Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 4 // 6 mei 2015
ruler
ruler
ruler

1. Aanvraag gezinshereniging met Unieburger of Belg mogelijk ondanks inreisverbod

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt in verschillende arresten sinds 19 december 2014 beslissingen waarmee Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsaanvraag van familie van een Unieburger of van een Belg "niet in aanmerking" nam met als motivering dat de persoon een inreisverbod heeft. DVZ moet de gezinshereniging ten gronde onderzoeken als identiteit en gezinsband aangetoond is. DVZ kan alleen gemotiveerd weigeren, omdat de wettelijke voorwaarden voor gezinshereniging niet voldaan zijn, of omdat er fraude of misbruik of een ernstige bedreiging van de openbare orde is.

In een brief van 20 maart 2014 aan Kruispunt M-I stelde Dienst Vreemdelingenzaken nog dat zijn praktijk hiermee overeenkwam. Maar DVZ paste deze praktijk vaak niet toe, en gaf dan een uitwijzingsbevel (bijlage 13) en een opdracht aan de gemeenten om geen bijlage 19ter (bewijs van de verblijfsaanvraag) af te geven of om deze in te trekken. De RvV vindt dergelijke beslissingen onwettig.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. OCMW-steun en bijlage 35 tijdens beroep tegen 9ter-weigering?

Er is rechtspraak die concrete gevolgen verbindt aan het arrest Abdida van het Hof van Justitie van 18 december 2014. Het arrest Abdida gaat over de rechtspositie van vreemdelingen wiens medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) geweigerd is en die in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De Belgische wetgeving is nog niet aangepast aan dat Europese arrest. Er zijn nu rechtbanken die dat vacuum invullen.

De Arbeidsrechtbank en het Arbeidshof van Brussel beslisten om OCMW-steun toe te kennen. De rechtbank van eerste aanleg van Luik oordeelde dat de betrokkene recht heeft op een bijlage 35.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. DVZ bevoegd voor visum gezinshereniging met Belg of Unieburger

Het Delegatiebesluit van 18 maart 2009 is aangepast op 19 december 2014. Dit ministerieel besluit delegeert bepaalde bevoegdheden van de minister of staatssecretaris over het verblijfsrecht van vreemdelingen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Daardoor is DVZ sinds 8 januari 2015 bevoegd om een beslissing te nemen over elke visumaanvraag lang verblijf. Dat verhelpt een lacune in verband met visumaanvragen voor gezinshereniging met een Belg of Unieburger. Voor verblijfsaanvragen die in België ingediend worden door "andere familieleden" van een Unieburger (artikel 47/1 Verblijfswet) lijkt de lacune nog niet opgelost te zijn.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Verschillen in gezinshereniging wettelijk samenwonenden tegenover gehuwden toegelaten

Het Grondwettelijk Hof arrest nr. 43/2015 van 26 maart 2015 stelt dat de Grondwet niet geschonden wordt doordat wettelijk samenwonende partners die gezinshereniging vragen, het duurzame en stabiele karakter van de relatie moeten bewijzen, terwijl gehuwden dat niet moeten.

Toch laat dit arrest de deur op een kier voor een nieuwe prejudiciële vraag.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Intrekking asiel wegens dubbele nationaliteit (Syrië-Armenië) vernietigd

In een arrest van 14 april 2015 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een intrekking van subsidiaire beschermingsstatus door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. De intrekking was gebaseerd op het feit dat de persoon een dubbele nationaliteit heeft en hij ten aanzien van het tweede land geen vrees of reëel risico aanvoert. Maar volgens de RvV moet het CGVS eerst onderzoeken of het tweede land de betrokkene echt als volwaardig burger erkent.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. UNHCR raadt gedwongen terugkeer naar Jemen en naar Zuid-Soedan af

Het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) bracht nieuwe position papers uit, over Jemen en over Zuid-Soedan.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. Opvangwet: ongelijke behandeling ouder van Belgisch en ander EU-kind toegelaten

Op 19 maart 2015 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over artikel 7, §2, 4° van de Opvangwet van 12 januari 2007.

Dat artikel voorziet een verlenging van materiële opvang voor afgewezen asielzoekers die als ouder van een Belgisch kind een verblijfsaanvraag lopende hebben bij Dienst Vreemdelingenzaken. Voor de ouder van een kind met een andere EU-nationaliteit dan de Belgische voorziet de Opvangwet geen recht op verlengde opvang. Volgens het Grondwettelijk Hof is dat niet discriminerend.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. Verhoogde kinderbijslag bij feitelijk gescheiden echtgenoten wegens geen verblijfsmachtiging

De ouder die kinderbijslag krijgt en die feitelijk gescheiden leeft van de echtgenoot omdat die geen verblijfsmachtiging krijgt, kan toch recht hebben op verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen.

Het Grondwettelijk Hof arrest nr. 6/2015 van 22 januari 2015 geeft deze interpretatie aan artikel 41 van de Algemene Kinderbijslagwet van 19-12-1939.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. Hof van Cassatie over verdeling overlevingspensioen bij polygamie

Het Hof van Cassatie sprak zich op 15 december 2014 uit over een Belgisch-Marokkaanse situatie van overlevingspensioen bij een polygaam huwelijk.

Het Hof van Cassatie verbrak een arrest van het Arbeidshof dat de Rijksdienst voor Pensioenen veroordeelde tot het betalen van het gehele overlevingspensioen aan de eerste echtgenote van een polygame echtgenoot. Volgens het Hof van Cassatie motiveerde het Arbeidshof onvoldoende waarom de erkenning van de gevolgen van het tweede huwelijk van de polygame echtgenoot, de internationale openbare orde zou schenden. Het Hof van Cassatie wijst ook op het Verdrag tussen België en Marokko over de sociale zekerheid van 1968.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
10. Rapport UNHCR over beoordeling geloofwaardigheid van minderjarigen in asielprocedure

In hun nieuw rapport "The heart of the matter – assessing credibility when children apply for asylum in the European Union" gaat het UNCHR in op de manier waarop de verschillende Europese lidstaten de geloofwaardigheid van minderjarigen in de asielprocedure beoordelen en welke zaken ze daarbij in rekenschap zouden moeten brengen.

Dit is een vervolg op het UNHCR rapport "Beyond Proof: credibility assessment in the EU asylum systems" van mei 2013, dat niet specifiek op de situatie van minderjarige asielzoekers inging.

Het UNHCR stelt opnieuw vast dat het begrip "geloofwaardigheid" wel zeer belangrijk wordt geacht in alle asielsystemen, ook bij minderjarigen, maar dat er geen gemeenschappelijke aanpak is over de beoordeling ervan. Het UNHCR wil met dit rapport handvaten aanreiken voor de lidstaten om op een objectieve, consistente en eerlijke wijze asielaanvragen van minderjarigen te kunnen beoordelen.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Gratis oude nummers van Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

In 1978 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, binnenkort rolt nummer 150 van de pers. Kruispunt M-I heeft van de meeste nummers een aantal extra exemplaren in haar bezit.

Ben jij geïnteresseerd in één of meer oude nummers? Neem dan contact op met de redactiesecretaris van het tijdschrift (filipe.vanhuylenbroeck@integratie-inburgering.be) voor 31 mei 2015.

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
12. Vormingen en studiedagen
Bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu




Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler