Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 9 // 26 september 2014
ruler
ruler
ruler

1. Verduidelijking behandeling asielaanvragen door CGVS

Op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) van 9 september 2014 verduidelijkte het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zijn landenbeleid voor enkele regio’s.

Lees meer in een bericht van Vlichtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Voorlopige repatriëringsstop naar ‘ebola-landen’ Guinée, Liberia en Sierra Leone

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voert voorlopig geen gedwongen repatriëringen uit naar Guinée, Liberia en Sierra Leone: landen waar ebola momenteel vele slachtoffers maakt. De Raadkamer van Antwerpen stelde daarom onlangs een Guinéer in vrijheid. Deze mensen krijgen voorlopig geen toelating tot uitstel van vertrek, omdat vrijwillige terugkeer wel nog mogelijk is.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Meer duidelijkheid over de inschrijving van sommige vreemdelingen in het ziekenfonds

Het RIZIV geeft in een nota van 22 mei 2014 meer details over de inschrijving in de publieke ziekteverzekering als gerechtigde resident, als echtgenoot persoon ten laste of als kind persoon ten laste. Deze nota geeft onder andere meer informatie over het koninklijk besluit van dezelfde datum.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. OCMW-steun bij (ambtelijke) schrapping uit rijksregister

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verduidelijkt in een aantal FAQ’s op zijn website het recht op OCMW-steun van vreemdelingen die (ambtelijk) geschrapt zijn uit het rijksregister.

Ambtelijk geschrapte vreemdelingen met een geldige verblijfskaart kunnen tijdens de termijn van hun recht op terugkeer aanspraak maken op OCMW-steun. Eens de verblijfskaart of de termijn voor het recht op terugkeer verstreken is, hebben zij alleen recht op dringende medische hulp in afwachting van een beslissing over de herinschrijving.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Familierechtbank in werking getreden

Vanaf 1 september 2014 worden familiale geschillen behandeld door de familierechtbank. Ook familiale geschillen met een internationaal element vallen hieronder.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Medische situatie in herkomstland: de informatiebronnen van DVZ moeten beschikbaar zijn

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wees een medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) af omdat de vereiste medicatie in het herkomstland aanwezig is. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zegt in zijn arrest nr. 126.269 van 27 augustus 2014 dat de DVZ dan met de meeste precisie en volledigheid duidelijkheid moet geven over de informatiebronnen waarop hij zich steunt.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. Opvang afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen moet rekening houden met hun specifieke situatie

Volgens de Arbeidsrechtbank van Charleroi van 6 mei 2014 heeft een gezin afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen die behoeftig zijn, recht op aangepaste en gecontinueerde opvang. Een toewijzing aan het terugkeercentrum in Holsbeek is niet aangewezen als er geen garanties zijn dat de kinderen verder Franstalig onderwijs kunnen genieten.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. Seksuele geaardheid en geloofwaardigheid bij asielaanvragen

De Nederlandse Raad van State stelde vorig jaar in drie zaken prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU. De vragen betreffen de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielzoekers die gevlucht zijn omwille van hun seksuele geaardheid. De Advocaat-Generaal van het Hof gaf zijn conclusie over deze vragen op 17 juli 2014. In afwachting van het arrest, kunnen deze conclusies de beoordeling van asielaanvragen al inspireren.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Beleid CGVS als RvV een kind erkent als vluchteling en de ouders niet

De afgelopen tijd zijn een twintigtal beslissingen genomen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) waarbij een minderjarig kind erkend werd als vluchteling maar de ouder(s) niet. Dat zou volgen uit een enge toepassing door de RvV van de gezinseenheid bij beoordeling van asielaanvragen.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) gaf zijn bredere praktijk te kennen. Ook DVZ en de POD MI lichtten hun praktijk toe.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I en Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Fedasil betaalt psychologische consultaties terug volgens nieuwe vaste tarieven

De Opvangwet bepaalt dat de begunstigde van materiële opvang de noodzakelijke psychologische begeleiding moet krijgen. Fedasil beschrijft in een nota van 1 september 2014 hoe ze deze bepaling uitvoert.

Als de behandelende arts bepaalt dat er nood is aan een consult bij een psycholoog, dan betaalt Fedasil de kosten van dit consult terug. Fedasil hanteert daarvoor homogene tarieven.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
11. Publicaties

Er zijn enkele nieuwe publicaties in het vreemdelingenrecht:

  • Geactualiseerd overzicht ‘Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg’ (Kruispunt M-I). Dit overzicht somt de verschillende verblijfsstatuten op en koppelt daar telkens informatie aan over het recht op ziekteverzekering, sociale hulpverlening en de regeling van de medische kosten. Het overzicht vermeldt zowel het beleid van de POD Maatschappelijke Integratie of Fedasil, als de rechtsbron wanneer wij het anders zien.
  • Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2014 nr. 3, met o.a.: 'Gezinshereniging in België: kan men door het bos nog de bomen zien?' (Sabrine Dawoud)
  • Nieuw AIDA rapport over asielsystemen in de EU De ‘Asylum in Europe Database’ (AIDA), een project van ECRE (European Council on Exiles and Refugees) heeft een tweede jaarrapport uitgebracht. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste juridische ontwikkelingen en de praktijken en omstandigheden in 15 EU lidstaten op het vlak van asiel, opvang en detentie van asielzoekers. Het rapport illustreert het gebrek aan overeenkomst tussen de theorie van het gezamenlijk asielsysteem en dienaangaande regelgeving en de praktijken in 15 EU lidstaten.
  • Internationale migraties en migranten in Vlaanderen (Studiedienst Vlaamse regering). Het eerste deel beschrijft de recente internationale migratiestromen naar Vlaanderen en Belgische regio's en beschrijft de aanwezige migrantenbevolking naar meerdere kenmerken. Het tweede deel omvat focusbijdragen over de arbeidsmarktdeelname van personen van vreemde herkomst, de internationale mobiliteit bij onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten, de populatie van asielzoekers en het Vlaamse beleid met betrekking tot inburgering en integratie. Het derde deel tenslotte verruimt de blik op het migratiegebeuren vanuit een globaal perspectief.
  • European Migration Law, 2nd edition, door Pieter Boeles, Maarten den Heijer, Gerrie Lodder, Kees Wouters (Intersentia)
Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
12. Studiedagen

Er zijn enkele interessante studiedagen in het ruime vreemdelingenrecht en familiaal internationaal privaatrecht:

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Vacature jurist vreemdelingenrecht

Antwerps Integratiecentrum de8 vzw zoekt een jurist vreemdelingenrecht. Het gaat om een contract voor onbepaalde duur met 100 of 80 % tewerkstelling. Stuur je sollicitatiebrief en cv ten laatste maandag 6 oktober 2014 per mail naar solliciteren@de8.be.

Lees de vacature

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be