Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2016 nr. 1 / / 12 februari 2016
ruler
ruler
ruler

1. Parallelle aanvragen of beroepen 9bis of 9ter niet meer mogelijk vanaf 1 maart 2016

Vanaf 1 maart 2016 is het niet meer mogelijk om parallelle aanvragen of beroepen te hebben op basis van artikel 9bis Verblijfswet (humanitaire regularisatie), of op basis van artikel 9ter Verblijfswet (medische regularisatie). Wie een verblijfsaanvraag aan Dienst Vreemdelingenzaken of een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indient terwijl een eerdere aanvraag of beroep op dezelfde wettelijke basis hangende is, wordt geacht afstand te doen van de eerdere aanvraag of het eerdere beroep.

Het blijft wel mogelijk om, bijvoorbeeld, een aanvraag of beroep op basis van artikel 9ter Vw in te dienen, terwijl een eerder ingediende aanvraag of beroep op basis van artikel 9bis Vw nog hangende is.

Daarnaast wordt ook de regelgeving over welke elementen ontvankelijk zijn bij het indienen van een nieuwe aanvraag 9bis of 9ter Vw licht aangepast.

Dit alles wordt bepaald door de wetten van 2 en 14 december 2015 die de Verblijfswet wijzigen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
2. Nieuw model voor verbintenis tot tenlasteneming bij kort verblijf

Sinds 7 januari 2016 moet een nieuw model voor de verbintenis tot tenlasteneming 'bijlage 3bis' gebruikt worden voor een kort verblijf van een derdelander in België. Alleen natuurlijke (fysieke) personen kunnen zich nog garant stellen. Een oude bijlage 3bis die aanvaard werd vóór 7 januari 2016 blijft geldig.

De nieuwe bijlage 3bis is ingevoerd door het koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Verblijfsbesluit.

De ministeriële omzendbrief van 2 december 2015 heft de omzendbrief van 9 september 1998 over de verbintenis tot tenlasteneming op.

​Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
3. Belg worden: bewezen talenkennis mag niet getest worden in een gesprek

Om Belg te worden moet je in sommige gevallen je kennis van een van de drie landstalen van niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen bewijzen. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 somt 8 mogelijke bewijzen van talenkennis op.

Maar het gebeurt soms dat het openbaar ministerie, voordat het een advies geeft over de nationaliteitsverklaring, de wijkagent opdracht geeft om de talenkennis van de aanvrager te controleren door een gesprek met hem of haar te voeren.

Het hof van beroep te Gent bevestigt op 24 december 2015 dat de wetgever gekozen heeft voor een documentair systeem: zodra één van de opgesomde bewijzen van talenkennis is voorgelegd, is de voorwaarde van talenkennis vervuld. Dergelijke bewezen talenkennis controleren door bijvoorbeeld een gesprek te voeren, kan dus niet.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
4. Bijzondere identiteitskaart dienstpersoneel voor maximum tien jaar

Het dienstpersoneel van diplomatieke missies of consulaire beroepsposten kan onder bepaalde voorwaarden een bijzondere identiteitskaart model IV (S-kaart) krijgen van de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.

In een circulaire nota van 15 september 2015 deelt de FOD Buitenlandse Zaken onder andere mee dat deze S-kaart voortaan voor maximum tien jaar verleend wordt. In het verleden bestond er geen beperking in de tijd.

​Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
5. Bijzondere identiteitskaart particuliere bediende beperkt tot duur arbeidsovereenkomst

Particuliere bedienden van diplomatieke missies of consulaire beroepsposten kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzondere identiteitskaart model IV (S-kaart) krijgen van de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.

De FOD Buitenlandse Zaken vernieuwde zijn circulaire nota op 31 augustus 2015. Deze omzendbrief vervangt die van 31 maart 2014.

​Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
6. Uitvoering van uitwijzingsbevel niet toegelaten tijdens onderwijstijd

Op 2 januari 2016 werd de omzendbrief van 29 april 2003 over de uitwijzing van gezinnen met schoolgaande kinderen en het optreden van politiediensten gewijzigd:

  • De periode waarin de politie geen kinderen van school mag halen voor repatriëring, wordt uitgebreid tot de onderwijstijd. ’Onderwijstijd’ omvat naast de schooltijd ook stages, uitstappen en voor- en naschoolse opvang.
  • Gezinnen worden door de politie best opgevangen op een plaats die aangepast is aan de behoeften van gezinnen.
  • De school wordt door Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), in plaats van door de politie, op de hoogte gebracht wanneer een schoolgaand kind niet meer naar school zal komen, naar aanleiding van een repatriëring.
  • ​De bestaande praktijk dat DVZ alleen een eerste uitwijzingsbevel dat genomen is in de periode vanaf het begin van de paasvakantie tot het einde van het schooljaar, tijdelijk kan schorsen, werd in de omzendbrief ingeschreven. Deze mogelijkheid bestaat niet bij een tweede of opvolgend uitwijzingsbevel.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
7. Woonstbetreding en vasthouding zonder (rechterlijke) toestemming is onwettig

Wanneer de politie een onwettig verblijvende vreemdeling thuis wil oppakken met het oog op repatriëring, mag zij de woning niet betreden. Tenzij met toestemming van de betrokkene zelf of van een rechter.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van Brussel oordeelde in een beschikking van 22 december 2015 dat de arrestatie van betrokkene onwettig was bij gebrek aan toestemming. De KI beval dan ook zijn vrijlating.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
8. Fedasil veroordeeld tot opvang bij geschorste Dublin-weigering

Op 17 december 2015 veroordeelde de Arbeidsrechtbank van Brussel Fedasil tot opvang van een asielzoeker die uit detentie werd vrijgelaten, nadat zijn bijlage 26quater (negatieve Dublin-beslissing) geschorst werd.

Na vrijlating werd de asielzoeker door DVZ weggestuurd met een convocatie voor een latere datum. Hij kreeg geen toegang tot de noodopvang in het WTC III-gebouw. De voorzitter van de Arbeidsrechtbank beval tijdelijke opvang tot wanneer de asielzoeker ontvangen kon worden door DVZ.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Arbeidsrechtbank geeft erkende vluchteling uitstel van vertrek uit opvang

Op 7 januari 2016 veroordeelde de Arbeidsrechtbank van Brussel Fedasil tijdelijk tot verdere opvang van een erkende vluchteling. Zij kon twee maanden na de erkenning nog geen huisvesting vinden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Inreisverbod kan niet bij impliciete intrekking van eerder of gelijktijdig uitwijzingsbevel

Telkens wanneer een vreemdeling in een verblijfsprocedure een attest van immatriculatie ontvangt, worden voorgaande uitwijzingsbevelen impliciet ingetrokken. Dat zeggen arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) en de Raad van State (RvS). Deze rechtspraak trekt gevolgen voor inreisverboden:

  • als een uitwijzingsbevel impliciet ingetrokken werd, kan Dienst Vreemdelingenzaken zich niet meer baseren op de niet-uitvoering van dat uitwijzingsbevel om een inreisverbod af te geven (RvV nr. 143.395 van 16 april 2015 en RvS nr. 233.201 van 10 december 2015).
  • als een uitwijzingsbevel dat impliciet ingetrokken werd gepaard ging met een inreisverbod, wordt ook dit inreisverbod impliciet ingetrokken (RvS nr. 229.575 van 16 december 2014).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
11. Artikel 8 EVRM verplicht staten niet om een buitenlands huwelijk te erkennen

Op 8 december 2015 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uit in de zaak Z.H. en R.H. tegen Zwitserland. De twee hadden een religieus huwelijk gesloten in Afghanistan toen ze 14 en 18 jaar oud waren. Ze vroegen asiel aan in Zwitserland nadat ze eerst in Italië waren geregistreerd. Zwitserland behandelde de asielaanvraag van het meisje zelf, terwijl het de jongen terugstuurde naar Italië.

Volgens het EHRM hadden de Zwitserse autoriteiten hiermee het recht op eerbiediging van het familieleven (artikel 8 EVRM) niet geschonden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
12. Aanscherping schorsingsregels leefloon bij verblijf in het buitenland

De Programmawet (I) van 26 december 2015 wijzigt de regelgeving over het recht op maatschappelijke integratie.

  • Sinds 9 januari 2016 moet een leefloongerechtigde een verblijf in het buitenland van minstens een week aan het OCMW melden.
  • Het leefloon wordt geschorst in geval van verblijf in het buitenland van meer dan vier (al dan niet opeenvolgende) weken per kalenderjaar.

Een omzendbrief van 12 januari 2016 licht dat toe.

​​Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
13. Hof van Justitie: beroep tegen niet-inoverwegingname van meervoudige asielaanvraag moet niet schorsend zijn

In een beslissing van 17 december 2015 stelt het Hof van Justitie dat een beroep tegen een beslissing om een meervoudige asielaanvraag niet te behandelen geen schorsende werking moet hebben. Het beroep tegen een terugkeerbesluit daarna moet in principe wel schorsend zijn.

In België bestaat er sinds de wet van 10 april 2014 wel een schorsend beroep in volle rechtsmacht tegen de niet-overwegingname van een meervoudige asielaanvraag. De arbeidsrechtbank van Luik stelde echter een prejudiciële vraag aan het Hof op het ogenblik dat dit nog niet bestond. De uitspraak van het Hof van Justitie heeft dus geen onmiddellijk effect in België, omdat de Belgische wet intussen is aangepast.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
14. Problematische praktijk bij nieuw modelattest voor inschrijving EU-zelfstandige

Sinds 14 november 2015 moet een EU-zelfstandige bij de verblijfsaanvraag op de gemeente zijn aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen bewijzen met een nieuw ingevoerd modelattest.

Verschillende gemeenten signaleren ons dat zij sindsdien het ingevulde modelattest rechtstreeks per mail ontvangen van de sociale verzekeringskas. De EU-zelfstandige ontvangt zelf geen ingevuld modelattest meer. Deze praktijk is problematisch.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
15. Omzendbrief over dringende medische hulp en OCMW-steun voor economisch geregulariseerden

Op 1 oktober 2015 oordeelde het Grondwettelijk Hof in arresten nr. 131 en 133 dat mensen met een tijdelijke humanitaire regularisatie op basis van werk, ook recht hebben op dringende medische hulp en op maatschappelijke dienstverlening.

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) reageerde met een omzendbrief van 22 januari 2016:

  • De OCMW’s moeten onterecht genomen beslissingen tot weigering van dringende medische hulp voor deze doelgroep herzien ten laatste tegen 5 april 2016.
  • De POD MI betoelaagt nog steeds geen maatschappelijke dienstverlening (behalve dringende medische hulp) voor deze doelgroep. Een Arbeidsrechter kan daartoe wel veroordelen. Tot 30 mei 2016 is een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof ook nog mogelijk.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
16. Publicaties

ruler^TOP
ruler
17. Vormingen en studiedagen

18. Belgisch Staatsblad

BS 24 december 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot

BS 28 december 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 28 december 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
2 DECEMBER 2015. - Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 29 december 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 30 december 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
26 DECEMBER 2015. - Programmawet (I)

BS 30 december 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
14 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 5 januari 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek

BS 5 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, § 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, uit te voeren

BS 6 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
13 DECEMBER 2015. - Wet tot opheffing van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand

BS 7 januari 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
14 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een aanvullend bedrag ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om de uitgaven in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het vierde trimester van 2015 te dekken

BS 14 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
8 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 14 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
2 JANUARI 2016. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen

BS 15 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
19 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie

BS 15 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
19 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie `Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees'

BS 15 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie

BS 20 januari 2016
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
7 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit van 7 januari 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning

BS 20 januari 2016
INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME
Raad van Bestuur

BS 27 januari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek​

BS 27 januari 2016
VLAAMSE OVERHEID
11 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners​

BS 5 februari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde een informatiegegeven betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren

BS 5 februari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
1 FEBRUARI 2016. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

BS 8 februari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
29 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2015 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

BS 8 februari 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 174/2015 van 3 december 2015

ruler^TOP
ruler
19. Europees Publicatieblad

Pb. C 30 december 2015, afl. 440, 200
EUROPEES PARLEMENT
Besluit van het Europees Parlement van 17 januari 2013 inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — (2013/2503(RSP))

Pb. C 30 december 2015, afl. 440, 238
EUROPEES PARLEMENT
Besluit van het Europees Parlement van 17 januari 2013 inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — (2013/2504(RSP))

Pb. L 9 januari 2016, afl. 6, 13
RECTIFICATIES
Rectificatie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (PB L 333 van 19.12.2015)

Pb. C 15 januari 2016, afl. 13, 1
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de huidige vluchtelingencrisis

Pb. C 18 januari 2016, afl. 16, 13
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-455/15 PPU: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 november 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varbergs tingsrätt — Zweden) — P/Q [Prejudiciële verwijzing — Prejudiciële spoedprocedure — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Artikel 23, onder a) — Gronden tot weigering van de erkenning van beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid — Openbare orde]

Pb. C 22 januari 2016, afl. 24, 265
EUROPEES PARLEMENT
P7_TA(2013)0042
Europees Vluchtelingenfonds, Europees Terugkeerfonds en Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2013 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG, Beschikking nr. 575/2007/EG en Beschikking 2007/435/EG van de Raad om het cofinancieringspercentage van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer te verhogen voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (COM(2012)0526 — C7-0302/2012 — 2012/0252(COD))
P7_TC1-COD(2012)0252
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 februari 2013 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad om het cofinancieringspercentage van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer te verhogen voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van hun financiële stabiliteit


Pb. C 22 januari 2016, afl. 24, 266
EUROPEES PARLEMENT
P7_TA(2013)0043
Buitengrenzenfonds ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2013 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 574/2007/EG om het cofinancieringspercentage van het Buitengrenzenfonds te verhogen voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van hun financiële stabiliteit (COM(2012)0527 — C7-0301/2012 — 2012/0253(COD))
P7_TC1-COD(2012)0253
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 februari 2013 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 574/2007/EG om het cofinancieringspercentage van het Buitengrenzenfonds te verhogen voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van hun financiële stabiliteit


Pb. L 29 januari 2016, afl. 23, 63
BESLUITEN
Besluit (GBVB) 2016/118 van het Politiek en Veiligheidscomité van 20 januari 2016 betreffende de uitvoering door EUNAVFOR MED operation SOPHIA van Resolutie 2240 (2015) van de VN-Veiligheidsraad (EUNAVFOR MED operation SOPHIA/1/2016)

Pb. C 29 januari 2016, afl. 36, 91
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU 2012/2131(INI).

Pb. L 2 februari 2016, afl. 26, 1
VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2016/93 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 tot intrekking van een aantal handelingen uit het Schengenacquis

Pb. L 2 februari 2016, afl. 26, 6
VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2016/94 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 tot intrekking van bepaalde handelingen van het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

Pb. L 4 februari 2016, afl. 28, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Informatie over de inwerkingtreding van de Regeling tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Vorstendom Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Pb. C 10 februari 2016, afl. 50, 3
EUROPESE COMMISSIE
Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

Pb. C 10 februari 2016, afl. 51, 14
ADVIEZEN
Advies van het Europees Comité van de Regio’s — Een Europese migratieagenda

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler