Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 7// 26 juni 2017


1. Leefloon verhoogd sinds 1 juni 2017

Sinds 1-06-2017 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. Dit heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging waarbij soms als voorwaarde geldt dat men “stabiele en toereikende bestaansmiddelen” heeft. Dit bedraagt nu 1.415,58 euro.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Recht dringende medische hulp niet afhankelijk van terugbetaling POD MI aan OCMW

De Antwerpse Arbeidsrechtbank besliste in een arrest van 2-03-2017 dat het OCMW het recht op dringende medische hulp niet mag laten afhangen van de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Normen woonkwaliteit zijn geen toekenningsvoorwaarde voor installatiepremie OCMW

Het Arbeidshof van Antwerpen bevestigde op 7-06-2017 dat het OCMW een installatiepremie aan een erkend vluchteling moet toekennen ook als de woning niet voldoet aan de normen van een gezonde woning.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Inschrijving buitenlandse kinderen geboren in België: infofiche DVZ roept vragen op

Op 4-05-2017 gaf Dienst Vreemdelingenzaken de gemeenten een nieuwe (interne) instructie via een ‘infofiche’ over de inschrijving van kinderen geboren in België uit niet-Belgische ouders, waarvan minstens één ouder een wettig verblijf heeft in ons land. Daarin maakt DVZ grotendeels komaf met de oude praktijk om deze kinderen ambtshalve te laten inschrijven door de gemeente. Er zijn echter veel vragen en het dossier wordt nog verder onderzocht.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. EHRM verduidelijkt risico op schending art. 3 EVRM voor réfugié sur place profiel

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich in de zaken A.I. tegen Zwitserland (nr. 50364/14) en N.A. tegen Zwitserland (nr. 23378/15) uit over het risico op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling bij uitwijzing van politieke opposanten die hun activiteiten ontwikkelden in het asielland.

Hoewel de Zwitserse autoriteiten in beide zaken hun asielaanvraag afwezen, oordeelde het EHRM dat A.I. wel een risico op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling liep bij terugkeer naar Soedan.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. RvV vernietigt BGV in België bij asielaanvraag in ander land

In een arrest van 7-03-2017 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een Belgisch uitwijzingsbevel en inreisverbod, omdat de Afghaanse man asiel aanvroeg in Hongarije en in Frankrijk: anders is er geen garantie dat de verantwoordelijke lidstaat de asielaanvraag behandelt.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. RvV: verlenging termijn voor Dublin-asieloverdracht tot 18 maanden bij onderduiken vereist individueel onderzoek

In een zaak van een Nigeriaanse vrouw die asiel aanvroeg in België was Frankrijk de verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van de aanvraag. Dienst Vreemdelingenzaken verlengde de termijn voor de Dublin-overdracht van 6 maanden tot 18 maanden omdat de vrouw zou zijn ondergedoken. Maar DVZ deed geen individueel onderzoek. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besluit daarom dat de verlenging van de termijn tot 18 maanden niet rechtsgeldig is (RvV arrest nr. 182.277 van 15-02-2017).

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. RvV erkent Iraakse rapper als vluchteling

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erkent in arrest nr. 183.934 een Iraakse man als vluchteling omdat hij als rapper behoort tot een sociale groep in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Hij kan slachtoffer worden van daden van vervolging door sjiitische milities of soennitische aanhangers van IS omdat hij een afwijkende levensstijl heeft en hij geen bescherming zal krijgen van de Iraakse overheid.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. HvC: onderzoeksgerechten moeten onwettigheid detentiemaatregel wegens onwettige woonstbetreding onderzoeken

Wanneer bij een beroep tegen een detentiemaatregel door de vreemdeling wordt opgeworpen dat de detentiemaatregel is aangetast door een onwettigheid die een volgende detentiemaatregel onwettig maakt, moet de rechter dat middel onderzoeken. Dat stelt het Hof van Cassatie in arrest nr. P.17.0447.F van 10-5-2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. 9ter: DVZ-arts moet ondubbelzinnig motiveren over geattesteerde aandoeningen

De arts van Dienst Vreemdelingenzaken mag in het medisch advies over een medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) niet in het midden laten of een medische behandeling noodzakelijk is om te besluiten of de ziekte al dan niet beantwoordt aan een ziekte zoals vereist door artikel 9ter Vw. Een onduidelijke motivering impliceert een akkoord over de geattesteerde aandoening. Dat oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in arrest nr. 184.854 van 30-03-2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. 9ter: DVZ moet rekening houden met oorzaak van psychologische problematiek

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in arrest nr. 183.908 van 16-03-2017 dat Dienst Vreemdelingenzaken bij een medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) rekening moet houden met de oorzaak van de psychische problematiek (bv. bloedwraak in het herkomstland) en met de nood aan specifieke behandeling (bv. door een kinderpsychiater), voor beoordeling van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische behandeling in het herkomstland.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Oekraïne met biometrisch paspoort

Vanaf 6 juni 2017 zijn onderdanen van Oekraïne vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. De vrijstelling van visumplicht geldt enkel voor houders van een biometrisch paspoort.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Fedasil neemt tijdelijke maatregelen om doorstroming NBMV naar individuele opvangplaats te bevorderen

In een nieuwe instructie van 2 juni 2017 laat Fedasil weten dat sommige regels van de instructie van 23 juli 2015 over toewijzing van een individuele opvangplaats in het kader van de overgang van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) tijdelijk worden gewijzigd. De tijdelijke maatregelen zijn bedoeld om de doorstroming van NBMV’s naar de derde opvangfase met steun van het OCMW te bevorderen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. Bestaansmiddelen voor verblijfsstatuut als niet-EU student in 2017-2018

Personen die geen EU-onderdaan zijn en in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen, moeten tijdens het academiejaar 2017-2018 over een maandelijks bedrag van 642 euro kunnen beschikken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Na annulatie kan geen nieuw inreisverbod gekoppeld worden aan een uitgevoerd BGV

Wanneer het inreisverbod waarmee een uitwijzingsbevel gepaard ging, vernietigd wordt, kan aan datzelfde bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) niet opnieuw een inreisverbod gekoppeld worden nadat het BGV werd uitgevoerd. Ten gevolge van de vernietiging van het inreisverbod heeft het BGV dat al uitgevoerd is immers zijn volledige uitwerking gekregen en kan het de rechtspositie van de betrokkene niet meer beïnvloeden. Dit volgt uit arrest nr. 184.599 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 29-03 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
16. Minimuminkomen beroepssporters en -trainers geïndexeerd vanaf 1 juli 2017

Om vrijgesteld te worden van arbeidsmarktonderzoek, moeten buitenlandse beroepssporters en -trainers vanaf 01-07-2017 minimaal 81.600 euro bruto op jaarbasis verdienen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
17. Update: DVZ legt niet langer administratieve geldboetes op wegens illegaal verblijf

Uit een recente parlementaire vraag blijkt dat Dienst Vreemdelingenzaken sinds september 2016 tot en met mei 2017 in totaal 7880 administratieve geldboetes heeft opgelegd. In een nieuwsbericht van maart 2017 berichtten we al dat DVZ geen administratieve geldboetes meer zou opleggen wegens illegaal verblijf, op grond van rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel die deze praktijk veroordeelde. In een update van dit bericht verduidelijken we nu wat dit betekent voor openstaande en reeds betaalde administratieve geldboetes wegens illegaal verblijf.

Lees meer in een update van het bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
19. Vormingen

ruler^TOP
ruler
20. Vacatures

ruler^TOP
ruler
21. Belgisch Staatsblad (3-23 juni)

BS 23 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

9 SEPTEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013

BS 31 mei 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 OKTOBER 2013. - Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië

BS 9 juni 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

24 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

BS 12 juni 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2017-2018

BS 14 juni 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

25 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel

BS 15 juni 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

22 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit

ruler^TOP
ruler
22. Europees Publicatieblad (3-23 juni)


Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht