Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 3 // 31 maart 2015
ruler
ruler
ruler

1. Attest van immatriculatie bij aanvraag tweede verblijf langdurig ingezetene

Het Verblijfsbesluit is gewijzigd. Sinds 8 maart 2015 krijgt een langdurig ingezeten derdelander in een ander EU-land die een tweede verblijf in België aanvraagt, een attest van immatriculatie in afwachting van de beslissing over zijn aanvraag. Dit attest van immatriculatie is 4 maanden geldig, en kan verlengd worden met 3 maanden. De documenten voor een beslissing tot weigering zijn ook gewijzigd.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Vermelding op verblijfskaart langdurig ingezetene met internationale bescherming

Het Verblijfsbesluit is gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 13 februari 2015, in uitvoering van Europese richtlijn 2011/51. De gemeenten moeten een vermelding aanbrengen op de D kaart van langdurig ingezeten derdelanders in België die internationale bescherming genieten, in België of in een ander EU-land.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Bijlage 1 en 1bis geschrapt uit Verblijfsbesluit

Het Verblijfsbesluit bevatte verouderde lijsten voor visumvrijstelling en voor transitvisum. De juiste lijsten zijn opgenomen in bijlage bij Europese verordeningen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. NBMV kan bijzondere verblijfsprocedure combineren met andere procedures

Vanaf 26 maart 2015 kan de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV opstarten ook al loopt er ook een andere verblijfsprocedure, zoals een asielaanvraag of een regularisatieaanvraag.

De wet van 26 februari 2015 wijzigt artikel 61/15 van de Verblijfswet: het cumulverbod is opgeheven.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Nieuwe instructie over opvang bij meervoudige asielaanvraag

Sinds 16 maart 2015 houdt Fedasil geen rekening meer met de uitloopperiode van een oud recht op opvang, als er een nieuwe asielaanvraag ingediend is. Er is een uitzondering voor aanvragen tot verlenging van opvang die ingediend zijn voor de nieuwe asielaanvraag.

Dat staat in een instructie van Fedasil van 6 maart 2015, die de instructie van 5 oktober 2012 vervangt.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Fedasil moet weigering opvang bij meervoudige asielaanvraag individueel motiveren

Fedasil is al vaak veroordeeld omdat een weigering van opvang bij meervoudige asielaanvraag niet individueel gemotiveerd werd. De Arbeidsrechtbank van Brussel nam op 17 februari 2015 opnieuw zo'n beschikking in kort geding.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. DVZ moet betrokkene horen alvorens verblijfsrecht te beëindigen

De rechtspraak over het hoorrecht bij verblijfsbeslissingen is in evolutie. Het Hof van Justitie verduidelijkte op 11 december 2014 nog het hoorrecht bij een terugkeerbesluit.

Raad van State arrest nr. 230.257 van 19 februari 2015 past dit principe ook toe op een beslissing tot beëindiging van een verblijf als familielid van een Unieburger. Alvorens zo'n verblijfsrecht te beëindigen omdat de gezinsherenigingsvoorwaarden niet meer vervuld zijn, moet de Dienst Vreemdelingenzaken de betrokkene uitnodigen om gehoord te worden. Dat moet de betrokkene in staat stellen zijn argumenten tegen de beëindiging van zijn verblijfsrecht uiteen te zetten. Volgens de Raad van State biedt alleen een dergelijke uitnodiging de vreemdeling effectief de mogelijkheid om zijn standpunt te doen gelden.

De argumentatie en analyse van de Raad van State geldt mogelijk ook voor andere verblijfsbeslissingen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Hof van Beroep spreekt zich uit over huwelijksakkoord en België-route

Het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde op 15 oktober 2014 dat een fictief gebruik van de België-route samen met andere elementen wees op een schijnhuwelijk. Het Hof weigerde het akkoord van de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te sluiten te homologeren.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. Nieuwe rechtspraak RvV in Guinese asieldossiers

Sinds enkele weken wijzigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn rechtspraak voor ouders uit Guinee met een ongeloofwaardig asielverhaal, die echter wel vrouwelijke genitale verminking van hun kind riskeren. Het gaat om beslissingen in asielaanvragen waar de ouders de hoofdaanvragers zijn en er geen aparte asielaanvraag door de minderjarige kinderen is ingediend.

Ook de Raad van State sprak zich uit op 16 december 2014.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Studiedagen, vormingen en conferenties
ruler^TOP
ruler
11. Vacatures

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft twee vacatures voor juristen:

Solliciteren moet vóór 8 april 2015.
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler