Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 5 // 5 juli 2016
ruler
ruler
ruler

1. Conventie van Istanbul over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in werking sinds 1 juli 2016

De Conventie van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld trad in werking op 1 juli 2016, na de ratificering op 14 maart 2016 door België.

Dit Verdrag van de Raad van Europa is onder meer van belang voor het verblijfsrecht na gezinshereniging en voor asielaanvragen. Het beschermt ook tegen repatriëring naar een land waar een gevaar is voor hun leven of voor een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Dit Verdrag is een juridisch bindend instrument.

Lees meer in een bericht van Intact

ruler^TOP
ruler
2. Advies van het Comité voor Bio-Ethiek over medische beoordeling in verblijfsprocedures

In advies nr. 65 van 9 mei 2015 verduidelijkt het Comité voor Bio-Ethiek de rol en de verplichtingen van de ambtenaar-arts in de 9ter-procedure. Daarnaast benadrukt het Comité ook het belang van medische beoordeling in de asielprocedure.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Vrijstelling bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvraag van studenten en onderzoekers met een bepaalde beurs sinds 26 juni 2016

Het Agenschap Integratie en Inburgering informeerde reeds in het verleden dat sinds 2 maart 2015 personen die een bepaalde soort verblijfsaanvragen willen indienen, vooraf een retributie van 215, 160 of 60 euro moeten betalen.

Het Koninklijk Besluit van 8 juni 2016 stelt studenten en onderzoekers met een bepaalde beurs nu vrij van betaling van deze aministratieve bijdrage.

Lees meer in een geactualiseerd bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Palestijnse nationaliteit wordt niet erkend, staatloosheid dus niet uitgesloten

In arrest nr. 2015/AR/3257 van 16 juni 2016 oordeelt het Gentse hof van beroep dat personen van Palestijnse origine niet als 'Palestijns onderdaan' beschouwd kunnen worden omdat Palestina geen functionerende staat is. Zij kunnen dus staatloos zijn.

Daarmee volgt het hof de eerdere rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge en gaat ze in tegen het Openbaar Ministerie (OM) dat meende dat Palestina wél een onafhankelijke staat is waarvan je de nationaliteit kan hebben.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. RvV veroordeelt DVZ tot aflevering humanitair visum aan Palestijn met epilepsie

In arrest nr. 168.363 van 25 mei 2016 vernietigt de RvV de weigering van een humanitair visum aan een meerderjarig kind van een erkende, Palestijnse vluchteling.

De RvV veroordeelt DVZ bovendien tot aflevering van een visum als voorlopige maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Erfgenamen kunnen procedure voor RvV hervatten na overlijden verzoeker

In arrest nr. 162.436 van 19 februari 2016 oordeelt de RvV dat er geen automatisch verlies van belang is na het overlijden van de verzoeker.

Erfgenamen kunnen binnen 3 maanden en 40 dagen de verderzetting van de procedure vragen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. RvV verduidelijkt toepassing “fraus omnia corrumpit” na intrekking 9bis-beslissing

In arrest nr. 164.592 van 24 maart 2016 vernietigt de RvV een beslissing van DVZ tot intrekking van een regularisatie voor onbeperkte duur op basis van artikel 9bis Verblijfswet, omwille van fraude.

De RvV verduidelijkte het begrip fraude op basis van rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Overeenkomst tussen België en Zuid-Korea over werkvakantie

Op 1 juli 2016 is de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea (Zuid-Korea) inzake een werkvakantieprogramma van 14 april 2014 in werking getreden.

Hierdoor kunnen jongeren van beide landen tot 12 maanden reizen in de andere staat en tot 6 maanden werken en tot 6 maanden studeren. Er gelden wel toelatingsvoorwaarden.

In het verleden sloot België al gelijkaardige overeenkomsten met Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Taiwan.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Publicaties

ECRE: Information Note on Family Reunification for Beneficiaries of International Protection in Europe. Deze nota geeft een overzicht van het wettelijke kader over gezinshereniging voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in Europa. Hierbij wordt ook dieper ingegaan op relevante rechtspraak, zowel internationaal als nationaal.

UNHCR: Global Trends Report, Forced Displacement in 2015. Dit jaarlijkse rapport van UNHCR toont aan dat het aantal gedwongen ontheemden scherp is gestegen: 59.5 miljoen personen aan het einde van 2014 tegenover 51.2 miljoen een jaar eerder en 37.5 miljoen in 2005. De toename sinds 2013 is de hoogste ooit vastgelegd in een enkel jaar. De helft van deze ontheemden is een kind.

AIDA: Asylum on the clock? Duration and review of international protection status in Europe. Dit rapport gaat dieper in op de verschillende verblijfsrechten toegekend aan erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in Europa. Uitgangspunt vormt het gemeenschappelijk Europees asielbeleid en de nationale praktijken in de lidstaten.

EMN: Changes in immigration status and purpose of stay in Belgium. Statuutswijzigingen zijn relatief weinig bestudeerd. Om die reden lanceerde EMN een studie om informatie en kennis te verzamelen over de bestaande mogelijkheden voor statuutswijzigingen in de EU-(lid)staten.

EMN: Integration of beneficiaries of international protection into the labour market in Belgium. In deze EMN- studie wordt de arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming beschreven en wordt er ook een overzicht gegeven van ondersteunende maatregelen de arbeidsmarktintegratie kunnen bevorderen.

OR.C.A.: Je hebt een asielaanvraag ingediend en wilt aan het werk? Deze praktische brochure geeft toelichting over je rechten als werkende asielzoeker.

OR.C.A.: Werknemers zonder papieren - Jaarverslag 2015. In dit jaarverslag gaat OR.C.A dieper in op de fenomeenanalyse, worden cijfers weergegeven en het beleidswerk toegelicht.

ruler^TOP
ruler
10. Vormingen en Studiedagen

6 Juli 2016: The consequences of Brexit – Debat, ULB, Brussel - Université Libre de Bruxelles en Odysseus Network

12-13 September: Social Innovation for Refugee Inclusion, EESC, Brussel - ECRE & Raad van Europa.

ruler^TOP
ruler
11. Belgisch Staatsblad (16 juni 2016 - 4 juli 2016)

BS 16 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en onderzoekers van de retributie

BS 17 juni 2016
VLAAMSE OVERHEID
13 MEI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek

BS 17 juni 2016
WAALSE OVERHEIDSDIENST
9 JUNI 2016. - Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008

BS 23 juni 2016
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
30 MEI 2016. - Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, gedaan te Brussel op 21 mei 2008

BS 27 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
4 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

BS 27 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2016-2017

BS 28 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
17 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 28 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
1 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 29 juni 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
26 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotings-jaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie

ruler^TOP
ruler
12. Europees Publicatieblad (16 juni 2016 - 4 juli 2016)

Pb. L 16 juni 2016, afl. 159, 16
BESLUITEN
Besluit (EU) 2016/954 van de Raad van 9 juni 2016 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren, met name zowel huwelijksvermogensstelsels als de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Pb. C 28 juni 2016, afl. 234, 39
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 september 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wat betreft de bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die legaal werken op het grondgebied van de andere partij (14011/2013 – C8-0106/2014 – 2013/0151B(NLE))

Pb. C 30 juni 2016, afl. 236, 6
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 30 juni 2016, afl. 236, 6
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 1 juli 2016, afl. 240, 31
ADVIEZEN
Advies van het Europees Comité van de Regio’s — Bescherming van vluchtelingen in de regio’s van herkomst: een nieuw perspectief

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler