Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 11 // 28 november 2014
ruler
ruler
ruler

1. Een voogd voor niet-begeleide Europese minderjarigen

Vanaf 1 december 2014 hebben sommige niet-begeleide Europese minderjarigen recht op een voogd, die wordt toegewezen door de Dienst Voogdij.

De "NBEM" krijgen op die manier meer begeleiding, zoals de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van een derde land ("NBMV").

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Nieuwe richtlijnen UNHCR over Irak

UNHCR heeft op 27 oktober 2014 een nieuw standpunt bekend gemaakt over terugkeer naar Irak. De vorige richtlijnen dateren van 2012.

Het UNHCR neemt de volgende standpunten in:
  • UNHCR roept op om personen afkomstig uit Irak niet gedwongen terug te sturen, totdat de veiligheids- en mensenrechtensituatie tastbaar is verbeterd.
  • Ook zouden de meeste Irakezen in aanmerking komen voor bescherming.
  • UNHCR vindt het om humanitaire redenen niet opportuun om het intern vluchtalternatief toe te passen. Alle delen van het land zijn aangetast. De huidige crisis bracht een gote massa ontheemden op gang, voornamelijk in de Koerdische Regio.
Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
3. Bescherming van Libiërs

Libische asielzoekers krijgen subsidiaire bescherming als ze niet voldoen aan de criteria van de vluchtelingenstatus. Dat zei het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen van 10 oktober 2014. Er is een relatieve stijging van het aantal asielaanvragen van Libiërs in vergelijking met 2013 (36 in 2014, en 20 in 2013).

Het UNHCR roept op om gedwongen terugkeer naar Libië op te schorten, totdat de situatie ter plaatse gevoelig verbeterd is. Het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) nam dit formeel standpunt in op 12 november 2014.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Raad van State versoepelt toepassing van synthesememorie

De Raad van State wijzigde op 3 november 2014 de vaste rechtspraak over de synthesememorie.

De synthesememorie moet de middelen uit het verzoekschrift samenvatten. Maar volgens de Raad van State hoeft een samenvatting van middelen niet als de synthesememorie een werkelijk antwoord bevat op de nota met opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
5. Niet-repatrieerbare staatloze heeft recht op verblijfskaart

Het hof van beroep van Brussel besliste op 17 september 2014 dat een erkende staatloze die niet-repatrieerbaar is, recht heeft op een verblijfskaart.

Het hof van beroep verwijst naar arrest nr. 1/2012 van het Grondwettelijk Hof. Het nieuwe federale regeerakkoord belooft werk te maken van een wettelijke regeling.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
6. Hof van Justitie verduidelijkt internationale bevoegdheid over ouderlijke verantwoordelijkheid

In arresten van 1 oktober en 12 november 2014 antwoordt het Hof van Justitie op een verzoek om uitlegging van de artikelen 8 en 12, lid 3 van de Brussel IIbis Verordening. Dit zijn regels van internationale bevoegdheid over ouderlijke verantwoordelijkheid. Welk gerecht (rechtbank of andere autoriteit) in welk land is bevoegd om te beslissen over de ouderlijke verantwoordelijkheid?

Een prorogatie van rechtsmacht op basis van artikel 12, lid 3 van de Brussel IIbis verordening geldt slechts voor een specifieke procedure. Ze vervalt op het moment dat de procedure definitief wordt beëindigd. Vanaf dan geldt de algemene bevoegdheidsregel die inhoudt dat de gerechten van de lidstaat waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, bevoegd zijn.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
7. Hof van Justitie verduidelijkt begrip 'gewone verblijfplaats' bij kinderontvoering

Wat moet er gebeuren als een kind door een ouder is overgebracht naar een ander land volgens een rechterlijke beslissing die bij voorraad uitvoerbaar was, er in hoger beroep beslist wordt dat het kind bij de andere ouder moet wonen, en de eerste ouder weigert het kind terug te brengen?

Volgens een arrest van het Hof van Justitie van 9 oktober 2014 kan een terugkeerverzoek alleen worden toegestaan als de gewone verblijfplaats nog in het land van oorsprong is. Die beoordeling moet volgens het Hof worden gemaakt door de rechter in het land waarnaar het kind werd overgebracht. Het Hof van Justitie zegt ook hoe deze beoordeling moet gebeuren.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
8. Albanië geschrapt van de lijst veilige landen voor asiel

De Raad van State heeft Albanië geschrapt van de lijst veilige landen voor asiel in de Koninklijke Besluiten van 2012 en 2013. De Raad van State moet nog beslissen over het Koninklijk Besluit van 2014, dat Albanië nog vermeldt als veilig land voor asiel.

Toch deelde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen mee dat ze de asielaanvragen ten aanzien van Albanië voortaan ten gronde onderzoekt.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
9. Dublin asieloverdracht met kinderen naar Italië alleen na individuele garanties

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde op 3 november 2014 een Dublin overdracht van Zwitserland naar Italië, omdat er onvoldoende individuele garanties van gepaste opvang waren (in de zaak Tarakhel). De asielopvang van gezinnen met minderjarige kinderen in Italië is erg problematisch.

De Dienst Vreemdelingenzaken deelde zijn huidige Dublin beleid ten aanzien van Italië mee. De DVZ zegt voortaan in zo'n gevallen individuele garanties te vragen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
10. Recht op juridische bijstand en klachtenrecht in gesloten centrum

Het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2014 wijzigt de regelgeving over de gesloten centra waar vreemdelingen kunnen worden vastgehouden, in functie van een repatriëring. Het KB specifieert het recht op juridische bijstand en het klachtenrecht in een gesloten centrum. Deze nieuwe regels gelden vanaf 31 oktober 2014.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
11. UDN beroep bij RvV ook mogelijk zonder detentie

In een arrest van 17 oktober 2014 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) de uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder dat de betrokken persoon opgesloten zat in functie van een repatriëring.

In uitzonderlijke zaken, als het noodzakelijk en dringend is om een effectief onderzoek te doen van de grieven op basis van artikel 3 EVRM, moet de verzoekende partij een schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid kunnen vragen van een bevel om het grondgebied te verlaten.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
12. OCMW-steun bij verlengd uitwijzingsbevel om medische overmacht

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verduidelijkt in twee nieuwe FAQ’s op zijn website het recht op financiële steun van vreemdelingen die geen gevolg kunnen geven aan hun bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten wegens medische overmacht. De POD MI komt hiermee gedeeltelijk terug op een praktijkwijziging van eerder dit jaar. De POD MI zegt nu:
  • Een vreemdeling aan wie een uitvoerbaar BGV is betekend en die van de Dienst Vreemdelingenzaken een verlenging van het BGV heeft gekregen op grond van zwangerschap, geboorte of medische redenen, kan aanspraak maken op financiële steun gedurende de termijn van de verlenging van het BGV.
  • De POD MI betaalt de kosten van de financiële steun die wordt toegekend gedurende de termijn van de verlenging van het BGV terug aan het OCMW.
  • De POD MI betaalt de kosten van de financiële steun ook terug in nog een tweede situatie: als het OCMW veroordeeld werd tot steunverlening door de arbeidsrechter op grond van (medische) overmacht (ook als er geen verlenging van het BGV wegens zwangerschap, geboorte of medische redenen werd toegekend).
De praktijk bij een verlenging van BGV om andere redenen dan zwangerschap, geboorte of medische redenen, is nog niet helemaal duidelijk.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
13. Verdrag sociale zekerheid België-Brazilië in werking

Op 1 december 2014 treedt het bilateraal verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Brazilië in werking.

De algemene doelstellingen van dit verdrag zijn (zoals gangbaar bij dit soort verdragen):
  • dubbele onderwerping vermijden,
  • behoud van verworven sociale zekerheidsrechten, en
  • wederzijdse gelijke behandeling van onderdanen.
Meer info staat in de nieuwsbrief van de FOD Sociale Zekerheid van 2 oktober 2014.

Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
14. Vacature jurist vreemdelingenrecht bij Caritas

Caritas International België zoekt dringend een tweetalige jurist vreemdelingenrecht: lees de vacature.

Stuur uw motivatiebrief met cv voor 1 december 2014 naar k.vanoeveren@caritasint.be.
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be