Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 1 // 29 januari 2015
ruler
ruler
ruler

1. Agentschap Integratie en Inburgering

Vanaf 1 januari 2015 hoort het Kruispunt Migratie-Integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen).

We blijven zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, onder meer op het vlak van vreemdelingenrecht en familiaal internationaal privaatrecht.

Meer informatie over het Agentschap Integratie en Inburgering vind je op www.integratie-inburgering.be

ruler^TOP
ruler
2. Hof van Justitie spreekt zich uit over artikel 9ter Verblijfswet: welke gevolgen voor België?

In de arresten M’Bodj en Abdida van 18 december 2014 zegt het Hof van Justitie aan welke minimale Europese normen de medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet) en de rechten van betrokkenen moeten voldoen:

  • Het verblijf om medische redenen op basis van artikel 9ter Vw is geen vorm van internationale bescherming, maar een nationale verblijfsregeling om humanitaire redenen. Het Europees asielstelsel is niet van toepassing.
  • Als een 9ter-aanvraag geweigerd wordt en de betrokkene beroep instelt tegen de weigering, mag deze persoon in uitzonderlijke situaties niet uitgewezen worden tijdens de beroepsprocedure. Hij heeft ook recht op dringende medische zorg en op essentiële behandeling van de ziekte, en op voorziening in de elementaire levensbehoeften. De Europese Terugkeerrichtlijn en het Handvest van de grondrechten van de EU zijn van toepassing.


Deze rechtspraak heeft gevolgen voor de Belgische regelgeving en praktijk.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Verblijfskaart familielid van EU-burger geldt als visum voor Verenigd Koninkrijk

Volgens het Hof van Justitie in arrest McCarthy Rodriguez van 18 december 2014 mag het Verenigd Koninkrijk geen inreisvisum eisen aan familieleden van een EU-burger die een geldige verblijfskaart in een EU-lidstaat hebben. Binnenkomst kan enkel geweigerd worden als er concrete aanwijzingen zijn om te twijfelen aan de authenticiteit van de verblijfskaart of over de juistheid van de gegevens daarop. Dat moet blijken uit individueel onderzoek van het concrete geval.

Het Hof van Justitie baseert zich voor zijn uitspraak op de richtlijn vrij verkeer (richtlijn 2004/38) en het protocol nr. 20 bij het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (het Werkingsverdrag).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Meemoederschap wettelijk geregeld

Sinds 1 januari 2015 moeten meemoeders niet langer een adoptieprocedure doorlopen om de tweede juridische ouder te worden van het kind waarvan hun partner is bevallen.

De wet van 5 mei 2014 die de afstamming van de meemoeder regelt, is sinds begin dit jaar in werking getreden. De wet van 18 december 2014 regelt ook de situaties met een internationaal element en de naamsoverdracht bij meemoederschap. De omzendbrief van 22 december 2014 verduidelijkt de nieuwe regelgeving aan de ambtenaren van burgerlijke stand.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Materiële opvang van onwettig verblijvende gezinnen in open terugkeercentrum Holsbeek is onwettig

In haar arrest van 18 november 2014 oordeelt het arbeidshof van Luik dat de toewijzing aan het open terugkeercentrum van Holsbeek van een onwettig verblijvend gezin met een minderjarig kind in strijd is met de Opvangwet. De Opvangwet voorziet voor deze doelgroep opvang in een opvangstructuur die beheerd wordt door Fedasil (en niet door een partner). Voor een terugkeercentrum geldt een ander wettelijk kader, dat niet kan dienen voor deze doelgroep.

Dit arrest bevestigt en versterkt voorgaande rechtspraak.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Raad van State vernietigt protocol over NBMV

Het samenwerkingsprotocol over de registratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die geen asiel aanvragen, is vernietigd. Dat besliste de Raad van State in arrest nr. 229.606 van 18 december 2014.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. Lonen voor arbeidskaart B en voor blauwe kaart geïndexeerd

Hooggeschoolden, leidinggevenden en schouwspelartiesten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor de verkrijging van een arbeidskaart B wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Dat minimumbedrag werd op 1 januari 2015 geïndexeerd:

  • Hooggeschoolden moeten vanaf 1 januari 2015 een minimum bruto jaarloon van € 39.802 verdienen om vrijgesteld te zijn van arbeidsmarktonderzoek. In 2014 was dat nog € 39.422. De administratie zal in dat geval maximum 4 jaar een arbeidskaart B toestaan. De termijn van 4 jaar kan een keer verlengd worden. De arbeidskaart B kan onbeperkt verlengd worden als er een ander minimumbedrag overschreden wordt: € 66.405. In 2014 was dat € 65.771. In de praktijk geeft Dienst Vreemdelingenzaken een definitief verblijf 5 jaar na afgifte van de eerste verblijfskaart A. Van zodra je een definitief verblijfsrecht hebt, ben je vrijgesteld van arbeidskaart.
  • Leidinggevenden moeten vanaf 1 januari 2015 een minimum bruto jaarloon van € 66.405 verdienen om vrijgesteld te zijn van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van hun arbeidskaart B. In 2014 was dat bedrag € 65.771.
  • Schouwspelartiesten moeten vanaf 1 januari 2015 een minimum bruto jaarloon van € 33.203 verdienen om vrijgesteld te zijn van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een arbeidskaart B. In 2014 was dat bedrag € 32.886. Zij moeten maar een arbeidskaart B aanvragen als ze langer dan 3 maanden in België willen werken.

Om een Europese blauwe kaart te krijgen moet een derdelands werknemer voor 2015 een bruto jaarloon van € 51.466 aantonen. In 2014 was dat bedrag € 50.974. Zowel voor een eerste aanvraag als voor de vernieuwing van de blauwe kaart moet dat bruto jaarloon aangetoond worden.


Bron: bericht van de FOD Werkgelegenheid

ruler^TOP
ruler
8. Infopunt Migratie van vzw Integratie en Inburgering Antwerpen

Sinds 2015 is de werking van het Ondersteuningspunt Medische Zorg samen met de juridische werking van de8 ondergebracht in het Infopunt Migratie. Het Infopunt Migratie is een deelwerking van vzw Integratie en Inburgering Antwerpen.

  • Wat? Het Infopunt bundelt expertise en verleent advies inzake alle deelgebieden van de rechtspositie van vreemdelingen (verblijfsrecht, arbeidskaarten, sociale zekerheid, toegang tot gezondheidszorg en dringende medische hulp, nationaliteitsverwerving,...).
  • Voor wie? Professionelen uit (stedelijke) diensten, voorzieningen, sociale organisaties, zorgverstrekkers en advocaten
  • Hoe? Juridische vragen omtrent verblijfsrecht en rechtspositie op 03 270 33 29 of juridische.helpdesk@de8.be, en vragen over de toegang tot gezondheidszorg op 03 270 33 36 of medischezorg@de8.be. We zijn alle werkdagen bereikbaar, en werken niet (meer) met vaste openingsuren.
  • Ook op de vreemdelingenpermanentie blijven we wekelijks aanwezig ter ondersteuning van de advocaten vreemdelingenrecht. Hierbij kunnen particulieren juridisch advies inwinnen over het algemeen vreemdelingenrecht en kunnen voor asiel en regularisatiedossiers advocaten worden toegewezen. De vreemdelingenpermanentie is elke dinsdag en elke donderdag open tussen 13u – 15u; Lamorinièrestraat 137, 2018 Antwerpen.

Bericht van vzw Integratie en Inburgering Antwerpen - de8
ruler^TOP
ruler
9. Publicaties
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler