Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 8 // 2 oktober 2015
ruler
ruler
ruler

1. Onduidelijkheid over legalisatie na nieuwe omzendbrief

Begin dit jaar trad de omzendbrief van 14 januari 2015 houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten in werking. Deze omzendbrief verving een vorige omzendbrief van 4 december 2006. Het principe van legalisatie verandert wettelijk gezien niet. De referentietekst inzake legalisatie is artikel 30 van het wetboek IPR.

Hoewel de nieuwe omzendbrief verschillende bepalingen van de vorige omzendbrief herneemt, bevat de omzendbrief van 2015 enkele opmerkelijke nieuwigheden.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
2. Onduidelijkheid over ziekenfondsaansluiting echtgenoten ten laste

De RIZIV-omzendbrief VI nr 2015/267 van 2 september 2015 schept onduidelijkheid over de voorwaarden waaraan een echtgenoot moet voldoen om als persoon ten laste van de andere echtgenoot te kunnen aansluiten bij het ziekenfonds.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Meer intrekkingsgronden voor internationale beschermingsstatus

De wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de Verblijfswet, die op 3 september in werking trad, heeft de mogelijkheden om een internationale beschermingsstatus in te trekken verruimd. De wetgever voorziet daarmee in de gedeeltelijke omzetting van de kwalificatierichtlijn, in het bijzonder de artikelen 14 (4) en 14 (5) van die richtlijn.

Het CGVS kan voortaan ook de status van een vluchteling of subsidiair beschermde intrekken als hij een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, of als er redelijke gronden bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Intrekking Belgisch reisdocument mogelijk bij risico voor openbare orde of nationale veiligheid

De wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek heeft gevolgen voor de afgifte van Belgische reisdocumenten aan vreemdelingen.

De Belgische overheid kan nu aan de bevoegde overheid bijkomende informatie opvragen vooraleer een beslissing over de aanvraag tot een Belgisch reisdocument te nemen.

Daarnaast is er een bijkomende grond om een Belgisch reisdocument in te trekken of ongeldig te verklaren, namelijk wanneer de aanvrager klaarblijkelijk een aanzienlijk risico vertegenwoordigt voor de handhaving van de openbare orde of de bescherming van de nationale of openbare veiligheid.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Vervallenverklaring Belgische nationaliteit na terroristisch misdrijf uitgebreid

De wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen het terrorisme wijzigt onder andere het wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). De wet voegt een nieuw artikel 23/2 toe aan het WBN en breidt de mogelijkheden tot vervallenverklaring uit na veroordeling voor een terroristisch misdrijf.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
6. Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging: ontwikkelingen in rechtspraak

Voor gezinshereniging stelt de Verblijfswet vaak als voorwaarde dat de persoon die zich laat vervoegen beschikt over “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen”.

Hieronder bespreken we een aantal arresten die dit begrip verduidelijken, met betrekking tot:
  • de herkomst van de bestaansmiddelen;
  • bestaansmiddelen afkomstig uit een tewerkstelling op basis van artikel 60 OCMW-wet of uit tijdelijke tewerkstellingen;
  • de tegemoetkoming voor personen met een handicap.
Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
7. RvV schorst Dublin asieloverdracht naar Roemenië

In arrest nr. 150.408 van 4 augustus 2015 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid de beslissing tot overdracht van een asielzoeker naar Roemenië in het kader van de Dublin III-verordening.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. Ondanks fraude wordt Congolees erkend als 'refugié sur place'

In een arrest van 10 augustus 2015 hervormt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Aan een Congolese (DRC) asielzoeker wordt de vluchtelingenstatus toegekend. Eerdere fraude van de asielzoeker belet niet dat hij erkend wordt als ‘réfugié sur place’.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Arbeidshof Luik veroordeelt Fedasil tot verlenging opvang om medische redenen

Op 22 mei 2015 veroordeelde het Arbeidshof van Luik Fedasil om de opvang van een gezin afgewezen asielzoekers met twee minderjarige kinderen met medische problemen verder te zetten.

Volgens het Arbeidshof toonde het gezin aan dat het onmogelijk de opvang kon verlaten, en had de arts van Fedasil geen duidelijk advies gegeven. Fedasil moet de noden van kwetsbare personen continu evalueren en aangepaste opvang voorzien. "Continu" betekent dat dit ook op het einde van het recht op opvang nog moet gebeuren, in overleg met de behandelend arts. Het recht op opvang wordt verlengd om medische redenen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Aansluiting ziekenfonds mogelijk voor NBEM

Op 27 augustus 2015 is de wet van 17 augustus 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid in werking getreden. Artikel 6 van die wet wijzigt artikel 32, 22° van de ZIV-wet.

Op basis van die bepaling kunnen nu niet alleen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) met een voogd aansluiten als gerechtigde bij een ziekenfonds, maar ook de niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM) met een voogd.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
11. Leefloon verhoogd sinds 1 september 2015

Sinds 1 september 2015 zijn de basisbedragen van het leefloon verhoogd. Het maandelijks leefloon bedraagt voortaan:
  • 555,81 euro voor een samenwonende persoon,
  • 833,71 euro voor een alleenstaande persoon,
  • 1.111,62 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste
Dat heeft ook gevolgen in het vreemdelingenrecht:
  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men stabiele en toereikende bestaansmiddelen heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is nu dus 1.333,94 euro.
  • ​Om recht te hebben op een flexibel inburgeringstraject moet het inkomen uit arbeid minstens het leefloon bedragen.
Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I
ruler^TOP
ruler
12. Verblijfsvoorwaarde voor orgaantransplantatie verduidelijkt

Een wet van 17 juli 2015 verduidelijkt de verblijfsvoorwaarde in artikel 13ter van de Orgaantransplantatiewet. De wetswijziging geldt vanaf 27 augustus 2015.

Voortaan kan je als kandidaat-receptor op een wachtlijst voor orgaantransplantatie staan als je in het bevolkingsregister, of 6 maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven bent. Er zijn ook nog andere situaties.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Inburgeringsvoorwaarde bij gezinshereniging moet evenredig zijn

Lidstaten van de Europese Unie mogen van familieleden van derdelands onderdanen eisen dat zij met succes een inburgeringsexamen afleggen als voorwaarde voor toegang en verblijf op basis van gezinshereniging. Ook mogen lidstaten kosten van het examen aanrekenen aan het familielid. Maar de toepassingsvoorwaarden voor zo'n verplichting mag de gezinshereniging niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken.

Dat zegt het Hof van Justitie in een arrest van 9 juli 2015. Volgens dit arrest schendt de Nederlandse inburgeringsplicht de Gezinsherenigingsrichtlijn omdat het onvoldoende rekening houdt met de bijzondere individuele omstandigheden van het familielid en omdat de kosten voor het examen te hoog zijn.

Lees meer in het bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
14. Uitvoering inburgeringsplicht voor langdurig ingezetenen moet evenredig zijn

Een EU lidstaat mag derdelanders, die in die lidstaat de status hebben van langdurig ingezetene, verplichten om met succes een inburgeringsexamen af te leggen op straffe van een geldboete. De wijze waarop een lidstaat uitvoering geeft aan zo’n inburgeringsplicht mag echter geen afbreuk doen aan het doel van de richtlijn langdurig ingezetenen (2003/109/EG): de integratie van derdelanders die duurzaam gevestigd zijn in een lidstaat.

Dat zegt het Hof van Justitie in een arrest van 4 juni 2015. In casu buigt het Hof zich over de inburgeringsplicht die Nederland oplegt aan derdelanders die in Nederland zelf de status van langdurig ingezetene verkregen.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
15. Publicaties

ruler^TOP
ruler
16. Vormingen en studiedagen
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler