Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 2 // 22 februari 2017
ruler
ruler
ruler

1. Bijdrage in administratieve kosten voor verblijfsaanvragen stijgt

Voor sommige visa type D en verblijfsaanvragen moet je in België een retributie betalen. Voor aanvragen vanaf 1 maart verhoogt deze retributie. Waar de aanvrager eerder 215 euro moest betalen, is dat nu 350 euro. De bijdrages van 160 euro worden 200 euro.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. RvV en VN-mensenrechtencomité spreken zich uit tegen asieloverdrachten naar Bulgarije

Zowel op nationaal niveau als op niveau van de Verenigde Naties zijn er uitspraken tegen de overdracht van mensen in nood aan bescherming naar Bulgarije.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Hof van Justitie: uitsluiting van de vluchtelingenstatus wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep

Het HvJ gaf uitlegging aan de uitsluitingsgrond in de Asiel Kwalificatierichtlijn: deze geldt niet alleen bij veroordeling wegens een terroristisch misdrijf, maar ook bij veroordeling wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. RvV kent subsidiaire bescherming toe aan Liberiaanse zussen wegens reëel risico in de prostitutie te belanden

De RvV acht het vluchtelingenstatuut niet van toepassing, gezien geen van de vijf gronden voor vervolging prostitutie dekt. Aangezien prostitutie gemeengoed is in Liberia, beschouwt de RvV prostituees niet als sociale groep. De RvV kent wel subsidiaire bescherming toe.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. RvV erkent Irakese broers als vluchteling op basis van geloofwaardig relaas

De RvV erkende twee Irakese broers die in Bagdad het slachtoffer waren van dreigbrieven, als vluchteling. De protection officer bij het CGVS was volgens de RvV te veel uitgegaan van zijn eigen verwachtingen terwijl de RvV de verklaringen als geloofwaardig beschouwd als ze in hun context geplaatst worden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Identiteitsfraude bij geweigerde asielaanvraag sluit humanitaire regularisatie niet uit

DVZ kan een 9bis aanvraag niet simpelweg afwijzen volgens het beginsel 'fraus omnia corrumpit' omdat de persoon een valse naam opgaf bij een eerdere geweigerde asielaanvraag.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Onderzoek nationaliteit in gegrondheidsfase 9ter-aanvraag bij twijfels identiteit tijdens asielprocedure

De Verblijfswet stelt vreemdelingen die een 9ter-aanvraag doen vrij van het aantonen van hun identiteit als zij een hangende asielaanvraag hebben. De Raad van State oordeelt dat DVZ de identiteit in de gegrondheidsfase nog in vraag kan stellen, zeker wanneer de asielinstanties de identiteit in de loop van de asielprocedure in twijfel trekken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Update: behoud verblijf wordt afhankelijk van integratie-inspanningen

Een nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde in de Verblijfswet vereist van vreemdelingen dat ze inspanningen tot integratie leveren voor het behouden van hun verblijfsrecht. Een tweede publicatie van dezelfde wettekst in het Belgisch Staatsblad deed vragen rijzen over de datum van inwerkingtreding. DVZ verduidelijkt dat die datum afhankelijk is van de eerste publicatie, aangezien de tweede louter een erratum bevat.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Bureau Juridische Bijstand Namen stelt gezin vrij van retributie voor 9bis-aanvraag

Het Bureau voor Juridische Bijstand bij de rechtbank van eerste aanleg in Namen stelde een gezin vrij van retributie voor een humanitaire regularisatie-aanvraag (artikel 9bis Vw). Ook BJB Kortrijk besliste al in die zin. Het onvermogen van de gezinsleden verantwoordt de vrijstelling.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Overleg met de cel medische kosten van Fedasil

Medimmigrant, Atlas en het Agentschap Integratie en Inburgering overlegden in september 2016 met de Cel Medische Kosten van Fedasil over de betaling van medische kosten van asielzoekers.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Garanderen verblijfsrecht als één van de motieven, sluit adoptie niet uit

Het Hof van Beroep van Antwerpen bevestigt een verzoek tot adoptie. Dat het garanderen van een verblijfsrecht voor de geadopteerde één van de drijfveren was om de adoptie aan te vragen, sluit niet uit dat adoptie op wettige redenen gesteund is, zolang dit maar niet het enige oogmerk is.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Italiaans verbod op draagmoederschap niet strijdig bevonden met artikel 8 EVRM

De Grote Kamer van het EHRM oordeelt in de zaak Paradiso en Campanelli t. Italië dat de Italiaanse autoriteiten kunnen weigeren om de gevolgen van een buitenlandse draagmoederschapsovereenkomst in hun rechtsorde te erkennen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Brussel IIbis geldt bij verzoek tot nietigverklaring huwelijk door een derde na overlijden van één van de echtgenoten

Het Hof van Justitie spreekt zich uit over de materiële werkingssfeer van de Brussel IIbis Verordening. Een verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk ingediend door een derde persoon na het overlijden van één van de echtgenoten valt volgens het HvJ binnen de werkingssfeer van de verordening. De bevoegdheidsregels opgesteld met het oog op de belangen van de echtgenoten, binden de derde wel.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. Bankdiensten: ook vreemdelingen hebben er recht op

Ook vreemdelingen kunnen in België een bankrekening openen. Toch zijn er specifieke vragen en problemen in verband met identiteitsbewijs en verblijfsdocumenten. Een nieuw hoofdstuk op vreemdelingenrecht.be licht het openen en deblokkeren van een bankrekening voor vreemdelingen in begrijpelijke taal toe.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Open vormingsaanbod vreemdelingenrecht 2017

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft vanaf dit jaar een gestructureerd open vormingsaanbod vreemdelingenrecht dat gespreid is in Vlaanderen en Brussel. Hier vindt u het jaarprogramma en de vormingen waarvoor u zich al kan inschrijven.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
16. Publicaties

ruler^TOP
ruler
17. Vormingen en studiedagen

In deze juridische collegereeks gaan ervaren sprekers in op Europese thema's & sociale bescherming, Aspecten van verblijfswetgeving: gezinshereniging, asiel & verwijderen en Grondrechtenbescherming.

Deze lezing met interdisciplinaire insteek focust op de discours en stereotypen omtrent migranten. Het doel is achterhalen hoe deze de publieke opinie en de acties van sociale, politieke en economische actoren vormgeven.

Deze interparlementaire meeting focust op de hervormingen van het Europees asielsysteem. Deze meeting richt zich op parlementairen en een breder publiek. Wie wil deelnemen dient wel ten laatste op 23 februari om 12u een toegangsbadge voor het Europees Parlement aan te vragen. De meeting wordt ook live uitgezonden.

In deze module doe je basiskennis op over de verschillende verblijfsstatuten, de rechten, het beleid rond en werken met mensen in precair verblijf. Ze richt zich op professionals, stagiairs en vrijwilligers uit Antwerpen die nog maar net werken in de sector.

Deze studiedag richt zich op sociaal werkers, vakbondsmedewerkers, sociaal inspecteurs, advocaten, ... uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen. De studiedag geeft een basisinzicht in de rechten van werknemers zonder wettig verblijf.

Deze lezing focust op de gevolgen van migratie voor de economie van het ontvangstland, en de discriminatie van migranten op de arbeidsmarkt.

Dit informatie- en ontmoetingsmoment richt zich op hoofdzakelijk op professionals uit de jeugd-, cultuur- en kunstensector. Tijdens de opleiding zal informatie aangereikt worden die helpt om activiteiten voor en met vluchtelingen op te starten.

Dit internationaal symposium zal focusen op de uitdagingen voor een beleid dat toestaat geweld op grond van gender uit te sluiten.

Deze vorming focust op het beleid voor mensen zonder wettig verblijf en hoe werken aan een zinvol toekomstperspectief. Ze richt zich op professionals, stagiairs en vrijwilligers die nog maar pas in de sector werken.

Deze lezing focust op de mogelijkheden en de beperkingen van mensenrechten in de context van migratie. In het tweede deel van de avond getuigen twee academici die bedreigd werden in een conflictland en nu werkzaam zijn in België via het project ‘Scholars at Risk’.

Deze vorming voor praktijkwerkers betrokken bij de ondersteuning van kinderen in een migratiecontext bespreekt per sessie een centraal thema. Aan bod komen migratiebeleid en kinderrechten, migratieprocedures, gezondheid en gezondheidszorg, onderwijs en vrije tijd, en psychosociaal welzijn en sociaal netwerk.

Deze lezing focust op de invloed van familiale banden op migratie en vice versa. De thema’s intergenerationele solidariteit, de herschikking van verwantschapsbanden naargelang de context in het ontvangstland, en de situatie van niet-begeleide minderjarigen staan centraal.

Heel wat mensen met een migratieachtergrond ondervinden problemen om een goede gezondheidszorg te krijgen. Daarom organiseert Kom op tegen Kanker de studiedag ‘Diversiteit en Gezondheidsvaardigheden’.

De opleiding richt zich tot medewerkers van de dienst burgerzaken die op zoek zijn naar een goede basiskennis van het internationaal privaatrecht en hoe deze concreet wordt toegepast in de praktijk.

In deze lezing met psychologische en juridische insteek, ligt de focus op de vrees die asielzoekers leiden: in het herkomstland, onderweg, bij het aanvragen van de erkenning als vluchteling en bij het integreren in het ontvangstland.

Deze opleiding richt zich op medewerkers van lokale besturen die dagelijks met het vreemdelingenrecht in aanraking komen. De opleiding focust op de recente ontwikkelingen en biedt daarnaast de mogelijkheid onduidelijkheden of moeilijkheden in de toepassing van het vreemdelingenrecht te bespreken.

ruler^TOP
ruler
18. Belgisch Staatsblad (25 januari - 22 februari)

BS 25 januari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

25 DECEMBER 2016. - Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens


BS 25 januari 2017

WAALSE OVERHEIDSDIENST

22 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming


BS 30 januari 2017

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 161/2016 van 14 december 2016


BS 31 januari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

20 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen betreffende de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FAMIFED en de Federale Pensioendienst


BS 31 januari 2017

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 162/2016 van 14 december 2016


BS 2 februari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

18 DECEMBER 2016. - Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953


BS 6 februari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

27 JANUARI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen


BS 6 februari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

27 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen


BS 8 februari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

18 DECEMBER 2016. - Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 8 februari 2017

VLAAMSE OVERHEID

23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek


BS 9 februari 2017

VLAAMSE OVERHEID

23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie


BS 15 februari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

5 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten


BS 21 februari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 21 februari 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Raad voor Vreemdelingenbetwisting. - Vacante betrekking van Franstalig eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen


BS 22 februari 2017

VLAAMSE OVERHEID

23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

ruler^TOP
ruler
19. Europees Publicatieblad (25 januari - 22 februari)

Pb. C 1 februari 2017, afl. 32, 4

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 2 februari 2017, afl. 34, 144

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (COM(2016) 270 — 2016/0133 (COD)) en het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 (COM(2016) 271 final — 2016/0131 (COD)) en het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van (Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend), voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) (COM(2016) 272 final — 2016/0132 (COD))


Pb. C 6 februari 2017, afl. 38, 7

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-550/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nederland) op 31 oktober 2016 — A, S tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie


Pb. C 6 februari 2017, afl. 38, 18

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-638/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 12 december 2016 — X en X/Belgische Staat


Pb. L 8 februari 2017, afl. 33, 1

VERORDENINGEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/207 van de Commissie van 3 oktober 2016 betreffende het gemeenschappelijke kader voor toezicht en evaluatie waarin is voorzien bij Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing


Pb. L 10 februari 2017, afl. 35, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/225 van de Raad van 7 februari 2017 betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 11 februari 2017, afl. 36, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/232 van de Raad van 7 februari 2017 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 11 februari 2017, afl. 36, 3

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/233 van de Raad van 7 februari 2017 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 11 februari 2017, afl. 36, 5

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/234 van de Raad van 7 februari 2017 betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Staten van Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 11 februari 2017, afl. 36, 7

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/235 van de Raad van 7 februari 2017 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 11 februari 2017, afl. 36, 59

BESLUITEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/246 van de Raad van 7 februari 2017 tot vaststelling van een aanbeveling ter verlenging van het tijdelijke toezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden waarbij de algemene werking van het Schengengebied in gevaar komt


Pb. C 13 februari 2017, afl. 46, 4

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-238/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 december 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal administratif — Luxemburg) — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche [Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van personen — Gelijke behandeling — Sociale voordelen — Verordening (EU) nr. 492/2011 — Artikel 7, lid 2 — Studiefinanciering voor hoger onderwijs — Voorwaarde voor de niet in de betrokken lidstaat wonende studenten dat zij kinderen zijn van werknemers die in deze lidstaat in loondienst of als zelfstandige hebben gewerkt gedurende een ononderbroken periode van ten minste vijf jaar — Indirecte discriminatie — Rechtvaardiging — Doelstelling bestaande in het verhogen van het aantal ingezetenen met een hogeronderwijsdiploma — Passend karakter — Evenredigheid]


Pb. C 20 februari 2017, afl. 53, 16

HOF VAN JUSTITIE

Gevoegde zaken C-508/15 en C-509/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 december 2016 (verzoeken om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Prejudiciële verwijzing — Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Besluit nr. 1/80 — Artikel 7, eerste alinea — Verblijfsrecht van de gezinsleden van een Turkse werknemer die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behoort — Voorwaarden — Geen vereiste dat de Turkse werknemer gedurende de eerste drie jaar van het verblijf van het gezinslid tot de legale arbeidsmarkt behoort)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

De Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie: Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR