Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 10 // 23 november 2016
ruler
ruler
ruler

1. Strengere voorwaarden buitenlandse arbeidsprestaties voor werkloosheidsuitkering

Het recht op een werkloosheidsuitkering in België gaat in vanaf een aantal gepresteerde arbeidsdagen gedurende een bepaalde periode, naargelang de leeftijd. Sinds 1 oktober 2016 zijn de voorwaarden om buitenlandse arbeidsprestaties mee te tellen verstrengd:

  • Je moet na je buitenlandse arbeid eerst nog drie maanden in België gewerkt hebben in loondienst in plaats van één dag
  • Alleen arbeidsprestaties in Europese of bepaalde naburige landen tellen nog mee

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Instructie Fedasil over transfer naar individuele opvang voor asielzoekers met hoge beschermingsgraad

Sinds 13 oktober 2016 is een nieuwe instructie van Fedasil van kracht die de mogelijkheid biedt aan asielzoekers in collectieve opvangcentra om na 4 maanden naar de individuele opvang van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI) te gaan.

Dit is enkel van toepassing voor asielzoekers met een hoge beschermingsgraad, op dit ogenblik Syriërs, Libiërs en Burundezen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. DVZ veroordeeld tot afgifte humanitair visum type C aan Syrisch gezin

In arrest nr. 176.577 van 20 oktober 2016 schorste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor een derde keer bij uiterst dringende noodzakelijkheid een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken tot weigering van een visum type C met beperkte territoriale geldigheid wegens humanitaire redenen. Dit omwille van een risico op schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De RvV beval DVZ visa of laisser-passers voor drie maanden af te leveren bij wijze van voorlopige maatregel.

Ook veroordeelde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel DVZ op 25 oktober 2016 in kortgeding tot de afgifte van visa of laisser-passers voor drie maanden op straffe van een dwangsom van 4000 euro per dag.

DVZ tekende derdenverzet aan tegen de kortgedingbeschikking en het Syrische gezin stelde een tegensprekelijke kortgedingprocedure in. Na samenvoeging van beide zaken oordeelde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 7 november 2016 dat de eerder gevatte rechtbank van eerste aanleg niet bevoegd was om een dwangsom op te leggen. De kortgedingrechter bevestigde dat de visa moeten worden afgeleverd.

Hierna volgt een analyse van de rechtspraak rond de toekenning van het humanitair visum aan het Syrisch gezin.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Micronesia en de Salomonseilanden

Vanaf respectievelijk 20 september 2016 en 8 oktober 2016 zijn onderdanen van de Federale Staten van Micronesia en van de Salomonseilanden vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. FOD BUZA actualiseert omzendbrief over bijzondere identiteitskaarten van personeel diplomatieke zendingen

Op 1 juli 2016 heeft de FOD Buitenlandse Zaken de circulaire nota over de administratieve procedure voor de accreditatie van het diplomatiek en het administratief en technisch personeel van de diplomatieke zendingen in België en hun familieleden bijgewerkt. De nota vervangt de circulaire nota van 10 juni 2012.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. MediPrima: nieuwe documenten en aanbevelingen van POD MI voor OCMW’s

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) publiceerde op 4 november 2016 een specifieke nieuwsbrief met aanbevelingen en documenten voor een beter gebruik van MediPrima door de OCMW’s.

Mediprima is het computersysteem dat de beslissingen van OCMW’s over hun tussenkomst in de medische kosten centraliseert. De huidige eerste fase van invoering van MediPrima heeft betrekking op ziekenhuisfacturen van personen die zich niet kunnen aansluiten bij de publieke ziekte- en invaliditeitsverzekering, met als specifieke doelgroep: vreemdelingen zonder wettig verblijf, vreemdelingen met een ontvankelijk verklaarde aanvraag 9ter, en asielzoekers die recht hebben op financiële steun van een OCMW of in een LOI verblijven.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Publicaties

Jean-Yves Carlier en Sylvie Sarolea (Larcier), Droit des étrangers (2016): Dit handboek gaat dieper in op het vreemdelingenrecht binnen het internationaal, Europees en Belgisch recht.

Federale Ombudsman: Medische Regularisatie – werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken (juli 2016): De federale Ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de dienst 9ter van de Dienst Vreemdelingenzaken, over de aanvragen verblijfsvergunning om medische redenen. Het onderzoeksrapport bevat ook 26 aanbevelingen bestemd om de behandeling van de aanvragen 9ter te verbeteren.

CARITAS/CIRE: Vluchtschrift - Asielzoekers uit Irak en in het bijzonder uit Bagdad (december 2015-mei 2016) : Dit vluchtschrift is als hulpmiddel bedoeld voor personen die Iraakse asielzoekers, en meer bepaald degenen afkomstig uit Bagdad, begeleiden en verdedigen. Een groot deel van dit nummer is gewijd aan de analyse van de documenten « COI Focus Irak – De veiligheidssituatie in Bagdad » van 6 oktober 2015 en « COI Focus – IRAK – De veiligheidssituatie in Bagdad » van 31 maart 2016.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Ceci n’est pas un demandeur d’asile (10 oktober 2016): 2015 was een bijzonder jaar in de geschiedenis van het asiel- en migratiebeleid. Door de grote vluchtelingenstroom paste onze regering een paar crisismaatregelen toe. Vluchtelingenwerk volgde een jaar lang dit crisisbeleid nauw op en goot dit in het rapport.

CIRE: On ne choisit pas de vivre sans papiers (oktober 2016) Deze analyse gaat dieper in op de personen in illegaal verblijf: Wie zijn ze? Hoe hebben ze hun verblijfsrecht verloren? Wat zijn hun rechten?

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region – Update I, (Oktober 2014): Deze nieuwe UNHCR-richtlijnen sommen onder meer de risicoprofielen voor asielzoekers uit uit Nigeria op.

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Iraq (14 November 2016): Deze paper vervangt de voorgaande positie van UNHCR (2014). De paper belicht de risico’s die burgers lopen tengevolge van het aanhoudende gewapende conflict tussen ISF en ISIS.

ruler^TOP
ruler
8. Vormingen en studiedagen

Studiedag georganiseerd door de Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR van het Agentschap Integratie en Inburgering:
Leuven, 19 december 2016

Tijdens deze studiedag geven Caritas International en het Belgische Comité voor Hulp aan Vluchtelingen hun praktijkervaring door met betrekking tot de procedures gezinshereniging en humanitair visum voor familieleden van personen met internationale beschermingsstatus - voor zowel min- als meerderjarige vluchtelingen en subsidiair beschermden. Zij overlopen de actuele situatie voor personen afkomstig uit landen met de hoogste beschermingsgraad: Syrië, Irak, Somalië, Afghanistan, Eritrea en onbepaald (Palestijnse gebieden). Zij geven ons waardevolle tips waarmee advocaten en hulpverleners hun cliënten op weg kunnen helpen.
Afsluitend geeft de Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR van het Agentschap Integratie en Inburgering een overzicht van het statuut, de sociale rechten en de praktische begeleiding van erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en hun gezinsleden via gezinshereniging of humanitair visum.
(Deze vorming werd door de Orde van Vlaamse Balies erkend voor 6 juridische punten in het kader van permanente vorming. Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de inschrijvingskosten ten laste op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding.)

Andere vormingen: Brussel, 2 december 2016 (Paleis der Academiën)

Internationaal congres over tien jaar toepassing van het Marokkaans Familiewetboek in Europa (2004-2015).
Op de studiedag zullen de resultaten worden voorgesteld van een vergelijkend onderzoek waaraan auteurs van vijf verschillende Europese landen en Marokko hebben meegewerkt. Centraal staat de kritische analyse van de rechtspraak en van de belangrijkste vragen die, ook na tien jaar, nog onopgelost blijven. Meerdere sprekers uit Marokko zegden hun deelname toe. De organisatie is een gezamenlijk initiatief van het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie, Halle, Duitsland (Prof. Marie-Claire Foblets) en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent (Prof. Jinske Verhellen), in samenwerking met de Rechtsfaculteit van de UCLouvain (Prof. Sylvie Saroléa).

Gent, 29 november 2016 (Provinciaal Administratief Centrum)

Op deze studienamiddag worden hulpverleners en doorverwijzers wegwijs gemaakt in het hulpverleningsaanbod voor minderjarige vluchtelingen. Vanuit een praktijkgerichte invalshoek maakt de Sociale Plattegrond je concreet wegwijs in het gedifferentieerde aanbod van structuren, organisaties en diensten. Welke cliënten kan je wanneer naar wie doorverwijzen en hoe doe je dat het best: de antwoorden op die vragen staan centraal.

  • Reglementering zelfstandige beroepsactiviteit vreemdelingen: beroepskaart en het recht op verblijf
Antwerpen, 1 december 2016, 12 tot 14 uur (Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, Antwerpen, in de grote vergaderzaal naast het cafetaria).

Dries van Betten, Teamhoofd Beroepskaarten bij de dienst Economische Migratie, geeft deze vorming in de eerste plaats voor Antwerpse advocaten, maar ze staat ook open voor andere geïnteresseerden. Deze vorming kadert in de Permanente Vormingsreeks Vreemdelingenrecht, georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand, de Commissie voor Juridische Bijstand en het infopunt verblijf en rechtspositie van Atlas. Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig, maar deelnemers die achteraf graag de presentatie krijgen en die geen toegang hebben tot het privaat luik voor advocaten, kunnen best een seintje geven via silvija.basic@stad.antwerpen.be


Brussel, 13 december 2016, 12 tot 14 uur (Rue du Marché aux Poulets 30, 1000 Bruxelles)

ruler^TOP
ruler
9. Belgisch Staatsblad (22 oktober -23 november 2016)

BS 27 oktober 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 114/2016 van 22 september 2016

BS 28 oktober 2016
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 116/2016 van 22 september 2016

BS 10 november 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
27 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 april 2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

BS 16 november 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 23 november 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
7 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2015

BS 23 november 2016
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
Nationale projectoproep 2017 voor opvang

Addendum


BS 20 september 2016
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen

ruler^TOP
ruler
10. Europees Publicatieblad (22 oktober - 23 november 2016)

Pb. L 25 oktober 2016, afl. 289, 2
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/1879 van de Raad van 24 juni 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Staten van Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 25 oktober 2016, afl. 289, 4
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Staten van Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 oktober 2016, afl. 292, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2016/1888 van de Raad van 24 juni 2016 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 27 oktober 2016, afl. 292, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. C 29 oktober 2016, afl. 401, 4
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 31 oktober 2016, afl. 402, 9
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-182/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa — Letland) — procedure tot uitlevering van Aleksei Petruhhin (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Uitlevering, aan een derde land, van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer — Werkingssfeer van het Unierecht — Bescherming van onderdanen van een lidstaat tegen uitlevering — Geen bescherming van onderdanen van andere lidstaten — Beperking van het vrije verkeer — Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid — Evenredigheid — Verificatie van de inachtneming van de waarborgen van artikel 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

Pb. C 31 oktober 2016, afl. 402, 42
GERECHT

Zaak T-485/15: Arrest van het Gerecht van 20 september 2016 — Alsharghawi/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — In het licht van de situatie in Libië vastgestelde beperkende maatregelen — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen op wie beperkingen van binnenkomst op en doorreis via het grondgebied van de Europese Unie gelden — Functies van voormalig kabinetschef van Mouammar Qadhafi — Keuze van de rechtsgrondslag — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Vermoeden van onschuld — Evenredigheid — Vrijheid om te gaan en te staan waar men wil — Eigendomsrecht — Verplichting om de gegrondheid van de maatregel te rechtvaardigen”)

Pb. C 11 november 2016, afl. 417, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

Pb. C 11 november 2016, afl. 417, 4
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2015

Pb. C 14 november 2016, afl. 419, 2
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-165/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo — Spanje) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikelen 20 en 21 VWEU — Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht in een lidstaat van een derdelander met een strafblad — Ouder die als enige de zorg heeft voor twee minderjarige kinderen die Unieburger zijn — Eerste kind met de nationaliteit van de woonlidstaat — Tweede kind met de nationaliteit van een andere lidstaat — Nationale wettelijke regeling die uitsluit dat aan die bloedverwant in opgaande lijn een verblijfstitel wordt verleend, wegens diens strafblad — Weigering van verblijf die ertoe kan leiden dat de kinderen het grondgebied van de Unie moeten verlaten)

Pb. C 14 november 2016, afl. 419, 3
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-304/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Verenigd Koninkrijk) — Secretary of State for the Home Department/CS (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikel 20 VWEU — Derdelander met een kind van jonge leeftijd ten laste dat Unieburger is — Verblijfsrecht in het land waarvan het kind onderdaan is — Strafrechtelijke veroordelingen van de ouder van het kind — Besluit tot verwijdering van de ouder met als gevolg de indirecte verwijdering van het betrokken kind)

Pb. L 15 november 2016, afl. 306, 11
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1989 van de Raad van 11 november 2016 tot vaststelling van een aanbeveling inzake de verlenging van het tijdelijke toezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden waarbij de algemene werking van het Schengengebied in gevaar komt

Pb. L 17 november 2016, afl. 311, 13
VERORDENING

Verordening (EU) 2016/1953 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende de vaststelling van een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en tot intrekking van de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994

Pb. C 17 november 2016, afl. 422, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers — Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

De Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie: Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR