Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 12 // 19 december 2014
ruler
ruler
ruler

1. Hof van Justitie arrest Dano over sociale bijstand van EU-burger die verblijfsvoorwaarden niet vervult

Volgens het Hof van Justitie in arrest Dano van 11 november 2014 mag een economisch niet-actieve EU-burger die niet voldoet aan de voorwaarden van zijn recht op vrij verkeer, door de gastlidstaat worden uitgesloten van sociale bijstand. De gastlidstaat moet een concreet onderzoek naar de economische toestand doen. Het Hof deed uitspraak op een prejudiciële vraag van de rechtbank voor sociale zaken in Leipzig (Duitsland).

Het arrest heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het recht op sociale bijstand (financiële OCMW-steun) en op verblijf van economisch niet-actieve EU-burgers in België.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Hof van Justitie verduidelijkt geloofwaardigheidsonderzoek van seksuele gerichtheid asielzoekers

Het Hof van Justitie verduidelijkt in een arrest van 2 december 2014 welke grenzen het Unierecht stelt aan de verificatie van de seksuele gerichtheid van asielzoekers.

De verklaringen van een asielzoeker zijn slechts het uitgangspunt van de onderzoeksprocedure, en er kan daarvoor bevestiging nodig zijn.
Maar de manier waarop de asielinstanties deze verklaringen en het overlegde bewijsmateriaal tot staving brengen van de asielaanvraag, moet wel in overeenstemming zijn met het Unierecht. Het asielonderzoek moet de door het Handvest gewaarborgde grondrechten respecteren, zoals inzake de menselijke waardigheid, het privéleven, en het gezinsleven.
Verder moet de asielbeoordeling op individuele basis plaatsvinden, en moet deze rekening houden met de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker.

Het Hof van Justitie spreekt zich verder onder meer uit over stereotypen, details, tests en de timing van verklaringen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Legalisatie van Syrische en Irakese documenten

Sinds kort is er een nieuwe procedure voor de legalisatie van Syrische en Irakese documenten van toepassing. Voorheen gaf de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken negatieve attesten af voor documenten uit deze landen. Met zo’n attest kon je bewijzen dat het onmogelijk was om je Syrische of Irakese document te laten legaliseren. Het was dan de verantwoordelijkheid van de overheid aan wie het document werd voorgelegd, om de geldigheid ervan te beoordelen.

Nu kunnen Syrische documenten in vier stappen worden gelegaliseerd, in Syrië en Jordanië. De procedure voor Irakese documenten zou gelijkaardig zijn, maar is nog niet officieel meegedeeld.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Termijn aflevering attest geen huwelijksbeletsel

Als je als Belg wil huwen in het buitenland, kan het zijn dat de buitenlandse overheid vraagt dat je een attest geen huwelijksbeletselen voorlegt. Je moet dat attest aanvragen bij het Belgische consulaat. Het parket heeft een termijn van drie maanden (die op vraag van het parket verlengbaar is met twee maanden) om zich te verzetten tegen de aflevering van het attest.

Het Hof van Beroep van Luik preciseert in een arrest van 4 november 2014, dat die termijn begint te lopen vanaf het ontvangstbewijs van je aanvraag bij het Belgische consulaat. Als het parket zich niet verzet binnen die termijn, moet het Belgische consulaat het attest geen huwelijksbeletselen afleveren.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Vaderschapsvermoeden geldt ook als echtgenoten nog niet samenwonen omdat visum nog niet is toegekend

De FOD Justitie publiceerde op 20 november 2014 een omzendbrief om de draagwijdte van artikel 316bis, 2° van het Burgerlijk Wetboek te verduidelijken.

De interpretatie van dat artikel gaf aanleiding tot moeilijkheden als een kind geboren wordt uit een gemengd huwelijk waarbij de echtgenoten nog niet samenwonen. De Federale Ombudsman beschreef deze problemen in een tussentijds verslag over de burgerlijke staat van Belgen in het buitenland en nationaliteitsbetwistingen van juli 2013.

Volgens de FOD Justitie vervalt het vaderschapsvermoeden alleen als de echtgenoten niet meer samenleven omwille van onenigheid. Als de echtgenoten nog niet samenwonen omdat het visum nog niet is toegekend, geldt het vaderschapsvermoeden dus wel.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Insolventie-uitkering bij faillissement van werkgever ook voor onwettig verblijvende werknemer

Richtlijn 80/987/EEG biedt financiële waarborgen voor het niet-betaalde loon van een werknemer wanneer de werkgever failliet gaat. Deze richtlijn is van toepassing op alle werknemers in de Europese Unie. Het nationale recht beslist wie werknemer is. Zelfs onwettig verblijvende derdelanders kunnen werknemer zijn en hebben recht op loon voor de verrichte arbeid. Daardoor is de minimumbescherming uit richtlijn 80/987/EEG ook op hen van toepassing.

Dat zegt het Hof van Justitie in een arrest van 5 november 2014.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. Melding ontbreken limosa-1 formulier compatibel met vrij verkeer van diensten

Een Belgische ontvanger van diensten van een gedetacheerde werknemer moet nagaan of de limosa-meldingsplicht gebeurd is. Hij moet ook melden bij de sociale zekerheid wanneer de limosa-melding níet gebeurd is.

Over die laatste regel sprak het Hof van Justitie zich uit, in een arrest van 3 december 2014. Volgens het Hof is het een belemmering van het vrij verkeer van diensten, die echter niet strijdig is met het Europese recht. De belemmering kan immers gerechtvaardigd zijn door een ‘dwingende reden van algemeen belang’. De nationale rechter moet nagaan of het middel geschikt is voor dat doel, en of het daarmee evenredig is. Gezien de verantwoording van de limosa-meldingsplicht is deze wellicht compatibel met het vrij verkeer van diensten.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Gevolgen van Tarakhel arrest voor Dublin asieloverdrachten naar Italië: praktijken in Duitsland en in België

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we over het arrest Tarakhel tegen Zwitserland, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 3 november 2014. Het EHRM veroordeelde een asieloverdracht naar Italië in het kader van de Dublin Verordening, omdat er onvoldoende individuele garanties van gepaste opvang waren. De asielopvang van gezinnen met minderjarige kinderen in Italië is erg problematisch.

Zowel Duitsland als België verduidelijkten intussen hun praktijk na dit arrest.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Publicaties

  • EMN studie The use of detention and alternatives to detention in the context of migration policies, een vergelijkende studie van EMN m.b.t. detentiemaatregelen en alternatieven voor detentie in de verschillende EU-lidstaten
  • ECRE, Red Cross EU Office, en verschillende nationale organisaties waaronder BCHV: Disrupted Flight- The Realities of Separated Refugee Families in the EU. Het rapport beschrijft de praktijk van de gezinsherenigingsprocedure voor de familieleden van begunstigden van internationale bescherming in 12 EU lidstaten (Oostenrijk, België, Estland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het VK). Het rapport besluit dat de procedures niet aangepast zijn aan de realiteit waarin vluchtelingen zich bevinden, en vaak leiden tot de verdere scheiding van het gezin. Dit contrasteert met de doelstellingen vervat in de Richtlijn gezinshereniging en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het rapport beveelt een meer beschermingsgeoriënteerde implementatie van de gezinsherenigingsprocedures aan, opdat het recht op bescherming en gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming effectief wordt.
  • De POD Maatschappelijke Integratie publiceerde op 13-10-2014 een nieuwe versie van haar Handleiding betreffende de wet van 26-05-2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
  • Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2014 nr. 4: "Gezinshereniging en taal- of integratievereisten. Analyse van het arrest Dogan van het Hof van Justitie en van de gevolgen ervan voor België en Vlaanderen" (Sabrine Dawoud en Eric Somers); Noot onder RvV 8 mei 2014, nr. 123.705 (Tristan Wibault en Marjan Claes); Rechtspraak, rechtsleer, wetgeving en mededelingen over het ruime vreemdelingenrecht; Rechtspraakoverzicht van het Hof van Justitie (Nathan Cambien) en van het EHRM (Michèle Morel en Laurens Lavrysen).
  • Luc Denys: Vreemdelingenrecht - Handboek voor de advocaat-stagiair 2014-2015, OVB en Wolters Kluwer (idem als Luc Denys: Overzicht van het vreemdelingenrecht, UGA, herwerkte uitgave ter perse)
Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
10. Studiedagen

Studiedag 'De impact van terugkeren of blijven zonder papieren voor gezinnen met minderjarige kinderen' – 27 januari 2015

Tijdens deze studiedag van Platform kinderen op de vlucht leer je meer over het juridische kader en over de gevolgen van de twee opties, terugkeren of blijven.

Lees meer

ruler^TOP
ruler
11. Het Kruispunt Migratie-Integratie tijdens de eindejaarsperiode

Het Kruispunt Migratie-Integratie is gesloten van 25 december 2014 tot en met 2 januari 2015.

De juridische helpdesks zijn gesloten van 25 december tot en met 2 januari 2015.
Op woensdag 24 december is er geen juridische helpdesk vreemdelingenrecht. De juridische helpdesks Familiaal Internationaal Privaatrecht, asielrecht en medische aspecten van vreemdelingenrecht zijn wel bereikbaar op 24 december.
Lees meer over de juridische helpdesk

Het Kruispunt Migratie-Integratie wenst je alvast het beste voor 2015!

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:
Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu

www.vreemdelingenrecht.be