Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 1 // 24 januari 2017
ruler
ruler
ruler

1. RvS verbreekt arrest RvV wegens niet uitvoeren van psychologisch onderzoek van asielzoekster

De Raad van State verbreekt op 8-11-2016 een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat besloot dat het vluchtverhaal van een Congolese vrouw niet geloofwaardig was, zonder dat het CGVS een psychologisch onderzoek uitvoerde.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Hof van beroep Antwerpen: AI voor F kaart is geen bewijs van wettelijk verblijf voor nationaliteitsaanvraag

Om Belg te worden, moet je een specifieke vorm van wettelijk verblijf aantonen. Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde op 13-06-2016 dat het attest van immatriculatie (AI) tijdens een procedure gezinshereniging, dit wettelijk verblijf niet bewijst. Verschillende rechtbanken van eerste aanleg en hogere rechtspraak stellen nochtans dat het AI wel als bewijs van wettelijk verblijf kan gelden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. EHRM verduidelijkt principes over collectieve uitzetting en feitelijke detentie van migranten

In het arrest Khlaifia en anderen t. Italië stelt de Grote Kamer van het EHRM haar principes over feitelijke detentie in de context van een migratiecrisis, scherp. Daarnaast verduidelijkt ze dat identieke beslissingen niet noodzakelijk betekenen dat verzoekers slachtoffer zijn van een verboden collectieve uitzetting.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
4. Voorlegging buitenlandse huwelijksakte is valsheid in geschrifte als het gaat om een schijnhuwelijk

De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen veroordeelde een koppel wegens valsheid in geschrifte en gebruik van een vals stuk voor het voorleggen van een Nigeriaanse huwelijksakte aan de ambtenaar van burgerlijke stand in België. De Nigeriaanse huwelijksakte zou een intellectueel vals stuk zijn, aangezien deze op een schijnhuwelijk gebaseerd is.

Lees meer in een bericht van Agentschap integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Nieuwe RIZIV-omzendbrief “ingeschrevene in het Rijksregister” verduidelijkt aansluiting subsidiair beschermden bij ziekenfonds

In een nieuwe omzendbrief van 22-12-2016 somt het RIZIV alle bewijsstukken op waarmee je je kan verzekeren bij de publieke ziekteverzekering als “ingeschrevene in het Rijksregister”. In tegenstelling tot de vorige omzendbrief, verheldert de huidige de onduidelijkheden met betrekking tot de aansluiting van subsidiair beschermden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Overeenkomst van draagmoederschap strijdig met openbare orde omwille van bezoldigd karakter en inbreuk op fundamentele vrijheden van de draagmoeder

Volgens de familierechtbank van Brussel op 31-10-2016 is een overeenkomst van draagmoederschap op zich niet noodzakelijk strijdig is met de openbare orde, maar dat is wel het geval als de overeenkomst een bezoldigd karakter heeft. De overeenkomst bevat in dit geval bovendien bepalingen in strijd met de waardigheid van de zwangere vrouw. De familierechtbank weigert daarom de erkenning van het Amerikaans vonnis dat de overeenkomst bekrachtigt.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
7. Aanpassing nieuw Belgisch naamrecht: kind krijgt dubbele naam in alfabetische volgorde bij onenigheid

Vanaf 1 januari 2017 geldt er een nieuwe aanvullende regeling voor de naamgeving van Belgische kinderen waarvan de ouders het niet eens zijn over de naam of geen keuze maken. In dat geval draagt het kind de naam van beide ouders in alfabetische volgorde.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Behoud verblijf wordt afhankelijk van integratie-inspanningen

Een nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde in de Verblijfswet, vereist van vreemdelingen dat ze inspanningen tot integratie leveren voor het behouden van hun verblijfsrecht. Bij gebreke daaraan, kan DVZ een einde maken aan het verblijf. Naar de concrete modaliteiten van die bevoegdheid van DVZ, tasten we echter in het duister.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
9. Publicaties

ruler^TOP
ruler
10. Vormingen en studiedagen

ruler^TOP
ruler
11. Belgisch Staatsblad (21 december - 24 januari)

BS 22 december 2016

VLAAMSE OVERHEID

25 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 37, 40 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie en artikel 27, 28 en 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie

BS 27 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

29 JUNI 2014 - Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008

BS 28 december 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

8 DECEMBER 2016. - Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 9 juni 2010

BS 28 december 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

8 DECEMBER 2016. - Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015

BS 29 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017

BS 30 december 2016

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

22 DECEMBER 2016. - Besluit 2016/584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verduidelijking van de nieuwe opdrachten die zijn toevertrouwd aan het gewestelijk ondersteuningscentrum sociale samenhang in uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 30 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind

BS 30 december 2016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

27 DECEMBER 2016. - Omzendbrief betreffende de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind

BS 6 januari 2017

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

28 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs

BS 16 januari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

24 NOVEMBER 2016. - Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 16 januari 2017

WAALSE OVERHEIDSDIENST

8 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst

BS 19 januari 2017

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP

VLAAMSE OVERHEID

KANSELARIJ EN BESTUUR

23 DECEMBER 2016. - Ontslag en aanstelling van een lid van de raad van bestuur en een regeringscommissaris van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Europees Publicatieblad (21 december - 24 januari)

Pb. C 23 december 2016, afl. 482, 117

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2014 over het te koop aanbieden van het EU-burgerschap (2013/2995(RSP))

Pb. C 24 december 2016, afl. 484, 7

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017

Pb. C 24 december 2016, afl. 484, 30

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie)

Pb. C 28 december 2016, afl. 487, 66

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) (COM(2016) 196 final — 2016/0105 (COD)), en over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016) 194 final — 2016/0106 (COD))

Pb. L 29 december 2016, afl. 358, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort

Pb. C 9 januari 2017, afl. 6, 21

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-428/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 oktober 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court — Ierland) — Child and Family Agency/J. D. [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Artikel 15 — Verwijzing van de zaak naar een gerecht van een andere lidstaat — Werkingssfeer — Toepassingsvoorwaarden — Gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen — Belang van het kind]

Pb. L 11 januari 2017, afl. 6, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 12 januari 2017, afl. 7, 2

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/47 van de Raad van 8 november 2016 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020

Pb. L 12 januari 2017, afl. 7, 4

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020

Pb. C 12 januari 2017, afl. 9, 3

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het eerste hervormingspakket inzake het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (Eurodac-, EASO- en Dublinverordeningen)

Pb. C 13 januari 2017, afl. 12, 22

INFORMATIE

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1

Pb. C 13 januari 2017, afl. 12, 27

INFORMATIE

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 2

Pb. C 18 januari 2017, afl. 16, 5

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

De Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie: Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR