Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 4 // 20 juni 2016
ruler
ruler
ruler

1. RvV schorst Dublin-asieloverdracht naar Spanje wegens belang van kind

In arrest nr. 164.808 van 26 maart 2016 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) de overdracht van een asielzoeker naar Spanje in het kader van de Dublin III-Verordening nr. 604/2013.

De RvV oordeelt dat Dienst Vreemdelingenzaken niet onderzocht heeft of de opvangcondities in Spanje aangepast zijn aan de noden van een kindje van drie maanden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. RvV: CGVS moet zijn informatie over veiligheid in Bagdad actualiseren

In arrest nr. 165.615 van 12 april 2016 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) waarbij het statuut van vluchteling en subsidiaire bescherming geweigerd werd aan een Iraakse man afkomstig uit Bagdad.

Volgens de RvV deed het CGVS geen grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Bagdad en trok het twijfelachtige conclusies uit rapporten van haar onderzoekscel CEDOCA.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Nieuwe richtlijnen UNHCR over asielzoekers uit Afghanistan

UNHCR heeft op 19 april 2016 nieuwe richtlijnen uitgevaardigd over hoe asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers best beoordeeld worden. Dit document vervangt de eerder opgestelde richtlijnen over Afghanistan van 6 augustus 2013.

Onderstaand nieuwsbericht bespreekt enkele nieuwe categorieën die niet vermeld werden in de vorige richtlijnen van UNHCR.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Niet langer automatisch subsidiaire bescherming voor personen uit Mogadishu (Somalië)

Op 27 april 2016 publiceerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een bericht op haar website over een beleidswijziging met betrekking tot Mogadishu in Somalië.

Het CGVS erkent dat de actuele situatie in Mogadishu nog steeds problematisch is en dat er voor heel wat personen nog steeds een nood aan bescherming bestaat. De situatie is volgens het CGVS echter niet van die aard dat er voor elke persoon afkomstig uit Mogadishu een reëel risico bestaat slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Het CGVS onderzoekt op individuele basis of er indicaties zijn van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico bij terugkeer. Maar personen afkomstig uit Mogadishu krijgen niet meer subsidiaire bescherming enkel en alleen omdat ze afkomstig zijn van Mogadishu.

Lees het bericht van CGVS

ruler^TOP
ruler
5. Verdubbeling premie vrijwillige terugkeer naar Afghanistan tot 15 juli 2016

Vanaf 15 juni 2016 ontvangen Afghaanse asielzoekers, die vóór 1 juni 2016 een asielaanvraag indienden in België en die voor vrijwillige terugkeer kiezen, een hogere terugkeerpremie.

Een volwassene krijgt 500€ (in plaats van 250€) en een begeleide minderjarige 250€ (in plaats van 125€).
Deze maatregel is voorlopig enkel geldig tot en met 15 juli 2016.

Op 19 april 2016 heeft UNHCR wel nieuwe richtlijnen uitgevaardigd over hoe asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers best beoordeeld worden (zie bericht 3 van deze nieuwsbrief).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Verdubbeling premie vrijwillige terugkaar naar Irak verlengd tot eind juni 2016

In de vorige nieuwsbrief Vreemdelingenrecht & IPR werd medegedeeld dat de premie voor vrijwillige terugkeer naar Irak verdubbeld werd. Het betrof een tijdelijke maatregel voor Iraakse asielzoekers die voor 2016 in België aankwamen. Deze maatregel wordt nu verlengd tot eind juni 2016.

Recente rechtspraak zegt wel dat het CGVS zijn informatie over veligheid in Bagdad moet herzien (zie bericht 2 van deze nieuwsbrief).

Lees meer in een bericht van Fedasil

ruler^TOP
ruler
7. Leefloon verhoogd sinds 1 juni 2016

Sinds 1 juni 2016 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. De vorige verhoging dateert nog maar van 1 april 2016. Het maandelijks leefloon bedraagt voortaan:

  • 578,27 euro voor een samenwonende persoon
  • 867,40 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.156,53 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste.

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging. Voor sommige vormen van gezinshereniging moet nu 1.387,83 euro inkomsten bewezen worden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Voorwaarde "ten laste" voor gezinshereniging met Belg of Unieburger moet voldaan zijn vóór aankomst in België

Een bloedverwant in neergaande of opgaande lijn moet in het herkomstland financieel ten laste zijn van de Unieburger of Belg die hij komt vervoegen, dus vóór zijn aankomst in België.

Dienst Vreemdelingenzaken wijzigde recent zijn praktijk in die zin naar aanleiding van rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De RvV baseerde zich hiervoor op rechtspraak van het Hof van Justitie.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Verblijf wegens gezinshereniging ook beschermd tegen psychisch intrafamiliaal geweld

In arrest nr. 161.145 van 1 februari 2016 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de bescherming voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld tijdens de procedure gezinshereniging zoals voorzien in de Verblijfswet ook geldt in situaties van psychisch geweld.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. KB over verblijf in eigen woning van onwettig verblijvende gezinnen gedeeltelijk vernietigd

De Raad van State (RvS) vernietigt in een arrest van 28 april 2016 gedeeltelijk het Koninklijk Besluit van 17 september 2014, dat opsluiting in een gesloten centrum van gezinnen met kinderen of van een volwassen gezinslid in bepaalde gevallen toeliet.

De Raad van State vernietigt artikel 3, 2° en 3° van het KB. De RvS verduidelijkt ook de definitie van het begrip 'gezin' in dit KB. De RvS zegt ook dat een beroep mogelijk is tegen een sanctie bij de gewone rechtbanken en hoven.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Hof van Cassatie verduidelijkt recht op OCMW-steun bij medische overmacht

In arrest nr. S.15.0041.F van 15 februari 2016 oordeelt het Hof van Cassatie dat een vreemdeling die om medische redenen geen gevolg kan geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV), recht heeft op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.

Om te bepalen of er zo'n 'medische overmacht' is, moet nagegaan worden of de vreemdeling in het herkomstland effectief toegang heeft tot de noodzakelijke zorgen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Geen legalisatie nodig van documenten opgemaakt door diplomatieke en consulaire ambtenaren uit Europese landen

België stemde op 19 februari 2016 een wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, gedaan te Londen op 7 juni 1968.

Dat betekent dat vanaf 15 juni 2016 documenten afgegeven door diplomatieke posten uit bepaalde verdragsstaten van de Raad van Europa niet meer moeten worden gelegaliseerd of voorzien van een apostille.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Dezelfde verblijfsdocumenten voor Zwitsers en familieleden als voor EU-burgers en familieleden vanaf 6 juni 2016

Het koninklijk besluit van 17 mei 2016 tot wijziging van het Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981 wijzigt de procedure voor de verblijfsaanvragen van Zwitsers en hun familieleden.

Dit betekent dat vanaf 6 juni 2016 Zwitsers en hun familieleden geen C kaart meer ontvangen maar een E en E+ kaart, of een attest van immatriculatie, F en F+ kaart.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. KI volgt Raadkamer: onwettige detentie asielzoeker aan de grens

In arrest nr. 2016/910 van 15-03-2016 oordeelt de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van Brussel dat de vrijheidsberoving van een asielzoeker aan de grens gedurende langer dan vier weken onwettig is. Artikel 43, lid 2 Procedurerichtlijn bepaalt dat binnen de vier weken een beslissing genomen moet worden over de ontvankelijkheid of de inhoud van de asielaanvraag van een asielzoeker die vastgehouden wordt aan de grens. Zoniet moet men de asielzoeker toegang tot het grondgebied van de lidstaat verlenen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
15. Cassatieberoep tegen RvV beslissing over wraking is mogelijk zonder procedure ten gronde af te wachten

Volgens Raad van State (RvS) arrest nr. 233.513 van 19 januari 2016 is een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) over een vraag tot wraking geen tussentijdse beslissing tegen dewelke pas een cassatieberoep mogelijk is na de procedure ten gronde.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
16. Basisbankdienst voor asielzoekers en vluchtelingen: veel gestelde vragen

Febelfin heeft een lijst van FAQ opgesteld die een leidraad biedt bij het aanbod van de basisbankdienst aan vluchtelingen en asielzoekers.

De juridische dienst vreemdelingenrecht van het Agentschap Integratie en Inburgering gaf input hiervoor.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
17. Minimuminkomen beroepssporters geïndexeerd vanaf 1 juli 2016

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2016 werd het maandelijks minimuminkomen voor beroepssporters voor de periode 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 vastgelegd op 9.800 euro.

Om van de vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek te genieten zullen buitenlandse beroepssporters en -trainers dus vanaf 1 juli 2016 minimaal 78.400 euro bruto op jaarbasis moeten verdienen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
18. Belgisch Staatsblad (14 mei - 15 juni 2016)

BS 19 mei 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
10 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1

BS 25 mei 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

BS 27 mei 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 3 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
19 FEBRUARI 2016. - Wet houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, gedaan te Londen op 7 juni 1968

BS 8 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
10 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma

BS 8 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
31 MEI 2016. - Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf

BS 8 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
25 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen"(DEEL 2)

BS 9 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
1 MAART 2016. - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011

BS 9 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2

BS 9 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 5

BS 9 juni 2016
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
25 APRIL 2016. - Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014

BS 10 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria voor een evenwichtige spreiding over de gemeenten van de opvangplaatsen voor de asielzoekers

ruler^TOP
ruler
19. Europees Publicatieblad (14 mei -15 juni 2016)

Pb. C 14 mei 2016, afl. 174, 12
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 19 mei 2016, afl. 181, 56
RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2013 over maatregelen van de EU en de lidstaten om met de vluchtelingenstroom als gevolg van het conflict in Syrië om te gaan (2013/2837(RSP))

Pb. C 19 mei 2016, afl. 181, 168
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2013 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het afsluiten van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (05835/2013 — C7-0112/2013 — 2012/0334(NLE))

Pb. C 19 mei 2016, afl. 181, 169
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2013 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (05859/2013 — C7-0113/2013 — 2012/0332(NLE))

Pb. C 19 mei 2016, afl. 181, 213
EUROPEES PARLEMENT
P7_TA(2013)0416
Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 oktober 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) (COM(2011)0873 — C7-0506/2011 — 2011/0427(COD))
P7_TC1-COD(2011)0427
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 oktober 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

Pb. L 21 mei 2016, afl. 132, 21
RICHTLIJN
Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

Pb. C 26 mei 2016, afl. 187, 4
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Lijst van de bevoegde nationale autoriteiten waarvan de naar behoren gemachtigde personeelsleden toegang hebben tot het Visuminformatiesysteem (VIS) om gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen of te raadplegen

Pb. L 27 mei 2016, afl. 140, 15
BESLUITEN
Besluit (EU) 2016/834 van de Raad van 20 mei 2016 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is opgericht krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité

Pb. C 30 mei 2016, afl. 191, 21
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-181/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 31 maart 2016 — Sadikou Gnandi/Belgische Staat

Pb. L 8 juni 2016, afl. 151, 8
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/894 van de Raad van 12 mei 2016 tot vaststelling van een aanbeveling inzake tijdelijk toezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden waarbij de algemene werking van het Schengengebied in gevaar komt

Pb. C 10 juni 2016, afl. 208, 148
RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2013 over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa (2013/2827(RSP))

Pb. C 13 juni 2016, afl. 211, 16
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-558/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 april 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spanje) — Mimoun Khachab/Subdelegación del Gobierno en Álava [Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/86/EG — Artikel 7, lid 1, onder c) — Gezinshereniging — Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging — Stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten — Nationale regelgeving die een prospectieve beoordeling toestaat van de waarschijnlijkheid dat de gezinshereniger zijn inkomsten behoudt — Verenigbaarheid]

Pb. C 13 juni 2016, afl. 211, 17
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-561/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 april 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Østre Landsret — Denemarken) — Caner Genc/Integrationsministeriet (Prejudiciële verwijzing — Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Besluit nr. 1/80 — Artikel 13 — Standstillbepaling — Gezinshereniging — Nationale regeling die nieuwe, restrictievere voorwaarden stelt aan de gezinshereniging van economisch niet-actieve gezinsleden van economisch actieve Turkse staatsburgers die in de betrokken lidstaat wonen en er over een verblijfsrecht beschikken — Voorwaarde van een zodanige binding dat er een basis is voor een geslaagde integratie)

Pb. L 15 juni 2016, afl. 157, 23
BESLUITEN

Besluit (EU) 2016/946 van de Raad van 9 juni 2016 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden overeenkomstig artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1523 en artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1601 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland


ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler