Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 6 // 15 juli 2015
ruler
ruler
ruler

1. RvV verduidelijkt gezinshereniging voor ouder van minderjarige Unieburge

Als de ouder van een minderjarige Unieburger gezinshereniging vraagt met zijn kind, moet het kind zelf geen verblijfsrecht bekomen hebben als “beschikker van voldoende bestaansmiddelen”.

Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in twee recente arresten (RvV nr. 148.088 van 18-06-2015, en RvV nr. 145.025 van 07-05-2015).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. RvV verduidelijkt begrip 'ernstig misdrijf' als uitsluitingsgrond voor subsidiaire bescherming

In een principe-arrest van 28 mei 2015 schept de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) duidelijkheid over de interpretatie en de afbakening van het begrip 'ernstig misdrijf' als uitsluitingsgrond voor de subsidiaire beschermingsstatus. Deze mogelijkheid tot uitsluiting is voorzien in artikel 55/4, c) van de Verblijfswet.

Locatie en tijdstip van de feiten (in het herkomstland of in België) zijn irrelevant. Het begrip 'ernstig misdrijf' moet wel restrictief geïnterpreteerd worden. De RvV past de richtlijnen van het UNHCR toe op het concrete geval, in verband met drugsdelicten.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Intrekking verblijfstitel erkend vluchteling verdacht van steun aan terroristische organisatie

In een arrest van 24 juni 2015 verduidelijkt het Hof van Justitie onder welke omstandigheden de nationale autoriteiten de verblijfstitel van een erkende vluchteling kunnen intrekken wanneer hij steun heeft verleend aan een terroristische organisatie.

In België bespreekt het parlement momenteel een wetsontwerp om de mogelijkheden tot intrekking van de vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming te verruimen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Einde overgangsmaatregelen Kroatische werknemers sinds 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 zijn de Kroaten, net als alle andere Unieburgers, vrijgesteld van arbeidskaart om te werken als werknemer in België. Op 30 juni 2015 liepen de overgangsmaatregelen voor Kroatische werknemers immers af.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Langdurig ingezetenen met tweede verblijf in België na 12 maanden vrijgesteld van arbeidskaart

De Vlaamse regering wijzigt het koninklijk besluit van 9 juni 1999 over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voor langdurig ingezeten derdelanders met een tweede verblijf in België.

  • De eerste 12 maanden van hun verblijf kunnen zij net als voordien werken met een arbeidskaart B in een knelpuntberoep.
  • Na 12 maanden ononderbroken tewerkstelling, zijn ze vrijgesteld van arbeidskaart voor eender welk beroep.

Het besluit van 26 juni 2015 is nog niet gepubliceerd maar zal met terugwerkende kracht in werking treden op 1 juli 2015.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Rechtspraak: AI voor F kaart is bewijs van wettelijk verblijf voor aanvraag Belgische nationaliteit

Wanneer je in België een aanvraag doet voor gezinshereniging met een Belg of Unieburger (F kaart), krijg je tijdens de aanvraagprocedure een attest van immatriculatie (AI). Er is nu rechtspraak die de periode met AI voor de aflevering van een F kaart, meetelt als periode met wettelijk verblijf vóór een nationaliteitsverklaring.

Zowel de rechtbank van Antwerpen op 11 juni 2015, als de rechtbank van Bergen op 29 september 2014 spreken zich zo uit.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
7. Geen verval Belgische nationaliteit kinderen na schijnhuwelijk moeder?

In een vonnis van 27 mei 2015 spreekt de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen zich uit over de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit die verkregen werd op basis van een schijnhuwelijk. De kinderen van de vrouw die haar Belgische nationaliteit verliest, behouden hun Belgische nationaliteit. Zij kunnen immers niet als daders van het bedrog aanzien worden, waardoor het frauduleuze huwelijk van hun moeder hen niet kan worden tegengeworpen.

Dit vonnis is nog niet definitief: er werd beroep ingediend.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Laagste leeftijd medische tests niet-begeleide minderjarige geldt

Bij twijfel over de effectieve minderjarigheid van een persoon die zegt dat hij minderjarig is, beveelt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of de dienst Voogdij een medisch onderzoek. Dat medisch onderzoek bestaat uit drie radiografieën en levert een resultaat op met een zekere foutenmarge.

Een Raad van State arrest van 9 juni 2015 bevestigt artikel 7, §3 van de Voogdijwet over niet-begeleide minderjarigen: bij twijfel moet er rekening gehouden worden met de jongste leeftijd. Dus als het leeftijdsonderzoek aangeeft dat de betrokkene minderjarig kan zijn, dan moet een voogd aangesteld worden.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. EHRM: uitwijzing naar Irak niet altijd strijdig met EVRM

In een arrest van 4 juni 2015 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een terugkeer naar Irak geen onmenselijke en vernederende behandeling is, zoals omvat in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het blijft van belang dat asielzoekers in hun aanvraag uitgebreide informatie aanbrengen over de uitzonderlijke geweldsituaties die zich in de specifieke provincies van afkomst voordoen, en dat zij uitdrukkelijk verband leggen met hun persoonlijke situatie. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) onderschrijft het belang van accurate landeninformatie. Dat blijkt onder meer uit RvV arrest nr. 144.634 van 30 april 2015, dat dieper ingaat op het intern vluchtalternatief in Irak.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Verhoging rolrecht voor procedure bij RvV

Vanaf 9 juli 2015 moeten personen die geen recht hebben op pro-deo, een hoger rolrecht betalen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Artikel 39/68-1, § 1 van de Verblijfswet werd aangepast bij Koninklijk Besluit van 19 juni 2015.

  • Het rolrecht voor een beroep bij de RvV is nu 186 euro (vroeger 175 euro).
  • Het rolrecht voor een verzoekschrift tot tussenkomst bij de RvV, in een beroep door de Minister tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, is nu 133 euro (vroeger 125 euro).
​Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
11. Bestaansmiddelen voor verblijfsstatuut als niet-EU student in 2015-2016

Personen die geen EU-onderdaan zijn en in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen, moeten tijdens het academiejaar 2015-2016 over een maandelijks bedrag van 617 euro kunnen beschikken. Vorig jaar gold een bedrag van 614 euro.

Dat bedrag kan je aantonen door:

  • bewijs van eigen middelen,
  • bewijs van een studiebeurs,
  • een tenlasteneming.

Lees het bericht van DVZ
Lees meer over voldoende bestaansmiddelen als derdelands student
Lees meer over tenlasteneming van een derdelands student

ruler^TOP
ruler
12. Minimumloon voor niet-EU beroepssporters geïndexeerd

Niet-EU beroepssporters of trainers die langer dan 3 maanden in België willen werken, hebben een arbeidskaart B nodig. Als zij een bepaald minimum bruto jaarloon verdienen, zijn ze bij de aanvraag van die arbeidskaart B vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek.

Het minimum bruto jaarloon is voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 vastgesteld op 76.800 euro.

Bron: koninklijk besluit van 2 juni 2015

Lees meer over de arbeidskaart B als beroepssporter of trainer
ruler^TOP
ruler
13. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen verschillende Oceanische en Caraïbische eilanden

Sinds 28 mei 2015 zijn onderdanen van verschillende eilanden in de Caraïben en Oceanië vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Concreet gaat het om inwoners van de eilanden Oost-Timor, Samoa en Vanuatu in Oceanië; en Saint-Lucia, Domenica, Grenada, Saint-Vincent en de Grenadines, en Trinidad en Tobago in de Caraïben.

Onderdanen van deze landen kunnen nu visumvrij reizen naar en in de Schengenzone, gedurende 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen. Omgekeerd kunnen ook Unieburgers dat naar deze landen. De visumvrijstelling geldt echter niet voor een bezoldigde bezigheid tijdens een kort verblijf. Daarover beslissen de staten elk afzonderlijk.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
14. Open terugkeercentrum Holsbeek gesloten: opvang onwettig verblijvende gezinnen gaat door

Sinds 15 juni 2015 is het open terugkeercentrum (OTC) in Holsbeek gesloten. In het OTC werden behoeftige gezinnen met minderjarige kinderen in onwettig verblijf opgevangen.

Ondertussen worden de gezinnen voorlopig verder opgevangen in andere door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheerde plaatsen, met name in open terugkeerwoningen.

Deze opvang moet zonder tijdsbeperking en zonder verdere voorwaarden zijn. Ze moet ook aangepast zijn aan de specifieke noden van het gezin.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
15. Sociale huur met bijlage 35

Voor een sociale huurovereenkomst in Vlaanderen moet de huurder onder meer ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Ook een meerderjarige persoon die toetreedt tot een bestaande sociale huurovereenkomst moet aan deze voorwaarde voldoen (artikel 95, lid 2 Vlaamse Wooncode).

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen gaf op 16 januari 2015 richtlijnen voor situaties waarbij een sociale huurder of een inwonende partner van een sociale huurder geschrapt is uit het rijksregister wegens een weigering of beëindiging van verblijfsrecht, waartegen nog een schorsend beroep kan ingediend worden of ingediend is (met bijlage 35).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
16. Nieuwe website CGVS

Op 22 juni 2015 lanceerde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zijn nieuwe website. Voortaan deelt het CGVS informatie over het gevoerde beschermingsbeleid, zowel over een aantal belangrijke thema’s als over specifieke landen van herkomst. Advocaten, begeleiders en hulpverleners kunnen er heel wat belangrijke informatie terugvinden ter ondersteuning van de asielaanvraag.

Bekijk de nieuwe website van CGVS
CGVS lanceert nieuwe website, 22 juni 2015

ruler^TOP
ruler
17. Publicaties van EASO over asiel

Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken EASO heeft enkele interessante rapporten en gidsen gepubliceerd:

  • EASO landenrapport over de veiligheidssituatie in Eritrea (mei 2015). Verschillende lidstaten werkten mee, waaronder ook België via CEDOCA, de landeninformatiedienst van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. Tussen 2013 en 2014 is het aantal asielaanvragen van onderdanen uit Eritrea in de EU (en Noorwegen en Zwitserland) meer dan verdubbeld. De motieven die de asielzoekers naar voor brengen zijn de verplichte en langdurige legerdienst (die tien jaar kan duren), de vrees voor vervolging omwille van religie (bijvoorbeeld van Jehova’s getuigen, pinksterbeweging, …), de gevolgen van illegaal vertrek bij een terugkeer, en de harde behandeling tijdens detentie. Betrouwbare herkomstlanden informatie over Eritrea is moeilijk te vinden. Mensenrechtenexperten hebben geen toegang tot het land, onderzoekers zijn beperkt in hun vrijheid en er is geen vrije media. De overheid zelf geeft ook geen informatie over de onderwerpen zoals de legerdienst. Daarom is het EASO rapport een belangrijke bron van info voor de asielinstanties en de advocaten ter ondersteuning van asielaanvragen van personen uit Eritrea. Met dit rapport tracht EASO informatie te verstrekken over de algemene situatie en de staatsstructuur, met inbegrip van het politieke systeem. Daarna gaat het verder in op de beschrijving van de legerdienst (structuur, uitzonderingen, civiele en militaire dienst, werving, duur, desertie en ontduiking), gevangenissen en detentie, religie, identiteitsdocumenten en vertrek.
  • Asielaanvragen uit de Westelijke Balkan: een vergelijkende analyse van trends, push-pull factoren en maatregelen (update mei 2015). Er is een toenemend aantal asielaanvragen uit deze regio in de EU en Noorwegen en Zwitserland. De bijgewerkte analyse van EASO geeft besluit- en beleidsmakers hulpmiddelen voor een beter begrip en beheer van situaties waarbij zij worden geconfronteerd met een groot aantal verzoeken om internationale bescherming van onderdanen uit de Westelijke Balkan en andere stromen met vergelijkbare kenmerken.
  • Praktische gids over het voeren van onderzoek naar de situatie van holebi’s in herkomstlanden (mei 2015). Deze gids van EASO geeft naast achtergrondinformatie ook nuttige tips, hulpmiddelen en bronnen voor onderzoek naar de situatie van holebi’s in de landen van herkomst. Hiermee hoopt EASO tegemoet te komen aan de noden van onderzoekers, caseworkers die COI (country of origin) onderzoek uitvoeren, en advocaten, hulpverleners en rechters die werkzaam zijn in de asielprocedure. De gids werd mee opgesteld door de Organization for Refuge, Asylum en Migration (ORAM), het Nederlands Bureau voor Landeninformatie en Taalanalyse (Ocila) en het Belgische Documentatie- en Onderzoekscentrum (CEDOCA) van het CGVS. Verschillende stakeholders zijn betrokken geweest bij deze peer review (Deense immigratiedienst-COI, UNHCR, onafhankelijke academici en EASO).

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
18. Handleiding over gedwongen huwelijken

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen realiseerde een handleiding over gedwongen huwelijken, voor dienstverleners.

Het doel van deze handleiding is tweeledig: ervoor zorgen dat dienstverleners potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter leren herkennen, en daarnaast een aantal pistes voorstellen om die slachtoffers te begeleiden.

Download of bestel de handleiding

ruler^TOP
ruler
19. UGent zoekt doctoraal onderzoeker gezinshereniging

De Universiteit Gent zoekt een onderzoeker voor het vier jaar durende project 'The right to family reunification in a multi-layered legal order: implications of the interaction between European Union and national law'. Kandidaturen worden verwacht ten laatste op 17 augustus 2015.

Bekijk de vacature

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler