Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2015 nr. 11 / / 21 december 2015
ruler
ruler
ruler

1. Vacatures voor juristen vreemdelingenrecht

Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt twee juristen vreemdelingenrecht (voor onbepaalde duur en voor 90%, 80 of 100% bespreekbaar). Solliciteren kan tot 10 januari 2016.

Beide juristen nemen deel aan de centrale werking van de dienst en hebben als algemene taken:

 • ontwikkeling van expertise over verschillende aspecten van het ruime vreemdelingenrecht
 • ontsluiting van deze expertise onder meer via telefonische helpdesk, vormingen, informatieve teksten, expertisenetwerk, advisering en ondersteuning van allerlei maatschappelijke actoren

De twee juristen hebben elk ook een specifieke taakinvulling:

 1. Bekijk de vacature expert vreemdelingenrecht met focus redactie: voor de website www.vreemdelingenrecht.be en voor nieuwsberichten en nieuwsbrief
 2. Bekijk de vacature expert vreemdelingenrecht met focus medische aspecten: juridische dienstverlening over de medische aspecten van het vreemdelingenrecht


Medimmigrant is op zoek naar een jurist(e) (of gelijkwaardig door ervaring) met kennis van vreemdelingenrecht voor 60% of 70%. Solliciteren kan tot 10 januari 2016.

ruler^TOP
ruler
2. Arbeidshof Brussel veroordeelt Fedasil tot opvang van niet-geregistreerde asielzoeker

Het Arbeidshof van Brussel heeft Fedasil op 7 december 2015 veroordeeld tot de opvang van een asielzoeker die door Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nog niet geregistreerd werd.

De asielzoeker had zich op 30 november 2015 als 17-jarige Afghaan aangemeld bij DVZ om een asielaanvraag in te dienen. DVZ registreerde deze aanvraag nog niet en gaf een convocatie mee voor 17 december 2015. De advocaat stuurde daarop een brief naar DVZ, waarin hij de vraag om asiel herhaalde. Fedasil weigerde opvang omdat de asielaanvraag nog niet officieel geregistreerd was en er dus geen bijlage 26 was.

Het Arbeidshof oordeelt dat een asielaanvraag ingediend is zodra de bevoegde autoriteiten een formulier ontvangen hebben van de asielzoeker. Vanaf dan heeft hij recht op opvang.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
3. Strikte toepassing gronden tot weigering van erkenning van rechterlijke beslissingen over ouderlijke verantwoordelijkheid

Kan een rechterlijke instantie van een lidstaat van de Europese Unie weigeren om de uitspraak van een rechterlijke instantie in een andere lidstaat over de ouderlijke verantwoordelijkheid van een kind te erkennen, omdat de rechter die de uitspraak deed volgens haar niet bevoegd was?

Volgens een arrest van het Hof van Justitie (HvJ C-455/15 van 19 november 2015) kan dat niet. Een EU-lidstaat kan een beslissing uit een andere EU-lidstaat over de ouderlijke verantwoordelijkheid van een kind alleen weigeren te erkennen wegens strijdigheid met de openbare orde:
 • gelet op het belang van het kind,
 • als er een kennelijke schending is van een rechtsregel die in de rechtsorde van die lidstaat van essentieel belang wordt geacht, of
 • als er een kennelijke schending is van een fundamenteel erkend recht.
​Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
4. Verblijfsdocument strikt nodig om als familielid van Belg of Unieburger te mogen werken

Familieleden van Belgen of Unieburgers zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van arbeidskaart om te werken. De voorwaarden om vrijgesteld te worden van arbeidskaart staan opgesomd in artikel 2, 2° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid gaf recent toelichting bij haar standpunt over deze regelgeving sinds 17 juli 2013.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
5. Rolrecht voor beroep bij nationaliteitsverklaring verhoogd

Als het parket je een negatief advies geeft op je nationaliteitsverklaring, dan kan je daartegen in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.

Sinds 1 juni 2015 moet je € 100 aan rolrecht betalen om dit beroep in te dienen. Daarvoor was dat nog € 60.
Deze verhoging geldt voor elke Belgische rechtbank

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
6. Indexatie minimumloon voor arbeidskaart B hooggeschoolden, leidinggevenden, schouwspelartiesten en voor Europese Blauwe kaart

Hooggeschoolden, leidinggevenden en schouwspelartiesten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een arbeidskaart B, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Dat minimumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook het minimum bruto jaarloon voor een Europese blauwe kaart wordt geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe bedragen, die slechts iets hoger zijn dan die van 2015:

 • Hooggeschoolden: € 39.842 (in 2015 was dat € 39.802)
 • ​Leidinggevenden: € 66.441 (in 2015 was dat € 66.405)
 • Schouwspelartiesten: € 33.221 (in 2015 was dat € 33.203)
 • Europese blauwe kaart: € 51.494 (in 2015 was dat € 51.466)

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
7. Artikel 42septies Vw heeft voorrang op fraus omnia corrumpit

Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft artikel 42septies Verblijfswet (Vw) als bijzondere regel voorrang op het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit (RvV, nr. 151 466 van 31 augustus 2015).

Artikel 42septies Vw voorziet bij fraude in de mogelijkheid tot beëindiging van het verblijfsrecht (ex nunc). Een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit daarentegen houdt een intrekking in van het verblijfsrecht (ex tunc).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
8. Nederlandse Raad van State eist nauw onderzoek voor Dublin-asieloverdracht naar Hongarije

De Nederlandse Raad van State oordeelde in twee beslissingen van 26 november 2015 dat de Nederlandse staatssecretaris er niet zo maar van uit mag gaan dat een Dublin-overdracht naar Hongarije geen schending van artikel 3 EVRM zou opleveren.

De Raad van State grijpt in haar beoordeling terug naar de zaak M.S.S. tegen België en Griekenland (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, nr. 30696/09 van 21 januari 2011). En stelt dat de overheid verplicht is een onderzoek te verrichten naar de situatie in het land waarnaar de Dublin-overdracht plaats zal vinden. De overheid is dit verplicht wanneer de asielzoeker zijn stelling dat de overdracht in strijd is met artikel 3, dan wel 13 van het EVRM onderbouwt met algemene documenten, die aanleiding geven tot gerede twijfel.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
9. RvV schorst Dublin-asieloverdracht naar Hongarije

In een arrest van 15 december 2015 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een uitgebreid arrest bij uiterst dringende noodzakelijkheid de overdracht van een asielzoeker naar Hongarije in het kader van de Dublin III-Verordening nr. 604/2013.

Dienst Vreemdelingenzaken mag er niet zonder meer vanuit gaan dat Hongarije de asielaanvraag niet onontvankelijk zal verklaren omdat de Irakese asielzoeker Hongarije via Servië is binnengekomen. Hongarije beschouwt Servië als een veilig derde land. Maar volgens de RvV kan een uitwijzing naar Servië leiden tot een schending van het non-refoulementbeginsel.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
10. Dublin-asieloverdracht naar Italië van kwetsbaar gezin met kinderen niet in strijd met artikel 3 EVRM

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde opnieuw over een Dublin-asieloverdracht naar Italië (EHRM arrest J.A. e.a. tegen Nederland van 3 november 2015).

Het ging om een kwetsbaar gezin dat bijzondere bescherming nodig heeft. De Italiaanse autoriteiten hebben via een brief van 8 juni 2015 aan alle Dublincellen in de EU bekend gemaakt dat er 161 opvangplaatsen voor kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen zijn, en dat dit aantal zal opgetrokken worden volgens de noden.

Het EHRM oordeelt dat de asieloverdracht niet in strijd was met artikel 3 EVRM:

 • Het gezin gaf geen concrete tegenindicaties dat zij geen gebruik zouden kunnen maken van deze plaatsen
 • De Nederlandse asielinstanties hadden de Italiaanse autoriteiten naar behoren geïnformeerd
​Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
11. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Colombia, Tonga en Palau

Vanaf respectievelijk 3 december, 21 november en 8 december 2015 zijn onderdanen van Colombia, Tonga en Palau vrijgesteld van visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Dit geldt niet voor bezoldigde bezigheden.

Sinds die data worden de overeenkomsten die de Europese Unie met deze landen afsloot inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voorlopig toegepast, in afwachting van de inwerkingtreding ervan.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
12. RvV erkent Guineese moeder en dochter als vluchteling wegens risico op vrouwelijke genitale verminking

In arrest nummer 156.326 van 10 november 2015 erkent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een moeder en dochter uit Guinee als vluchtelingen, nadat zij voor een tweede keer asiel hadden aangevraagd.

De RvV onderzocht daarbij de gegronde vrees voor vervolging van de dochter en de moeder afzonderlijk.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
13. Rechter moet zelf inhoud buitenlands recht onderzoeken

Dat zegt het Hof van Cassatie in een arrest van 29 oktober 2015. Daarin vernietigt het Hof een arrest van het hof van beroep van Brussel van 11 februari 2014 omdat dit oordeelde dat de eiser zelf de inhoud van het buitenlandse recht moest bewijzen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
14. Fedasil opent terugkeerloket in Antwerpen

In haar nieuwsbrief ‘Vrijwillige terugkeer’ van december 2015 laat Fedasil weten dat het op 26 november 2015 een terugkeerloket heeft geopend in Antwerpen.

Vreemdelingen die willen terugkeren naar hun herkomstland of land van verblijf kunnen informatie en begeleiding krijgen:

 • bij een van de terugkeerloketten van Fedasil: in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik.
 • ​bij een van de gouvernementele of niet-gouvernementele organisaties van het REAB-netwerk.
​Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
15. Publicaties
ruler^TOP
16. Vormingen en studiedagen
ruler^TOP
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler