Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 6 // 2 juni 2017


1. Toch geen schorsende beroepsprocedure voor ‘andere familieleden’ van Unieburgers

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijzigt zijn rechtspraak: de ‘andere familieleden’ van Unieburgers, zoals omschreven in artikels 47/1, 47/2 en 47/3 van de Verblijfswet hebben toch geen automatisch schorsend annulatieberoep bij de RvV wanneer Dienst Vreemdelingenzaken hun verblijfsrecht weigert of beëindigt.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Descendent moet alleen ‘ten laste’ zijn in herkomstland als hij daar al 21 jaar was of ouder

Een bloedverwant in neergaande lijn die 21 jaar of ouder is moet voor gezinshereniging bewijzen dat hij in het herkomstland financieel ten laste was van de Unieburger of Belg die hij komt vervoegen. Maar die voorwaarde geldt niet als de descendent vóór zijn aankomst in België jonger was dan 21 jaar. Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 26 januari 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Bestaansmiddelen bij gezinshereniging met een Belg: ontwikkeling in rechtspraak

In twee recente arresten stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in aanmerking komt als bestaansmiddel bij gezinshereniging met een Belg. De RvV lijkt hiermee terug te komen op zijn eerdere rechtspraak dat dergelijke bestaansmiddelen niet in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Aanleiding voor de wijziging is de wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie van 4 mei 2016, dat de tekst van artikel 40ter Verblijfswet wijzigde.

Lees meer in een update van ons nieuwsbericht ‘Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging’ en

‘IGO niet aanvaard als bestaansmiddelen voor gezinshereniging?

ruler^TOP
ruler
4. Ook Hof van Beroep Antwerpen stelt 9bis-aanvraag vrij van retributie

Nadat de bureaus voor juridische bijstand van Namen en Kortrijk een humanitaire regularisatie-aanvraag vrijstelden van de administratieve bijdrage, bevestigt het Hof van Beroep van Antwerpen dit standpunt.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Niet kennen van Russisch schrift door schoolgaande kinderen is buitengewone omstandigheid voor 9bis-aanvraag

Kinderen die al heel hun leven in België schoollopen en daardoor het Russisch schrift niet kennen, hebben een reden om een humanitaire regularisatie-aanvraag in België in te dienen in plaats van met hun ouders te moeten terugkeren naar hun herkomstland, Rusland, om daar een verblijfsaanvraag in te dienen. Door de lange verblijfsprocedures in België draagt onze overheid ook verantwoordelijkheid voor de integratie en het onderwijs van de kinderen.

Dat beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in arrest nr. 181.193 van 24 januari 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Aanvraag 9ter mogelijk vanuit gesloten transitcentrum

De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevestigt dat een medische regularisatie-aanvraag vanuit een gesloten transitcentrum kan ingediend worden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Vreemdeling met bijlage 35 kan recht hebben op strafuitvoeringsmodaliteiten

Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 26-04-2017 dat een vreemdeling met een bijlage 35 recht kan hebben op strafuitvoeringsmodaliteiten zoals de elektronische enkelband, het penitentiair verlof of de voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Slachtoffers mensenhandel krijgen voortaan tijdelijk verblijfsdocument tijdens bedenktijd

Tijdens de 45 dagen bedenktijd waarin het slachtoffer mensenhandel beslist om ofwel mee te werken met de politie ofwel terug te keren naar het herkomstland, krijgt hij voortaan een bijlage 15 in plaats van een bevel om het grondgebied te verlaten.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering
ruler^TOP
ruler
9. Gewone gezinsbijslag: FAMIFED laat bilateraal socialezekerheidsverdrag buiten toepassing als betrokken vreemdeling ook Belgische nationaliteit heeft

De Antwerpse Arbeidsrechtbank laat in een recent arrest het socialezekerheidsverdrag tussen België en Joegoslavië buiten toepassing omdat de verzoekster de dubbele nationaliteit heeft, namelijk de Belgische en de Servische (ex-Joegoslavië). De rechter baseert zich hiervoor op een informatienota van FAMIFED.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. EHRM: detentie asielzoeker niet strijdig met recht op gezinsleven bij zwangere partner

In arrest Muzamba Oyaw tegen België van 28-03-2017 oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de opsluiting van een Congolese man in een gesloten centrum met het oog op repatriëring noch in strijd is met artikel 5, noch met artikel 8 EVRM.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. EHRM: geen schending art. 5 EVRM ondanks stereotiepe motivering van beslissing tot vrijheidsberoving aan de grens

Beslissingen tot opsluiting van een asielzoeker aan de grens vereisen een individueel onderzoek naar de noodzaak van de detentie waarbij ook rekening moet worden gehouden met de kwetsbaarheid van de asielzoeker. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt in arrest Thimothawes tegen België van 4-04-2017 dat de Belgische autoriteiten dit individueel onderzoek gevoerd hebben en er dus geen schending is van artikel 5 EVRM.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
12. RvV erkent man van Tibetaanse origine als vluchteling op basis van homoseksualiteit

De man kon zijn homoseksualiteit niet beleven in India binnen de Tibetaanse gemeenschap. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen houdt ook rekening met zijn introverte natuur en terughoudendheid om zijn homoseksualiteit kenbaar te maken.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
13. RvV vernietigt asielweigering wegens onvoldoende onderzoek naar risico bij terugkeer van verwesterde Afghaanse jongeman

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beveelt verder onderzoek door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen naar de vraag of een Afghaanse verwesterde jongeman vandaag een gegronde vrees voor vervolging of een risico op ernstige schade heeft ingeval van terugkeer naar Kaboel.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
14. DVZ mag visum aan imam van niet-erkende moskee weigeren

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beslist in vier principearresten van 10-03-2017 dat deze weigering geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel of het recht op godsdienstvrijheid.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. KB van 9 maart 2017 wijzigt reglementering bevolkingsregisters en identiteitskaarten

Het Koninklijk Besluit verduidelijkt de regels voor wat betreft de controle van de hoofdverblijfplaats, de afvoering uit de bevolkingsregisters, de inschrijving van ambtswege, de tijdelijke afwezigheid, de referentieadressen en enkele andere wijzigingen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
16. Tijdelijk nog bijstand bij vrijwillige terugkeer naar visumvrij Georgië

Fedasil laat weten dat personen die vrijwillig terugkeren naar Georgië nog tot eind 2017 aanspraak kunnen maken op bijstand.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
18. Vormingen door Agentschap Integratie & Inburgering (juni - september 2017)

ruler^TOP
ruler
19. Vacature

OR.C.A. is op zoek naar een juridisch medewerker voor een deeltijds contract van bepaalde duur (12 maanden). Voor een zo spoedig mogelijke indiensttreding.

U vindt hier de verdere informatie over de vacature.

ruler^TOP
ruler
20. Belgisch Staatsblad (1 mei - 2 juni 2017)

BS 3 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

23 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2006 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties

BS 9 mei 2017

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 28/2017 van 23 februari 2017

BS 10 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

30 MAART 2017. - Wet tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel

BS 12 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen


BS 12 mei 2017

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 35/2017 van 16 maart 2017


BS 18 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

23 APRIL 2017. - Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde

BS 22 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

26 APRIL 2017. - Wet houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft

BS 23 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

15 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2

BS 30 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

17 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

BS 30 mei 2017

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

11 MEI 2017. - Ordonnantie betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

ruler^TOP
ruler

21. Europees Publicatieblad (1 mei - 2 juni 2017)

Pb. C 8 mei 2017, afl. 144, 13

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-638/16 PPU: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — België) — X, X/Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 810/2009 — Artikel 25, lid 1, onder a) — Visum met territoriaal beperkte geldigheid — Afgifte van een visum op humanitaire gronden of ter nakoming van internationale verplichtingen — Begrip „internationale verplichtingen” — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden — Verdrag van Genève — Afgifte van een visum bij een vaststaand risico op schending van de artikelen 4 en/of 18 van het Handvest van de grondrechten — Geen verplichting]


Pb. C 8 mei 2017, afl. 144, 28

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-77/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 13 februari 2017 — X/Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen


Pb. C 8 mei 2017, afl. 144, 29

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-78/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 13 februari 2017 — X/Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen


Pb. L 13 mei 2017, afl. 122, 73

BESLUITEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/818 van de Raad van 11 mei 2017 tot vaststelling van een aanbeveling ter verlenging van het tijdelijke toezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden waarbij de algemene werking van het Schengengebied in gevaar komt


Pb. L 13 mei 2017, afl. 122, 79

AANBEVELINGEN

Aanbeveling (EU) 2017/820 van de Commissie van 12 mei 2017 inzake evenredige politiecontroles en politiële samenwerking in het Schengengebied


Pb. C 15 mei 2017, afl. 151, 3

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-157/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie — België) — Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling — Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging — Arbeidsreglement van een onderneming dat werknemers verbiedt om zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekens te dragen op het werk — Directe discriminatie — Geen — Indirecte discriminatie — Verbod voor een werkneemster om een islamitische hoofddoek te dragen)


Pb. C 15 mei 2017, afl. 151, 8

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-528/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor [Prejudiciële verwijzing — Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming — Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) — Artikel 28, lid 2 — Bewaring met het oog op overdracht — Artikel 2, onder n) — Significant risico op onderduiken — Objectieve criteria — Ontbreken van wettelijke definitie]


Pb. C 16 mei 2017, afl. 152, 5

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. L 20 mei 2017, afl. 131, 13

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/866 van de Raad van 11 mei 2017 over de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, met betrekking tot gendergerelateerd asiel en non-refoulement


Pb. L 22 mei 2017, afl. 133, 1

VERORDENINGEN
Verordening (EU) 2017/850 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)


Pb. C 22 mei 2017, afl. 161, 3

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-652/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 29 maart 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Darmstadt — Duitsland) — Furkan Tekdemir, wettelijk vertegenwoordigd door Derya Tekdemir en Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße (Prejudiciële verwijzing — Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Turkije — Besluit nr. 1/80 — Artikel 13 — Standstillbepaling — Verblijfsrecht van gezinsleden van een Turkse werknemer die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behoort — Mogelijk bestaan van een dwingende reden van algemeen belang die nieuwe beperkingen rechtvaardigt — Efficiënt beheer van de migratiestromen — Verplichting voor staatsburgers van derde landen jonger dan 16 jaar om een verblijfsvergunning te bezitten — Evenredigheid)


Pb. C 31 mei 2017, afl. 173, 66

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda (COM(2016) 385 final)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht