Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Vreemdelingenrecht
nr. 5 // 28 april 2017
ruler
ruler
ruler

1. Rechtbank Luik beveelt afgifte verblijfskaart A aan arbeidsmigrant wegens niet omzetting Single Permit-richtlijn

De rechtbank van eerste aanleg in Luik veroordeelt de Belgische staat bij hoogdringendheid om een Chinese arbeidsmigrant in te schrijven in het vreemdelingenregister.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. DVZ legt niet langer administratieve geldboetes op wegens illegaal verblijf

DVZ past zijn praktijk aan: het zal artikel 4bis Verblijfswet dat een administratieve geldboete oplegt wegens illegale grensoverschrijding, niet langer toepassen om een administratieve geldboete wegens illegaal verblijf op te leggen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Gemeentes mogen retributie van hoogstens 50 euro vragen voor verblijfskaart A

Het KB van 5-03-2017 staat de gemeentes toe een retributie van hoogstens 50 euro te vragen voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van een A kaart.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Nieuwe Fedasil-instructie over samenwerking met VDAB inzake tewerkstelling asielzoekers

Fedasil en VDAB sloten een samenwerkingsakkoord over de integratie van asielzoekers door middel van tewerkstelling. Een nieuwe instructie van Fedasil van 6-02-2017 operationaliseert dit akkoord.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Maximumtermijn huwelijksvoltrekking ambtshalve verlengd als ambtenaar beslissing over huwelijk uitstelt

Grondwettelijk Hof arrest van 17 maart 2017 geeft deze grondwetsconforme interpretatie van artikelen 165 en 167 BW over de maximumtermijn waarbinnen een huwelijk moet worden voltrokken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Hongarije schendt artikel 3 en 5 EVRM door asielzoekers terug te sturen naar Servië en hen onwettig vast te houden in de transitzone

Het EHRM veroordeelt Hongarije op 14-03-2017 onder meer voor een schending van het verbod op vernederende en onmenselijke behandeling door asielzoekers terug te sturen naar Servië, waardoor er een reëel risico op kettingrefoulement is. België stuurt momenteel geen asielzoekers terug naar Hongarije.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. RvV bevestigt intrekking subsidiaire beschermingsstatus na meerdere terugkeren naar land van herkomst

Het CGVS trok de subsidiaire bescherming van een Iraakse man in nadat hij twee keer naar Bagdad terugkeerde. RvV arrest nr. 180.986 van 19 januari 2017 bevestigt de intrekking.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. RvV vernietigt weigering asiel omdat CGVS reële bescherming in eerste land van asiel onvoldoende onderzocht

Het CGVS weigerde omwille van een eerder toegekende subsidiaire beschermingsstatus in Hongarije. Maar de RvV stelt vast dat uit de beschikbare informatie niet blijkt dat de man nog steeds over een geldige Hongaarse verblijfstitel beschikt.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. RvV vernietigt uitwijzing na uitsluiting van asiel met niet-terugleidingsadvies

DVZ schendt artikel 3 EVRM door een vertrekverplichting op te leggen zonder het land van bestemming te bepalen terwijl de uitgesloten asielzoeker niet naar zijn land van herkomst kan terugkeren, en zonder te onderzoeken naar welk ander land hij dan kan terugkeren.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. RvV schorst Dublin-asieloverdracht naar Italië wegens verkeerde toepassing verantwoordelijkheidscriterium

DVZ paste het verantwoordelijkheidscriterium in het geval van afgifte van een geldig visum verkeerd toe.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Hof van Justitie: bij gebrek aan wettelijke criteria geen detentie in afwachting van Dublin-asieloverdracht bij risico op onderduiken

HvJ arrest Al Chodor van 15-03-2017 heeft ook gevolgen voor België.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
ruler^TOP
ruler
12. Publicaties
ruler^TOP
ruler
13. Vormingen en studiedagen

Vormingen door Agentschap Integratie en Inburgering

Externe vormingen en studiedagen

ruler^TOP
ruler
14. Belgisch Staatsblad (18 maart - 28 april)

BS 20 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

14 JULI 2016. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen

BS 20 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

5 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953

BS 20 maart 2017

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

15 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2016, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005

BS 22 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft

BS 22 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie

BS 24 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

5 MEI 2014 - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009

BS 30 maart 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Raad voor Vreemdelingenbetwisting. - Vacante betrekking van Nederlandstalig voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 11 april 2017

VLAAMSE OVERHEID

10 MAART 2017. - Decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, bl. 49930.

BS 14 april 2017

VLAAMSE OVERHEID

3 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen

BS 19 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

24 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken

BS 19 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

15 MAART 2017. - Wet tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 21 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

15 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 21 april 2017

VLAAMSE OVERHEID

WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

9 MAART 2017. - Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming

BS 24 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

30 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 110bis en tot vervanging van de bijlage 15 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

BS 28 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

9 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen, het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten en van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 waarbij de naamloze vennootschap IDOC wordt aangewezen als onderneming belast met de aanmaak en het drukken van de identiteitskaarten en waarbij machtiging wordt verleend tot mededeling aan die vennootschap van sommige informaties die bij het Rijksregister worden bewaard

BS 28 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in artikel 18, § 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

BS 28 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van attesten bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen

BS 28 april 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van attesten bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen

ruler^TOP
ruler
15. Europees Publicatieblad (18 maart - 28 april)

Pb. L 18 maart 2017, afl. 74, 1

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2017/458 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen

Pb. L 21 maart 2017, afl. 75, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/479 van de Raad van 8 december 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020

Pb. L 21 maart 2017, afl. 75, 3

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020

Pb. C 23 maart 2017, afl. 90, 8

EVA-HOF

Arrest van het Hof van 26 juli 2016 in zaak E-28/15 — Yankuba Jabbi tegen de Noorse regering, vertegenwoordigd door de Commissie van beroep voor vreemdelingenzaken (Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht — Afgeleide rechten voor onderdanen van derde landen)

Pb. C 24 maart 2017, afl. 93, 53

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (2013/2115(INI))

Pb. C 24 maart 2017, afl. 93, 246

EUROPEES PARLEMENT

P7_TA(2014)0072

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op seizoenarbeid (COM(2010)0379 — C7-0180/2010 — 2010/0210(COD))

P7_TC1-COD(2010)0210

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider

Pb. C 25 maart 2017, afl. 94, 3

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. L 30 maart 2017, afl. 85, 41

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 219/2015 van 25 september 2015 tot wijziging van bijlage V (Vrij verkeer van werknemers) bij de EER-overeenkomst [2017/526]

Pb. C 3 april 2017, afl. 104, 11

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-560/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court — Ierland) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid — Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling — Verzoek om subsidiaire bescherming — Regelmatigheid van de nationale procedure voor de behandeling van een verzoek tot subsidiaire bescherming dat is ingediend na afwijzing van een verzoek om toekenning van de vluchtelingenstatus — Recht om te worden gehoord — Strekking — Recht op een onderhoud — Recht om getuigen op te roepen en te ondervragen)

Pb. C 3 april 2017, afl. 104, 12

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-573/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 31 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State — België) — Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen/Mostafa Lounani [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Asiel — Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling — Artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3 — Uitsluiting van de vluchtelingenstatus — Begrip „handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties” — Draagwijdte — Leidinggevend lid van een terroristische organisatie — Strafrechtelijke veroordeling wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep — Individueel onderzoek]

Pb. C 8 april 2017, afl. 111, 11

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 10 april 2017, afl. 112, 11

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-578/16 PPU: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Grenzen, asiel en immigratie — Dublinsysteem — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Onmenselijke of vernederende behandelingen — Overdracht van een ernstig zieke asielzoeker aan de lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van zijn verzoek — Geen ernstige gronden om het bestaan van bewezen systeemfouten in die lidstaat aan te nemen — Verplichtingen van de lidstaat die moet overdragen]

Pb. C 19 april 2017, afl. 122, 4

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Besluit van de Commissie van 18 april 2017 over de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije tot wijziging van Besluit C(2015) 9500 van de Commissie van 24 november 2015

Pb. C 24 april 2017, afl. 129, 7

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-89/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Verenigd Koninkrijk) op 20 februari 2017 — Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger

Pb. L 26 april 2017, afl. 108, 31

BESLUITEN

Besluit (EU) 2017/733 van de Raad van 25 april 2017 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië

Pb. C 26 april 2017, afl. 132, 7

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Speciaal verslag nr. 6/2017 — „De EU-reactie op de vluchtelingencrisis: de „hotspotbenadering””

Pb. L 27 april 2017, afl. 110, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

De Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie: Juridische dienst Vreemdelingenrecht & IPR