Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 9 // 28 oktober 2015
ruler
ruler
ruler

1. Asielzoekers uit Bagdad krijgen niet meer automatisch subsidiaire bescherming

Op 14 oktober 2015 maakte het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) bekend dat asielzoekers uit Bagdad niet langer enkel en alleen omwille van het feit dat ze afkomstig zijn uit Bagdad een status van subsidiaire bescherming krijgen.

Hiermee heft het CGVS de tijdelijke beslissingsstop op die sinds 3 september 2015 van kracht was.

Het CGVS onderzoekt op individuele basis of er indicaties zijn voor een gegronde vrees van vervolging of een reëel risico bij terugkeer. Als deze er zijn, wordt de status van vluchteling of van subsidiaire bescherming toegekend. Als dergelijke indicaties niet aanwezig zijn, neemt het CGVS een weigeringsbeslissing.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Medisch geregulariseerden niet meer vrijgesteld van voorwaarden gezinshereniging tijdens eerste jaar

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt vreemdelingen met een verblijfsmachtiging op basis van artikel 9ter Verblijfswet niet meer vrij van de materiële voorwaarden voor gezinshereniging tijdens het eerste jaar na hun verblijfsmachtiging.

DVZ wijzigde zijn praktijk in die zin na het arrest M’Bodj van het Hof van Justitie van 18-12-2014, en komt daarmee terug op vroegere rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van 26-09-2013.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
3. Uitsluiting economisch geregulariseerden van OCMW-steun is ongrondwettelijk

Het Grondwettelijk Hof erkent dat mensen met een tijdelijke humanitaire regularisatie op basis van werk, ook recht hebben op dringende medische hulp en op maatschappelijke dienstverlening.

Het Hof toetst in arresten nr. 131 en 133 van 1 oktober 2015 artikel 57sexies OCMW-wet, dat deze groep uitsloot van deze rechten:

  • De uitsluiting van dringende medische hulp werd vernietigd.
  • Over de uitsluiting van maatschappelijke dienstverlening antwoordde het Hof op een prejudiciële vraag dat die in strijd is met de grondwettelijke standstill-bepaling (artikel 23 van de Grondwet).

​Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
4. Bescherming slachtoffers intrafamiliaal geweld bij gezinshereniging niet discriminerend

De bescherming die de Verblijfswet in sommige gevallen voorziet voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld tijdens een procedure gezinshereniging, is niet discriminerend. Dat zegt het Grondwettelijk Hof in een arrest nr. 121/2015 van 17 september 2015.

Er gelden meer randvoorwaarden om van deze bescherming te genieten voor een familielid van een Belg of Unieburger, dan voor een familielid van een derdelander met een onbeperkt verblijfsrecht in België. Maar DVZ moet volgens het Grondwettelijk Hof steeds rekening houden met het element ‘huiselijk geweld’ bij een beslissing om het verblijfsrecht te beëindigen van een familielid van een Belg of Unieburger, slachtoffer van intrafamiliaal geweld. DVZ moet dergelijke beslissingen dus goed motiveren.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
5. Nieuwe instructie Fedasil over terugkeertraject en open terugkeerplaatsen

Op 20 oktober 2015 bracht Fedasil een nieuwe instructie uit over de organisatie en doelgroepen van de open terugkeerplaatsen in materiële opvangstructuren. De instructie is van toepassing vanaf 9 november 2015, en vervangt de oude instructies rond terugkeer.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Open terugkeerplaatsen ook bij Dublin asielweigering met bijlage 26quater

Op 20 oktober 2015 bracht Fedasil een nieuwe instructie uit met betrekking tot personen die een bijlage 26quater hebben ontvangen. Zij zullen vanaf 26 oktober 2015 een open terugkeerplaats toegewezen krijgen in één van de Fedasil-centra met bestaande open terugkeerplaatsen. Zij kunnen vanaf hier hun terugkeer naar de bevoegde lidstaat organiseren.

Daarnaast moeten de opvangstructuren alle personen die op dit moment met een bijlage 26quater in de opvang zitten melden aan Fedasil. Voor hen zal DVZ eerst de stand van zaken van hun procedure verifiëren, waarna ze eventueel ook een toewijzing krijgen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. Toegangscriteria vrijwillig terugkeerprogramma geactualiseerd

Fedasil actualiseerde in juni 2015 haar overzicht van criteria voor steun bij vrijwillige terugkeer. Het overzicht ‘Terugkeer- en re-integratieprogramma 2015’ geeft de huidige criteria voor de verschillende vormen van steun bij vrijwillige terugkeer.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
8. Tweede asielaanvraag na terugkeer uit land van herkomst is nieuwe asielaanvraag

In een beschikking op eenzijdig verzoekschrift van 1 oktober 2015 veroordeelt de (plaatsvervangend) voorzitter van de arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Brugge, Fedasil tot het toewijzen van een opvangplaats aan een Irakees gezin dat een tweede asielaanvraag indiende. Het gezin was na de weigering van hun eerste asielaanvraag immers teruggekeerd naar Bagdad.

Op basis van een arrest van het Hof van Cassatie van 21 januari 2014 moet de tweede aanvraag in zo’n geval niet als een meervoudige, maar als een nieuwe asielaanvraag worden beschouwd.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
9. Advocaat kan gehoorverslag CGVS opvragen en opmerkingen overmaken

Sinds juli 2015 kunnen advocaten van een asielzoeker het verslag van het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) opvragen en eventuele opmerkingen overmaken. De advocaat kan zijn verzoek richten tot de Dienst Advocaten van het CGVS.

Dit werd bevestigd door het CGVS op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen van 20 oktober 2015.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Automatisch uitwijzingsbevel na asielweigering vernietigd

In een beschikking van 6 augustus 2015, later bevestigd in een arrest van 7 oktober 2015, vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een bevel om het grondgebied te verlaten na een asielweigering. De RvV stelde een schending van artikel 74/13 Verblijfswet (Vw) vast omdat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen rekening hield met het familieleven van de betrokkene.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Medische elementen kunnen 9bis-aanvraag ontvankelijk maken

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt met een uitspraak van 28 augustus 2015 zijn eerdere rechtspraak.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet rekening houden met medische elementen bij een aanvraag humanitaire regularisatie (9bis). DVZ kan niet enkel, zonder motivering over de medische elementen, naar de medische regularisatie (9ter) verwijzen en de aanvraag humanitaire regularisatie (9bis) onontvankelijk verklaren.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
12. Turkse werknemers genieten voorkeursbehandeling

In arrest nr. 143.635 van 20 april 2015 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) het bevel om het grondgebied te verlaten dat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aan een Turkse werknemer afleverde, nadat zijn verblijfsrecht niet werd verlengd wegens arbeidsongeschiktheid.

Volgens de RvV past DVZ de Verblijfswet niet toe conform Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad (EEG-Turkije) van 19 september 1980. Dat besluit geeft Turkse werknemers een voorkeursbehandeling in de Europese Unie.

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
13. Rechtsplegingsvergoeding door overheid die beroep tegen huwelijksweigering verliest

Een ambtenaar van de burgerlijke stand die in het ongelijk gesteld wordt in een beroep tegen een weigering om een huwelijk te voltrekken wegens een vermoeden van schijnhuwelijk, kan door de rechter veroordeeld worden tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding​ ten gunste van de personen die het beroep hebben ingesteld.

Dat zegt het Grondwettelijk Hof in een arrest van 21 mei 2015 (nr. 68/2015).

Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
14. Nieuwe instructies over reisdocumenten voor niet-Belgen

Erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en andere vreemdelingen die evenmin een paspoort van hun eigen overheid kunnen krijgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een reisdocument krijgen van de Belgische overheid.

De FOD Buitenlandse Zaken vernieuwde zijn instructies inzake Belgische reisdocumenten voor niet-Belgen op 20 mei 2015 (in werking sinds 1 juni 2015). De vorige omzendbrief wordt grotendeels hernomen. Er is nieuwe info over wanneer subsidiair beschermden en erkende staatlozen een Belgisch reisdocument kunnen krijgen.


Lees meer in een bericht van Kruispunt M-I

ruler^TOP
ruler
15. Vacatures

De gemeente Vorst zoekt een jurist vreemdelingenrecht voor de Dienst Bevolking (inwijkelingen). Solliciteren kan tot en met 2 november 2015. Bekijk de vacature

Het Kinderrechtencommissariaat heeft een vacature voor een ombudsmedewerker minderheden en diversiteit. Kandidaturen zijn welkom tot en met 29 oktober 2015. Bekijk de vacature

ruler^TOP
ruler
16. Publicaties


17. Vormingen en studiedagen

De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler