Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 10 // 27 november 2015
ruler
ruler
ruler

1. Tijdelijke beslissingsstop voor minderjarige asielzoekers uit Afghanistan

Op 17 november 2015 publiceerde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een bericht op haar website waarin het een tijdelijke beslissingsstop aankondigt voor minderjarigen uit Afghanistan.

Het CGVS merkt op dat het in heel wat dossiers onduidelijk is wat de familiesituatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) is. Het CGVS zal daarom aan elke NBMV uit Afghanistan, en hun voogden, een brief overmaken waarin zij die extra informatie opvraagt. Het CGVS zal het dossier niet onderzoeken voordat zij een antwoord heeft ontvangen op de brief.

Het gaat hier niet om een algemene beslissingsstop, maar om een beslissing die het CGVS dossier per dossier zal nemen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
2. Maaltijdcheques om asielopvang snel na beschermingsstatuut te verlaten

Door de huidige verzadiging van het opvangnetwerk bracht Fedasil op 23 oktober 2015 een nieuwe instructie uit, die in werking trad op 3 november 2015. Elke erkende vluchteling of subsidiair beschermde die in een collectief opvangcentrum verblijft, daar het vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming krijgt, en voor onderdak terecht kan bij familie of vrienden, kan voor 2 maanden maaltijdcheques ontvangen van Fedasil.

Zij moeten de opvang dan binnen de drie werkdagen na toekenning van de maaltijdcheques verlaten, en dus afstand doen van de mogelijkheid om tot 2 maanden na toekenning van het statuut in de opvang te blijven.

Dit heeft gevolgen voor steunverlening van de betrokkenen en van de personen bij wie zij gaan wonen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
3. Bepaalde NBMV tijdelijk toegewezen aan volwassenplaats in collectieve opvangstructuur

Op 9 november 2015 bracht Fedasil een nieuwe instructie uit, die geldt sinds 10 november 2015. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) ouder dan 17 jaar of met leeftijdstwijfel kunnen worden toegewezen aan een volwassenplaats in een collectief opvangcentrum.

Dit is een tijdelijke maatregel, die genomen werd om het opvangnetwerk te ontlasten.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
ruler
4. Asielzoekers mogen na vier maanden werken

Sinds 9 november 2015 kunnen asielzoekers vanaf vier maanden na hun asielaanvraag werken. Het koninklijk besluit inzake arbeidskaarten is aangepast. Daarvoor konden asielzoekers vanaf zes maanden werken.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) mag tijdens deze wachtperiode nog geen beslissing hebben genomen. Asielzoekers die in aanmerking komen om te werken, moeten een arbeidskaart C aanvragen. Hiermee kunnen zij werken totdat er een beslissing wordt betekend door:
  • het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, of
  • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
ruler
5. Nieuw modelattest voor inschrijving EU-zelfstandige

Vanaf 14 november 2015 moet een EU-zelfstandige die zich wil inschrijven in het rijksregister voor een verblijf van meer dan drie maanden, zijn aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen bewijzen met een nieuw ingevoerd modelattest.

Dat moet bij de verklaring van inschrijving (bijlage 19) of maximaal drie maanden daarna. De sociale verzekeringskas moet dat modelattest vooraf invullen. De EU-zelfstandige moet dit ingevulde attest daarna bezorgen aan de gemeente.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
ruler
6. Bewijs van ongehuwde staat bij erkenning van kinderen

Gemeenten vragen vaak een bewijs van ongehuwde staat voor de erkenning van een kind door de biologische vader. Dat is echter niet altijd juridisch correct.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
ruler
7. RvV schorst weigering humanitair visum bij UDN

In een arrest bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de weigering van een humanitair visum aan een Syrische man die in Turkije verblijft (RvV nr. 158.083 van 22 september 2015).

Hoewel artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Verblijfswet (Vw) de toegang tot de UDN-procedure ontzegt voor beslissingen die geen uitwijzingsmaatregel inhouden, vindt de RvV de omstandigheden in deze zaak zo uitzonderlijk dat deze procedureregel niet van toepassing is.

Hoewel de man zware folteringen onderging in Syrië, met amputatie van beide voeten tot gevolg, en zijn broer in België als vluchteling is erkend, beoordeelde Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het geval ten onrechte niet in het licht van artikelen 3 en 8 EVRM.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
8. Grondwettelijk Hof vindt asielberoep effectief: ook voor asielzoekers uit EU, of erkend in EU-lidstaat, of met technische weigering

In arrest nummer 111 van 17 september 2015 heeft het Grondwettelijk Hof het beroep over het gebrek aan een effectief beroepsmiddel verworpen voor:

  • asielzoekers uit de EU
  • asielzoekers die al als vluchteling erkend zijn in een andere lidstaat en
  • asielzoekers die een technische weigering krijgen

Deze asielzoekers hebben ook na de wetswijziging van 10 april 2014 nog slechts een annulatieberoep zonder schorsende werking en zonder volle rechtsmacht. Het Grondwettelijk Hof vindt hun beroepsmiddelen toch effectief omdat zij daarnaast ook een schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) kunnen indienen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Oordeel aan RvV of UDN-beroep tijdig is ingediend

Als een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) wordt ingediend tegen een uitwijzingsbevel, kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de betrokkene pas rechtmatig repatriëren wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) het UDN-beroep verwerpt.

Dat geldt ook wanneer DVZ meent dat de UDN-beroepstermijn verlopen is. De RvV oordeelde in twee arresten dat het aan de RvV toekomt om te oordelen of het UDN-beroep tijdig is ingediend. In beide zaken had DVZ ten onrechte geoordeeld dat de UDN-beroepstermijn gereduceerd was omdat het om een tweede uitwijzingsmaatregel ging. Het gaat om RvV arresten nr. 154.156 van 8 oktober 2015 en nr. 149.833 van 20 juli 2015.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
10. RvV schorst en vernietigt Dublin-asieloverdrachten naar Italië

In arrest nr. 153.160 van 23 september 2015 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de overdracht van een asielzoeker naar Italië in het kader van Verordening nr. 604/2013, de Dublin III-Verordening. De RvV bevestigt in dit arrest zijn eerdere rechtspraak.

De RvV benadrukt dat in het licht van de delicate en evoluerende situatie in Italië, beslissingen in het kader van de Dublin III-Verordening met de grootste voorzichtigheid moeten worden genomen. Dat veronderstelt een compleet en rigoureus onderzoek op basis van actuele informatie.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Fedasil veroordeeld voor niet-gemotiveerde weigeringen tot verlenging van opvang

Verschillende arbeidsrechtbanken hebben Fedasil de afgelopen maand veroordeeld voor niet-gemotiveerde weigeringen tot verlenging van de opvang. De verlengingen waren aangevraagd om medische redenen. Er zijn vonnissen van de arbeidsrechtbanken van onder meer Gent, afdeling Aalst en Antwerpen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
12. Vreemdelingen krijgen oproeping voor vernieuwing elektronische verblijfskaart

Vanaf 1 oktober 2015 worden vreemdelingen in principe opgeroepen door de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om hun elektronische verblijfskaart te vernieuwen wanneer die komt te vervallen. De automatische oproepingen gelden voor alle vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht en dus voor alle elektronische verblijfskaarten behalve de A kaart. Voor Belgen bestaat dat systeem al langer.

Juridisch gezien moet de vreemdeling nog altijd zelf het initiatief nemen om zijn verblijfskaart tijdig te vernieuwen. Artikel 33 van het Verblijfsbesluit is niet gewijzigd. Toch zal de gemeente voortaan een oproepingsbrief versturen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
13. Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging: meer ontwikkelingen in rechtspraak

Voor gezinshereniging stelt de Verblijfswet vaak als voorwaarde dat de persoon die zich laat vervoegen beschikt over “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen”.

Hieronder bespreken we een aantal arresten die dit begrip verduidelijken met betrekking tot:

  • de herkomst van de bestaansmiddelen;
  • bestaansmiddelen afkomstig uit een tewerkstelling op basis van artikel 60 OCMW-wet of uit tijdelijke tewerkstellingen;
  • behoeftenanalyse en armoederisicogrens;
  • de tegemoetkoming voor personen met een handicap.

We bespreken arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), de Raad van State (RvS) en het Hof van Justitie (HvJ).

Lees meer in het geactualiseerde bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
14. Publicaties
ruler^TOP
ruler
15. Vormingen en studiedagen
ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler