Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 9 // 24 oktober 2016
ruler
ruler
ruler

1. Leefloon voor subsidiair beschermden en andere wijzigingen in de Leefloonwet

De wet van 21 juli 2016 wijzigt de Leefloonwet op verschillende punten. Hierna wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste veranderingen.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 november 2016; de uitbreiding tot subsidiair beschermden geldt vanaf 1 december 2016.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
2. RvV verduidelijkt toepassing uitzondering op einde verblijf familielid Unieburger of Belg

De Verblijfswet voorziet in een aantal uitzonderingen op de mogelijkheid voor DVZ om het verblijfsrecht van een derdelands familielid van een Belg of Unieburger te beëindigen. De uitzondering in artikel 42quater §4, 1° Verblijfswet omvat verschillende hypothesen. Die hypothesen kunnen niet cumulatief toegepast worden.


De mogelijkheid om het verblijfsrecht te beëindigen wegens feitelijke scheiding is uitsluitend toepasbaar op bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn. Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 16 juni 2016 (nr. 169.961).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Verschil in behandeling tussen meerderjarige personen volgens de aard van de afstamming is niet te verantwoorden

Het Grondwettelijk Hof arrest van 22 september 2016 sprak zich uit over artikel 347-1 van het B.W. dat de voorwaarden vastlegt voor een nieuwe adoptie nadat een kind al eens geadopteerd werd. Het Hof oordeelde dat dit artikel het gelijkheidsbeginsel schendt.


ruler^TOP
ruler
4. RvV beschouwt tweede asielaanvraag na terugkeer uit land van herkomst niet als eerste asielaanvraag, i.t.t. Hof van Cassatie

In arrest nr. 175.642 van 30 september 2016 legt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen eerdere rechtspraak van het Hof van Cassatie van 21 januari 2014 naast zich neer.


Het Hof van Cassatie oordeelde dat een tweede asielaanvraag na terugkeer uit land van herkomst een nieuwe asielaanvraag is. De RvV daarentegen oordeelt dat die tweede asielaanvraag wel degelijk een meervoudige asielaanvraag is.

ruler^TOP
ruler
5. RvV: afwezigheid van registers burgerlijke stand en archieven in Somalië ontslaat het CGVS niet van onderzoeksplicht

In arrest nr. 175.525 van 29 september 2016 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing tot niet-inoverwegingname van de vierde asielaanvraag van een Somalische man met Bajuni origine.

De man legde onder meer een nationaliteitsverklaring van de Somalische ambassade te Brussel neer en brieven van zijn regio van herkomst. De Rvv oordeelde dat de nieuwe voorgelegde stukken de kans aanzienlijk verhogen dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt.

ruler^TOP
ruler
6. Tijdelijk verblijfsstatuut voor erkende vluchtelingen: A kaart of B kaart?

Sinds 8 juli 2016 krijgen erkende vluchtelingen niet meer onmiddellijk een verblijf van onbeperkte duur. Het gewijzigde art.49 Verblijfswet voorziet dat erkende vluchtelingen eerst een verblijf van beperkte duur krijgen, dat vijf jaar geldig is. Ze krijgen een verblijfskaart A die tot vijf jaar geldig is, te rekenen vanaf de datum van erkenningsbeslissing van het CGVS.

DVZ verduidelijkte tijdens de laatste contactvergadering dat de erkende vluchteling vanaf 5 jaar na de indiening van de asielaanvraag een B kaart kan vragen aan de gemeente. De erkende vluchteling moet zich hierbij op eigen initiatief aanmelden bij de gemeente. Tevens werden de overgangsmaatregelen toegelicht over de toekenning van de verblijfskaart.

Lees meer hierover in het Myria-verslag van de Contactvergadering Asiel van 21 september 2016 (punt 12)

ruler^TOP
ruler
7. Geen toestemming van het CGVS meer mogelijk voor een tijdelijke terugkeer naar herkomstland voor erkende vluchtelingen

Enige tijd geleden besliste het CGVS dat erkende vluchtelingen geen toestemming meer kunnen vragen om, in uitzonderlijke omstandigheden, korte tijd terug te keren naar hun land van herkomst.

Het CGVS verduidelijkte haar motieven tijdens de contactvergadering asiel van 21 september 2016; er was geen duidelijke wettelijke regeling, het werd weinig gebruikt en het was a priori niet altijd evident de gegronde reden en de situatie ter plaatse te beoordelen. Het CGVS voegde er wel aan toe dat een terugkeer naar het herkomstland niet automatisch leidt tot opheffing of intrekking van de vluchtelingenstatus.

Lees meer hierover in het Myria-verslag van de Contactvergadering Asiel van 21 september 2016 (punt 22)

ruler^TOP
ruler
8. Publicaties


Thalia Kruger en Jinske Verhellen (die Keure) : Internationaal privaatrecht: de essentie (2016).
Dit boek legt de hoofdlijnen van het internationaal privaatrecht (IPR) eenvoudig uit. De unieke aanpak maakt van het boek een nuttig studie- en werkinstrument voor de (bijna) jurist die (nog) niet gespecialiseerd is in het IPR of zorgt voor een stand van zaken voor wie al wat meer vertrouwd is met het onderwerp maar een opfrissing wil. De auteurs brengen de essentie van het IPR in al zijn facetten. Zij willen de lezer het typische IPR-denken aanleren. Rechtspraak van Europese en Belgische gerechten en tal van voorbeelden in verschillende kadertjes vormen hierbij nuttige oriëntatiepunten.

Myria: Mensenhandel en mensensmokkel: Bedelaars in de handen van mensenhandelaars (oktober 2016). In dit rapport maakt Myria een onafhankelijke evaluatie van het beleid, één van zijn opdrachten als onafhankelijk Nationaal Rapporteur inzake mensenhandel voor België. Dit jaar ligt de focus van het rapport op de uitbuiting van de bedelarij, een miskende maar daarom niet minder schrijnende vorm van mensenhandel. Bedelaars die uitgebuit worden, zijn in de eerste plaats potentiële slachtoffers van mensenhandel en moeten bijvoorbeeld zeker niet benaderd worden vanuit een optiek van overlastbestrijding.

EMN: Syntheserapport over de integratie van begunstigden van internationale bescherming op de arbeidsmarkt in de EU (juli 2016)
De integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt is één van de belangrijkste uitdagingen voor de EU en zijn lidstaten. Het hoofddoel van deze studie is om de toegang tot de arbeidsmarkt voor erkende vluchtelingen en subsidair beschermden te beschrijven en een overzicht te geven van de ondersteunende maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie kunnen bevorderen.

EMN: Syntheserapport over de verandering van migratiestatus en van reden van verblijf in de EU (juli 2016) Kunnen derdelanders die legaal in het land verblijven hun status veranderen naar een andere legale verblijfsstatus? Deze studie bekijkt de manieren waarop en de mate waarin het bestaande juridische kader in de (lid)staten dit toestaat.

Stad Gent: Wegwijzer wonen voor vluchtelingen (augustus 2016). Lokale besturen die een leidraad willen ontwikkelen rond huisvesting voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen inspiratie opdoen uit de Gentse brochure. De folder werd ook vertaald in het Frans en Engels. Ook aan een Arabische versie wordt gewerkt.

Gastvrij Netwerk: Toolkit voor de begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden door lokale vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel (september 2016). Deze toolkit richt zich specifiek op de begeleiding van mensen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Eens ze hun (tijdelijke) verblijfspapieren hebben ontvangen, moeten zij immers starten met het uitbouwen van hun leven in ons land: een (zoek)tocht die niet altijd zonder hindernissen verloopt.
ruler^TOP
ruler
9. Vormingen en studiedagen


Vormingen Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR van het Agentschap Integratie en Inburgering in samenwerking met Belgisch Comité voor Hulp aan de Vluchtelingen:

  • Studiedag Gezinshereniging en humanitair visum: regelgeving, praktijk en knelpunten voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
Gent, 12 december 2016 / Leuven, 19 december 2016
Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen binnen het jaar na verwerving van hun beschermingsstatus onder soepelere voorwaarden een beperkt aantal familieleden naar België laten overkomen in het kader van gezinshereniging. Toch rijzen er vaak tal van problemen en vragen. Ontbrekende bewijzen van verwantschapsband of geldig paspoort, de verplaatsing naar de bevoegde diplomatieke post, het contact leggen met de familieleden, etc maken dat een jaar al snel voorbij is. Vaak is het kwestie van weten hoe een aanvraag in te dienen. Daarnaast biedt een humanitair visum soms een uitkomst voor familieleden die niet in aanmerking komen voor gezinshereniging.
Tijdens deze studiedag staan we stil bij beide procedures - voor zowel min- als meerderjarige vluchtelingen en subsidiair beschermden. We putten bovendien uit de ervaring van een aantal gespecialiseerde diensten. Zij overlopen de actuele situatie voor personen afkomstig uit landen met de hoogste beschermingsgraad: Syrië, Irak, Somalië, Afghanistan, Eritrea en onbepaald (Palestijnse gebieden). Zij geven ons waardevolle tips waarmee advocaten en hulpverleners hun cliënten op weg kunnen helpen.
(Deze vorming werd door de Orde van Vlaamse Balies erkend voor 6 juridische punten in het kader van permanente vorming.)


Overige vormingen:
Brussel, 25 oktober 2016 (VUB Campus)

Prof. Debersaques en mevr. Ryckaseys spitsen zich toe op het toenemende belang van het EVRM en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) bij geschillenbeslechting in het vreemdelingencontentieux. In de uiteenzetting zal vooral de nadruk liggen op de praktijk. De organisatie is een initiatief van de Oudstudenbond VUB (OSB). Brussel, 8 november 2016 (Résidence Palace)

Tijdens de conferentie zullen de bevindingen van het EMN rapport worden voorgesteld en zal de praktijk en regelgeving in België vergeleken worden met deze in andere lidstaten. Ook zullen toonaangevende experten van de Europese Commissie, de OESO en Migration Policy Institute (MPI) hun inzichten over het onderwerp delen. Er zal ook een schets zijn van recente ontwikkelingen op regionaal vlak inzake integratiebeleid in het algemeen en ondersteunende maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie kunnen bevorderen. Tijdens een paneldebat zullen vluchtelingen, experten uit het veld, programmamanagers van de arbeidsbemiddelingsdiensten en werkgeversorganisaties de praktische obstakels toelichten waar vluchtelingen enerzijds en werkgevers anderzijds mee worden geconfronteerd. Ook zullen zij aangeven welke oplossingen zij zien om een antwoord te bieden op de enorme uitdagingen.
Gent, 10, 22 en 28 november 2016

In mei 2015 stelde de Europese Commissie voor om via een noodprocedure de massale stroom vluchtelingen te herverdelen over heel Europa op basis van quota. Eind mei 2015 ging de Europese Commissie akkoord met het eerste pakket van maatregelen voor het nieuwe
immigratiebeleid. Na veel kritiek van EU-lidstaten werd er uiteindelijk in juli 2015 besloten om hier een vrijwillig systeem van te maken. In maart 2016 maakten de EU en Turkije afspraken over een gezamenlijke aanpak in de migrantencrisis. Er blijven veel onduidelijkheden en nog meer hangende vragen.

Het Informatiepunt Europa Direct van Oost-Vlaanderen organiseert een lezingenreeks in samenwerking met Universiteit Gent, in het kader van de erkenning als Jean Monnet Centre of Excellence. Deze lezingenreeks is een samenwerking met het Centrum voor EU-studies en het Ghent European Law Institute (GELI). Brussel, 2 december 2016 (Paleis der Academiën)


Internationaal congres over tien jaar toepassing van het Marokkaans Familiewetboek in Europa (2004-2015).
Op de studiedag zullen de resultaten worden voorgesteld van een vergelijkend onderzoek waaraan auteurs van vijf verschillende Europese landen en Marokko hebben meegewerkt. Centraal staat de kritische analyse van de rechtspraak en van de belangrijkste vragen die, ook na tien jaar, nog onopgelost blijven. Meerdere sprekers uit Marokko zegden hun deelname toe. De organisatie is een gezamenlijk initiatief van het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie, Halle, Duitsland (Prof. Marie-Claire Foblets) en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent (Prof. Jinske Verhellen), in samenwerking met de Rechtsfaculteit van de UCLouvain (Prof. Sylvie Saroléa). Brussel, 19 mei 2017 (FOD Justitie)

Wanneer een ouder zijn kind onrechtmatig meeneemt naar het buitenland of het er achterhoudt, spelen er erschillende belangen een rol: het belang van het kind, dat van de ouders en dat van de openbare orde. De rechtspraak moet bij de geschillenbeslechting een juist evenwicht vinden tussen deze belangen en in elk geval het hoger belang van het kind als absolute prioriteit voorop stellen. Maar wat is het belang van het kind en hoe wordt het geïnterpreteerd in internationale en nationale rechtspraak ? Hoe kunnen we de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verzoenen met een goede werking van het Verdrag van ’s-Gravenhage bij internationale kinderontvoeringen? En vooral, hoe ervaart het kind zelf wat er gebeurt?


Louvain-la-Neuve, 28/10, 25/11, 24/02, 24/03, 21/04, 12/05 (UCL)

Deze conferenties werpen een pluridisciplinaire kijk op verschillende transversale thema's zoals migratie en familie, migratie en gezondheid, migratie en werk,...

ruler^TOP
ruler
10. Vacature jurist vreemdelingenrecht

Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt een expert vreemdelingenrecht voor 5 maanden. De focus van deze functie ligt op de (eind)redactie van informatieve teksten over het vreemdelingenrecht. Solliciteren kan tot en met 9 november 2016.

Bekijk hier de vacature.

ruler^TOP
ruler
11. Belgisch Staatsblad (1-21oktober 2016)


BS 4 oktober 2016
WAALSE OVERHEIDSDIENST
15 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

BS 6 oktober 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
21 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende het statuut van de ereconsul

BS 11 oktober 2016
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
3 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

BS 14 oktober 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 (AMIF) - AMIF-nr24 : integratie

BS 19 oktober 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.380 (94) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

BS 20 oktober 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
14 JULI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED

BS 20 oktober 2016
WAALSE OVERHEIDSDIENST
15 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Erratum

ruler^TOP
ruler
12. Europees Publicatieblad (1-21 oktober 2016)

Pb. L 30 september 2016, afl. 264, 21

Besluiten
Besluit (EU) 2016/1741 van de Raad van 20 september 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 30 september 2016, afl. 264, 23
Besluiten
Besluit (EU) 2016/1742 van de Raad van 20 september 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 30 september 2016, afl. 264, 25
Besluiten
Besluit (EU) 2016/1743 van de Raad van 20 september 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 30 september 2016, afl. 264, 27
Besluiten
Besluit (EU) 2016/1744 van de Raad van 20 september 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 1 oktober 2016, afl. 268, 82
Besluiten
Besluit (EU) 2016/1754 van de Raad van 29 september 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland

Pb. L 7 oktober 2016, afl. 272, 72
Besluiten
Besluit (EU) 2016/1780 van de Raad van 29 september 2016 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het gemengd comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa, betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren voor de uitvoering van die overeenkomst

ruler^TOP
ruler
De nieuwsbrief vreemdelingenrecht & IPR is een initiatief van het expertisenetwerk Vreemdelingenrecht:

Eindredactie: Kruispunt Migratie-Integratie

www.vreemdelingenrecht.be


Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds
logoeu
Het Kruispunt Migratie-Integratie maakt deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering ruler