Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
2016 nr. 2 // 7 april 2016
ruler
ruler
ruler

1. Raad van State vernietigt elektronische procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

In arrest nr. 233.777 van 9 februari 2016 vernietigt de Raad van State (RvS) het Koninklijk Besluit (KB) van 26 januari 2014 tot wijziging van het KB van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

De RvS vernietigt het KB met betrekking tot wijze waarop elektronische procedurestukken moeten worden overgemaakt aan de RvV. De elektronische procedure zelf staat echter niet ter discussie. Zij kan op een andere manier ingevuld worden via een nieuw KB.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
2. Belang bij 9ter verblijfsprocedure ook met tijdelijk verblijfsstatuut

In arrest nr. 233.168 van 8 december 2015 vernietigt de Raad van State (RvS) arrest nr. 140.873 van 12 maart 2015 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Het RvV arrest verwierp een beroep tegen een negatieve beslissing 9ter Verblijfswet (Vw) omwille van een gebrek aan belang. Dit omdat de verzoekster voor de behandeling van het beroep bij de RvV tegen de negatieve 9ter beslissing reeds een voorlopig verblijfsrecht als studente had bekomen.

De Raad van State meent dat verzoekster wel degelijk nog belang heeft bij het beroep tegen de negatieve 9ter beslissing omdat een verblijfsvergunning op basis van artikel 9ter Vw een betere bescherming biedt dan een verblijfsvergunning als student.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)
ruler^TOP
ruler
3. RvV schorst uitwijzingsbevel wegens fraude door de ouders, wegens mogelijke schending van art. 3 en 8 EVRM

In arrest nr. 160.799 van 26 januari 2016 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) het uitwijzingsbevel dat de Dienst Vreemdelingenzaken had afgeleverd aan een 18-jarig Turks meisje.

Het meisje woonde al 16 jaar in België en haar verblijf werd ingetrokken wegens identiteitsfraude door de ouders. De RvV oordeelde dat het meisje een verdedigbare grief had, namelijk een mogelijke schending van artikel 3 en 8 EVRM: omwille van de veiligheidssituatie in haar geboortestreek, en omdat het meisje gedurende 16 jaar een privé- en gezinsleven heeft ontwikkeld in België.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. RvV schorst Dublin-asieloverdracht naar Hongarije wegens afhankelijke broer

In arrest nr. 158.421 van 14 december 2015 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid de overdracht van een asielzoeker naar Hongarije in het kader van de Dublin III-verordening nr. 604/2013.

De broer van de asielzoeker is erkende vluchteling in België en zou wegens ziekte afhankelijk zijn van de asielzoeker. De Dienst Vreemdelingenzaken hield onvoldoende rekening met art. 16 van de Dublin III-verordening over afhankelijke personen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. RvV vernietigt Dublin-asieloverdracht naar Frankrijk in verband met toegang tot gezondheidszorg

In arrest nr. 159.901 van 14 januari 2016 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de overdracht van een asielzoeker naar Frankrijk in het kader van de Dublin III-verordening nr. 604/2013.

De RvV is van mening dat de effectieve toegang tot de gezondheidszorgen in Frankrijk voor de asielzoeker onvoldoende werd onderzocht.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. RIZIV schept duidelijkheid over ziekenfondsaansluiting echtgenoten ten laste

De RIZIV-omzendbrief VI nr. 2016/20 van 19 januari 2016 aan de verzekeringsinstellingen schept duidelijkheid over de voorwaarden waaraan een echtgenoot moet voldoen om als persoon ten laste van de andere echtgenoot te kunnen aansluiten bij het ziekenfonds.

Met deze nieuwe omzendbrief komt het RIZIV tegemoet aan de onduidelijkheid die gecreëerd werd door de voorgaande RIZIV-omzendbrief VI nr. 2015/267.

Recent wijzigde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ook het modelattest dat ziekenfondsen moeten invullen voor sommige visumaanvragen voor gezinshereniging. De wijziging betreft ook de echtgenoten (zie bericht 7 van deze nieuwsbrief).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
7. Nieuw modelattest ziekenfonds voor visum gezinshereniging

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wijzigde het modelattest dat ziekenfondsen moeten invullen voor sommige visumaanvragen voor gezinshereniging. Er is een bijkomende voorwaarde voor de echtgenoot die gezinshereniging vraagt. Dat is het gevolg van een wijziging van de wetgeving op de ziekteverzekering (zie bericht 6 van deze nieuwsbrief). Aan de procedure gezinshereniging verandert er inhoudelijk niets.

De DVZ laat op zijn website weten dat ook de oude modelattesten tot nader order nog aanvaard worden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
8. Belgisch consulaat-generaal in Beiroet bevoegd voor Syrië vanaf 25 februari 2016

Het Koninklijk Besluit (KB) van 5 februari 2016 maakt het Belgische consulaat-generaal in Beiroet (Libanon) bevoegd voor Syrië. Het Belgische consulaat-generaal in Amman (Jordanië) is niet langer bevoegd. Het KB is in werking getreden op 25 februari 2016. Vanaf dan moeten bijvoorbeeld in Beiroet (Libanon) gebeuren:

  • visumaanvragen door Syriërs voor België
  • legalisatie van Syrische documenten voor gebruik in België

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
9. Leefloon verhoogd sinds 1 april 2016

Sinds 1 april 2016 gelden hogere basisbedragen voor het leefloon. Daardoor bedraagt het maandelijks leefloon voortaan:

  • 566,92 euro voor een samenwonende persoon
  • 850,39 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.133,85 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft ook gevolgen voor het recht op gezinshereniging. Voor sommige vormen van gezinshereniging moet nu 1.360,62 euro inkomen bewezen worden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
10. Lidstaat mag geen terugkeerverzoek weigeren omdat ontvoerende ouder niet in land van herkomst wil leven

Op 1 maart 2016 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich in arrest K.J. tegen Polen uit over de weigering van een terugkeerverzoek op basis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag (Haags Verdrag).

De rechterlijke instantie van het land waar het kind naartoe werd gebracht, wees het terugkeerverzoek van de achterblijvende ouder in essentie af omdat de ontvoerende ouder weigerde om opnieuw in het land van herkomst te gaan wonen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
11. Hof van Justitie: asielzoeker mag vastgehouden worden als nationale veiligheid of openbare orde dit vereist

Op 15 februari 2016 oordeelde het Hof van Justitie (HvJ) over een verzoek tot prejudiciële vraag of detentie van asielzoekers om redenen van nationale veiligheid of openbare orde niet strijdig is met het Europees recht.

Administratieve detentie kan slechts "met het oog op uitwijzing". Dat kan zelfs tijdens een lopende asielprocedure in die zin dat een eventuele afwijzing van het asielverzoek de weg kan vrijmaken voor de uitvoering van uitwijzingsmaatregelen waartoe al besloten was.

Het HvJ benadrukt dat er steeds sprake moet zijn van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast, om dergelijke detentie te rechtvaardigen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
12. EHRM: meervoudige asielaanvraag vereist geen ex-nunc onderzoek omdat het risico al uitvoerig werd onderzocht en er geen nieuwe elementen zijn

Op 19 januari 2016 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uit in de zaak Sow tegen België. Het betreft een Guineese vrouw die asiel aanvroeg in België op grond van haar gedwongen huwelijk en vrees tot herbesnijdenis.

De hoofdvraag was of de Belgische autoriteiten het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling (artikel 3 EVRM) en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel (artikel 13 EVRM) hadden geschonden.

Het EHRM vond van niet: omdat er geen nieuwe elementen zijn en het risico al op een grondige manier onderzocht werd in een vorige asielprocedure, moet de RvV bij meervoudige asielaanvraag geen nieuw onderzoek doen van alle elementen op het moment van de beoordeling (ex nunc) van datzelfde risico.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
13. EHRM: geen terugkeer zonder onderzoek van risico op basis van documenten meervoudige asielaanvraag

Op 19 januari 2016 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uit in de zaak M.D. en M.H. tegen België.

Het EHRM oordeelde dat België artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) zou schenden als het een Tsjetsjeens koppel terugzendt naar Rusland zonder voorafgaand onderzoek van het risico op mishandeling op basis van de documenten die ze hadden neergelegd in het kader van een meervoudige asielaanvraag.

Zowel Dienst Vreemdelingenzaken als Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hadden de 'nieuwe elementen' die nodig zijn om een meervoudige asielaanvraag te onderzoeken, te nauw geïnterpreteerd.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
14. Medische regularisatieweigering wegens openbare orde vereist toetsing aan specifiek voorziene uitsluitingsgronden

Op 14 oktober 2015 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een ongegrondheidsbeslissing van een aanvraag machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter Verblijfswet (Vw).

De Dienst Vreemdelingenzaken had de aanvraag ongegrond verklaard omwille van redenen van openbare orde, zonder te motiveren dat de aanvrager zou vallen onder de door Vw voorziene specifieke uitsluitingsgronden zoals omschreven in art. 55/4 Vw.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
15. Vermelding van bepaalde vreemdelingen met verblijfskaart FOD Buitenlandse Zaken in rijksregister

De wet houdende diverse bepalingen van 9 november 2015 wijzigt de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en is in werking sinds 10 december 2015.

Volgens het nieuwe artikel 2bis vermeldt de FOD Buitenlandse Zaken bepaalde vreemdelingen met een bijzondere identiteitskaart voortaan in het rijksregister. Een vermelding is echter nog geen inschrijving.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
16. Juridische nota's over asiel

Geactualiseerde overzichtstekst door Agentschap Integratie en Inburgering: Traject van de asielzoeker en rechten van vluchtelingen en subsidiair beschermden. Deze tekst is uitgebreid met basisinfo over huisvesting en is verder geactualiseerd.

Nota door Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Code 207 no show bij meervoudige asielaanvragen (NL/FR): Fedasil kan bij een meervoudige asielaanvraag opvang weigeren tot CGVS de nieuwe asielaanvraag in overweging neemt. Deze beslissing moet individueel en gemotiveerd zijn.

Nota door Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Niet-registratie van een asielaanvraag door DVZ (NL/FR): De afgelopen maanden kregen veel asielzoekers die zich aanboden bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om asiel aan te vragen niet direct een bijlage 26 (bewijs van asielaanvraag), maar een convocatie om zich op latere datum opnieuw aan te melden om de asielaanvraag te registreren. Maar is de asielprocedure en zijn de rechten die daaraan verbonden zijn dan al niet geopend?

ruler^TOP
ruler
17. Vacature bij BCHV

Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) zoekt een strategisch coördinator om de vzw te leiden. Solliciteren kan tot en met 10 april 2016.

Vacature strategisch coördinator BCHV

ruler^TOP
ruler
18. Studiedagen van en met Agentschap Integratie en Inburgering

Studiedag over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: voogdij & opvang, verblijfsrecht, integratie & terugkeer (Agentschap Integratie en Inburgering). Door de verhoogde instroom van asielzoekers zijn er heel wat meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Meer en meer professionals komen in aanraking met deze kwetsbare en bijzondere doelgroep. Wie zijn zij? Om welke reden mogen ze hier (niet) blijven? Wat zijn hun rechten? Sprekers van Fedasil, DVZ, CGVS, Dienst Voogdij, Rode Kruis, en het Agentschap zelf proberen een antwoord te bieden op deze en andere vragen. Bekijk het programma en schrijf je in op een van de twee locaties:
Studiedag met workshops over asiel en welzijnswerk: Over de grenzen heen - werken met vluchtelingen: 20 april 2016 in Brussel, 17 mei in Antwerpen en 2 juni in Gent. Jongerenwelzijn, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Jeugdhulp organiseren deze studiedag met o.a. workshops van het Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
19. Belgisch Staatsblad

BS 12 februari 2016
VLAAMSE OVERHEID
22 JANUARI 2016. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending of een consulaire post, ondertekend te Jeruzalem op 11 november 2013

BS 12 februari 2016
VLAAMSE OVERHEID
22 JANUARI 2016. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 9 juni 2010

BS 15 februari 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

BS 2 maart 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
14 APRIL 2013. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010

BS 16 maart 2016
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
18 FEBRUARI 2016. - Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en de drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014

BS 23 maart 2016
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD
10 MAART 2016. - Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en de drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014

BS 24 maart 2016
VLAAMSE OVERHEID
19 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorbereiding bij adoptie

BS 25 maart 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 13/2016 van 27 januari 2016


BS 4 april 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
15 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit - Deel 2

BS 4 april 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006

ruler^TOP
ruler
20. Europees Publicatieblad

Pb. C 12 februari 2016, afl. 55, 84
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Parlement van 23 mei 2013 over de situatie van de Syrische vluchtelingen in de buurlanden (2013/2611(RSP))

Pb. C 16 februari 2016, afl. 60, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Besluit van de Commissie van 10 februari 2016 betreffende de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije en tot wijziging van Besluit C(2015) 9500 final van de Commissie van 24 november 2015

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 157
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Parlement van 13 juni 2013 over de situatie van de Rohingya-moslims (2013/2669(RSP))

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 208
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (14654/2/2012 — C7-0165/2013 — 2008/0244(COD))

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 209
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (15605/3/2012 — C7-0164/2013 — 2008/0243(COD))

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 210
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (08260/2/2013 — C7-0163/2013 — 2009/0165(COD))

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 246
EUROPEES PARLEMENT
P7_TA(2013)0258
Instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. […/…] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) en voor verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking) (COM(2012)0254 — C7-0148/2012 — 2008/0242(COD))
P7_TC1-COD(2008)0242
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 juni 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 247
EUROPEES PARLEMENT
P7_TA(2013)0259
Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden (COM(2011)0560 — C7-0248/2011 — 2011/0242(COD))
P7_TC1-COD(2011)0242
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 juni 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 249
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 over het ontwerp van verordening van de Raad over de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren (10273/2013 — C7-0160/2013 — 2010/0312(NLE))

Pb. C 19 februari 2016, afl. 65, 255
EUROPEES PARLEMENT
P7_TA(2013)0264
Wijziging Schengengrenscode en van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord (COM(2011)0118 — C7-0070/2011 — 2011/0051(COD))
P7_TC1-COD(2011)0051
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 juni 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordeningen (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001 van de Raad en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Pb. C 22 februari 2016, afl. 68, 6
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-239/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal du travail de Liège — België) — Abdoulaye Amadou Tall/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoei (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2005/85/EG — Minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus — Artikel 39 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Meervoudige asielaanvragen — Geen schorsend beroep tegen een beslissing van een bevoegde nationale autoriteit om een hernieuwd asielverzoek niet opnieuw te behandelen — Sociale bescherming — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 19, lid 2 — Artikel 47)

Pb. C 23 februari 2016, afl. 69I, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie

Pb. L 24 februari 2016, afl. 47, 6
BESLUITEN
Besluit (EU) 2016/253 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis

Pb. C 24 februari 2016, afl. 71, 1
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over vluchtelingen

Pb. C 24 februari 2016, afl. 71, 46
ADVIEZEN
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s — Een Europese migratieagenda (COM(2015) 240 final)

Pb. C 24 februari 2016, afl. 71, 53
ADVIEZEN
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een crisisherplaatsingsmechanisme en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (COM(2015) 450 final — 2015/0208 (COD))

Pb. C 24 februari 2016, afl. 71, 75
ADVIEZEN
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2015-2020) (COM(2015) 285 final)

Pb. C 24 februari 2016, afl. 71, 82
ADVIEZEN
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de toepassing van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming, en tot wijziging van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2015) 452 final)

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/267 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/268 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 5
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/269 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 7
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/270 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 9
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/271 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 11
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/272 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 13
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/273 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 15
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/274 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Onafhankelijke Staat Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 17
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/275 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 februari 2016, afl. 52, 34
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/281 van de Commissie van 26 februari 2016 tot vaststelling van de datum waarop de werkzaamheden van het Visuminformatiesysteem (VIS) bij de grensdoorlaatposten aan de buitengrenzen beginnen

Pb. C 27 februari 2016, afl. 77, 5
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 4 maart 2016, afl. 84, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 9 maart 2016, afl. 93, 165
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Parlement van 12 september 2013 over de situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (2012/2263(INI))

Pb. C 9 maart 2016, afl. 93, 404
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2013 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie (05674/2013 — C7-0110/2013 — 2012/0271(NLE))

Pb. C 9 maart 2016, afl. 93, 405
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2013 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (14546/2012 — C7-0109/2013 — 2012/0268(NLE))

Pb. C 9 maart 2016, afl. 93, 414
EUROPEES PARLEMENT
P7_TA(2013)0370
Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (COM(2011)0290 — C7-0135/2011 — 2011/0138(COD))
P7_TC1-COD(2011)0138
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

Pb. L 11 maart 2016, afl. 65, 12
BESLUITEN
Besluit (EU) 2016/344 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk

Pb. L 11 maart 2016, afl. 65, 21
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Informatie over de inwerkingtreding van de Regeling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Pb. L 11 maart 2016, afl. 65, 22
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Regeling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Pb. L 11 maart 2016, afl. 65, 61
BESLUITEN
Besluit (EU) 2016/350 van de Raad van 25 februari 2016 inzake de sluiting van de Regeling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Pb. C 11 maart 2016, afl. 96, 7
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. L 16 maart 2016, afl. 70, 1
VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2016/369 van de Raad van 15 maart 2016 betreffende de verstrekking van noodhulp binnen de Unie

Pb. C 18 maart 2016, afl. 103, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Speciaal verslag nr. 9/2016 — „EU-uitgaven voor externe migratie in de buurlanden in het oosten en in het zuidelijke Middellandse Zeegebied tot 2014”

Pb. L 19 maart 2016, afl. 74, 36
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/408 van de Raad van 10 maart 2016 inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers die aan Oostenrijk zijn toegewezen op grond van Besluit (EU) 2015/1601 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland

Pb. L 23 maart 2016, afl. 76, 17
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/431 van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort

Pb. L 23 maart 2016, afl. 76, 19
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort

Pb. L 23 maart 2016, afl. 76, 1
VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. L 24 maart 2016, afl. 78, 2
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/437 van de Raad van 10 maart 2016 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 24 maart 2016, afl. 78, 4
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. C 30 maart 2016, afl. 113, 112
INFORMATIE
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016

Pb. C 30 maart 2016, afl. 113, 186
INFORMATIE
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016

Pb. C 30 maart 2016, afl. 113, 235
INFORMATIE
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2015 — Gewijzigde begroting nr. 2

Pb. C 5 april 2016, afl. 120, 4
RESOLUTIES

Resolutie over de bedreigingen voor de EU-Schengenruimte zonder grenzen

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler