Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 10 // 30 oktober 2014
ruler
ruler
ruler

1. Raad van State unaniem: artikel 9ter Verblijfswet is een nationale norm die ruimer is dan Europese normen

Hoe ziek moet je zijn voor een medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet)? Door arrest nr. 228.778 van de Franstalige kamer van de Raad van State van 16 oktober 2014 is de rechtspraak nu algemeen. De strenge praktijk die de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft ingevoerd in 2012 is nu definitief afgewezen. DVZ had de motivering van zijn beslissingen al wel gedeeltelijk aangepast in februari 2013.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. "Andere familie van Unieburger" hebben schorsend beroep bij RvV

Sinds 15 mei 2014 hebben bepaalde "andere familieleden" van Unieburgers een recht op gezinshereniging, volgens artikel 47/1, 47/2 en 47/3 van de Verblijfswet. De Dienst Vreemdelingenzaken meende dat hun annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) niet schorsend is zoals voor de gewone familieleden van Unieburgers. Volgens de RvV is hun beroep op het eerste zicht wel “van rechtswege schorsend”.

Dat zegt de RvV in een schorsingsarrest van 3 oktober 2014 (nr. 130.817), dat geveld is door een kamer met drie rechters.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. DVZ-ambtenaren niet bevoegd voor beslissing over gezinshereniging van “andere familie van Unieburger”

Het Delegatiebesluit van 18 maart 2009 geeft geen formele machtiging aan een attaché van de Dienst Vreemdelingenzaken om te beslissen over het nieuwe recht op gezinshereniging van “andere familieleden" van een Unieburger.

Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een schorsingsarrest van 3 oktober 2014 (nr. 130.817), dat geveld is door een kamer met drie rechters.

Artikel 47/1, 47/2 en 47/3 Verblijfswet voerden dit nieuwe recht op gezinshereniging in, vanaf 15 mei 2014. Zolang het Delegatiebesluit niet aangepast is, moeten beslissingen over dergelijke aanvragen tot gezinshereniging persoonlijk genomen en ondertekend zijn door de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor migratie. Anders kan de RvV de beslissing schorsen en vernietigen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. RvV schorst uitwijzingsbevel wegens schending hoorrecht

In arresten van 5 september 2014 en 26 september 2014 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een uitwijzingsbevel wegens schending van het hoorrecht. Het hoorrecht is een algemeen beginsel van Unierecht dat lidstaten moeten respecteren als ze Unierecht toepassen. Dat beginsel is wettelijk verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het hoorrecht geldt ook bij een beslissing tot uitwijzing.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Hof van Justitie verduidelijkt recht op verblijf van derdelands studenten

Een derdelands student die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2004/114/EG moet een studentenvisum krijgen. De nationale autoriteiten van de lidstaten mogen geen extra voorwaarden toevoegen.

Dat volgt uit een arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2014.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Recht op opvang of financiële steun bij meervoudige asielaanvraag en bij asielaanvraag uit veilig land

De POD Maatschappelijke Integratie verduidelijkt in nieuwe FAQ’s op zijn website het recht op financiële steun van een asielzoeker na meervoudige asielaanvraag of na asielaanvraag uit een veilig land.

Het recht op financiële steun (of op materiële opvang) hangt af van de code 207 die deze personen gekregen hebben van Fedasil, ook tijdens (de periode om) een schorsend beroep bij de RvV of een cassatieberoep bij de RvS (in te dienen).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I en Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. Alternatief voor opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen: verblijf in eigen woning

Gezinnen met minderjarige kinderen die onwettig in België verblijven, mogen in principe niet opgesloten worden in een gewoon gesloten centrum. Sinds een vijftal jaren bestaan er voor hen in België open terugkeerwoningen (woonunits). Daarnaast wil de nieuwe federale regering een gesloten centrum aanpassen aan de noden van gezinnen met minderjarige kinderen. Maar de Verblijfwet voorziet nog een alternatief: onder bepaalde voorwaarden kunnen gezinnen met minderjarige kinderen die moeten terugkeren, verder verblijven in hun eigen woning.

Het Koninklijk Besluit van 17 september 2014 voert de mogelijkheid tot verblijf in de eigen woning nu uit, en bepaalt de voorwaarden en de sancties. De Raad van State maakte kritische opmerkingen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. EU exclusief bevoegd voor aanvaarding toetreding derde land tot Haags Kinderontvoeringsverdrag

In advies 1/13 van 14 oktober 2014 antwoordt het Hof van Justitie op een verzoek van de Europese Commissie. Volgens het Hof van Justitie is de EU exclusief bevoegd om de toetreding van derde landen tot het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Haags Kinderontvoeringsverdrag) te aanvaarden. Dat vergt een unanieme beslissing van de Raad van de Europese Unie.

Dit advies van het Hof van Justitie wordt kritisch onthaald door experten ter zake. Het bemoeilijkt de uitbreiding van het Kinderontvoeringsverdrag tot derde landen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. UNHCR vraagt opschorting repatriëringen naar Kivu in Congo

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR publiceerde een analyse en standpunt van september 2014 over de Kivu regio in de Democratische Republiek Congo. UNHCR neemt de volgende standpunten in:

 • UNHCR roept op om personen die afkomstig zijn uit Noord en Zuid Kivu en aangrenzende gebieden in Congo, niet gedwongen terug te sturen naar deze regio. UNHCR vraagt een opschorting van repatriëringen totdat de veiligheids- en mensenrechtensituatie in de betrokken gebieden gevoelig verbetert.
 • Personen afkomstig uit de Kivu regio kunnen alleen naar andere regio’s in Congo teruggestuurd worden als er sterke en intieme banden bestaan.
 • Personen uit de Kivu regio kunnen in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus.

Lees het standpunt van UNHCR over Kivu in Congo, van september 2014

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Rapport over herkomstlandeninformatie

EASO, het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken, heeft een rapport uitgegeven over hoe opzoekingen te verrichten naar herkomstlandeninformatie. Het rapport geeft een overzicht van de verschillende hulpmiddelen en tips voor online research naar herkomstlandeninformatie. Dit document is nuttig bij het afnemen van vluchtverhaalanalyses van asielzoekers.

Bron: rapport EASO Tools and Tips for Online COI Research

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Handboek Europese Commissie om schijnhuwelijken beter te bestrijden

Op 26 september 2014 publiceerde de Europese Commissie een Handboek om lidstaten te helpen schijnhuwelijken beter te bestrijden, met respect voor de fundamentele regels van het Unierecht en andere Europese en internationale rechtsinstrumenten. Het Handboek is een hulpmiddel voor de lidstaten, en is niet juridisch bindend.

Lees meer en bekijk het Handboek

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
12. Andere publicaties

Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
13. Studiedagen en vormingen

 • Basisvorming Asiel voor vrijwilligers – 13 november 2014 ‘s avonds
  In deze interactieve vorming van Vluchtelingenwerk Vlaanderen krijgen vrijwilligers informatie over het verloop van de asielprocedure in België.
  Lees meer
 • Studienamiddag Turks familierecht en huwelijksvermogensrecht voor de Belgische rechtspraktijk - 13 november 2014.
  De Orde van Vlaamse Balies organiseert dit in Brussel. Deelnemers die geen advocaat zijn, moeten mailen naar Leen.Christiaens@ordevanvlaamsebalies.be.
  Lees meer
 • Beleidsforum The European Parliament in Migration and Asylum Politics – 14 november 2014.
  Dit Policy Forum wordt georganiseerd door het Institute for European Studies van de VUB.
  Lees meer
 • Colloquium Het voorkomen en bestraffen van een vorm van mishandeling die voortkomt uit de traditie: vrouwelijke genitale verminking – 14 november 2014.
  Dit tweetalig colloquium van INTACT vzw richt zich voornamelijk tot de rechterlijke en politionele sector en tot de jeugdbescherming.
  Lees meer
 • Studiedag Ambtshalve schrapping van vreemdelingen – 27 november 2014
  Wat zijn de criteria voor en de gevolgen van een ambtshalve schrapping? Een studiedag van ODiCe, met sprekers van DVZ, Bevolking, Vlaamse Wooninspectie, POD MI en VVSG.
  Lees meer
 • Internationaal symposium Preventing Human Trafficking: Prevention, Protection, Prosecution - 27 november 2014.
  Lees meer
 • Vorming Terugbetaling medische kosten vreemdelingen door OCMW’s – 2 december 2014.
  Lees meer
 • Studiedag Intra-Europese mobiliteit: uitdagingen voor hulp- en dienstverlening – 4 december 2014.
  ODiCe en Artevelde hogeschool organiseren dit in Gent.
  Lees meer
 • Colloquium La seconde génération du régime européen d’asile commun en droit belge: le temps des juges – 4 en 5 december.
  Organisatie : EDEM (Equipe droits et migrations) van de UCL, Louvain-la-Neuve.
  Lees meer

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be