Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 7 // 6 september 2016
ruler
ruler
ruler

1. Nieuwe instructie Fedasil over transitie van materiële opvang naar financiële OCMW-steun

Sinds 1 augustus 2016 geldt een nieuwe instructie op de overgang van materiële opvang (voor asielzoekers) naar financiële steun van het OCMW. Ze vervangt alle voorgaande instructies en nota’s over dit onderwerp.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Wijzigingen sancties in Opvangwet

De Wet van 6 juli 2016 tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde categorieën vreemdelingen (Opvangwet) is in werking getreden op 15 augustus 2016. In dit bericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Opvangwet.

ruler^TOP
ruler
3. Fedasil moet continuïteit verzekeren tussen materiële opvang en OCMW-steun

De arbeidsrechtbank van Antwerpen veroordeelde in een vonnis van 10 maart 2016 Fedasil tot het verlengen van de materiële opvang en dit tot het ogenblik waarop de OCMW-steun definitief wordt toegekend.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. DVZ licht diverse praktijken toe in een overleg met Agentschap Integratie en Inburgering

Op 28 april 2016 had het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de Franstalige NGO Ciré een overleg met de directeur-generaal van de DVZ. Tijdens dit overleg lichtte DVZ zijn actuele praktijken toe met betrekking tot diverse thema’s. Ons verslag van dit overleg werd nagekeken en goedgekeurd door DVZ begin juli 2016.

Opgelet: de administratieve praktijken en standpunten van DVZ zijn geen wetgeving en kunnen op elk moment wijzigen.

ruler^TOP
ruler
5. Administratieve geldboetes voor niet-naleving verblijfswetgeving operationeel

Voortaan kan DVZ administratieve geldboetes opleggen die de Verblijfswet voorziet bij niet-naleving van bepaalde verplichtingen. Tot nu toe bleven die boetes dode letter. Het KB van 17 april 2016 en de omzendbrief van 16 juni 2016 moeten daar verandering in brengen.


Enerzijds voert het KB meer praktische betalingswijzen in. Anderzijds herinnert de omzendbrief politie en gemeenten aan hun verplichting om toe te zien op de naleving van het bestaande wettelijke kader, hetgeen DVZ moet toelaten een geldboete op te leggen.

Het operationeel maken van de boetes stelt echter meerdere problemen en is juridisch betwistbaar.
ruler^TOP
ruler
6. Bodemrechter moet over verblijfsrecht van erkende staatlozen beslissen

Het Hof van Cassatie vernietigde op 27 mei 2016 het arrest van het hof van beroep van Luik van 5 januari 2012 waarin de rechter stelt dat hij niet bevoegd is om de Belgische staat te dwingen een verblijfsrecht toe te kennen aan een erkende staatloze.

ruler^TOP
ruler
7. Dringende medische hulp ook voor wie geen medisch visum vraagt

In een vonnis van 15 juni 2016 bevestigt de arbeidsrechtbank van Brussel dat een OCMW geen dringende medische hup kan weigeren aan een persoon die om medische redenen naar België is gekomen zonder een medisch visum. Deze weigeringsreden heeft volgens de arbeidsrechtbank geen juridische basis.


Dit is een bevestiging van eerdere rechtspraak dat geen bijkomende voorwaarden mogen opgelegd worden aan het recht op dringende medische hulp.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
8. Apostilleverdrag voor Marokko, Brazilië, Kosovo en Chili

Documenten van Marokko, Brazilië, Kosovo en Chili moeten sinds kort niet meer gelegaliseerd worden. De handtekening op documenten van deze landen moet wel nog steeds geverifieerd worden, maar enkel door een apostillestempel aangebracht door de bevoegde overheid.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden

Vanaf respectievelijk 24 juni 2016, 2 juli 2016 en 28 juni 2016 zijn onderdanen van Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. NBMV kunnen aanspraak maken op financiële steun tijdens bijzondere verblijfsprocedure

In een email van 19 juli 2016 verduidelijkt de POD Maatschappelijke Integratie haar standpunt inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële OCMW-steun) van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).


Maar zolang zij recht op materiële opvang genieten, kunnen ze geen aanspraak maken op financiële OCMW-steun.

ruler^TOP
ruler
11. Delegatiebesluit van 18 maart 2009 gewijzigd

Dit Delegatiebesluit delegeert bepaalde bevoegdheden van de minister of staatssecretaris over o.m. het verblijfsrecht van vreemdelingen en het opleggen van administratieve geldboeten aan ambtenaren van DVZ die een bepaalde functie hebben.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

12. Geldboete voor zwartwerkende werknemer

Sinds 1 mei 2016 loopt een werknemer die in het zwart werkt het risico op een boete wanneer hij wist dat zijn arbeid niet aangegeven werd en er een proces-verbaal werd opgesteld tegen de werkgever. Dat staat in het nieuwe artikel 183/1 van het Sociaal Strafwetboek, dat werd ingevoerd door de wet van 29 februari 2016. Vroeger was dat alleen een risico voor de werkgever.

De wijziging riep vragen op naar de bescherming van kwetsbare werknemers. Een interne richtlijn van de dienst administratieve geldboetes geeft daarom garanties voor werknemers die zelf klacht indienen en voor slachtoffers van mensenhandel of uitbuiting.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. RvV niet bevoegd voor wrakingsverzoek tegen eigen magistraat

In arrest nr. 234.973 stelt de Raad van State dat zij, en niet de RvV zelf, bevoegd is om te beslissen over een wrakingsverzoek tegen magistraten van de RvV. In de praktijk werden wrakingsverzoeken tegen een bepaalde magistraat bij de RvV immers door een andere magistraat binnen de RvV behandeld.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging: actualisering rechtspraak

Voor gezinshereniging stelt de Verblijfswet vaak als voorwaarde dat de persoon die zich laat vervoegen beschikt over “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen”. Vroegere berichtgeving hieromtrent werd nu geactualiseerd met recente rechtspraak.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Impact op kinderbijslag bij opvang asielzoeker in gezin

Wanneer een gezin een asielzoeker opvangt, kan dit verregaande gevolgen hebben voor het bedrag van de kinderbijslag. Door de inschrijving van de asielzoeker op het adres van het gezin zal er immers een vermoeden ontstaan van feitelijke gezinsvorming.

Dit vermoeden kan een nadelig effect betekenen voor heel wat gezinnen die momenteel een toeslag op de kinderbijslag ontvangen. De bewijslast om het tegendeel te bewijzen ligt bij de sociaal verzekerde.

Lees meer in een nieuwsbericht van FAMIFED van 10 juni 2016

ruler^TOP
ruler
16. RvV schorst en vernietigt verschillende Dublin beslissingen voor Hongarije, Italië en Bulgarije

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft recent verschillende beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het kader van de Dublin III-verordening nr. 604/2013 geschorst en/of vernietigd. Het gaat om beslissingen waarbij een asielzoeker werd overgedragen aan Hongarije, Italië of Bulgarije.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
17. Hof van Justitie: daadwerkelijk rechtsmiddel tegen verkeerde toepassing Dublin-criterium

Op 7 juni 2016 oordeelde het Hof van Justitie (HvJ) in twee prejudiciële antwoorden over de toepassing van artikel 27 van de Dublin III-verordening nr. 604/2013. Dit artikel handelt over het recht om tegen een overdrachtsbesluit een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen bij een rechterlijke instantie. In het kader van dit rechtsmiddel kan een asielzoeker inroepen dat de criteria voor het aanwijzen van de verantwoordelijke lidstaat verkeerd werden toegepast.

Deze zaken gaan over asieloverdrachten vanuit Nederland en vanuit Zweden, en doen dus niet direct uitspraak over België.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
18. RvV bevestigt intrekking vluchtelingenstatus na terugkeer naar land van herkomst

In arrest nr. 164.790 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een intrekkingsbeslissing van vluchtelingenstatus van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). De vluchtelingenstatus van een Congolese man werd ingetrokken op basis van zijn persoonlijk gedrag na zijn erkenning als vluchteling.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
19. EHRM: Vrouwelijke genitale verminking van ongehuwde meisjes in Soedan hangt af van de ouders

Op 7 juni 2016 besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) unaniem dat een jonge vrouw geen risico zou lopen op genitale verminking bij een terugkeer naar Soedan omdat de ouders gekant waren tegen de schadelijke praktijk. Artikel 3 EVRM werd dan ook niet geschonden volgens het EHRM.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
20. RvV bevestigt vroegere rechtspraak: ‘eerste land van asiel’ is niet van toepassing op EU-lidstaten

In een aantal gelijkaardige arresten (arrest nr. 166.825 van 28 april 2016 en arresten nrs. 167.019, 167.020, 167.026, 167.028 van 29 april 2016) heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) telkens de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vernietigd. Het CGVS laat in deze zaken na de vrees voor vervolging te beoordelen ten opzichte van het land van herkomst, Rusland. Het CGVS beschouwt Polen ten onrechte als zogenaamd ‘eerste land van asiel’.

Volgens de RvV kan dit uitzonderingsconcept niet van toepassing zijn op lidstaten van de Europese Unie (EU). In deze zaken werd dus ten onrechte een uitzondering gemaakt op het principe dat de vrees voor vervolging beoordeeld moet worden ten opzichte van het land van herkomst. Hiermee bevestigt de RvV eerdere rechtspraak (arrest nr. 141.980 van 26 maart 2015).

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
21. Georgië toegevoegd aan lijst veilige landen van herkomst voor asiel

Een nieuw koninklijk besluit (KB) somt vanaf 29 augustus 2016 op als "veilig land van herkomst": Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië (FYROM), Georgië, India, Kosovo, Montenegro, Servië.
Voor asielzoekers uit deze landen is er een versnelde en aangepaste asielprocedure voorzien. De lijst met veilige landen van herkomst wordt elk jaar hernieuwd en wordt vastgelegd via KB. Georgië is de enige nieuwkomer sinds 29 augustus 2016. Albanië staat ook (opnieuw) op de lijst.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
22. Publicaties

Myria: Migratie in cijfers en in rechten 2016 (juli 2016). In dit jaarverslag maakt Myria de balans op van de demografische gegevens en van de situatie van vreemdelingen op het gebied van hun grondrechten. Myria doet ook aanbevelingen aan de overheden.

UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras (27 juli 2016). Deze nieuwe richtlijnen sommen onder meer de risicoprofielen voor Honduras op.

ruler^TOP
ruler
23. Belgisch Staatsblad (5 juli 2016 - 5 september 2016)

BS 6 juli 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
27 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van attest waarmee de buitenlandse studenten en onderzoekers het bewijs kunnen leveren dat zij over een beurs beschikken en op grond daarvan zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage

BS 6 juli 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en onderzoekers van de retributie. - Erratum

BS 12 juli 2016
FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN DE MIGRATIESTROMEN, DE BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE VREEMDELINGEN EN DE STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL (MYRIA)
Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (Myria)

BS 13 juli 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
17 JUNI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

BS 14 juli 2016
WETGEVENDE KAMERS - KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
6 JULI 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand

BS 14 juli 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
17 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 14 juli 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
16 JUNI 2016. - Omzendbrief inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 euro op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 18 juli 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 85/2016 van 2 juni 2016

BS 26 juli 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
10 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in het kader van een project of activiteit

BS 29 juli 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria voor een evenwichtige spreiding over de gemeenten van de opvangplaatsen voor de asielzoekers. - Addendum

BS 2 augustus 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
21 JULI 2016. - Wet houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

BS 2 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
20 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 5 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
6 JULI 2016. - Wet tot wijziging van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

BS 5 augustus 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 84/2016 van 2 juni 2016

BS 9 augustus 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 87/2016 van 2 juni 2016

BS 10 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand

BS 10 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand

BS 10 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
19 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand

BS 17 augustus 2016
VLAAMSE OVERHEID
1 JULI 2016. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016

BS 19 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
22 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2000 tot herinrichting van de Interdepartementale Commissie voor humanitair recht

BS 29 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst

BS 31 augustus 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen

BS 5 september 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beelden van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden opgenomen en bijgehouden in het centraal bestand van de identiteitskaarten en in het centraal bestand van de vreemdelingenkaarten

ruler^TOP
ruler
24. Europees Publicatieblad (5 juli 2016 - 5 september 2016)

Pb. L 8 juli 2016, afl. 183, 1
VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels

Pb. L 8 juli 2016, afl. 183, 30
VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Pb. C 8 juli 2016, afl. 248, 12
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 20 juli 2016, afl. 164, 19
ADVIEZEN
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over integratie van vluchtelingen in de EU (verkennend advies)

Pb. C 20 juli 2016, afl. 164, 73
ADVIEZEN
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de regels inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis” (COM(2015) 454 final)

Pb. C 22 juli 2016, afl. 268, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Lijst van de tot directe bevraging van de in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) opgenomen gegevens overeenkomstig artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad en artikel 46, lid 8, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Pb. C 22 juli 2016, afl. 268, 160
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Lijst van N.SIS II-instanties en nationale Sirene-bureaus

Pb. L 23 juli 2016, afl. 198, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/1197 van de Raad van 26 oktober 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 23 juli 2016, afl. 198, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 26 juli 2016, afl. 200, 1
VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012

Pb. L 28 juli 2016, afl. 203, 35
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1209 van de Commissie van 12 juli 2016 tot vervanging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2013/115/EU tot vaststelling van het Sirene-handboek en andere uitvoeringsmaatregelen voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4283)

Pb. C 30 juli 2016, afl. 278, 47
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 1 augustus 2016, afl. 279, 5
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-281/15: Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 12 mei 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht München — Duitsland) — Soha Sahyouni/Raja Mamisch [Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EU) nr. 1259/2010 — Werkingssfeer — Erkenning van een door een religieuze rechtbank in een derde land uitgesproken buitengerechtelijke echtscheiding — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof]

Pb. L 6 augustus 2016, afl. 213, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/1342 van de Raad van 24 juni 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 6 augustus 2016, afl. 213, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 6 augustus 2016, afl. 213, 15
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1345 van de Commissie van 4 augustus 2016 betreffende minimumnormen voor de gegevenskwaliteit van vingerafdrukrecords in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4988)

Pb. L 6 augustus 2016, afl. 213, 21
RECTIFICATIES
Rectificatie van Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming ( PB L 180 van 29.6.2013 )

Pb. L 11 augustus 2016, afl. 216, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/1363 van de Raad van 24 juni 2016 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 11 augustus 2016, afl. 216, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 11 augustus 2016, afl. 216, 12
BESLUITEN
Besluit (EU) 2016/1366 van de Commissie van 10 augustus 2016 houdende bevestiging van de deelneming van Estland aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Pb. C 12 augustus 2016, afl. 294, 9
EUROPEES PARLEMENT
Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2014 over de erkenning van Palestina als staat (2014/2964(RSP))

Pb. C 12 augustus 2016, afl. 294, 18
EUROPEES PARLEMENT
Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2014 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2014/2907(RSP))

Pb. C 12 augustus 2016, afl. 294, 31
EUROPEES PARLEMENT
Niet-wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 december 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE) — 2014/2816(INI))

Pb. C 12 augustus 2016, afl. 294, 44
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement aan de Raad van 16 december 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, en drie daarmee verband houdende overeenkomsten (06698/2014 — C8-0002/2014 — 2014/0047(NLE))

Pb. C 12 augustus 2016, afl. 294, 111
EUROPEES PARLEMENT
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 december 2014 betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE))

Pb. C 16 augustus 2016, afl. 296, 11
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-47/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Sélina Affum/Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2008/115/EG — Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen — Inverzekeringstelling — Nationale regeling waarbij gevangenisstraf wordt gesteld op illegale binnenkomst — Situatie van „doorreis” — Multilaterale overnameregeling)

Pb. C 16 augustus 2016, afl. 296, 12
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-63/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch — Nederland) — Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend — Artikel 12 — Afgifte van verblijfstitels of visa — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van de rechterlijke toetsing

Pb. C 16 augustus 2016, afl. 296, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-155/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kammarrätt i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Zweden) — George Karim/Migrationsverket [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend — Artikel 18 — Terugname van een asielzoeker wiens verzoek in behandeling is — Artikel 19 — Beëindiging van de verantwoordelijkheid — Afwezigheid van ten minste drie maanden uit het grondgebied van de lidstaten — Nieuwe procedure ter bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van de rechterlijke toetsing]

Pb. C 2 september 2016, afl. 322, 6
RECTIFICATIES
Rectificatie van Standpunt (EU) nr. 9/2016 van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten — Door de Raad vastgesteld op 10 maart 2016 ( PB C 170 van 11.5.2016 )

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler