Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 9 // 19 september 2017


1. Leefloon verhoogd sinds 1 september 2017

Sinds 1 september 2017 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. Dit heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging waar soms als voorwaarde geldt dat men "stabiele en toereikende" bestaansmiddelen heeft. Dit bedraagt nu 1428,32 euro.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. DVZ licht diverse praktijken toe in een overleg met Agentschap Integratie en Inburgering

Op 23 maart 2017 had het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de Franstalige NGO Ciré een overleg met de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Tijdens dit overleg lichtte DVZ zijn actuele praktijken toe met betrekking tot diverse thema’s. Ons verslag van dit overleg werd deels nagekeken en goedgekeurd door DVZ begin mei 2017. Een aantal punten moeten nog verder uitgeklaard worden door DVZ. Hierna volgen de meest interessante punten van het (deels) goedgekeurde verslag:


Opgelet: administratieve praktijken en standpunten van DVZ zijn geen wetgeving en kunnen op elk moment wijzigen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Inschrijving buitenlandse kinderen geboren in België: nieuwe instructie aan gemeenten

In vorige nieuwsbrieven meldden we een praktijkwijzing voor de inschrijving van buitenlandse kinderen in België (infofiche van 4 mei 2017).

Op 31 augustus 2017 gaf Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de gemeenten een nieuwe (interne) instructie over de inschrijving van kinderen geboren in België uit niet-Belgische ouders, waarvan minstens één ouder een wettig verblijf heeft in ons land. De nieuwe instructie keert terug naar het oude beleid van ambtshalve inschrijving. De fel bekritiseerde infofiche van 4 mei 2017 werd dus ingetrokken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Visum D en administratieve bijdrage voor vluchtelingen in het kader van hervestiging

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wijzigde recent zijn praktijk voor de hervestiging van vluchtelingen: zij krijgen niet langer een visum C (kort verblijf) om naar België te reizen, maar een visum D (lang verblijf).

Hierdoor valt de visumaanvraag van hervestigde vluchtelingen onder de categorie van verblijfsaanvragen waarvoor een administratieve bijdrage moet betaald worden. Het is Fedasil die deze administratieve bijdrage van 350 euro per persoon betaalt aan DVZ.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Verblijfsvoorwaarden voor inkomensgarantie ouderen

De wet van 27 januari 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), trad op 1 september 2017 in werking. De wet voert bovenop de nationaliteitsvoorwaarden, een bijkomende verblijfsvoorwaarde in om recht te hebben op de IGO.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. POT POURRI V: belangrijke wijzigingen in het WIPR

De laatste Pot Pourri-wet Pot, Pot Pourri V, houdt een aantal belangrijke wijzigingen in van het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR). Pot Pourri V (Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie) is in werking getreden 3 augustus 2017.

Hierna overlopen we de belangrijkste wijzigingen voor het familiaal internationaal privaatrecht.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. HvJ: ook bij grote asielinstroom blijven verantwoordelijkheidscriteria Dublin III-verordening gelden

In het arrest Jafari van 26 juli 2017 oordeelt het Hof van Justitie (HvJ) dat een derdelander, wiens binnenkomst wordt geduld door een lidstaat zonder te voldoen aan de opgelegde voorwaarden voor binnenkomst, geacht wordt de grens van die eerste lidstaat ‘op illegale wijze te hebben overschreden’.

Dit geldt ook voor een situatie waarin een lidstaat zich geconfronteerd ziet met een buitengewoon grote instroom derdelanders die door deze lidstaat willen reizen om in een andere lidstaat een asielaanvraag in te dienen. Dus blijft het principe dat een asielzoeker asiel moet aanvragen in het eerste land van binnenkomst gelden, ook in uitzonderlijke situaties waar lidstaten geconfronteerd worden met een massa instroom van asielzoekers.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. HvJ: asielaanvraag is ingediend onder Dublin Verordening van zodra asielinstantie een document geeft waaruit intentie om asiel te vragen blijkt

In arrest Mengestaeb van 26 juli 2017 verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) dat een asielaanvraag wordt geacht te zijn ingediend, voor wat betreft het Dublin-onderzoek, wanneer de bevoegde instantie voor het Dublin-onderzoek een door een overheidsinstantie opgesteld document ontving waaruit de intentie van een derdelander blijkt om asiel te vragen.

Dat geldt ook wanneer de asielinstantie alleen de belangrijkste inlichtingen in een dergelijk document, maar niet het document zelf of een afschrift daarvan, ontving. Deze rechtspraak heeft ook gevolgen voor de Belgische praktijk van "pre-registratie" van asielaanvragen die sinds januari 2016 werd opgestart.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. HvJ: Inreisverbod gaat in wanneer derdelander grondgebied van lidstaten daadwerkelijk verlaten heeft

In zijn arrest Ouhrami van 26 juli 2017 verduidelijkt het Hof van Justitie (HvJ) op vraag van de Hoge Raad der Nederlanden hoe artikel 11, lid 2 Terugkeerrichtlijn geïnterpreteerd moet worden. Het HvJ verduidelijkt dat een inreisverbod pas ingaat op het ogenblik dat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk verlaten heeft.

Verder verduidelijkt het HvJ de voorwaarden waaraan een nationale strafbaarstelling van een inbreuk op een inreisverbod moet voldoen om in overeenstemming te zijn met de Terugkeerrichtlijn.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. HvJ: Interpretatie van het begrip 'gewone verblijfplaats' in de Brussel II-bis Verordening

In het arrest van 8 juni 2017 spreekt het Hof van Justitie (HvJ) zich uit over de interpretatie van het begrip ‘gewone verblijfplaats’ voor een zuigeling die geboren is in een andere lidstaat dan die de ouders op het oog hadden als gewoonlijke verblijfplaats.

De beslissing van de moeder om niet terug te keren naar de lidstaat waar de gewone verblijfplaats van het koppel zich aanvankelijk bevond, kan niet als internationale kinderontvoering beschouwd worden, zo stelt het HvJ.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Raad van State verduidelijkt appreciatiebevoegdheid DVZ-arts bij 9ter-aanvraag

In arrest nr. 237.959 van 20 april 2017 vernietigt de Raad van State (RvS) een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) en verduidelijkt de appreciatiebevoegdheid van de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. RvV: Erkenning Palestijnen uit Gaza als vluchteling

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) erkent in twee arresten Palestijnenen afkomstig uit de Gazastrook.

In arrest RvV nr. 182.381 van 16 februari 2017 erkent de RvV een Palestijn uit Gaza omwille van de voortdurende en systematische mensenrechtenschendingen terwijl de RvV in arrest nr. 190.280 van 31 juli 2017 overgaat tot erkenning, ook al heeft de betrokkene een UNRWA-statuut.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
13. Koerswijziging hof van beroep Gent: Palestina is een staat, betrokkene wordt niet erkend als staatloze

In een arrest van 20 april 2017 komt het Hof van Beroep te Gent terug op haar vroegere rechtspraak. In het huidig arrest wordt Palestina als een functionerende staat beschouwd en wordt de betrokkene niet erkend als staatloze.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Kazachstan met diplomatiek paspoort

Sinds 1 augustus 2017 zijn onderdanen van Kazachstan met een diplomatiek paspoort vrijgesteld van visumplicht voor een kort verblijf in Benelux-gebied.

Op die datum is de overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten die de Benelux-staten met Kazachstan afsloten, in werking getreden. De overeenkomst met Kazachstan geldt initieel voor een jaar. Als ze niet wordt opgezegd binnen de 30 dagen voor het verstrijken van die periode geldt ze voor onbepaalde tijd.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Apostille voor documenten uit Guatemala

Guatemala trad op 19 januari 2017 toe tot de Conventie van Den Haag ter afschaffing van de legalisatie (Apostilleverdrag). Vanaf 18 september 2017 treedt het verdrag ook effectief in werking voor dat land.

Dit heeft tot gevolg dat documenten uit Guatemala vanaf 18 september 2017 niet meer gelegaliseerd moeten worden maar dat een apostillestempel volstaat.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
16. Geen legalisatie meer mogelijk van Somalische en Jemenitische documenten, noch afgifte van negatieve attesten

De legalisatie van Somalische en Jemenitische documenten wordt tijdelijk opgeschort, laat FOD Buitenlandse Zaken weten. Omwille van de toestand van chaos in die landen, kan men momenteel geen inhoudelijke en formele zekerheid aangaande de juistheid van de voorgelegde stukken en handtekeningen garanderen.

Omdat er verwarring is ontstaan omtrent de negatieve attesten, zal de FOD Buitenlandse Zaken geen negatieve attesten meer afleveren. Terwijl een dergelijk attest bedoeld is om de onmogelijkheid van legalisatie te attesteren, werden deze attesten soms verkeerdelijk geïnterpreteerd als een soort legalisatie.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
18. Vormingen

Vormingen door de Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering (laatste inschrijvingen):

Andere vormingen:

ruler^TOP
ruler
19. Belgisch Staatsblad (15 juli - 14 september 2017)

BS 19 juli 2017

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

30 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon


BS 19 juli 2017

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

13 JULI 2017. - Omzendbrief betreffende arrest nr. 61/2017 van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2017 betreffende artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's


BS 20 juli 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

6 JULI 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten, gedaan te Brussel op 2 maart 2015


BS 20 juli 2017

VLAAMSE OVERHEID

30 JUNI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft terminologische aanpassingen ten gevolge van wijzigingen van verwante regelgeving en een bijsturing van de bepaling van het inkomstenjaar voor doelgroepen met een bijzonder verblijfsstatuut

BS 28 juli 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 (AMIF) - AMIF-nr28: Open projectoproep Vrijwillige terugkeer en re-integratie


BS 1 augustus 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een adjunct-commissaris op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen


BS 2 augustus 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

11 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2016 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 5


BS 2 augustus 2017

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

12 JULI 2017. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs


BS 4 augustus 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van een praktijktest in Sint-Jans-Molenbeek voor de ontwikkeling van een vernieuwende lokale aanpak inzake disengagement in het kader van de strijd tegen gewelddadig radicalisme


BS 9 augustus 2017

VLAAMSE OVERHEID

14 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, wat betreft de programmering van interlandelijke adoptiediensten


BS 11 augustus 2017

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

14 JULI 2017. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basis-allocatie 44.55.11.43.52.43


BS 14 augustus 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

31 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, met betrekking tot de invoering van het gegeven betreffende de uitreiking van een Belgisch reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen die niet als staatloze of vluchteling erkend zijn en geen reisdocument kunnen bekomen bij hun eigen nationale overheid of bij een internationale instantie


BS 17 augustus 2017

VLAAMSE OVERHEID

7 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode


BS 22 augustus 2017

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

26 JUNI 2017. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven


BS 31 augustus 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

26 APRIL 2017. - Wet houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft. – Erratum


BS 11 september 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

31 AUGUSTUS 2017. - Ministerieel besluit waarbij de FOD Binnenlandse zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, wordt aangewezen als overheid overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart

ruler^TOP
ruler
20. Europees Publicatieblad (15 juli - 14 september 2017)

Pb. C 24 juli 2017, afl. 239, 4

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-133/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 mei 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — H. C. Chavez-Vilchez e.a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a. (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikel 20 VWEU — Verblijfsrecht in een lidstaat als voorwaarde voor toegang tot een bijstandsuitkering en kinderbijslag — Onderdaan van een derde land die de daadwerkelijke dagelijkse zorg heeft voor zijn minderjarig kind dat onderdaan van die lidstaat is — Verplichting voor de onderdaan van een derde land om aan te tonen dat de andere ouder, onderdaan van die lidstaat, niet voor het kind kan zorgen — Weigering van verblijf waardoor het kind genoopt kan zijn het grondgebied van de lidstaat of zelfs het grondgebied van de Unie te verlaten)


Pb. L 28 juli 2017, afl. 198, 24

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2017/1370 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel

Pb. C 31 juli 2017, afl. 249, 5

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-541/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Wuppertal — Duitsland) — procedure ingeleid door Mircea Florian Freitag (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikel 21 VWEU — Vrijheid om in de lidstaten te reizen en te verblijven — Onderdaan die zowel de nationaliteit van de lidstaat van zijn verblijf bezit als die van de lidstaat van zijn geboorte — Wijziging van de familienaam in de lidstaat van geboorte die niet heeft plaatsgevonden tijdens een gewoon verblijf in die lidstaat — Naam die overeenkomt met de geboortenaam — Verzoek tot inschrijving van die naam in het register van de burgerlijke stand van de lidstaat van verblijf — Afwijzing van dat verzoek — Grond — Naam die niet tijdens een gewoon verblijf is verworven — Bestaan in het nationale recht van andere procedures ter verkrijging van erkenning van die naam)


Pb. C 31 juli 2017, afl. 249, 11

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-111/17 PPU: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Monomeles Protodikeio Athinon — Griekenland) — OL/PQ [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Internationale ontvoering van kinderen — Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Artikel 11 — Verzoek tot terugkeer — Begrip „gewone verblijfplaats” van een zuigeling — Kind dat overeenkomstig de wens van zijn ouders ter wereld is gekomen in een andere lidstaat dan die waarin zij hun gewone verblijfplaats hadden — Ononderbroken verblijf van het kind in de lidstaat van zijn geboorte gedurende de eerste maanden van zijn leven — Beslissing van de moeder om niet terug te keren naar de lidstaat waarin het paar zijn gewone verblijfplaats had]


Pb. C 3 augustus 2017, afl. 252, 3

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 27 juli 2017 tot oprichting van een deskundigengroep op hoog niveau van de Commissie inzake radicalisering (2017/C 252/04)


Pb. C 14 augustus 2017, afl. 269, 2

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-257/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 15 mei 2017 — C, A tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie


Pb. L 19 augustus 2017, afl. 215, 3

AANBEVELINGEN

Aanbeveling nr. 1/2017 van de Associatieraad EU-Republiek Moldavië van 4 augustus 2017 inzake de associatieagenda EU-Republiek Moldavië [2017/1489]


Pb. C 21 augustus 2017, afl. 277, 10

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-9/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Amtsgericht Kehl — Duitsland) — Strafzaak tegen A [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 562/2006 — Communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) — Artikelen 20 en 21 — Overschrijding van de binnengrenzen — Controles binnen het grondgebied — Nationale regeling op grond waarvan controles mogen worden uitgevoerd om de identiteit vast te stellen van personen die worden aangehouden binnen een gebied van 30 km vanaf de gemeenschappelijke grens met andere staten die partij zijn bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst — Mogelijkheid om controles uit te voeren los van het gedrag van de betrokkene of van het bestaan van bijzondere omstandigheden — Nationale regeling op grond waarvan personen in spoorwegstations aan bepaalde controlemaatregelen kunnen worden onderworpen]


Pb. C 21 augustus 2017, afl. 277, 19

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-449/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Genova — Italië) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Artikel 3 — Gezinsbijslagen — Richtlijn 2011/98/EU — Artikel 12 — Recht op gelijke behandeling — Onderdanen van derde landen die houder zijn van een gecombineerde vergunning]


Pb. C 23 augustus 2017, afl. 279, 5

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 29 augustus 2017, afl. 285, 147

EUROPEES PARLEMENT

Resolutie van het Europees Parlement van 27 februari 2014 over de toekomst van het visumbeleid (2014/2586(RSP))


Pb. C 29 augustus 2017, afl. 285, 348

EUROPEES PARLEMENT

P7_TA(2014)0122 Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde en onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten (herschikking) (COM(2013)0151 — C7-0080/2013 — 2013/0081(COD)) P7_TC1-COD(2013)0081 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde en onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten [Herschikking]


Pb. C 29 augustus 2017, afl. 285, 396

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 februari 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (10697/2012 — C7-0029/2014 — 2012/0122(NLE))


Pb. C 29 augustus 2017, afl. 285, 728

EUROPEES PARLEMENT

P7_TA(2014)0166 Visumplicht voor onderdanen van derde landen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (COM(2013)0853 — C7-0430/2013 — 2013/0415(COD)) P7_TC1-COD(2013)0415 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld


Pb. C 29 augustus 2017, afl. 285, 730

EUROPEES PARLEMENT

P7_TA(2014)0168 Controle van personen aan de buitengrenzen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 februari 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Kroatië en Cyprus van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0441 — C7-0186/2013 — 2013/0210(COD)) P7_TC1-COD(2013)0210 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. …/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG


Pb. C 29 augustus 2017, afl. 285, 731

EUROPEES PARLEMENT

P7_TA(2014)0169 Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (COM(2012)0650 — C7-0371/2012 — 2012/0309(COD)) P7_TC1-COD(2012)0309 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld


Pb. C 4 september 2017, afl. 293, 9

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-193/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spanje) — E/Subdelegación del Gobierno en Álava (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 27, lid 2, tweede alinea — Beperkingen van het inreisrecht en het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid — Verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of openbare veiligheid — Gedrag dat een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving vormt — Werkelijke en actuele bedreiging — Begrip — Unieburger verblijvend in een gastland waar hij een gevangenisstraf uitzit wegens herhaaldelijk gepleegd seksueel misbruik van minderjarigen)


Pb. L 7 september 2017, afl. 231, 6

BESLUITEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1528 van de Commissie van 31 augustus 2017 tot vervanging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2013/115/EU tot vaststelling van het Sirene-handboek en andere uitvoeringsmaatregelen voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 5893)


Pb. C 8 september 2017, afl. 297, 3

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht