Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 8// 30 september 2016
ruler
ruler
ruler

1. Wet tot wijziging van de juridische bijstand: wat verandert er voor het vreemdelingenrecht?

Op 1 september 2016 is de wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) over de kosteloze juridische bijstand in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor de vreemdeling betreft de invoering van een “forfaitaire bijdrage” of remgeld. Daardoor is de juridische bijstand verstrekt door pro-deo advocaten niet langer volledig kosteloos.

Ook de nomenclatuur die het aantal punten bepaalt en dus ook de vergoeding van de advocaten, is vanaf 1 september 2016 hervormd door het Ministerieel besluit van 19 juli 2016.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. EHRM: opsluiting gezinnen met kinderen kan enkel als laatste redmiddel

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geeft in haar arrest A.B. en anderen tegen Frankrijk van 12 juli 2016 opnieuw de grenzen aan waarbinnen de opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen met het oog op repatriëring mogelijk is.

De overheid mag minderjarige kinderen alleen kortstondig opsluiten met het oog op repatriëring als er geen andere, minder dwingende alternatieven mogelijk zijn.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. EHRM: uitwijzing geviseerde groepen naar Irak is strijdig met artikel 3 EVRM

In een arrest van 23 augustus 2016 oordeelt de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat de Iraakse autoriteiten de verzoekers in deze zaak niet kunnen beschermen tegen de bedreigingen van Al-Qaeda en andere private groepen.

Een uitwijzing naar Irak houdt dan ook een reëel risico in op een schending van artikel 3 EVRM (verbod op vernederende en onmenselijke behandeling).

ruler^TOP
ruler
4. RvV vernietigt inreisverbod wegens schending van recht op gezinsleven

In arrest nr. 166.717 van 28 april 2016 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een inreisverbod wegens schending van het recht op een familie- en gezinsleven (artikel 8 EVRM).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. RvV: subsidiaire bescherming Irak wegens reëel risico op onmenselijke en vernederende behandeling op grond van de individuele situatie

In twee arresten kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) subsidiaire bescherming toe op grond van artikel 48/4, §2, b van de Verblijfswet (Vw), omdat zij een reëel risico lopen op onmenselijke of vernederende behandeling in Irak omwille van hun persoonlijke situatie.

RvV arrest nr. 167.848 van 19 mei 2016 en RvV arrest nr. 170.821 van 29 juni 2016 hervormen allebei een weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).


ruler^TOP
ruler
6. Het advies over uitwijzing bij een intrekking van beschermingsstatus is niet aanvechtbaar

In arrest nr. 234.824 van 24 mei 2016 stelt de Raad van State (RvS) dat de beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) geen uitwijzing of repatriëring is.

Dus is het advies van het CGVS over de verenigbaarheid van een mogelijke uitwijzing met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geen aanvechtbare rechtshandeling.


ruler^TOP
ruler
7. Dubbele vertrekpremie voor Irak tot eind september 2016

Vanaf 1 oktober 2016 zullen Irakese asielzoekers die gekozen hebben voor vrijwillige terugkeer geen recht meer hebben op een dubbele vertrekpremie.

Iraakse asielzoekers die vrijwillige terugkeer aanvragen na 30 september 2016 kunnen aanspraak maken op de 'gewone' tarieven van 250€ voor een volwassene en 125€ voor een minderjarige.
ruler^TOP
ruler
8. CGVS: Update beleidsnota en recente landeninformatie voor Burundi

De situatie in Burundi is momenteel problematisch en ernstig. Het CGVS publiceerde daarom in augustus 2016 recente landeninformatie en een update van de beleidsnota.

ruler^TOP
ruler
9. Publicaties

CGVS: Jaarverslag 2015 (augustus 2016). In de tweede helft van 2015 nam het aantal asielaanvragen in België sterk toe. In het CGVS jaarverslag lees je ook meer over de Belgische én Europese gebeurtenissen op vlak van asiel in 2015.

CGVS: U bent als vluchteling erkend in België – Uw rechten en plichten (brochure juni 2016). Deze brochure van het CGVS biedt elementaire informatie aan erkende vluchtelingen in België en werd in juni 2016 geactualiseerd.

Myria: Mensenhandel en mensensmokkel – Jaarverslag 2015. Als onafhankelijk Nationaal Rapporteur brengt Myria in dit rapport een evaluatie van de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel.

EMN: Jaarlijks beleidsrapport over asiel en migratie in België en in de EU in 2015 (ENG - augustus 2015). Het Belgische rapport en het syntheserapport geven een inzicht in de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU van het referentiejaar en bevatten relevant cijfermateriaal.

Unicef: Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children (September 2016). Dit rapport presenteert nieuwe gegevens dat een ontnuchterend beeld schetst van het leven en situaties van miljoenen kinderen en gezinnen die getroffen zijn door gewelddadige conflicten en andere crisissen.

Asyluminfo.be (augustus 2016). Deze nieuwe website omvat advies en informatie over aankomst, asielprocedure, wonen en vrijwilligerswerk voor elke asielzoeker in België. Dewebsite werd opgesteld in 7 verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Somali, Arabisch, Pashtoun en Farsi).

Tibet Justice Center: Tibet Stateless Nationals III, The Status of Tibetan Refugees in India (Juni 2016). Het Tibet Justice Center (in samenwerking met de Boston University) heeft een nieuw rapport opgesteld dat gebaseerd is op meer dan 110 getuigenissen en onderzoeken ter plaatse over de situatie van de Tibetaanse vluchteling in India. Uit dit rapport blijkt dat niet alleen de sociale rechten van de Tibetanen ondermaats zijn, maar ook dat het principe van non-refoulement wordt geschonden en Tibetanen effectief werden teruggestuurd naar China.
In 2014 publiceerde het BCHV het rapport “Biedt India reële bescherming aan Tibetanen” nadat het CGVS het concept “eerste land van asiel” toepaste op Tibetaanse vluchtelingen uit India. Het recente rapport van het Tibet Justice Center reikt nu nieuwe argumenten aan voor praktijkjuristen die Tibetaanse asielzoekers uit India bijstaan.

European Parliament - Reception of Female Refugees and Asylum Seekers in the EU - Case Study Belgium and Germany (Augustus 2016). Deze studie geeft een overzicht van de implementatie van de Opvangrichtlijn. In het bijzonder wordt onderzocht op welke wijze gender aspecten en opvangnoden van kwetsbare groepen in de praktijk worden toegepast met Munchen (Duitsland) en Brussel (België) als casestudy.

ruler^TOP
ruler
10. Vormingen en studiedagen

Vormingen Juridische dienst Vreemdelingenrecht&IPR van het Agentschap Integratie en Inburgering:

Sociale (grond)rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
Gent, 24 oktober 2016 / Brugge, 7 november 2016

Recente wijzigingen in het vreemdelingenrecht
Brugge, 15 november 2016

Voldoende bestaansmiddelen voor gezinshereniging met Belgen of derdelanders
Gent, 28 november 2016

Studiedag Gezinshereniging en humanitair visum: regelgeving, praktijk en knelpunten voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
Gent, 12 december 2016 / Leuven, 19 december 2016

Overige vormingen:

5 oktober 2016: Wat doet vluchten met een kind, Schaarbeek – Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

13 oktober 2016: Voorstelling Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel , Brussel - Myria

24 oktober 2016: Het Migrantenprobleem : een reconstructie, Gent – Ugent

Oktober – december 2016: Vormingscyclus Droit des étrangers (5 modules), Maison des Associations, Brussel – ADDE

15, 22 en 29 November: Les Mineurs Etrangers Non Accompagnés, Namur- Jeunesse et Droit

24 November 2016: Actualités en droit international privé familial, Brussel - ADDE

ruler^TOP
ruler
11. Belgisch Staatsblad (6 - 29 september 2016)

BS 8 september 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
15 JULI 2016. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, programmering 2015, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43

BS 8 september 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 77/2016 van 25 mei 2016

BS 13 september 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
15 JULI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 16 september 2016
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
29 JUIN 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs

BS 21 september 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
9 AUGUSTUS 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, met betrekking tot immigratiecontroles op het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding, gedaan te Londen op 3 december 2013 en te Brussel op 18 december 2013

BS 23 september 2016
SELOR. - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen - adviseurs (m/v/x) (niveau A3) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - Binnenlandse Zaken (ANG16179)

BS 28 september 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
16 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie

BS 28 september 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
19 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 29 september 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
8 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

BS 29 september 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
8 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ruler^TOP
ruler
12. Europees Publicatieblad (6 -29 september 2016)

Pb. C 9 september 2016, afl. 331, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie)

Pb. C 9 september 2016, afl. 333, 45
INFORMATIE
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2


Pb. C 12 september 2016, afl. 335, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-115/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 juni 2016 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk] — Secretary of State for the Home Department/NA (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 20 en 21 VWEU — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder c) — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Artikel 12 — Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger — Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander — Huiselijk geweld — Echtscheiding na vertrek van de Unieburger — Behoud van het verblijfsrecht van de derdelander die het ouderlijk gezag heeft over de gemeenschappelijke kinderen die Unieburgers zijn)

Pb. C 19 september 2016, afl. 343, 33
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-366/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 5 juli 2016 — H. F. tegen Belgische Staat

Pb. C 21 september 2016, afl. 346, 47
EUROPEES PARLEMENT
Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (2015/2660(RSP))

Pb. C 21 september 2016, afl. 346, 103
EUROPEES PARLEMENT
Resolutie van het Europees Parlement van 30 april 2015 over de situatie in het vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië (2015/2664(RSP))

Pb. C. 27 september 2016, afl. 353, 52
EUROPEES PARLEMENT
Resolutie van het Europees Parlement van 21 mei 2015 over het lot van Rohingya-vluchtelingen, met inbegrip van massagraven in Thailand (2015/2711(RSP))

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler