Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 5 // 1 juni 2015
ruler
ruler
ruler

1. Opvang Holsbeek moet tweesporenbegeleiding aanbieden zonder tijdsbeperking

In arrest nr. 230.947 van 23 april 2015 vernietigt de Raad van State gedeeltelijk de overeenkomst tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van 29 maart 2013, waarin zij nieuwe modaliteiten vastlegden voor opvang van onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen. Sinds die overeenkomst gebeurde deze opvang alleen nog in het open terugkeercentrum van DVZ in Holsbeek, en volgens strikte voorwaarden.

Volgens de Raad van State mag de opvang van deze gezinnen niet in de tijd beperkt worden, noch afhankelijk gemaakt worden van voorwaarden, zoals de intekening op vrijwillige terugkeer. Fedasil en de DVZ moeten het recht op onderwijs garanderen, een tweesporenbegeleiding aanbieden en rekening houden met de specifieke noden van de minderjarige.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Nieuwe signalementfiche voor niet-begeleide minderjarigen

Een omzendbrief van 8 mei 2015 (gepubliceerd op 20 mei 2015) introduceert een nieuwe signalementfiche voor niet-begeleide minderjarigen (NBM).

De nieuwe fiche geldt ook voor niet-begeleide minderjarigen uit een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland. Die niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM) hebben sinds de wet van 12 mei 2014 onder bepaalde voorwaarden immers recht op een voogd.

De signalementfiche moet ingevuld worden door elke overheid die in contact komt met een NBM, zoals politiediensten of gemeentebesturen. De ingevulde fiche moet dan per mail, of bij technische problemen per fax, overgemaakt worden aan de dienst Voogdij van de FOD Justitie en aan Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

De omzendbrief van 8 mei 2015 heft een aantal vroegere omzendbrieven op.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. DVZ moet voor bevel tot terugbrenging NBMV altijd opvang en tenlasteneming nagaan

In een arrest van 2 februari 2015 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een bevel tot terugbrenging van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) omdat DVZ geen enkel onderzoek had gedaan naar de opvang en tenlasteneming in het land waarnaar de NBMV zou moeten terugkeren. De RvV vindt dat een inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht en op artikelen 74/13 en 74/16, §2 van de Verblijfswet.

DVZ heeft een onderzoeksplicht, ook als de voogd geen duurzame oplossing voorstelt, en ook als de voogd geen verblijfsprocedure voor NBMV heeft opgestart.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. EHRM benadrukt hoger belang van het kind bij belangenafweging artikel 8 EVRM

In elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM) schendt, moet de staat het hoger belang van het kind in overweging nemen. Dat volgt uit het arrest Jeunesse tegen Nederland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit arrest lijkt verder te gaan dan de Belgische rechtspraktijk.

Sommige bepalingen in de Belgische verblijfswetgeving verwijzen al uitdrukkelijk naar het hoger belang van het kind. Daarnaast erkent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook de directe werking van dit principe van artikel 3 Kinderrechtenverdrag wanneer het gaat om verblijfsprocedures die een omzetting zijn van het Unierecht.

Het EHRM arrest Jeunesse gaat nog verder en betreft elke verblijfsprocedure waar artikel 8 EVRM getoetst moet worden, ongeacht of het een omzetting betreft van het Unierecht.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Te lange terugkeerprocedure bij internationale kinderontvoering schendt artikel 8 EVRM

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) sprak zich in een arrest van 12 maart 2015 (Aždić tegen Kroatië) uit over de tijd die de Kroatische rechtbanken nodig hadden om een definitieve uitspraak te doen over een terugkeerverzoek in het kader van het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Een terugkeerverzoek dat pas na meer dan drie jaar afgehandeld is, is strijdig met het recht op familieleven dat artikel 8 EVRM garandeert.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Albanië opnieuw op lijst veilige landen voor asiel

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië, Montenegro, FYROM, en India staan op de nieuwe lijst van 'veilige landen' voor de beoordeling van asielaanvragen. Dat staat in het Koninklijk Besluit (KB) van 11 mei 2015.

Opmerkelijk is dat Albanië opnieuw op de lijst staat. Elk jaar moet een KB de lijst van veilige landen vastleggen. De Raad van State had Albanië via arresten van 23 oktober 2014 geschrapt van de lijst veilige landen in de KB's van 2012 en 2013. Op 7 mei 2015 bevestigde de Raad van State die rechtspraak nog, door Albanië ook te schrappen van de lijst in het KB van 2014. Maar in het KB van 11 mei 2015 werd Albanië toch opnieuw opgenomen. De nieuwe lijst geldt vanaf 15 mei 2015.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. RvV schorst uitwijzing naar Italië voor Dublin asieloverdracht

Op 27 en 28 april 2015 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid toegestaan tegen twee geplande Dublintransfers naar Italië.

De Dienst Vreemdelingenzaken was onvoldoende ingegaan op de uitgebreide motiveringen van betrokkenen over ernstige tekorten in het opvangsysteem in Italië (onder andere aangetoond met het AIDA rapport) en over hun persoonlijke kwetsbare situatie. In beide gevallen waren de betrokken personen al in detentie geplaatst met het oog op repatriëring naar Italië.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. Ruim voordeel van twijfel voor asiel van meisje uit Djibouti met vrees voor besnijdenis

In een arrest van 21 april 2015 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen hervormd en de vluchtelingenstatus erkend aan een minderjarig meisje uit Djibouti. Gezien de bijzonder hoge graad van besnijdenis in Djibouti mag men er niet van uitgaan dat zij daartegen wel voldoende bescherming zou krijgen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. RvV erkent Palestijnen uit UNRWA kamp in Libanon als vluchteling

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) erkent een Palestijns gezin die in een vluchtelingenkamp van UNRWA in Libanon werd opgevangen als vluchteling. Volgens de RvV volstaat het feit dat het UNRWA geen gepaste behandeling had voor de ernstige gezondheidsproblemen van de dochter, om aan te nemen dat het gezin verhinderd wordt om nog UNRWA bijstand te genieten.

Het gezin wordt erkend als vluchteling volgens artikel 1D van het Vluchtelingenverdrag. Zij moeten niet aantonen dat ze in Libanon ook een gegronde vrees voor vervolging hebben volgens artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Tarief en aanvraag attest voor kinderopvang gewijzigd

Sinds 1 mei 2015 zijn de tarieven voor kinderopvang gewijzigd. Er is onder meer een verminderd tarief voor inburgeraars met een beperkt inkomen, en voor mensen die recht hebben op materiële opvang.

De aanvraag van een attest inkomenstarief is vergemakkelijkt.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
11. Nieuw attest dringende medische hulp voor ziekenhuizen

Sinds 1 april 2015 moeten zorgverstrekkers in ziekenhuizen verplicht een nieuw modelattest van de POD Maatschappelijke Integratie gebruiken bij dringende medische hulp voor een vreemdeling zonder wettig verblijf. Dat staat in een omzendbrief "Project MediPrima - dringende medische hulp" van 23 maart 2015 aan de ziekenhuizen.

Voor zorgen verstrekt buiten ziekenhuizen is het modelattest niet verplicht maar wel aanbevolen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
12. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen Verenigde Arabische Emiraten

Sinds 6 mei 2015 zijn onderdanen van de Verenigde Arabische Emiraten vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone.

De visumvrijstelling geldt niet voor personen die reizen om een bezoldigde bezigheid tijdens hun kort verblijf te verrichten. Voor hen beslissen de staten elk afzonderlijk over de visumplicht.

Dat is geregeld in een overeenkomst tussen de EU en de VAE.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Publicaties
ruler^TOP
ruler
14. Vormingen
  • 2 juni 2015: Seminarie “Recent case-law of the European Court of Human Rights in asylum law matters”. De Academy of European Law (ERA) organiseert dit in Straatsburg.
  • 2 en 3 juni 2015: Europese conferentie “None of Europe’s Children Should be Stateless”. The European Netwerk on Statelessness (ENS) organiseert dit in Budapest.
  • 4 juni 2015 (12-14u): "Het Consulair Wetboek : de bevoegdheden van de Belgische diplomatieke en consulaire ambtenaren sedert de wetten van 2 juni 2013 en 21 december 2013. Gevolgen en implicaties op het Internationaal Privaat Recht" (met Jan Van De Velde van FOD Buitenlandse zaken, en Jinske Verhellen van Universiteit Gent). Vzw Integratie en Inburgering Anwerpen-de8, het Bureau en de Commissie voor Juridische Bijstand organiseren deze gratis vorming in het Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, te Antwerpen (de grote vergaderzaal naast de cafetaria).
  • 11 en 12 juni 2015: Conferentie over de Erfrechtverordening. De Academy of European Law (ERA) organiseert deze tweedaagse in Trier.
  • 4, 11 en 18 juni 2015: Vervolg van de 4-daagse Basisvorming vreemdelingenwetgeving voor OCMW-medewerkers. De VVSG organiseert deze vorming in Antwerpen.
  • 23 juni 2015 (12-14u): "Basisbeginselen van het Belgisch Internationaal Privaat Recht : situaties waarin verwezen wordt naar buitenlandse wetgeving. Bepalingen van Marokkaans familierecht inzake huwelijk, echtscheiding, afstamming, pleegvoogdij" (met Sanne Konings van Kruispunt M-I). Vzw Integratie en Inburgering Anwerpen-de8, het Bureau en de Commissie voor Juridische Bijstand organiseren deze gratis vorming in het Justitiepaleis (grote zaal naast cafetaria), Bolivarplaats 20, Antwerpen.
  • 29 juni tot 10 juli 2015: European Summer School EU Law & Policy on Immigration & Asylum. Het academisch netwerk Odysseus organiseert dit in Brussel.
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler