Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 7 // 9 juli 2014
ruler
ruler
ruler

1. Vrijwilligerswerk toegestaan voor vreemdelingen

Vanaf 28 juni 2014 kunnen alle vreemdelingen met wettig verblijf vrijwilligerswerk doen. Ook iedereen die recht heeft op materiële opvang mag vrijwilligerswerk doen, behalve de gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf. Dat komt door een wijziging van de wet over de rechten van vrijwilligers.

De wet van 22 mei 2014 wijzigt de wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers. Daardoor valt het vrijwilligerswerk door vreemdelingen niet meer onder de arbeidskaartenreglementering. Zo komt er een einde aan de ongelukkige constructie dat enkel vreemdelingen die vrijgesteld zijn van arbeidskaart vrijwilligerswerk in ondergeschikt verband mochten doen.

Het vrijwilligerswerk moet voldoen aan de gewone voorwaarden van de wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Grondwettelijk Hof vernietigt uitsluiting van OCMW-steun voor EU-werknemers en -zelfstandigen en hun familie

Het Grondwettelijk Hof arrest nr. 95/2014 van 30 juni 2014 vernietigt een deel van artikel 57quinquies OCMW-wet, dat ingevoerd is door de wet van 19 januari 2012.

EU-werknemers en -zelfstandigen en personen die deze status behouden hebben, en hun familieleden, mogen niet uitgesloten worden van maatschappelijke dienstverlening (tijdens de eerste 3 maanden van hun verblijf). Ze mogen ook niet uitgesloten worden van steun voor levensonderhoud (zolang ze een voorwaardelijk verblijfsrecht hebben).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Grondwettelijk Hof vernietigt uitsluiting van dringende medische hulp voor EU-burgers en hun familie

Het Grondwettelijk Hof arrest nr. 95/2014 van 30 juni 2014 vernietigt een deel van artikel 57quinquies OCMW-wet, dat ingevoerd is door de wet van 19 januari 2012.

Door dit arrest mogen EU-burgers en hun familieleden niet meer uitgesloten worden van dringende medische hulp ten laste van het OCMW (tijdens de eerste 3 maanden van hun verblijf).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Databank schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen

Op 3 april 2014 is de zogenaamde “databank schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen” in werking getreden (Koninklijk besluit van 28 februari 2014).

De databank kreeg uiteindelijk de vorm van bijkomende informatie die opgenomen wordt in het rijksregister. Het is dus geen aparte databank, maar een uitbreiding van het bestaande rijksregister. Vreemdelingen zonder identificatienummer die willen huwen of wettelijk samenwonen, zullen worden ingeschreven in het wachtregister.

Kruispunt M-I onderzocht de bedoeling van deze databank, en becommentarieert de gegevens die worden opgeslagen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Geen gewaarborgde gezinsbijslag meer met attest van immatriculatie

Vanaf 30 juni 2014 krijgen vreemdelingen met een attest van immatriculatie geen gewaarborgde gezinsbijslag meer. Dat is het gevolg van een gewijzigde interpretatie van de Wet gewaarborgde gezinsbijslag door FAMIFED.

FAMIFED of het Federaal agentschap voor de Kinderbijslag is sinds 1 juli 2014 de nieuwe naam van de vroegere RKW of Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Deze info staat in nieuwsbrief ‘e-cho’ van juli 2014 van de POD Maatschappelijke Integratie. In plaats van gewaarborgde gezinsbijslag kunnen de betrokkenen verhoogde OCMW-steun vragen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. OCMW-steun met terugwerkende kracht na annulatie ongegrondheidsbeslissing 9ter

Maatschappelijke dienstverlening kan met terugwerkende kracht worden toegekend als vaststaat dat de betrokkene al vóór de hulpvraag behoeftig was maar niet eerder een hulpvraag kon indienen.

De Arbeidsrechtbank van Oudenaarde paste dit principe toe in een vonnis van 15 mei 2014. Een gezin verloor zijn OCMW-steun toen hun medische regularisatieaanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) ongegrond verklaard werd. Het vroeg opnieuw OCMW-steun toen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de ongegrondheidsbeslissing annuleerde.

De Arbeidsrechtbank Oudenaarde besliste om opnieuw OCMW-steun toe te kennen vanaf de datum waarop de OCMW-steun eerder werd stopgezet.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
7. Fedasil moet continuïteit van opvang garanderen voor afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen

Fedasil mag niet eisen dat afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen de materiële opvang verlaten om hun behoeftigheid te laten vaststellen door het OCMW, vooraleer zij opnieuw opvang kunnen krijgen. Als deze mensen een verlenging van de opvang vragen omwille van bijzondere omstandigheden, dan moet Fedasil die op een redelijke manier evalueren. Fedasil moet rekening houden met het hoger belang van het kind om niet in een situatie te komen waarbij de essentiële behoeften niet verzekerd worden. Fedasil moet de opvang verder blijven garanderen, minstens in afwachting van een reactie van het OCMW.

Zo oordeelde het Arbeidshof van Brussel in haar arrest van 22 mei 2014.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
8. Resolutie Raad van Europa over zorg en verblijf van vreemdelingen met hiv of aids

Op 23 mei 2014 stemde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in resolutie 1997 (2014) enkele duidelijke aanbevelingen over de zorg en het verblijf van vreemdelingen met hiv of aids.

De aanbevelingen zijn juridisch niet bindend. Ze roepen alle lidstaten van de Raad van Europa wel op tot concrete actie. Maar deze resolutie kadert ook in artikel 3 EVRM, en dat is wel juridisch bindend. In de mate dat artikel 3 EVRM in het geding is in concrete gevallen, zou deze resolutie wel nog een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. RvV schorst enkele Dublin-overdrachten naar Malta

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) besluit in twee arresten, van 28 mei en 2 juni 2014, dat de overdracht van asielzoekers naar Malta een schending van artikel 3 EVRM kan uitmaken.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Nederlandse Raad van State schorst Dublin-overdracht naar Italië

In Nederland schorste de voorzitter van de Raad van State op 5 juni 2014 een overdracht van een alleenstaande asielzoeker naar Italië, op basis van de Dublin-verordening.

Deze zaak is mogelijk van belang voor andere asieldossiers, omdat het over de algemene situatie in Italië gaat.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Publicaties

Er zijn enkele interessante nieuwe publicaties in het vreemdelingenrecht: ruler^TOP
ruler
12. Vormingen

We maken u graag attent op enkele vormingen begin september 2014: ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be