Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 3 // 17 mei 2016
ruler
ruler
ruler

1. EHRM: asielinstanties moeten alle informatie beoordelen voor een beslissing over uitwijzing

Op 23 maart 2016 sprak de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uit in de zaak F.G. tegen Zweden.

Het EHRM oordeelde dat het absoluut karakter van art. 2 en 3 EVRM de bevoegde asielinstanties verplicht om op eigen initiatief alle informatie die wordt aangebracht door de asielzoeker te onderzoeken vooraleer een beslissing te nemen over een uitwijzing. Dit geldt ook voor die elementen die de asielzoeker niet zelf als grond voor asiel inroept.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
2. Hof van Justitie over vrije woonstkeuze van subsidiair beschermden

Op 1 maart 2016 bepaalde het Hof van Justitie (HvJ) dat er geen territoriale beperking mag opgelegd worden aan de verblijfplaats van personen met subsidiaire bescherming die sociale bijstand genieten, als dit tot doel heeft de lasten voor sociale zekerheid over het grondgebied proportioneel te verdelen.

Uitgangspunt hierbij is dat iedereen die internationale bescherming geniet zijn verblijfplaats vrij moet kunnen kiezen. Het HvJ voegde er aan toe dat een territoriale beperking eventueel wél zou kunnen met het oog op het verhogen van de integratiekansen van subsidiair beschermden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. RvV schorst weigering humanitaire visa aan Syrische christenen

In arrest nr. 164.561 van 22 maart 2016 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) de weigering van humanitaire visa voor Syrische christenen uit Aleppo, die een familieband hebben in België. Zo zijn er intussen verschillende arresten.

De RvV oordeelde dat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in dergelijke gevallen rekening moet houden met de persoonlijke situatie van de aanvragers en hun kwetsbare profiel als christenen in het licht van artikel 3 EVRM. De motivering dat de al dan niet aflevering van een humanitair visum geen invloed heeft op de situatie van algemeen geweld in Syrië, volstaat niet.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
4. RvV: geen intrekking vluchtelingenstatus wegens fraude als risico op vervolging blijft bestaan

In arrest nr. 163.942 van 11 maart 2016 hervormt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) waarbij de vluchtelingenstatus werd ingetrokken op basis van fraude.

De RvV was van mening dat de tegenstrijdige verklaringen van beide ouders niet voldoende waren om te spreken van ‘valse verklaringen die doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de vluchtelingenstatus’ in de zin van art. 55/3/1 van de Verblijfswet.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. RvV bevestigt eerdere rechtspraak: nieuwe medische behandeling kan een nieuw element zijn voor 9ter-aanvraag

In arrest nr. 163.093 van 26 februari 2016 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat een nieuwe medische behandeling, waaronder nieuwe medicatie, een nieuw element kan uitmaken in de zin van artikel 9ter, §3, 5° Verblijfswet.

In de bestreden beslissing verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een tweede aanvraag voor medische regularisatie (9ter-aanvraag) onontvankelijk omdat er geen sprake zou zijn van nieuwe elementen zoals vereist door de wet. Bij de tweede 9ter-aanvraag was een nieuwe, noodzakelijke behandeling voor hetzelfde ziektebeeld geattesteerd.

Voor een meervoudige 9ter-aanvraag volstaat dus niet enkel een nieuwe behandeling als nieuw element. De aanvrager moet ook aantonen dat de nieuwe behandeling niet toegankelijk of beschikbaar is in het land van herkomst of het land waar de verzoeker verbleef.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
6. RvV schorst Dublin-asieloverdracht naar Bulgarije

In arrest nr. 165.304 van 6 april 2016 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) de overdracht van een asielzoeker naar Bulgarije in het kader van de Dublin III-verordening, wegens selectieve lezing van een UNHCR- en AIDA-rapport.

De RvV oordeelt dat de asielprocedure in Bulgarije verslechterd is, onder meer op grond van gebrekkige vertaaldiensten en juridische bijstand.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. POD MI actualiseert infodocument medische bewijsstukken tot begin 2016

Het infodocument over de 'medische bewijsstukken' die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun, is bijgewerkt tot begin 2016. Dit document gaat uit van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI).

Het infodocument van de POD MI verwerkt alle reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 31 december 2015, en duidt de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van januari 2015) aan in het groen.

We vermelden hierna enkele verduidelijkingen van de POD Maatschappelijke Integratie.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
8. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van China met diplomatiek paspoort en onderdanen van Peru

Vanaf respectievelijk 15 maart 2016 en 3 maart 2016 zijn vrijgesteld van visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone:

  • onderdanen van Peru (de vrijstelling geldt niet voor bezoldigde bezigheden)
  • onderdanen van China met een diplomatiek paspoort

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering (Kruispunt M-I)

ruler^TOP
ruler
9. Verdubbeling premie vrijwillige terugkeer Irak

Vanaf 1 mei 2016 ontvangen Iraakse asielzoekers, die vóór 2016 in België aankwamen en die voor vrijwillige terugkeer kiezen, een hogere terugkeerpremie.

Een volwassene krijgt 500€ (in plaats van 250€) en een begeleide minderjarige 250€ (in plaats van 125€).
Deze maatregel is voorlopig enkel geldig tijdens de maand mei.

Lees meer in de nieuwsbrief vrijwillige terugkeer van Fedasil

In haar Vluchtschrift "De Iraakse asielzoekers (vanuit Bagdad)" wijst Caritas er wel op dat de positie van het CGVS om niet langer subsidiaire bescherming toe te kennen aan personen afkomstig uit Bagdad, niet langer houdbaar is. Caritas baseert zich hiervoor op recente informatie en verwijst ook naar rechtspraak van de RvV (oa. CCE nr. 165.616 van 12 april 2016).
ruler^TOP
ruler
10. Publicaties

Brochure Myria: Belg worden. Deze brochure geeft een handig schematisch overzicht van de verschillende procedures, somt de voorwaarden op die je moet vervullen, verklaart een aantal begrippen en vertelt je hoe je de nationaliteit precies moet aanvragen.

UNHCR: Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan. Deze nieuwe richtlijnen (april 2016) sommen onder andere de risicoprofielen op voor Afghanistan.

Vluchtschrift Caritas/Ciré: De Iraakse asielzoekers (uit Bagdad). Dit vluchtschrift vormt een leidraad voor personen die Iraakse asielzoekers verdedigen en begeleiden. Een belangrijk onderdeel van dit vluchtschrift is gewijd aan de analyse van de documenten "COI Focus Irak - Veiligheidssituatie in Bagdad" van Cedoca (CGVS) van 6 oktober 2015 en van 31 maart 2016. (Voorlopig enkel beschikbaar in het FR, NL vertaling wordt voorzien).

Jaarverslag 2015 Federale Ombudsman. Dit rapport bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Federale Ombudsman. Het jaarverslag gaat ook dieper in op klachten omtrent de opvangproblematiek bij meervoudige asielaanvragen, inreisverbod en gezinshereniging en de verblijfsproblematiek voor buitenlandse werknemers.

Nieuw rapport Platform kinderen op de vlucht: Duurzame oplossingen voor NBMV. NBMV zijn bijzonder kwetsbaar bij aankomst in het onthaalland, zeker door gebrek aan een (familiaal) netwerk. Om deze reden vinden de Europese Commissie en verschillende experts dat het vinden van een duurzame oplossing de prioriteit is. In dit kader worden de Belgische wetgeving, rechtspraak en praktijk geanalyseerd.

OR.C.A. rapport: Hoe stap ik uit het schijnzelfstandigenstatuut? In deze brochure wordt uitgelegd welke stappen je kan ondernemen om uit het statuut van schijnzelfstandige te stappen en de problemen die je ondervindt te proberen oplossen. Ook wordt dieper ingegaan op de mogelijke impact op je verblijfssituatie.

ruler^TOP
ruler
11. Vormingen en studiedagen

23 mei 2016: Studiedag over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (voogdij & opvang, verblijfsrecht, integratie & terugkeer), Hasselt – Agentschap Integratie en Inburgering. Er zijn nog openstaande plaatsen.

25 mei 2016: La solidarité sociale au défi des migration (FR), Jean-Yves Carlier, Université Saint-Louis, Bruxelles - Uitgeverij Die Keure

26 en 27 mei 2016: 16e Congres van de Europese ambtenaren van de burgerlijke stand, Leuven – Vlavabbs en EVS

31 mei 2016: Belg worden: van 1830 tot nu, Senaat, Brussel - Myria

9 en 10 juni 2016: Countering Migrant Smuggling - Towards a more comprehensive approach (EN), Trier - ERA

7 juni 2016: Journée d’Etude Enfance en Exil (FR), Salle Rodelle, Saint-Gilles - Plat-forme Mineurs en Exil

14 juni 2016: Studiedag Kinderen op de Vlucht (NL) , Zaal Rodelle, Saint-Gilles - Platform Kinderen op de Vlucht

16 en 17 juni 2016: Annual Conference on European Migration Law , Management Centre Europe, Brussel - ERA

4 tot 15 juli 2016: 2016 Summer school on EU Immigration and Asylum Law and Policy, ULB, Brussel - Odysseus Network
ruler^TOP
12. Belgisch Staatsblad (7 april 2016 -13 mei 2016)

BS 7 april 2016
VLAAMSE OVERHEID
29 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

BS 8 april 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

BS 13 april 2016
VLAAMSE OVERHEID
18 MAART 2016. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015

BS 15 april 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Commissie van Advies voor Vreemdelingen. - Bericht aan de instellingen voor bijstand, groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van vreemdelingen verdedigen

BS 21 april 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
13 APRIL 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

BS 25 april 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
15 APRIL 2016. - Ministerieel besluit tot het verlenen van handtekeningbevoegdheid in het kader van de intrekking, ongeldigverklaring en weigering van paspoorten, reisdocumenten en identiteitskaarten

BS 4 mei 2016
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
21 APRIL 2016. - Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008

BS 9 mei 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
27 APRIL 2016. - Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme

BS 9 mei 2016
WAALSE OVERHEIDSDIENST
28 APRIL 2016. - Decreet tot wijziging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst

BS 9 mei 2016
SELOR. - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-adviseurs (m/v/x) (niveau A3) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - Binnenlandse Zaken (ANG16100)

BS 11 mei 2016
WAALSE OVERHEIDSDIENST
28 APRIL 2016. - Decreet tot uitvoering van de zesde Staatshervorming en houdende verschillende bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid

BS 12 mei 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
28 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt door de aangewezen personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken

BS 13 mei 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
4 MEI 2016. - Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

ruler^TOP
ruler
13. Europees Publicatieblad (7 april 2016 -13 mei 2016)

Pb. L 9 april 2016, afl. 95, 9
BESLUITEN

Besluit (EU) 2016/551 van de Raad van 23 maart 2016 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie in het Gemengd Comité overname moet worden ingenomen over een besluit van het Gemengd Comité overname inzake uitvoeringsregelingen voor de toepassing vanaf 1 juni 2016 van de artikelen 4 en 6 van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Pb. C 14 april 2016, afl. 133, 1
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité ter ondersteuning van het Schengenakkoord — Steun voor Schengen is steun voor het vrije verkeer

Pb. L 20 april 2016, afl. 104, 18
BESLUITEN
Besluit (GBVB) 2016/608 van de Raad van 18 april 2016 betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten van de Europese Unie

Pb. C 25 april 2016, afl. 145, 7
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-299/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Duitsland) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña García, Joel Luis Peña Cruz [Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van personen — Burgerschap van de Unie — Gelijke behandeling — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 24, lid 2 — Socialebijstandsuitkeringen — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Artikelen 4 en 70 — Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties — Uitsluiting van onderdanen van een lidstaat gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf in het gastland]

Pb. C 25 april 2016, afl. 145, 13
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-601/15 PPU: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 februari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Prejudiciële verwijzing — Prejudiciële spoedprocedure — Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming — Richtlijn 2008/115/EG — Rechtmatig verblijf — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 9 — Recht om in een lidstaat te blijven — Richtlijn 2013/33/EU — Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder e) — Bewaring — Bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde — Geldigheid — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 6 en 52 — Beperking — Evenredigheid]

Pb. C 25 april 2016, afl. 145, 21
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-82/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 12 februari 2016 — K. e.a. tegen Belgische Staat

Pb. C 26 april 2016, afl. 146, 12
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 28 april 2016, afl. 151, 4
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. L 29 april 2016, afl. 115, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. C 2 mei 2016, afl. 156, 10
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 maart 2016 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo (C-443/14) en Amira Osso/Region Hannover (C-444/14) (Prejudiciële verwijzing — Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 — Artikelen 23 en 26 — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2011/95/EU — Normen voor de inhoud van de internationale bescherming — Subsidiairebeschermingsstatus — Artikel 29 — Sociale voorzieningen — Toegangsvoorwaarden — Artikel 33 — Vrij verkeer binnen de gastlidstaat — Begrip — Beperking — Woonverplichting in een bepaalde plaats — Ongelijke behandeling — Vergelijkbaarheid van situaties — Evenwichtige spreiding van de lasten over de regionale overheden — Redenen in verband met het immigratie- en integratiebeleid)

Pb. C 2 mei 2016, afl. 156, 18
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-161/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 maart 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Abdelhafid Bensada Benallal/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Besluit tot intrekking van een verblijfsvergunning — Beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging — Recht om te worden gehoord — Procedurele autonomie van de lidstaten — Ontvankelijkheid van cassatiemiddelen — Middel van openbare orde)

Pb. C 2 mei 2016, afl. 156, 21
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-695/15 PPU: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 maart 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság — Hongarije) — Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Prejudiciële verwijzing — Prejudiciële spoedprocedure — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming — Artikel 3, lid 3 — Mogelijkheid voor de lidstaten om een verzoeker naar een veilig derde land te zenden — Artikel 18 — Verplichtingen van de voor de behandeling van het verzoek verantwoordelijke lidstaat in geval van terugname van de verzoeker — Richtlijn 2013/32/EU — Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming — Behandeling van een verzoek om internationale bescherming]

Pb. C 11 mei 2016, afl. 170, 1
RAAD

Standpunt (EU) nr. 9/2016 van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
Door de Raad vastgesteld op 10 maart 2016

Pb. C 11 mei 2016, afl. 170, 40
RAAD

Motivering van de Raad: Standpunt (EU) nr. 9/2016 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler