Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 3 // 17 maart 2017
ruler
ruler
ruler

1. Visumcode verplicht niet om humanitair visum met oog op asiel af te leveren

Het Hof van Justitie oordeelde dat visumaanvragen met territoriaal beperkte geldigheid om humanitaire redenen waarbij de aanvrager de bedoeling heeft bij aankomst in de EU-lidstaat een asielaanvraag in te dienen, niet onder de Visumcode vallen.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
2. Aanvraag gezinshereniging met Unieburger of Belg mogelijk ondanks inreisverbod

De RvV zegt dat DVZ de verblijfsaanvraag van een familielid van Unieburger of Belg niet mag weigeren alleen omwille van een inreisverbod.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Getuigenverklaringen kunnen bewijswaarde hebben in verblijfsprocedure

Een verklaring op eer kan bewijswaarde hebben als zij niet van om het even welke welwillende derde komt, en mits DVZ contactgegevens heeft van de getuigen. Dat zegt de RvV in verschillende arresten.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
4. Behandelingstermijn gezinshereniging met Belg of Unieburger is vervaltermijn, ook voor gemeentebestuur

Zonder (weigerings)beslissing van DVZ of gemeente binnen de 6 maanden, heeft het familielid recht op een F kaart. Dat zegt Raad van State arrest nr. 237.042 van 17-01-2017.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Rechtbank eerste aanleg Brussel wijst administratieve geldboete wegens illegaal verblijf af

DVZ mag artikel 4bis Verblijfswet dat een administratieve geldboete oplegt wegens illegale grensoverschrijding, niet toepassen om een administratieve geldboete wegens illegaal verblijf op te leggen.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Indexering bestaansmiddelen langdurig ingezetenen in België

Voor de status van langdurig ingezetene in België moet in 2017 een maandelijks minimuminkomen bewezen worden van 809 euro, plus 270 euro per persoon ten laste.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. RvS: eenheid van gezin bij asielaanvraag geldt ten aanzien van verschillende gezinsleden

De RvS besloot tot een schending van de motiveringsplicht in een zaak waarin de asielzoekster de 'eenheid van gezin' in roept. Ze roept dit in zowel met haar partner als minderjarige zoon, beiden erkend vluchteling. De RvV onderzocht enkel de eerste band.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. HvJ: Dublin-asieloverdracht kan niet bij reëel risico op schending artikel 4 Handvest EU

Een Dublin-asieloverdracht mag niet leiden tot een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling, zoals een significante en onomkeerbare verergering van de gezondheidstoestand. Het HvJ zet zich in lijn met de EHRM rechtspraak.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
9. RvV schorst Dublin-asieloverdracht naar Italië wegens gebrek aan individuele waarborgen

Voor een verkrachte en HIV-positieve vrouw moet DVZ bijkomende concrete en individuele waarborgen vragen over de specifieke opvangomstandigheden in Italië.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. POD MI actualiseert infodocument medische bewijsstukken tot begin 2017

Dit somt de medische bewijsstukken op die nodig zijn voor de federale terugbetaling van OCMW-steun.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Geen gewaarborgde kinderbijslag met attest van immatriculatie: Brussels Arbeidshof bevestigt

Het Brusselse Arbeidshof bevestigt de visie van FAMIFED dat vreemdelingen met een AI geen recht hebben op gewaarborgde gezinsbijslag.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Verplichte identificatie van gebruikers van prepaid-kaarten voor mobiele communicatie

Het is niet meer toegestaan om in België anonieme prepaidkaarten te verkopen. Wie nog een anonieme kaart gebruikt, heeft tot 7 juni 2017 tijd om zich te identificeren. Voor vreemdelingen die (nog) niet over een elektronische verblijfskaart beschikken, kunnen er zich problemen voordoen.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Georgië

Vanaf 28 maart 2017 zijn onderdanen van Georgië vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Vormingen en Studiedagen

Vormingen georganiseerd door de Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering

Externe vormingen en studiedagen

ruler^TOP
ruler
16. Belgisch Staasblad (23 februari - 17 maart)

BS 2 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

14 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Rechtzetting Verslag aan de Koning

BS 7 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Sluiting post

BS 10 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

4 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asiel-zoekers in kader van het project "Relocatie van asielzoekers naar België en aanverwante activiteiten"

BS 10 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

4 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen »

BS 10 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

6 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 4

BS 10 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

23 DECEMBER 2016. - Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel

BS 13 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

3 MAART 2017. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

BS 14 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asiel-zoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1

ruler^TOP
ruler
17. Europees Publicatieblad (23 februari - 17 maart)

Pb. L 28 februari 2017, afl. 50, 53

BESLUITEN

Besluit (EU) 2017/342 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis

Pb. C 4 maart 2017, afl. 69, 6

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. L 8 maart 2016, afl. 61, 1

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2017/371 van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme)

Pb. L 8 maart 2016, afl. 61, 7

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2017/372 van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Georgië)

Pb. C 10 maart 2017, afl. 74, 9

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, lid 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 10 maart 2017, afl. 75, 75

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016) 378 final — 2016/0176 (COD))

Pb. C 10 maart 2017, afl. 75, 81

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016) 128 final — 2016/0070 (COD))

Pb. C 10 maart 2017, afl. 75, 97

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (COM(2016) 465 final) en over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, en tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (COM(2016) 466 final) en over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2016) 467 final)

Pb. L 11 maart 2017, afl. 66, 15

AANBEVELINGEN

Aanbeveling (EU) 2017/432 van de Commissie van 7 maart 2017 over het doeltreffender maken van terugkeer bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad

Pb. L 14 maart 2017, afl. 67, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/434 van de Raad van 13 februari 2017 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

Pb. L 14 maart 2017, afl. 67, 3

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

De Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie: Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR