Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 10 // 18 oktober 2017


1. Geen BGV meer bij beslissing waartegen automatisch schorsend beroep openstaat

In juli 2017 berichtte het Agentschap over de wijzigende rechtspraak van de Raad van State (nr. 238.170) van 11 mei 2017. Uit de praktijk blijkt nu dat DVZ deze rechtspraak volgt.

Als Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een beslissing neemt waartegen een automatisch schorsend beroep mogelijk is, gaat die beslissing (bijlage 20 of 21) meestal niet meer gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV).


Als de betrokkene het schorsend beroep indient, geeft DVZ wel nog instructie aan de gemeente om een bijlage 35 af te geven. Dat is een maandelijks verblijfsdocument dat verlengd wordt zolang de schorsende beroepsprocedure duurt. De Raad van State herhaalde in zijn arrest dat een verblijf gedekt door een bijlage 35 geen onwettig verblijf is.

Lees meer in een update van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. RvV schorst uitwijzing Soedanees wegens onvoldoende onderzoek naar mogelijke schending artikel 3 EVRM

Een Soedanese man kreeg van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten en DVZ plaatste hem in detentie. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) schorste in Verenigde Kamers op 26 september 2017 bij uiterst dringende noodzakelijkheid dit BGV.

DVZ voerde immers geen nauwkeurig onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij een eventuele repatriëring van de Soedanese man.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. RvV vernietigt intrekking subsidiaire beschermingsstatus na terugkeer naar Irak

In verschillende recente arresten vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de intrekkingsbeslissing van subsidiaire beschermingsstatus voor personen die naar hun land van herkomst terugkeerden en stuurt de zaak terug naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). De RvV motiveert telkens dat het CGVS niet kon aantonen dat er ab initio geen risico was op ernstige schade.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Gezinshereniging met Belg die gebruik maakt van vrij verkeer: familielid moet niet met Belg samen in andere lidstaat verblijven

Familieleden van een Belg die gebruik maakt van zijn recht op vrij personenverkeer vallen voor gezinshereniging onder dezelfde bepalingen als familieleden van een Unieburger.

Om van deze gunstige bepalingen te genieten is het geen voorwaarde dat het familielid voordien, samen met de Belg, in een andere lidstaat van de EU verbleven heeft.
Dat bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 14 september 2017 (nr. 191.976).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Gezinshereniging en Somalische documenten

In een arrest nr. 188.795 van 22 juni 2017 verduidelijkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de wettelijke regeling over het bewijs van verwantschap bij gezinshereniging. De RvV buigt zich specifiek over de toepassing van de regels op Somalische documenten.

Volgens de RvV handelt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) onredelijk door te stellen dat de ‘onmogelijkheid’ om officiële documenten of andere geldige bewijzen in Somalië te bekomen, niet bewezen is. De RvV wijst op de algemene situatie (van chaos) in Somalië en de onmogelijkheid om documenten te legaliseren.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Raad van State: beoordeling identiteitsdocument op ogenblik van indiening 9bis-aanvraag

In het verleden was er geen eensgezindheid in de rechtspraak van de verschillende taalkamers bij de Raad van State (RvS) over het tijdstip van het beoordelen van het identiteitsdocument (RvS 219.256, 8 mei 2012; RvS 223.428, 7 mei 2013).

Met arrest nr. 237.445 van 22 februari 2017 schaart de Franstalige kamer van de RvS zich nu achter de Nederlandstalige kamer: de aanvrager moet op het moment van de 9bis-aanvraag een identiteitsdocument voorleggen op straffe van onontvankelijkheid.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
7. Taalkennisvereiste voor sociale huur in Vlaanderen

Vanaf 1 november 2017 veranderen de voorwaarden voor de sociale huur: de huurder zal niet langer inburgerings- en taalbereidheid moeten aantonen om zich te kunnen inschrijven als sociale huurder. Het inburgeringsbeleid wordt losgekoppeld van de sociale huur.


Wel wordt een nieuwe huurdersverplichting in het leven geroepen: taalkennis Nederlands van niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Talen moet bewezen worden. De Vlaamse Wooncode werd hiertoe aangepast door het decreet van 10 maart 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
8. Erkenning buitenlands huwelijk vereist geen voorafgaande erkenning door andere overheid

Uit de praktijkervaring van het Agentschap Integratie Inburgering blijkt dat er bij verschillende overheidsdiensten verwarring bestaat over het erkenningsregime van buitenlandse authentieke aktes. Meestal gaat het om de erkenning van huwelijken afgesloten in het buitenland.

Voor de erkenning van buitenlandse huwelijksaktes geldt het algemeen erkenningsregime van art. 27 Wetboek Internationaal Privaatrecht. Op basis hiervan zijn alle administratieve overheden in België op gelijke voet bevoegd om kennis te nemen van buitenlandse aktes en te oordelen over de erkenning ervan.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Aanvraag studentenvisum tijdens schoolvakantie niet realistisch volgens RvV

Terugkeren naar het land van herkomst tijdens de schoolvakantie om een studentenvisum aan te vragen zonder lopende studies te onderbreken is niet realistisch. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 7 april 2017 in het licht van de termijnen die Dienst Vreemdelingenzaken op zijn website vermeldt.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Verandering van studierichting geen reden om verblijf derdelands student te beëindigen

De Verblijfswet verbiedt niet dat een derdelands student van studierichting verandert. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 22 juni 2017. Het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten op deze basis is onwettig.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Vormingen en studiedagen

Vormingen door de Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen:

ruler^TOP
ruler
13. Belgisch Staatsblad (15 september - 16 oktober 2017)

BS 25 september 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

15 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten


BS 29 september 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

11 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen


BS 29 september 2017

WAALSE OVERHEIDSDIENST

7 SEPTEMBER 2017. - Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 9 juni 2010


BS 2 oktober 2017

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID

11 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel tot ondersteuning van de werking van het Steunpunt tot bestrijding van de armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting voor het jaar 2017


BS 4 oktober 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning


BS 10 oktober 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Projectoproep in het kader van het fonds voor asiel, migratie en integratie 2014-2020 (amif) - amif-nr31 : integratie


BS 12 oktober 2017

VLAAMSE OVERHEID

8 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van de Advies-commissie voor Economische Migratie en betreffende de mandaten van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen


BS 16 oktober 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

30 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

ruler^TOP
ruler
14. Europees Publicatieblad (15 september - 16 oktober 2017)

Pb. C 18 september 2017, afl. 309, 12

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-225/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Strafzaak tegen Mossa Ouhrami (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders — Richtlijn 2008/115/EG — Artikel 11, lid 2 — Inreisverbod dat is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn en dat betrekking heeft op een langere duur dan die welke is vastgelegd in die richtlijn — Begintijdstip van de periode waarin het inreisverbod geldt)


Pb. C 18 september 2017, afl. 309, 12

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-348/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Milano — Italië) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Prejudiciële verwijzing — Asielbeleid — Richtlijn 2013/32/EU — Artikelen 12, 14, 31 en 46 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Rechtsmiddel tegen een beslissing houdende afwijzing van een verzoek om internationale bescherming — Mogelijkheid voor de rechter om uitspraak te doen zonder de verzoeker te horen)


Pb. C 18 september 2017, afl. 309, 14

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-490/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — A.S./Republika Slovenija [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend — Aankomst van een buitengewoon groot aantal derdelanders die internationale bescherming wensen — Organisatie van de grensoverschrijding door de autoriteiten van een lidstaat met het oog op doorreis naar een andere lidstaat — Binnenkomst die bij afwijking om humanitaire redenen wordt toegestaan — Artikel 13 — Illegale overschrijding van een buitengrens — Termijn van twaalf maanden vanaf de grensoverschrijding — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van het rechterlijke toezicht — Artikel 29 — Termijn van zes maanden om de overdracht uit te voeren — Berekening van de termijnen — Aanwenden van een rechtsmiddel — Opschortende werking]


Pb. C 18 september 2017, afl. 309, 16

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-646/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — procedure ingeleid door Khadija Jafari, Zainab Jafari (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend — Aankomst van een buitengewoon groot aantal derdelanders die internationale bescherming wensen — Organisatie van de grensoverschrijding door de autoriteiten van een lidstaat met het oog op doorreis naar een andere lidstaat — Binnenkomst die bij afwijking om humanitaire redenen wordt toegestaan — Artikel 2, onder m) — Begrip „visum” — Artikel 12 — Afgifte van een visum — Artikel 13 — Illegale overschrijding van een buitengrens)


Pb. C 18 september 2017, afl. 309, 17

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-670/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Minden — Duitsland) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend — Artikel 20 — Aanvang van de procedure ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat — Indiening van een verzoek om internationale bescherming — Proces-verbaal dat door de autoriteiten is opgesteld en door de bevoegde autoriteiten is ontvangen — Artikel 21, lid 1 — Termijnen voor de indiening van een verzoek tot overname — Overdracht van de verantwoordelijkheid aan een andere lidstaat — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van de rechterlijke toetsing]


Pb. C 22 september 2017, afl. 316, 212

RESOLUTIES
Resolutie van het Europees Parlement van 10 september 2015 over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP))


Pb. C 22 september 2017, afl. 316, 292

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 september 2015 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2015)0286 — C8-0156/2015 — 2015/0125(NLE))


Pb. C 22 september 2017, afl. 316, 314

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 september 2015 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië, Griekenland en Hongarije (COM(2015)0451 — C8-0271/2015 — 2015/0209(NLE))


Pb. L 7 oktober 2017, afl. 259, 21

AANBEVELINGEN

Aanbeveling (EU) 2017/1803 van de Commissie van 3 oktober 2017 inzake de versterking van legale migratiemogelijkheden voor personen die internationale bescherming nodig hebben (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 6504)


Pb. L 7 oktober 2017, afl. 259, 25

AANBEVELINGEN

Aanbeveling (EU) 2017/1804 van de Commissie van 3 oktober 2017 over de uitvoering van de bepalingen van de Schengengrenscode inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in het Schengengebied


Pb. C 12 oktober 2017, afl. 342, 27

COMITÉ VAN DE REGIO’S

Advies van het Europees Comité van de Regio's over migratie langs de centrale Middellandse Zeeroute


Pb. C 13 oktober 2017, afl. 343, 12

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht