Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 2 // 27 februari 2015
ruler
ruler
ruler

1. Bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 2 maart 2015

Personen die vanaf 2 maart 2015 een bepaalde soort verblijfsaanvragen willen indienen, moeten vooraf een retributie van 215, 160 of 60 euro betalen: dat is een bijdrage in de administratieve kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken voor behandeling van de aanvraag. Het betalen van deze bijdrage is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor sommige visa type D en voor sommige verblijfsaanvragen in België.

Je moet vooraf een overschrijving doen op een bankrekeningnummer van DVZ, met een specifieke mededeling. Wie geen betalingsbewijs voorlegt, krijgt een beslissing dat zijn aanvraag onontvankelijk is.

De wettelijke basis voor deze bijdrage werd ingevoerd door de programmawet van 19 december 2014. Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2015 regelt de bedragen en de praktische inning ervan. De DVZ publiceerde een mededeling op zijn website op 27 februari 2015. De regeling treedt in werking op 2 maart 2015.

Kruispunt M-I analyseerde de regeling: welke bedragen gelden voor welke verblijfsaanvragen; hoe interpreteer je de vrijstellingen; hoe verloopt de procedure?

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Verhoging tarieven (biometrische) verblijfskaarten vreemdelingen

Vanaf 1 januari 2015 kost een biometrische verblijfskaart (A, B, C, D, of H) 17,70 euro. Niet-biometrische verblijfskaarten E, E+, F, en F+ en identiteitskaarten voor Belgen kosten 15,20 euro. De tarieven die gelden voor spoedprocedures liggen hoger.

De gemeente kan daarbovenop nog een retributie heffen als gemeentelijke belasting, maar die moet gelijk zijn voor iedereen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Verhoging referentiebedragen voor kort verblijf van derdelanders

Vanaf 01-01-2015 zijn de vereiste bestaansmiddelen van een niet-EU vreemdeling voor een kort verblijf in België verhoogd:

 • 45 euro netto per dag als hij bij een particulier verblijft,
 • ​en 95 euro netto per dag als hij op hotel verblijft.


Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Algemene Vergadering RvV bevestigt ruime toepassing van medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet)

Artikel 9ter van de Verblijfswet (medische regularisatie) is een autonome, nationale norm die een ruimere bescherming biedt dan de Europese norm van artikel 3 EVRM bij een uitwijzing (verbod op onmenselijke behandeling).

 • In vijf arresten van 12 december 2014 bevestigt de Algemene Vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dit standpunt van de Raad van State.
 • De Raad van State oordeelde zo in 2014 (Franstalige kamers) en in 2013 (Nederlandstalige kamers).
 • Ook het Hof van Justitie bevestigde dit standpunt op 18 december 2014.

De artsen en ambtenaren van DVZ moeten deze unanieme rechtspraak toepassen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Laatste update informatiedocument ‘medische bewijsstukken’ van POD MI

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw infodocument over de medische bewijsstukken die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun.

Dit document gaat uit van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI), maar het is de laatste update die de POD MI zal doen van dit document. Toekomstige wijzigingen zullen niet meer worden verwerkt in dit informatiedocument, maar worden alleen nog toegelicht in omzendbrieven en FAQ’s op www.mi-is.be.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Nieuwe RIZIV-omzendbrief “ingeschreven in het Rijksregister”

Als je ingeschreven bent in het Rijksregister kan je aansluiten bij de publieke ziekteverzekering, meestal via een ziekenfonds. In een nieuwe omzendbrief van 24 november 2014 (die een vorige omzendbrief vervangt) verduidelijkt het RIZIV met welke bewijzen je dat kan doen.

Er zijn enkele nieuwe richtlijnen voor aansluiting met een bijlage 15, en voor aansluiting van vluchtelingen, en van personen met een bijzondere identiteitskaart.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. CGVS licht nieuwe manier van afgifte vluchtelingenattest en getuigschriften toe

In een bericht op zijn website licht het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) toe dat zij de procedure voor de afgifte van vluchtelingenattesten en eventuele getuigschriften hebben gewijzigd. Dit door een sterke toename van het aantal erkende vluchtelingen in 2014.

De afgifte gebeurt alleen nog schriftelijk. Een begeleidende brief bevat nuttige info.

Lees meer in een bericht van CGVS

ruler^TOP
ruler
8. UNHCR heeft nieuwe richtlijnen voor asiel uit Oekraïne

Op 15 januari 2015 publiceerde het UNHCR een tweede update over internationale bescherming ten aanzien van Oekraïne. Sinds de vorige publicatie van UNHCR’s positie ten aanzien van Oekraïne in juli 2014 is de situatie verder verslechterd.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Lees de UNHCR update II over Oekraïne

ruler^TOP
ruler
9. EASO rapport over veiligheid in Afghanistan

Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) heeft in januari 2015 een landenrapport over Afghanistan gepubliceerd. Het geeft een overzicht per provincie en vermeldt actoren, trends en impact van geweld. De overheid heeft steeds minder controle over gebieden buiten de grotere steden, er is toenemend geweld en er zijn meer aanvallen van opstandelingen.

Verschillende lidstaten hebben meegewerkt aan het rapport. Ook CEDOCA, de landeninformatiedienst van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), heeft meegeschreven.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Lees het EASO rapport over Afghanistan

ruler^TOP
ruler
10. Terugsturen Soedanese asielzoekers met oppositiebanden of bepaalde etnische afkomst schendt artikel 3 EVRM

In twee arresten van 15 januari 2015 oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat het terugsturen van Soedanese burgers uit Darfoer, met bepaalde etnische afkomst en met (veronderstelde) banden met de oppositie, neer zou komen op een schending van art. 3 EVRM.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Hof van Justitie verduidelijkt draagwijdte van hoorrecht bij terugkeerbesluit

Een onwettig verblijvende derdelander heeft het recht om gehoord te worden vooraleer een EU-lidstaat een terugkeerbesluit aflevert. Het is niet duidelijk of en hoe dit hoorrecht in België gerespecteerd wordt. Het Hof van Justitie arrest van 11 december 2014 legt de lat als volgt:

 • Vooraleer de overheid een terugkeerbesluit aflevert aan een derdelander, moet de betrokkene tijdens een gehoor zijn standpunt kunnen weergeven over:
  • de wettigheid van zijn verblijf,
  • de eventuele toepassing van de uitzonderingen op het uitvaardigen van een terugkeerbesluit,
  • en de modaliteiten van zijn terugkeer (vrijwillige of gedwongen terugkeer en de periode voor vrijwillige terugkeer).
 • De overheid moet betrokkene niet op voorhand op de hoogte brengen van zijn voornemen en van zijn informatie, tenzij als betrokkene daarop alleen kan antwoorden door zelf naspeuringen te doen of eigen bewijzen te verzamelen. In ieder geval moet de betrokkene de kans krijgen om gehoord te worden over bovenstaande elementen.
 • De betrokkene heeft het recht zich (op eigen kosten) te laten bijstaan door een advocaat tijdens het gehoor dat voorafgaat aan de uitvaardiging van een terugkeerbesluit, maar dat mag de terugkeer niet ondermijnen.
 • Er is geen minimumduur voor het gehoor, maar de betrokkene moet voldoende gehoord kunnen worden over de wettigheid van zijn verblijf en zijn persoonlijke situatie.


Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
12. Weigering adoptie van kind onder kafala-gezag was geen schending van recht op familie- en privéleven

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) sprak zich in een arrest van 16 december 2014 (Chbibi Loudoudi e.a. tegen België) uit over de beslissing tot weigering van adoptie van een kind geplaatst onder kafala-gezag.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Mag een ‘ander familielid’ van een Unieburger werken zonder arbeidskaart?

Sinds 15 mei 2014 hebben, naast de echtgenoot of gelijkgestelde of wettelijk samenwonende partner, en de ascendent of descendent, ook sommige andere familieleden van Unieburgers een recht op gezinshereniging. Dat staat in de Verblijfswet.

Het recht om te werken is geregeld in de Arbeidskaartenwetgeving. Die is niet aangepast aan de wijziging in de Verblijfswet. Als gevolg daarvan kunnen de nieuwe categorieën rechthebbenden op gezinshereniging maar werken zonder arbeidskaart nadat zij een F of F+ kaart hebben gekregen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
14. Studiedagen, vormingen en intervisie

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler