Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 11 // 22 december 2016
ruler
ruler
ruler

1. DVZ veroordeeld tot afgifte humanitair visum type C aan Syrisch gezin

Dit bericht analyseert de rechtspraak van oktober, november en december 2016 over een humanitair visum voor een Syrisch gezin. Onder 'meer info' vind je heel wat juridische bronnen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. RvV vernietigt asieloverdracht naar Duitsland wegens gebrek aan garanties voor aangepaste opvang

Het RvV arrest van 10-10-2016 vond dat DVZ te weinig rekening hield met het belang van de kinderen en met de nodige opvanggaranties om een een gezin te kunnen overdragen zonder dat zij in Duitsland een reëel risico op schending van artikel 3 EVRM lopen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. RvV erkent Turkse vrouw die mishandeld werd door ex-echtgenoot als vluchteling

RvV arrest nr 177 178 van 27 oktober 2016 hervormt een beslissing van het CGVS en kent het statuut van vluchteling toe. De voortdurende en ernstige fysieke en psychologische problemen zorgen ervoor dat een terugkeer naar het land van herkomst niet redelijk is, ook al situeert de mishandeling zich in het verleden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. EHRM: Onzekere situatie tijdens lange asielprocedure is strijdig met artikel 8 EVRM

De Griekse autoriteiten lieten een asielzoeker 12 jaar lang in een precaire en onzekere situatie leven door maar geen beslissing te nemen over zijn asielaanvraag. Het EHRM oordeelt voor het eerst dat dit het recht op respect voor privé- en familieleven (artikel 8 EVRM) schendt.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. Wijziging KB tot regeling van de werking en rechtspleging voor CGVS

Het CGVS kan zijn beslissing baseren op informatie die een persoon of instelling telefonisch of via e-mail verstrekt.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Leefloon voor subsidiair beschermden en andere wijzigingen in de Leefloonwet

De wijzigingen van de Leefloonwet treden in werking op 1-11-2016; de uitbreiding tot subsidiair beschermden geldt vanaf 1-12-2016.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Verslag Federale Ombudsman over behandeling 9ter-aanvragen door DVZ

Het onderzoeksverslag ‘Medische Regularisatie’ van 16-11-2016 legt pijnpunten bloot en formuleert aanbevelingen over de duur van de procedure, de kwaliteit van de analyse, de medische evaluatie, het hoorrecht en het recht op beroep.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Voor beëindiging 9ter-verblijf moet DVZ-arts behandelend specialist contacteren

In twee arresten schorst en vernietigt de RvV de weigering van DVZ om een verblijf op basis van artikel 9ter te verlengen en het bijhorende bevel om het grondgebied te verlaten. DVZ mocht zich niet uitsluitend baseren op het advies van de DVZ-arts, omdat deze geen specialist is in de materie en desondanks geen contact opnam met de behandelende specialist. Opmerkelijk is ook dat de RvV zich onder meer baseert op medische rapporten die bij het beroep voor het eerst werden toegevoegd.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. EHRM: DVZ mag ernstig zieke verzoeker niet uitsluiten van medische regularisatie zonder onderzoek medische situatie en impact op familieleven

De Grote Kamer van het EHRM oordeelt in arrest Paposhvili dat het plegen van ernstige misdrijven DVZ niet vrijstelt om de medische situatie van een ernstig zieke aanvrager te beoordelen in het licht van artikel 3 EVRM. Het EHRM bepaalt dat DVZ ook de impact op zijn familieleven in het licht van artikel 8 EVRM moet onderzoeken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Medische regularisatie en vervangingsmedicatie

In het kader van een 9ter-aanvraag geeft de DVZ-arts medisch advies over beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige behandeling in het land van herkomst. De DVZ-arts mag rekening houden met equivalente of vervangingsmedicatie (RvV arresten van 7 juni 2016 en 9 september 2016), zelfs als die bijwerkingen heeft of iets minder aanslaat (RvV arrest van 6 september 2016).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Afgewezen asielzoekersgezin met kinderen moet verder opgevangen worden ook zonder vraag aan OCMW

De arbeidsrechtbank van Brussel veroordeelt Fedasil tot verdere opvang van een gezin afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen. De familie moet hiervoor zelfs geen aparte vraag stellen aan het OCMW.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Indexatie minimumloon voor arbeidskaart B hooggeschoolden, leidinggevenden, schouwspelartiesten en voor Europese Blauwe kaart

Hooggeschoolden, leidinggevenden en schouwspelartiesten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een arbeidskaart B, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Dat minimumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 01-01-2016 gelden nieuwe bedragen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Geen BGV 0 dagen met inreisverbod voor zwartwerker met verblijfstitel in andere lidstaat

DVZ mag geen uitwijzingsbevel van 0 dagen met inreisverbod geven wegens de loutere vaststelling van zwartwerk. DVZ moet rekening houden met de interpretatie van de notie ‘gevaar voor openbare orde’ door het Europese Hof van Justitie. DVZ kan bovendien geen EU-breed inreisverbod opleggen als de lidstaat die eerder een verblijfsrecht toekende aan de betrokkene niet bereid is dat verblijfsrecht in te trekken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. RvS bestraft overdreven formalisme bij RvV

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp een beroep omdat de verzoekende partij een processtuk niet met aangetekende brief naar de RvV stuurde. De Raad van State verbreekt op 04-10-2016 dit RvV arrest wegens overdreven formalisme.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
16. Vormingen en Studiedagen

Vorming georganiseerd door de Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR van het Agentschap Integratie en Inburgering:

Diplomatiek statuut, verblijfsrecht en tewerkstelling (Brussel, 24 januari 2017)

Andere vormingen en studiedagen:

Voorstelling van een nieuwe tool ter preventie van vrouwelijke, genitale verminking (Brussel, 17 januari 2017)

ruler^TOP
ruler
17. Belgisch Staatsblad (24 november - 20 december 2016)

BS 25 november 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Aanpassing op 1 januari 2017 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131)


BS 2 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen


BS 5 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

11 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot oprichting van een Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot oprichting van een Comité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen


BS 5 december 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

7 JULI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, van artikels 24 en 26 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en van het artikel 214 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode


BS 8 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

21 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie


BS 8 december 2016

VLAAMSE OVERHEID

14 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming


BS 12 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

6 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen


BS 13 december 2016

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

21 NOVEMBER 2016. - Wet tot bevordering van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het kader van de opvolging na de asielprocedure


BS 14 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

2 JULI 2015. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 18 juni 2010


BS 15 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

4 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2016 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3


BS 16 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

25 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie


BS 20 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

11 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers

ruler^TOP
ruler
18. Europees Publicatieblad (24 november - 20 december 2016)

Pb. L 24 november 2016, afl. 318, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2016/2044 van de Raad van 18 november 2016 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort


Pb. C 28 november 2016, afl. 441, 2

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-218/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale ordinario di Campobasso — Italië) — Strafzaak tegen Gianpaolo Paoletti e.a. (Prejudiciële verwijzing — Artikel 6 VEU — Artikel 49 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Beginsel van terugwerkende kracht van de mildere strafrechtsbepaling — Italiaanse staatsburgers die de illegale binnenkomst van Roemeense staatsburgers op het Italiaanse grondgebied hebben georganiseerd — Feiten die zijn gepleegd vóór de toetreding van Roemenië tot de Unie — Gevolgen van de toetreding van Roemenië voor het delict van hulp bij clandestiene immigratie — Ten uitvoer brengen van het Unierecht — Bevoegdheid van het Hof)


Pb. C 29 november 2016, afl 443, 39

INFORMATIE

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 3


Pb. C 1 december 2016, afl. 449, 66

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Verslag over de jaarrekening van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Bureau


Pb. C 12 december 2016, afl. 462, 6

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-294/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 oktober 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Artikel 1, lid 1, onder a) — Materiële werkingssfeer — Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk ingediend door een derde na het overlijden van een van de echtgenoten — Artikel 3, lid 1 — Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat van de verblijfplaats van de „verzoeker” — Strekking]


Pb. C 13 december 2016, afl. 463, 14

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake het tweede slimmegrenzenpakket van de EU


Pb. C 19 december 2016, afl. 475, 7

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-429/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 oktober 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Ierland) — Evelyn Danqua/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor de erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt — Nationale procedureregel die voor het indienen van een verzoek om subsidiaire bescherming voorziet in een termijn van vijftien werkdagen vanaf de kennisgeving van de afwijzing van de asielaanvraag — Procedurele autonomie van de lidstaten — Gelijkwaardigheidsbeginsel — Doeltreffendheidsbeginsel — Goed verloop van de procedure voor de behandeling van het verzoek om subsidiaire bescherming — Goed verloop van de terugkeerprocedure — Onverenigbaarheid)


Pb. L 20 december 2016, afl. 345, 53

BESLUITEN
Besluit (EU) 2016/2311 van de Raad van 8 december 2016 waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden


Pb. L 20 december 2016, afl. 345, 56

BESLUITEN

Besluit (EU) 2016/2312 van de Raad van 8 december 2016 waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden


Pb. L 20 december 2016, afl. 345, 59

BESLUITEN

Besluit (EU) 2016/2313 van de Raad van 8 december 2016 waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

De Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie: Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR