Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 11 // 22 november 2017


1. Unieburger die (ook) Belg wordt, behoudt recht op gezinshereniging op basis van regels Unieburgerschap

Een Unieburger die naar België komt in het kader van het vrij personenverkeer en die nadien Belg wordt, kan zich laten vervoegen door familie onder voorwaarden die niet strenger mogen zijn dan de voorwaarden voor gezinshereniging bepaald in de Burgerschapsrichtlijn.

Het familielid van iemand met de dubbele nationaliteit EU-Belg volgt dus de regels gezinshereniging met een Unieburger (artikel 40bis en 47/1 Verblijfswet) en niet de strengere regels gezinshereniging met een Belg (artikel 40ter Vw). Dat volgt uit het Lounes- arrest van het Hof van Justitie van 14 november 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. RvS: toetsing artikel 3 EVRM houdt geen uitdrukkelijke motiveringsplicht in BGV in

Bij het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten, moet de Dienst Vreemdelingenzaken artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens toetsen. De toetsing van artikel 3 EVRM houdt echter geen uitdrukkelijke motiveringsplicht in, zo stelt de Raad van State in haar arrest nr. 238.570 van 20 juni 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. RvS: DVZ moet artikel 3 EVRM toetsen bij het nemen van een uitwijzingsbevel

In zijn arrest nr. 239.259 van 28 september 2017 oordeelt de Raad van State dat de Dienst Vreemdelingenzaken artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens moet toetsen:

  • niet alleen bij het uitvoeren van een uitwijzingsmaatregel
  • maar óók op het moment van het nemen van een uitwijzingsbevel.

Met dit arrest wijkt de RvS af van zijn eerdere rechtspraak waarin hij stelde dat een mogelijke schending van artikel 3 EVRM alleen onderzocht moet worden bij een maatregel tot gedwongen uitwijzing (repatriëring).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. RvV: bij bepaling duur inreisverbod moet DVZ rekening houden met privéleven

De Dienst Vreemdelingenzaken moet bij het bepalen van de duur van een inreisverbod ook rekening houden met het in België ontwikkelde privéleven van de betrokken vreemdeling. Anders schendt DVZ de zorgvuldigheidsplicht.

Dit bracht de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot de vernietiging van het opgelegde inreisverbod in arrest nr. 186.970 van 18 mei 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Wijziging regeling ‘kennelijk onrechtmatig beroep’ bij RvV

De bestaande regeling op basis waarvan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan oordelen dat een beroep kennelijk onrechtmatig is en een geldboete kan opleggen, wijzigt vanaf 16 november 2017. Hiervoor werd artikel 39/73-1 van de Verblijfswet aangepast.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie in Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Komt verblijf met bijzondere identiteitskaart in aanmerking voor verkrijging van Belgische nationaliteit?

Om Belg te worden, moet je over een wettelijk verblijf beschikken. De rechtbank van eerste aanleg van Leuven en van Waals-Brabant oordeelden in vonnissen respectievelijk van 8 mei 2017 en 14 juli 2017 dat een bijzondere identiteitskaart, afgeleverd door de FOD Buitenlandse Zaken, dit wettelijk verblijf kan bewijzen.

Ook al staat dit document niet in de lijst van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. Deze rechtspraak is onder meer van belang voor personen uit Groot-Brittannië, in het licht van de Brexit.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Vrijstelling arbeidskaart voor familieleden langdurig ingezetene met tweede verblijf

Vanaf 2 november 2017 zijn familieleden van een langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat met een tweede verblijf in België vrijgesteld van arbeidskaart op voorwaarde dat de langdurig ingezetene zelf ook is vrijgesteld.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Ook erkend vluchtelingen met tijdelijk verblijfsrecht hebben recht op studiefinanciering en gelijk studiegeld

Erkend vluchtelingen krijgen sinds 8 juli 2016 eerst een tijdelijk verblijfsrecht en pas na verloop van 5 jaar een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Dit zorgde voor onbedoelde gevolgen in de regelgevingen over studiefinanciering en studiegeld van de Vlaamse gemeenschap. In die regelgevingen staat immers een verblijfsvoorwaarde.

Onderwijsdecreet XXVII van 16 juni 2017 paste deze regelgevingen aan met terugwerkende kracht. Ook vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht worden nu gelijk behandeld met Belgische scholieren en studenten.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
9. Vormwijziging voor geboortecertificaten afgeleverd door Afghaanse ambassade

Geboortecertificaten afgeleverd door de consulaire sectie van de ambassade van Afghanistan in Brussel zullen voortaan enkel bestaan uit het certificaat van geboorte zelf.

Tot voor kort werd er bijkomend een tweede pagina afgeleverd, die de onmogelijkheid attesteerde om een geboorteakte uit de eigenlijke geboorteplaats in Afghanistan te bekomen. Dat is niet langer het geval. Dit heeft gevolgen voor personen geboren in het buitenland die in België willen huwen of de Belgische nationaliteit willen aanvragen.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Update: Schrapping uit vreemdelingen- of bevolkingsregister met bijlage 35: toch nog OCMW-steun en andere gevolgen

In een eerdere nieuwsbrief verduidelijkten we de gevolgen van de schrapping uit het vreemdelingen-of bevolkingsregisters met een bijlage 35.

Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 juni 2015, bracht het Agentschap Wonen-Vlaanderen deels herziene richtlijnen uit voor situaties met een bijlage 35 in het kader van sociale huisvesting.


ruler^TOP
ruler
11. Update: Taalkennisvereiste voor sociale huur in Vlaanderen

In een vorige nieuwsbrief berichtten we over de nieuwe voorwaarden voor sociale huur: nieuwe sociale huurders moeten niet langer inburgering en taalbereidheid aantonen om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

Hierna gaan we dieper in op de uitvoeringsbesluiten van regering en minister die enkele belangrijke modaliteiten regelen. Het gaat vooral over door wie en hoe de taalkennis wordt beoordeeld. Ook de categorieën die uitstel kunnen krijgen zijn nader bepaald.


Lees meer in een update van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Vormingen en studiedagen

14. Vacatures

Nansen is op zoek naar een gedreven halftijds coördinator. Solliciteren kan tot 3 december 2017.

ruler^TOP
ruler
15. Belgisch Staatsblad (17 oktober - 21 november 2017)

BS 19 oktober 2017

WERK EN SOCIALE ECONOMIE

4 OKTOBER 2017. - Benoeming van de leden van de Advies-commissie voor Economische Migratie


BS 23 oktober 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

9 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2016


BS 23 oktober 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, aangaande de gezinsleden van de langdurig ingezetenen


BS 25 oktober 2017

WAALSE OVERHEIDSDIENST

12 OKTOBER 2017. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven


BS 6 november 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 13 november 2017

VLAAMSE OVERHEID

27 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, wat betreft de taalkennisvereiste


BS 16 november 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

31 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeelte-lijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie


BS 16 november 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

11 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteits-documenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen. - Erratum


BS 16 november 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Nationale projectoproep 2018 voor opvang


BS 17 november 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Aanpassing op 1 januari 2018 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131)

ruler^TOP
ruler
16. Europees Publicatieblad (17 oktober - 21 november 2017)

Pb. C 17 oktober 2017, afl. 349, 112

EUROPEES PARLEMENT

Resolutie van het Europees Parlement van 14 oktober 2015 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (12511/2015 — C8-0297/2015 — 2015/2252(BUD))


Pb. L 18 oktober 2017, afl. 269, 39

BESLUITEN

Besluit (EU) 2017/1908 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië


Pb. L 26 oktober 2017, afl. 276, 44

BESLUITEN
Besluit (EU) 2017/1947 van de Raad van 23 oktober 2017 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa, betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren voor de uitvoering van deze overeenkomst


Pb. L 1 november 2017, afl. 286, 9

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2017/1954 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen


Pb. C 6 november 2017, afl. 374, 4

HOF VAN JUSTITIE

Gevoegde zaken C-643/15 en C-647/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 september 2017 — Slowaakse Republiek (C-643/15) en Hongarije (C-647/15)/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Besluit (EU) 2015/1601 — Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en van de Italiaanse Republiek — Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van bepaalde lidstaten — Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten — Toegewezen herplaatsingen — Artikel 78, lid 3, VWEU — Rechtsgrondslag — Toepassingsvoorwaarden — Begrip „wetgevingshandeling” — Artikel 289, lid 3, VWEU — Conclusies van de Europese Raad dwingend voor de Raad van de Europese Unie — Artikel 15, lid 1, en artikel 68 VWEU — Wezenlijke vormvoorschriften — Wijziging van het voorstel van de Europese Commissie — Vereiste van nieuwe raadpleging van het Europees Parlement en vereiste van unanimiteit binnen de Raad van de Europese Unie — Artikel 293 VWEU — Rechtszekerheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel)


Pb. C 6 november 2017, afl. 374, 15

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-484/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 10 augustus 2017 — K tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie


Pb. C 9 november 2017, afl. 378, 494

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa (17846/2013 — C7-0078/2014 — 2013/0356(NLE))


Pb. C 9 november 2017, afl. 378, 495

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (15596/2013 — C7-0079/2014 — 2013/0358(NLE))


Pb. C 9 november 2017, afl. 378, 657

EUROPEES PARLEMENT

P7_TA(2014)0243 Fonds voor interne veiligheid (buitengrenzen en visa) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD)) P7_TC1-COD(2011)0365 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG


Pb. C 13 november 2017, afl. 382, 8

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-569/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — X/Staatssecretaris van Financiën [Prejudiciële verwijzing — Toepassing van de socialezekerheidsregelingen — Migrerende werknemers — Vaststelling van de toe te passen wetgeving — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 14, lid 2, onder b), i) — Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen — Persoon die is aangesteld in een lidstaat en tijdens een onbetaald verlof van drie maanden werkzaamheden in loondienst verricht op het grondgebied van een andere lidstaat]


Pb. C 13 november 2017, afl. 382, 8

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-570/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — X/Staatssecretaris van Financiën [Prejudiciële verwijzing — Toepassing van de socialezekerheidsregelingen — Migrerende werknemers — Vaststelling van de toe te passen wetgeving — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 14, lid 2, onder b), i) — Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen — Persoon die in een lidstaat in loondienst werkzaam is en een deel van zijn werkzaamheden in zijn woonlidstaat uitoefent]


Pb. C 13 november 2017, afl. 382, 13

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-18/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem — Nederland) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Prejudiciële verwijzing — Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 9 — Recht om gedurende de behandeling van het verzoek in een lidstaat te blijven — Richtlijn 2013/33/EU — Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder a) en b) — Bewaring — Verificatie van de identiteit of de nationaliteit — Verkrijging van de gegevens waarop het verzoek om internationale bescherming is gebaseerd — Geldigheid — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 6 en 52 — Beperking — Evenredigheid]


Pb. C 13 november 2017, afl. 382, 15

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-60/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kammarrätt i Stockholm — Migrationsöverdomstol — Zweden) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend — Artikel 28 — Bewaring van een verzoeker om internationale bescherming met het oog op zijn overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat — Termijn waarbinnen de overdracht moet worden uitgevoerd — Maximumduur van de bewaring — Berekening — Aanvaarding van het verzoek tot overname voorafgaand aan de bewaring — Opschorting van de uitvoering van het overdrachtsbesluit)


Pb. C 13 november 2017, afl. 382, 20

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-184/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Griekenland) — Ovidiu-Mihăiță Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Richtlijn 2008/115/EG — Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven — Verblijf van een onderdaan van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat ondanks een ontzegging van toegang tot het grondgebied van die lidstaat — Rechtmatigheid van een besluit tot intrekking van een verklaring van inschrijving en van een tweede verwijderingsbesluit — Mogelijkheid om zich bij wijze van exceptie te beroepen op de onrechtmatigheid van een eerder besluit — Verplichting om te zorgen voor een vertaling)


Pb. C 13 november 2017, afl. 382, 34

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-564/17: Beroep ingesteld op 25 september 2017 — Europese Commissie/Koninkrijk België


Pb. L 15 november 2017, afl. 297, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/2083 van de Raad van 6 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 15 november 2017, afl. 297, 3

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/2084 van de Raad van 6 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 15 november 2017, afl. 297, 5

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/2085 van de Raad van 6 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 15 november 2017, afl. 297, 7

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/2086 van de Raad van 6 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 15 november 2017, afl. 297, 9

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/2087 van de Raad van 6 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. L 15 november 2017, afl. 297, 11

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2017/2088 van de Raad van 6 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht