Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 7 // 19 augustus 2015
ruler
ruler
ruler

1. Nieuwe instructie Fedasil over bewoners van collectieve opvang die een verblijfsvergunning krijgen

Op 2 juli 2015 verstuurde Fedasil een nieuwe instructie aan de partners van de federale asielopvang. Bewoners van collectieve opvangcentra die sinds 13 juni 2015 een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden kregen (erkenning als vluchteling, toekenning van subsidiaire bescherming of een ander verblijfsstatuut), kunnen nog drie maanden toegewezen worden aan een LOI (lokaal opvanginitiatief van een OCMW). Het LOI helpt hen om een eigen woning te vinden, om financiële OCMW-steun te krijgen, en om hun situatie praktisch en administratief te regelen.

Dit is onderdeel van een nieuw opvangmodel. De instructie van 2 juli 2015 veralgemeent een pilootproject dat al in enkele asielcentra van Fedasil opgestart was op 27 april 2015. Dat pilootproject is nu uitgebreid naar alle collectieve opvangstructuren, maar is nog op vrijwillige basis. Begin september 2015 zou er een algemene en verplichte instructie komen over dit thema.

Voor niet-begeleide minderjarigen is er een aparte instructie met een andere regeling (zie volgend nieuwsbericht).

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Nieuwe instructie Fedasil over niet-begeleide minderjarigen in collectieve opvang die een verblijfsvergunning krijgen

Sinds 23 juli 2015 gelden nieuwe instructies van Fedasil voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die in een collectief opvangcentrum wonen en die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden kregen en voldoende autonoom zijn. Zij worden voortaan voor zes maanden en verlengbaar tot hun 18 jaar, toegewezen aan een individuele opvangstructuur (van een NGO, of een LOI of lokaal opvanginitiatief van een OCMW). Daar worden ze begeleid om een woning te zoeken en financiële OCMW-steun te krijgen, en bij hun integratie en zelfstandigheid.

Dit is onderdeel van een nieuw opvangmodel. De instructie van 23 juli 2015 vervangt gedeeltelijk de instructie van 17 februari 2012 over het einde van de materiële hulp van NBMV.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Sommige asielzoekers met grote kans op bescherming worden meteen opgevangen in LOI's

De federale regering is begonnen met een nieuw model voor asielopvang. Volgens het nieuwe opvangmodel kunnen asielzoekers die afkomstig zijn uit een land waarvoor er een hoge beschermingsgraad geldt, direct toegewezen worden aan een LOI (lokaal opvanginitiatief van een OCMW).

Er is een pilootproject gestart met Syrische asielzoekers die na een korte observatiefase van twee dagen in het Klein Kasteeltje (collectief opvangcentrum van Fedasil) voor opvang aan een LOI worden toegewezen. Bijna al deze Syrische asielzoekers zullen op vrij korte termijn een positieve beslissing krijgen en zullen daarna het LOI binnen de drie maanden moeten verlaten.

Lees meer in een bericht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Het nieuwe opvangmodel houdt nog andere wijzigingen in. Zie daarover de eerste twee berichten in deze nieuwsbrief:

  • Nieuwe instructie Fedasil over bewoners van collectieve opvang die een verblijfsvergunning krijgen
  • ​Nieuwe instructie Fedasil over niet-begeleide minderjarigen in collectieve opvang die een verblijfsvergunning krijgen
ruler^TOP
ruler
4. EHRM veroordeelt België voor gebrekkige opvang tijdens opvangcrisis in 2011

In een arrest van 7 juli 2015 (V.M. en anderen) veroordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België voor schending van artikel 3 en artikel 13 EVRM, wegens de gebrekkige opvang van een Romagezin tijdens de opvangcrisis eind 2011, en wegens het gebrek aan een effectief rechtsmiddel:

  • Hun asielaanvraag was geweigerd in het kader van de Dublinverordening en hun beroep daartegen was niet schorsend, waardoor zij geen opvang meer kregen.
  • Bovendien werd het KB van 24 juni 2004 voor opvang van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf niet toegepast wegens de opvangcrisis. Zij kregen ook geen dringende medische hulp van het OCMW.


Op dit moment worden in principe wel voldoende opvangplaatsen voorzien, ook voor het stijgend aantal asielaanvragen. Maar dit arrest van het EHRM wijst op enkele knelpunten die nog actueel zijn. Eerst bespreken we het arrest. Daarna geven we info over de huidige situatie met betrekking tot de knelpunten.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Voorzitter arbeidsrechtbank verlengt opvang Irakees na afwijzing asiel

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft op 23 juni 2015 Fedasil in kort geding veroordeeld tot de voorlopige verlenging van opvang van een asielzoeker die uitgesloten was van subsidiaire bescherming. Het gaat om een Irakese man afkomstig uit Mosul.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. EHRM schroeft Tarakhel-rechtspraak over Dublin asieloverdracht naar Italië terug

In arrest A.S tegen Zwitserland van 30 juni 2015 oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat de Dublintransfer naar Italië van een jonge Syrische man met mentale problemen geen schending is van het EVRM.

Het EHRM bevestigt dat de opvang in Italië erbarmelijk is, maar vindt het niet bewezen dat deze man daar geen medicatie en psychologische begeleiding zou krijgen. Het EHRM vroeg geen individuele garanties voor gepaste opvang in Italië van dit kwetsbaar profiel.

In arrest Tarakhel van 3 november 2014 wees het EHRM nog een Dublinoverdracht van een gezin met kinderen naar Italië af, omdat er geen individuele garanties voor gepaste opvang waren.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. RvV vernietigt Dublin asieloverdracht naar Italië

In een arrest van 16 juni 2015 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de overdracht van een asielzoeker naar Italië in het kader van de Dublin III-verordening.

Beslissingen op basis van de Dublin III-verordening moeten met de grootste voorzichtigheid worden genomen, wat een compleet en rigoureus onderzoek inhoudt op basis van geactualiseerde informatie. Dit was niet gebeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. RvV schorst Dublin asieloverdracht naar Hongarije

In een arrest van 25 juni 2015 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid de overdracht van een asielzoeker naar Hongarije.

Het was niet duidelijk of de tweede asielprocedure in Hongarije zou voldoen aan de normen van het Europees recht. De Dublinbeslissing van DVZ was onvoldoende gemotiveerd en zorgvuldig.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Raadkamer beveelt invrijheidstelling wegens te lange opsluiting voor Dublin asieloverdracht

In een beschikking van 1 juni 2015 beval de Raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de onmiddellijke invrijheidstelling van een asielzoeker die opgesloten was een maand voor zijn transfer naar Hongarije.

De Raadkamer vond dat de Dienst Vreemdelingenzaken artikel 28 van de Dublin III-verordening niet respecteerde. Dat zegt dat de bewaring zo kort mogelijk duurt.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. RvV beroep tegen 9ter-weigering heeft invloed op wettigheid detentie

Volgens het Hof van Cassatie kan een annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen een weigering van medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet) ook invloed hebben op de wettigheid van een detentiebeslissing.

Een 9ter-annulatieberoep is in België niet automatisch schorsend. Maar volgens het Hof van Justitie arrest Abdida van 18 december 2014 is dat in bepaalde gevallen strijdig met de Terugkeerrichtlijn en het Handvest van de grondrechten van de EU. Volgens het Hof van Cassatie arrest van 24 juni 2015 is een detentie in dat geval ook onwettig.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
11. Erfrechtverordening treedt in werking

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Deze verordening regelt de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning van akten van erfopvolging en voert een Europese erfrechtverklaring in. Alle burgerrechtelijke aspecten van erfopvolging in de nalatenschap van een overleden persoon behoren tot het toepassingsgebied van de verordening.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
12. Vormingen en studiedagen

Bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler