Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 8 // 14 juli 2017


1. Geen BGV meer bij beslissing waartegen automatisch schorsend beroep openstaat?

De Raad van State wijzigt zijn rechtspraak in arrest nr. 238.170 van 11 mei 2017. Als Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing neemt waartegen een automatisch schorsend beroep mogelijk is, mag die beslissing niet gepaard gaan met een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) als het BGV zou steunen op dezelfde feiten die geleid hebben tot de beslissing waartegen het schorsend beroep openstaat.

Onder meer de bijlagen 20 en 21 zouden in de meeste gevallen dus niet meer gepaard kunnen gaan met een BGV. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor het wettig verblijf en de inschrijving met een bijlage 35. Het is nog niet duidelijk of en hoe DVZ zijn praktijk zal aanpassen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Erkenning als vluchteling door derde land: geen automatische bevestiging van vluchtelingenstatus

De Raad van State (RvS) spreekt zich in arrest nr. 238.301 van 23 mei 2017 uit over de gevolgen in België van een eerdere erkenning als vluchteling door een derde land, in het geval dat land niet voldoet aan de voorwaarden om als ‘eerste land van asiel‘ beschouwd te worden. Volgens de RvS geeft een eerdere erkenning geen automatisch recht op hetzelfde statuut in België. De staat bij wie een nieuwe asielaanvraag op grond van dezelfde vrees werd ingediend, moet onderzoeken of de vrees nog steeds actueel is.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Sluiting opvangplaatsen? Rekening houden met het einde van het schooljaar

In een beschikking op eenzijdig verzoekschrift van 10 mei 2017 veroordeelt de arbeidsrechtbank van Antwerpen Fedasil tot verdere opvang in de huidige opvangplaats om een gezin asielzoekers met 5 minderjarige kinderen toe te laten hun schooljaar af te werken.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Weigering opheffing code 207 wegens bijzondere omstandigheden moet gemotiveerd worden

In een vonnis van 21 juni 2017 vernietigt de arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Roeselare, de weigeringsbeslissing van Fedasil tot opheffing van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) voor opvang van een asielzoeker die een code 'no show' had gekregen. De Opvangwet voorziet dat de code 207 in bijzondere omstandigheden kan worden opgeheven, maar Fedasil liet in de weigeringsbeslissing na te motiveren waarom deze bijzondere omstandigheden in deze zaak niet aanwezig waren.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. Fedasil veroordeeld wegens het niet toekennen van uitstel om een woning te zoeken

In een beschikking op eenzijdig verzoekschrift van 10 mei 2017 veroordeelt de arbeidsrechtbank van Antwerpen Fedasil tot verlenging van de materiële bijstand met twee maanden voor een alleenstaande, erkende Syrische vluchteling. De arbeidsrechtbank houdt rekening met de nieuwe, strikte toekenningsvoorwaarden voor een huurwaarborg van het OCMW Antwerpen en het feit dat woningen voor alleenstaanden schaars zijn.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Legalisatie door Minister van Buitenlandse Zaken voldoet aan voorwaarden artikel 30 WIPR

In een vonnis van de Rechtbank van Gent van 15 december 2016 oordeelt de rechter dat een legalisatie door de Minister van Buitenlandse Zaken voldoet aan de legalisatievoorwaarden van artikel 30 Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR). Een Somalische huwelijksakte die op die manier was gelegaliseerd, werd aanvankelijk niet erkend door de ambtenaar van de burgerlijke stand omdat ze niet zou voldoen aan de legalisatievoorwaarden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Update: Inschrijving buitenlandse kinderen geboren in België: infofiche DVZ roept vragen op

In de vorige nieuwsbrief meldden we een praktijkwijzing voor de inschrijving van buitenlandse kinderen in België.

Naar aanleiding van een parlementaire vraag over deze praktijkwijziging deelde de bevoegde staatssecretaris bijkomende informatie mee. In de update van ons bericht geven we mee hoe je een aanvraag tot inschrijving kan doen en hoe je eventueel klacht en beroep kan indienen.

Lees meer in een update van het bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Uitsluiting economisch geregulariseerden van OCMW-steun is ongrondwettelijk

Het Grondwettelijk Hof (GwH) erkent dat vreemdelingen met een machtiging tot tijdelijk verblijf na humanitaire regularisatie op basis van werk, in geval van behoeftigheid recht hebben op maatschappelijke dienstverlening. Het GwH vernietigt met het arrest van 18 mei 2017 artikel 57sexies OCMW-wet wegens strijdigheid met de grondwet.

Tengevolge deze belissing moeten OCMW’s onterecht genomen beslissingen tot weigering van maatschappelijke dienstverlening herzien ten laatste tegen 12 november 2017.

Lees meer in een update van het bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Update: aanvraag 9ter ook mogelijk vanuit gesloten transitcentrum

In een eerder bericht informeerden we over het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 maart 2017 dat een 9ter-aanvraag (medische regularisatie) ook mogelijk is vanuit een gesloten transitcentrum.

Na een 9ter-weigering ten gronde oordeelt de Rechtbank van eerste aanleg in kortgeding nu in hetzelfde dossier dat verzoekster niet gerepatrieerd mag worden tijdens de beroepstermijn tegen de 9ter-beslissing op straffe van het betalen van een dwangsom. De RvV schorst ook de beslissing in uiterst dringende noodzakelijkheid.

Lees meer in een update van het bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Onterechte administratieve geldboetes wegens illegaal verblijf kunnen teruggevorderd worden

In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat DVZ geen administratieve geldboetes meer oplegt wegens illegaal verblijf, op grond van rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel die deze praktijk veroordeelde.

Onterechte boetes die van najaar 2016 tot maart 2017 opgelegd zijn, moeten niet meer betaald worden, en onterechte betalingen kunnen teruggevorderd worden van DVZ. Recent kende de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bovendien ook een schadevergoeding toe wegens fout in een zaak waarin DVZ de administratieve geldboete introk kort voor de behandeling van het beroep dat was ingesteld tegen deze geldboete.

Lees meer in een update van het bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Bijlage 15 slachtoffer mensenhandel geeft recht op OCMW-steun

Sinds 20 mei 2017 krijgen slachtoffers van mensenhandel het tijdelijk verblijfsdocument bijlage 15 tijdens de bedenktijd na aanmelding bij een onthaalcentrum.


Naar aanleiding van dit nieuw gebruik van de bijlage 15 (met een nieuw vakje 6), publiceerde de POD MI een nieuwe FAQ op zijn website waarin verduidelijkt wordt dat deze personen ook recht hebben op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.


Lees meer op de website van de POD MI
Lees meer in de update van een bericht van Agentschap Integratie & Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Publicaties

ruler^TOP
ruler
13. Belgisch Staatsblad (23 juni - 14 juli 2017)

BS 16 juni 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

14 SEPTEMBER 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015

BS 23 juni 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

24 FEBRUARI 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013


BS 3 juli 2017

VLAAMSE OVERHEID

2 JUNI 2017. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen


BS 3 juli 2017

VLAAMSE OVERHEID

2 JUNI 2017. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven


BS 3 juli 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

28 JUNI 2017. - Besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 28 juni 2017 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen en bepaalde personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die minimaal tot de A3-klasse behoren of door de Commissaris-generaal zijn aangesteld om tijdelijk een functie van niveau A3 waar te nemen


BS 13 juli 2017

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 61/2017 van 18 mei 2017

ruler^TOP
ruler
14. Europees Publicatieblad (23 juni - 14 juli 2017)

Pb. C 23 juni 2017, afl. 200, 14

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de nieuwe rechtsgrond voor het Schengeninformatiesysteem


Pb. C 26 juni 2017, afl. 202, 4

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-620/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 april 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), rechtsopvolgster van Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden [Prejudiciële verwijzing — Migrerende werknemers — Sociale zekerheid — Toepasselijke wetgeving — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 14, lid 2, onder a) — Verordening (EEG) nr. 574/72 — Artikel 12 bis, punt 1 bis — Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat — Varend personeel — Werknemers die in een andere lidstaat zijn gedetacheerd — Zwitsers filiaal — E 101-verklaring — Bewijskracht]


Pb. C 26 juni 2017, afl. 202, 12

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-180/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 7 april 2017 — X, Y tegen Staatsscretaris van Veiligheid en Justitie


Pb. C 30 juni 2017, afl. 207, 32

COMITÉ VAN DE REGIO’S

Advies van het Europees Comité van de Regio’s — Partnerschapskader met derde landen inzake migratie


Pb. C 30 juni 2017, afl. 207, 67

COMITÉ VAN DE REGIO’S

Advies van het Europees Comité van de Regio's over de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel — Tweede pakket en een EU-kader voor hervestiging


Pb. C 7 juli 2017, afl. 2018, 19

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van nationale diensten die met grenstoezicht zijn belast bedoeld in artikel 16, punt 2, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. L 12 juli 2017, afl. 179, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/1249 van de Raad van 16 juni 2017 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020


Pb. L 12 juli 2017, afl. 181, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/1247 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met uitzondering van de bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die legaal werken op het grondgebied van de andere partij


Pb. L 12 juli 2017, afl. 181, 4

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/1248 van de Raad van 11 juli 2017 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wat betreft de bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die legaal werken op het grondgebied van de andere partij

Pb. C 14 juli 2017, afl. 228, 1

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Lijst van de tot directe bevraging van de in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) opgenomen gegevens overeenkomstig artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad en artikel 46, lid 8 van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)


Pb. C 14 juli 2017, afl. 228, 166

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Lijst van N.SIS II-instanties en nationale Sirene-bureaus

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht