de hulpvraag. Een gewoonlijke verblijfplaats is niet noodzakelijk de plaats waar de instelling gelegen is. Voor vreemdelingen zonder wettig verblijf kan het de gemeente zijn waar ze wonen zonder dat dat blijkt uit het Rijksregister.
Deze nieuwe regeling treedt in werking op 27 juni 2014.

Meer info

ruler^TOP
ruler
11. Vragen & antwoorden uit Kamer en Senaat

12. Bijleren over gezondheid en vreemdelingenrecht

Vormingen, studiedagen, debatten, congressen, lezingen over de medische aspecten van het vreemdelingenrecht.
ruler^TOP
ruler
13. Pas verschenen

Voor een betere dialoog tussen huisartsen en patiënten van andere origine
De dialoog tussen huisartsen en patiënten met een andere etnische, culturele, taalkundige of religieuze achtergrond verloopt niet altijd makkelijk. Gelukkig bestaan er heel wat hulpmiddelen en goede praktijken die de arts helpen om een goed contact uit te bouwen.
De Koning Boudewijnstichting geeft in deze publicatie een overzicht van Belgische en buitenlandse initiatieven.
Video: begrijpelijk communiceren in de zorg
Pharos geeft in losse videofragmenten antwoorden op vragen over begrijpelijk communiceren in de zorg:
- Welke mensen hebben moeite met communicatie in de zorg?
- Wat is laaggeletterdheid? Hoe herken je het?
- Wat zijn gezondheidsvaardigheden?
- Wanneer is mijn boodschap goed overgekomen?
- Hoe verbeter je taal- en gezondheidsvaardigheden?
- Hoe kan ik als hulpverlener effectiever communiceren?
Toolkit helpt kanker bespreekbaar te maken
De ‘Toolkit voorlichtingen aan migranten over kanker’ bevat basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van kanker bij migranten. Ze is bedoeld voor koepels van migranten- en patiëntenorganisaties en andere organisaties met taken op het gebied van informatieverstrekking, voorlichting, educatie en preventie.
Medische regularisatie in jaarverslag Federaal Migratiecentrum
Het Federaal Migratiecentrum publiceerde zijn Jaarverslag Migratie 2013. Het vermeldt onder meer cijfers, analyse en knelpunten in verband met medische regularisatie.
Het Centrum beveelt daarbij aan om systematisch de impact te meten van het migratiebeleid op de grondrechten van vreemdelingen. En dat op álle domeinen van het beleid.
Migrant access to social security and healthcare: policies and practice
Deze studie van European Migration Network (EMN) gaat over de sociale zekerheidsrechten en toegang tot gezondheidszorg van derdelanders in de EU-lidstaten. Zowel de regelgeving als de administratieve praktijk komt aan bod. De studie laat toe om hun rechten te vergelijken met de rechten van EU-burgers.
AIDA: Asylum Information Database
ECRE publiceerde een nieuwe update van het nationale rapport over het Belgische asielsysteem.
Deze update besteedt onder meer aandacht aan de volgende medische aspecten:
- Medisch attest bij asiel
- Medische zorg bij detentie
- Medisch onderzoek om minderjarigheid vast te stellen
- Recht op medische zorg tijdens de asielprocedure
ruler^TOP
ruler
 
  De Medische Nieuwsbrief Vreemdelingen is een uitgave van:
  Met de steun van de Vlaamse minister voor Welzijn en Gezondheid

Meer info op:www.vreemdelingenrecht.be